286.

V Hradci Štýrském, 5. května 1611.Arcikníže Ferdinand králi Matyášovi: Nepochybuje, že se zatčení Welserovo českými stavy stalo bez vědomí a vůle královy; zná Webera jakožto skromného muže, který vždy radil k míru, pokoji a jednotě a nemůže si mysliti, že by se byl účastnil nějakých piklů v Praze, protože nebyl v Praze v skutečných službách ani císařových ani jiných knížat, nýbrž pečoval jen o svůj úřad jakožto "reichspfeningmaister"; prosí krále, aby již pro velké zásluhy Welserovy, "und der seinigen in der statt Augspurg" o katolické náboženství, "und dann mir zu freundlichen, brüderlichen gefallen" svou autoritou zakročil, aby byl osvobozen a beze škody mohl odcestovati. Incipit: "Welchermassen der Rom. kais. Mt." Datum: "Geben zu Gräcz den fünften tag Maii im sechszehen hundert und ailften jähr."

Orig. v archivu ministerstva vnitra, dříve ve Vídni: I A l K a 2990. A tergo adresa králi Matyášovi.
Přihlásit/registrovat se do ISP