273.

V Praze, 4. května 1611.Vyslaní kutnohorští šepmistrům a radě v Kutné Hoře: Dávají zprávu o krocích učiněných na puhon Klusáka z Kostelce; Pražané, svolavše vyslané z měst, přednesli jim artikule, které městský stav má předložiti před korunováním králi Matyášovi, a žádali, aby ostatní města k tomu připojila, mají-li jaká publica gravamina; prosí tedy, aby je co nejdříve odeslali; potvrzení milosti odloženo k budoucímu sněmu; posílají pokračování zpráv o sněmu; ve sněmu se vymáhají zadržalé sbírky, mají je dáti vybírati; lid vojenský loupí, stůně a mře; píší o jistotu rukojmí za Jana Benedu a o raky pro kancléře staroměstského.

Orig. v městském archivu v Kutné Hoře: 6536/18 B. A tergo adresa šepmistrům a radě na Horách Kutnách a jinou rukou datum praesentata "8. Maii 1611."

Službu svú.... V pondělí pominulej k vyhlášení půhonu pana Albrechta Jiřího Klusáka z Kostelce od ouřadu purkrabství Pražského na V. Mti vyšlého, poněvadž další příročí při plnomocníku páně, panu Vojtěchovi Kautským, zjednáno býti nemohlo, jsme před se státi a hojemství skrze pana Jana Altmana, kterej se od nás pohnanejch k témuž půhonu ohlašoval, žádati musili. Na kterejž však zase, ač nebylo-li by to rukojemství, z kterého tak pohnáni býti ráčíte, jakýmkoli prostředkem vyváženo, za půl léta nepřijde. Nebo skrze patenty, kterejch forma a notule v sněmě dnův těchto vyhlášena jest, znáti se dává po krajích, že všechna práva vedení na statky rukojmův za J. Mtí cís. se do půl léta a to na přímluvu J. Mti král., kterejž v tom čase s věřiteli J. Mti cís. se umlouvati chtíti ráčí, zastavují.

Dnes páni Pražané, davše všecky z měst vyslaný na rathouz staroměstský obeslati, tyto artikule, kterejch V. Mtem titulos neb indices příležitě odsíláme, [Viz číslo následující.] jim na opravu a zkorrigování jich přednášeli, s tím ohlášením, že je J. Mti král; jménem všeho třetího stavu při oněch obecních zemských všech tří stavův se dotýkajících [potřebách] přednésti a toho žádati, aby také do reversu, kterej J. Mt jim třem stavům dáti na to, že po šťastném J. Mti za krále Českého korunování jak privilegií a všech starobylých chvalitebných řádův a obyčejův jejich tak i těch obojích zemských a městských artikulův milostivě potvrditi chtíti jmíti ráčí, chtějí.

Jest pak také týmž z měst vyslaným i toho podáno, mají-li také jaká svá publica gravamina, která by k těm generálním artikulům přiložena býti mohla, aby je tím dříve k uvážení přednesli. Vedle čehož na tom jsou někteří vzláště z měst krajskejch, aby spíšíce svá jaká kteří mají gravamina, ta většímu počtu podali. Protož ráčili-li byste také něco jmíti. co by tak od obce V. Mti in genere na ten čas proponováno a mezi ty jiné obecní městské artikule vstřeleno býti [mohlo], žádáme, že o to promluviti a nám, co tak mezi sebou uvážiti, to za námi co nejdříve stěží, aby příležitost toho zmeškána nebyla, odeslati ráčíte.

Co se pak dále speciales gratias dotejče, jakejch milostí jedno každý město a obec od budoucího krále po korunování žádati chtíti bude, to k sněmu budoucímu, kterej potom od novýho krále rozepsán býti jma, shotoveno býti moci bude.

Z strany věcí sněmovních, co se kdy kterého dne po odjezdu pana Jana Šultysa z Felsdorfu řídilo a konalo, toho V. Mtem kontinuací a relací psanou odsíláme. Páni stavové a vzláště oficírové vojenští tuze se v sněmě o zadržalé sbírky na sjezdu pominulém a v direkcí potom svolené domlouvají a pohrůžku, že na pokutu na restantníky vyměřenou nastupovati míní, činí. Pokudž těch sbírek na hotově jmíti neráčíte, bude potřebí je časně dáti pro ujití a uvarování se škod dáti (sic) vybírati.

Zde se nyní veliký vzatky lidem vzláště vně na krámích od lidu jak zemskýho tak královskýho dějí a loupežníci tím, že se jim neplatí, vycházejí. Od straveniny jich taky mnoho stůně a po několika každého dne odchází a mře.

S odesláním jistoty pánův rukojmův za pana Jana Benedu, o kterou jsme V. Mtem po panu Janovi Šultysovi vzkázaly žádáme, že nás obmeškávati neráčíte. S tím pán Buoh rač býti s námi se všemi.

Datum v Praze ve čtvrtek den sv. Floriana [V datu je chyba; sv. Floriána připadá sice na 4. května, ale r. 1611 je to středa. Že zde jde skutečně o 4. května, vyplývá z data následujícího čísla.] léta 1611.

 

V. Mtí vyslaní.Pro pana kancléře staroměstskýho, na kterým nám mnoho záleží, žádáme, že nám asi dvě kopě dobrejch rakův odeslati a jiného posla za tímto, po kterém bychom zase V. Mtem psáti mohli, vypraviti ráčíte.
Přihlásit/registrovat se do ISP