418.

[V Praze), 18. května 1611.Kutnohorské diarium: Ve sněmu opravena odpověď Slezanům a Lužičanům; Šlik slíbil za stavy pod obojí přímluvu u krále za Lužičany; jednáno o přenesení appellací do Slezska; Vchynští vyhlášeni za starožitné pány. Jan Rudolf Trčka přijal do stavu panského.

Pokračování diaria v městském archivu v Kutné Hoře: 6536/6 E.

V středu 18. Maii. - Korrigována byla odpověď, jenž má dána býti pánům Slezákům a Lužičanům na artikule, jichž v počtu mnoho velmi bylo, však na větším díle, jakž nahoře dotčeno, s moravskými artikuli se srovnávající, nežli, kdež jest doloženo bylo v odpovědi Horních i Dolních Lužic, aby páni stavové k J. Mti král. za ně se přimluvili a do té conjunctí se pány Slezáky učiněné aby je připustili a přijali. O kteréžto po dlouhé disputací s stranou pod jednou pan hrabě Šlik, [Joachim Ondřej Šlik z Holejče, hrabě z Posounu a z Lokte a na Svijanech, nejv. berník král. Českého, z osob k defensi zvolených.] vzav odpověď z rukou pana Platejsa, když v ní, co mu od téhož pana hraběte oznamováno bylo, napraviti nechtěl, řekl, že páni stavové pod obojí za ně se chtějí rádi k J. Mti král. přimluviti a k tomu směřovati, aby takového majestátu dostati mohli. Jako také o tu conjunctí, budou-li toho vyhledávati při nich paních stavích podobojí, to také že s nimi na místě postaviti chtí.

I. Též také, kde žádali páni Slezáci a Lužičané, aby byla do Slezska přenesena appellací, poněvadž od krále Ferdinanda toliko pro interim zde ustanovena byla za času války magdeburské, ježto se o tom ví, že dvě létě před válkou magdeburskou appellací nařízena zde byla, [Rada nad appellacemi zřízena 1548, Magdeburg byl dán sice už 1548 do říšské klatby císařem, ale vlastní obléhání zahájeno bylo teprve 1550 na podzim; proto zde počítají stavové dvě léta.] aby obyvatelům pro appellací do Magdeburku a Wittenberka posílati potřebí nebylo.

II. Páni stavu panského sestoupiti se ráčili a tu promlouváno bylo o věc pánů Vchynských jako i přijetí pana Jana Rudolfa Trčky, kdež po dlouhém potaze zavoláni byli i páni z rytířstva, a táž věc jim se oznamovala, potom pak zavoláno bylo na pány Vchynské a pana Trčku, a tu čtena byla dopověď stavu panského pánům Vchynským, v níž je pro dobré, chvalitebné skutky za pány starožitné vyhlašují, však na jisté vejminky: [1.] aby totiž J. Mt král. zavázati se ráčil reversem, že nic takového víceji žádati neráčí, 2. že to nebude na škodu stavu panského pořádku o přijímání osob do stavu panského. Podobná odpověď i panu Trčkovi dána, kteráž do sněmu vejde, jako i pánů Vchynských.
Přihlásit/registrovat se do ISP