252.

V Praze 2. května 1611.Biskup Sarzanský státnímu sekretáři kurie: Císař poslal k němu a k Zúňigovi Nomiho [Ferdinand Castelleti di Nomi, komorník císaře Rudolfa II.] se vzkazem "a voler operare, che si differisse la coronatione tanto che la M S. potesse trattar con li elettori, et che si trovasse modo, che passasse il tutto con decoro et honore dela sua persona". Odpověděli mu výrazy všeobecnými, že neopomenuli a neopomenou učiniti, co je potřebné k zachování autority císařovy. Nomi, kterému odpověď byla příliš všeobecnou, se vrátil ve čtvrtek [T. j. 28. dubna.] ráno k biskupu Sarzanskému pravě, že císař byl stísněn a obával se, že je opuštěn všemi; uznával, že nelze odložiti "la coronatione già domandata da S. M nella dieta" a že nelze králi brániti ani v dosažení římské koruny, ale žádá, aby Zúňiga i nuncius nalezli způsob, který se srovnává s císařovou důstojností. Nuncius to oznámil Zúňigovi a oba odpověděli zase podobně a žádali, aby císař vyjednával po některém tajném radovi, protože Nomi je pokládán na dvoře za člověka málo k tomu schopného; císař včera vzkázal po jednom tajném radovi Zúňigovi, že ho dnes k sobě povolá, což se dosud nestalo; vévoda Brunšvický prý naléhá, aby ho císař volal na pomoc a na radu. Nuncius pravil Zúňigovi, kdyby bylo lze příměti císaře, aby svolal sjezd kurfirstů k volbě Římského krále, že by hleděli, aby se císaři dostalo satisfakce. Incipit: "Mandò S. M. Datum: Praga li 2 Maggio 1611. [V jiném listu z téhož data: tamže fol. 4 oznamuje biskup Sarzanský státnímu sekretáři kurie, že byl ke korunování králem povolán kardinál Dietrichštejn, poslaný od země se 100 tolary denně a že měl bydleti u Zúňigy, ale Žerotín a jiní že chtěli, aby bydlel v domě, který se pro něho připravuje a patří nejvyššímu purkrabí. Korunování má prý býti o Nanebevstoupení (12. května), ale možná se to protáhne pro rozličné nesnáze. Uvězněný kněz prý bude souzen biskupem Nitranským nebo Jagerským.]

Orig. v knihovně Vatikánské: Barberini 6912, fol. 1-1. A tergo adresa kardinálovi Borghese.
Přihlásit/registrovat se do ISP