408.

[V Praze], 17. května 1611.Kutnohorské diarium: Ve sněmu čteno psaní Rožmberkovo a jiných komisařů o jednání s pasovským vojskem, čteno obeslání Althanovo arciknížetem Leopoldem, o čemž stavové na žádost královu dali své dobré zdání; jednáno s vyslanci slezskými o psaní vévody Brunšvického a o jeho vyjednávání se Slezany; čteny artikule stavu městského.

Pokračování diaria poslů kutnohorských k sněmu generálnímu v městském archivu v Kutné Hoře: 6536/6 E.

V outerý 17. Maii 1611.

I. 1. Čteno psaní pána z Rožmberka, kteréž před tím dnem pán z Felsu s panem hrabětem přednášeli, jakož i jiných komisarů, jako pana Jiříka Hodického a pana Guntera z Kolcze, od J. Mti král. k jednání s lidem pasovským vyslaných ["vyslanými" rk.], v kterémžto J. Mti král. v známost uvozují, že to, co jim poručeno bylo, jednali a pán z Altánu že jest sám tam byl a na mnohé předkládání jest se k tomu naklonil a přistoupil, že chce do Budějovic sjeti, rejtharům a jiným to přednésti a zase na ráno jim, co by zjednal, přednésti a v známost uvésti. Datum téhož psaní 13. Maii na Třeboni. [Psaní to nalezeno nebylo; jiné prameny je datují 12. květnem.]

2. Čtena obeslání Leopoldova z Altánu, aby se postavil neprodleně na Krumlově, poněvadž Leopold na žádost jeho do Krumlova s Ramé a hrabětem z Sulczu přijel, že ho žádostivě očekává, jemu dále přikazujíc, aby se do žádných accordův s žádným nedával, poněvadž jiná cesta jest k zaplacení toho lidu, ale že i Karnerirovi (!) o tom jest poručeno, aby na vojáky pilný pozor dal, aby do žádných accordů se nedávali; - datum na Krumlově 13. Maii. [Rovněž nebylo nalezeno.]

Což když přečteno, poněvadž J. Mt král. na to dobrého zdání pánův stavův požádal, toto jest dáno:

1. Že se jim vidí, aby se z Altánu nemnoho věřilo, poněvadž on prvé mnoho sliboval a nic se nenašlo v skutku, nýbrž řeč jeho že jest nestálá a oumysl nejistý. Nadto pak že po přípovědi své, že na Třeboň přijede, do Krumlova k Leopoldovi jest odjel, aby pod tím falše ňáké nebylo.

2. Že se jim vidí, aby ti vojáci, kteříž na Moravě leží, blížeji do Čech se přibral[i], ano by i k samým Budějovicům aby se dopravili, jako i ti, kteří z Oberz Ensu [T. j. z Horních Rakous.] jsou, aby k lesům hraničným blížeji se přiblížíc, pas jim zalehli, tak aby lid pohotově byl, kdyby k čemu přijíti mělo.

3. Poněvadž při šťastném korunování J. Mti král. zapotřebí nebude žádného nebezpečenství se obávati, páni stavové J. Mt král. za to žádají, aby jistý počet jízdy i pěchoty k Budějovicům pro lepší ochranu jak království Českého tak J. Mti král. vyslán byl. [V psaní z Prahy z téhož data šepmistrům a radě v Kutné Hoře, jehož originál je v městském archivu tamže: 6536/22 B, odkazují poslové kutnohorští na tuto "kontinuací" diaria, pokud jde o jednání ve sněmu o lidu pasovském a jiných věcech, zasílajíce zároveň překlad moravských artikulů. V témž psaní dále píší, že by si přáli vrátiti se domů po příkladu jiných poslů z měst, poněvadž v následujících dnech na sněmu nic obzvláštního nebude "dokud resolucí od J. Mti cís. nepřijde", nýbrž toliko většinou "věci cizí, totiž pánův Moravanův, Slezákův a Lužičanův expedirují". Poněvadž však jim neposílají koně, musí zůstati v Praze až do korunování a žádají o peníze, aby se měli čím "z hospody vypraviti". - O jednání Althanově s vojskem dávají poučnou zprávu noviny z Budějovic ze dne 15. května, uložené v státním archivu v Drážďanech: Zeitungen 10725, fol. 225. Podle těchto novin zabránil Althan, aby se jednalo s prostými vojáky a přijel, byv citován, s několika veliteli k pánům


