295.

V Praze, 7. května 1611.Stavové čeští stavům kraje Žateckého: Připomínají jim znovu usnesení sjezdu stavovského o berních a důrazně je napomínají, ukazujíce na výdaje válečné a dovolávajíce se jejich lásky k vlasti, aby zadržalé berně bez odkladu odvedli berníkům krajským.

Kopie v archivu města Loun: Rk. 1 D 2, kniha patentů 1598 - 1632, fol. 200 - 201.

My N. N. nejvyžší úředníci, soudcové zemští, rady J. Mti cís. soudův dvorského a komorního, též páni, rytířstvo, Pražané, horníci a jiní vyslaní z měst ze všech tří stavův království Českého, společně při tomto generálním nyní se držícím sněmu na hradě Pražském shromáždění. Urozeným pánům pánům, urozeným a statečným pánům rytířům, slovutné opatrnosti pánům purkmistrům a konšelům v městech i jiným všem obyvatelům kraje Žateckýho, pánům bratřím, strejcům, ujcům, švagrům a přátelům našim zvláště milým a laskavě příznivým služby naše a přátelské pozdravení i všecko nejlepší dobré vzkazujeme.

V. Mtem a Vám v dobré a čerstvé paměti zůstává, jaké jsme V. Mtem a Vám otevřenými a tištěnými patenty, jichž datum na rathouze Starého města Pražského v středu po neděli Květné léta tohoto šestnáctistého jedenáctého [Viz č. 558 předcházejícího svazku ze dne 30. března.], obšírné napomenutí učinili, abyste podle snesení na sjezdu od J. Mti cís., pána nás všech nejmilostivějšího, na hradě Pražském ku pátku po památce sv. Pavla na víru křesťanskou obrácení léta tohoto etc. rozepsaném, ode všech tří stavův království tohoto Českého stalého a učiněného, všecky svolené contribucí, berně domovní, též podle šacunku svolené pomoci na terminy dotčeným svolením jmenované berníkům krajským k tomu nařízeným odvozovati ráčili a odvozovali, jakž týž připomenutí patenti to v sobě šířeji obsahují a zavírají; podle nichž, že dotčené contribucí, berně domovní a jiné zbírky svolené v této tak velice důležité, nevyhnutelné a dohnalé, tohoto celého království a jak ["tak" chybně v rk.] nás všech obecně tak i jednoho každého z V. Mtí a Vás obzvláštně dotýkající se potřebě beze všech odkladův a protahův odvozovati ráčíte a budete a k tomu tímto tak velikým - jakéhož za našich pamětí prve nebylo - nenadálým, však všem patrným nebezpečenstvím, sami od sebe se napomenouti ráčíte a napomenete, jsme se nadali a za jiné neměli.

Ale jsouc od nejvyžších pánův berníkův, že se od V. Mtí a Vás týchž zbírek velmi namále a téměř nic neodvozuje, oni pak že se na lid vojenský, pro obhájení předně vlastní osoby J. Mti cís., potomně i království tohoto, naší milé vlasti, najatý, ve množství tisíc a to pro nečasné od V. Mtí a Vás týchž zbírek odvozování, vdlužili, ještě vždy dlužiti a z sum vypůjčených na větším díle i s ouroky při tomto času sv. Jiří, nemohouc jinač peněz dostávati, opláceti musejí, spraveni, nemálo nad tím, že tak velmi na toto království České a vlast svou, po pánu Bohu nejmilejší, špatnou paměť míti ráčíte a máte, jsme pohnuti, nýbrž i tím, že mnozí z V. Mtí a Vás zbírek sněmem obecním léta jminulého 1610 zavřeném svolených ještě až posavad v tak prodlouženém čase odvésti jste neráčili a neodvedli, jakž to na nás dosti stížně a tužebně nejvyžší páni berníci dotčeným sněmem volení vznésti ráčili, nás všech společně, abychom tu věc tímto sněmem opatřiti nepomíjeli, žádajíc.

Pročež V. Mti a Vás mocí sněmu toho generálního těmito listy a patenty odevřenými napomínáme, jestli jakou milost a lásku k tomuto království Českému a vlasti všech nás milé jmíti, nad jejím soužením a záhubou lítost a citedlnost nésti ráčíte, máte a nesete, že takové všecky zbírky a contribucí, jakž na dotčeném sněmě léta 1610, tak při pominulém sjezde léta tohoto svolené, již neprotahujíc, v této tak nuzné potřebě berníkům krajským odvésti obmeškávati neráčíte a neobmeškáte. Nebo kdyby kdo z V. Mtí a Vás s tím, jak předešle bývalo - an tito časové v jinších terminích a nebezpečnějších než prve postaveni jsou - meškati a prodlévati chtěl a ve dvou nedělích pořád zběhlých od dodání k přečtení patentův těchto těch všech připomenutých zbírek a berní zadržalých berníkům krajským i s listy příznávacími neodvedl a nesložil, tehdy ještě jednou tolik, co by se všech takových svolených pomocí a zbírek dáti dostalo, aby propadl a dáti povinen byl, což berníci krajští na jednom každém dle pokut sněmy vyměřených bez ušetření všech osob zvyupomínati a k jiným zbírkám přiložiti povinni jsou a budou. A v pravdě bychom žádného z V. Mtí a Vás v tom ušetřiti v této tak nuzné a veliké potřebě nemohli. Ale však jsme k V. Mtem a k Vám té naděje, že toho na sebe dopouštěti neráčíte a nedopustíte, nýbrž to vše s ochotností v tak důležitých potřebách od sebe učiniti, abychom vždy, že upřímní milovníci vlasti své býti ráčíte a jste, skutečně poznati a nejvyžší páni berníci víry své i pečeti tím dřívěji vyvaditi mohli a na tom pro obecné dobré škody nésti nemuseli, pominouti neráčíte a nepominete.

Dán na hradě Pražském v sobotu po sv. Filipu a Jakubu apoštolích Páně léta 1611.
Přihlásit/registrovat se do ISP