komisařům a sám se nabídl, že bude vyjednávati. Komisaři, ač to neměli v instrukci, slíbili mu milost, a Althan začal jednati s vysokými i nižšími veliteli a nabídl, nebude-li souhlasiti pěchota, že chce jednati se svými 1000 jezdci. Leopold a Ramée přibyli prý do Krumlova a nařídili, aby se nevyjednávalo, citovali Althana a jiné velitele, ale nadarmo. Psaní Leopoldovo Althanovi posílají komisaři králi. Leopold a Ramée nesmějí do Budějovic; v Krumlově leží jízda plukovníka Ramée v dobré shodě s ním a s Leopoldem. O zásahu Leopoldově do jednání královských komisařů s pasovským vojskem a o jeho příjezdu do Krumlova 12. května a do Budějovic 15. května srovn. též Briefe u. Akten IX., st. 501 pozn. 1. Leopold doznává, že přišel pozdě a že ho Althan předešel, dav se do jednání s královskými komisaři bez ohledu na něho.]

II. Posláni byli poslové ku pánům Slezákům, že se mluvilo, jako i od J. Mti král. pánům stavům to vzkázáno, že by ňáké psaní míti měli od knížete Brunšvického, v němž by stavy království Českého důtklivě dotýkal ["dotýkali" rk.], pročež aby požádali od nich toho psaní a jich se dotázali, v jaké příčině k nim učiněno jest tak aby páni stavové k osobě knížete Brunšvického jak [se] zachovati věděli.

Na to páni Slezáci dali zase za odpověď, že o tom neví a toho není, aby jmenované kníže jim jaké takové a k tomu podobné psaní učiniti jměl. Než když sem ponejprv přijeli, kníže Brunšvický že jest k nim poslal s tím oznámením, že žádostiv jest s nimi se shledati a s nimi o některé věci podle dekretu jistého, sobě na to od J. Mti cís. etc. daného, rozmluviti. [Srovn. č. 277 ze dne 4. května.] Když se spolu shledali, kníže že jest jim pro důvěření předně takovej revers ukázal a podle toho s nimi oustně mluvil, a oni, co tak bylo jim přednášíno, že jsou toliko pro paměť sumu toho krátce poznamenati dali. A poněvadž jsou se s pány stavy království tohoto o všecky věci pěkně a přátelsky snesli, a ty na místě postaveny jsou, že na tom pánům stavům nic nezáleží, aby to jmělo dále při nich vyhledáváno býti. Protož že žádají, aby páni stavové na nich toho nežádali a v to je nepotahovali.

Zase proti tomu od pánův stavův: Poněvadž tohoto království jeden oud ne zadní jsou a o tom dobře vědí, když se jednoho oudu dotejká, že i jiný také bolí, o nich také toho nesmejšlejí, kdyby se tohoto království jakožto předního oudu co dotejkati chtělo, oni aby nad tím, jsouce do něho vtěleni, žádné citedlnosti a outrpnosti jmíti neměli. Protož že vždy žádají, aby se jim v tom otevřeli a před nimi toho netajili.

Na to od pánův Slezákův oznámeno: Co jest koli tu tehdáž od svrchu psaného knížete podle nahoře dotčeného dekretu s nimi mluveno a jednáno bylo, to že jest se v ničemž na žádnou diffamací a potupu pánův stavův nedalo a nevztahovalo, než toliko artikulův v proposici sněmovní od J. Mti cís. etc. vyhrazených se dotejkalo. A to při tom že jest se všecko v důvěrnosti konalo, což kdyby oni pronésti jměli, že by se to knížete Brunšvického a skrze něho J. Mti cís. donésti a to jim zle vyloženo bejti mohlo. Protož, poněvadž jsou se o ty všecky artikule vymíněné se pány stavy již snesli a narovnali, že té přátelské naděje ku pánům stavům jsou a za to vždy žádají, aby jich k tomu nenutili a dále na to nenastupovali. Zanecháno toho při tom. [Slova: "Na to páni Slezáci.... zanecháno toho při tom" jinou rukou na zvláštním listu doplněna. Tam je poznamenáno in margine: "Nota, o této věci v sněmu žádná relací zase pánům stavům není učiněna."] - I šli, však ještě žádná relací o touž věc učiněna nebyla.

III. Čteni artikulové stavu městského... [Další text vynechán, poněvadž zde je jen výtah artikulů otištěných v č. 407.]
Přihlásit/registrovat se do ISP