473.

V Praze, 22. května 1611.Vyslaní kutnohorští šepmistrům a radě na Horách Kutných: S lidem pasovským učiněn akord; stavové dlouho jednali s králem Matyášem o revers, který jim má býti zítra vydán, pak teprve bude Matyáš za krále vyhlášen a korunován; vyslaní žádají o povoz domů.

Orig. v městském archivu v Kutné Hoře: 6536/24 B.

Službu svú vzkazujem.... Psaní od V. Mtí nám učiněné jest nám dnes po třetí hodině na noc, když jsme se od sněmu do hospody navrátili, od posla dodáno. Na kteréž krátce V. Mtem oznamujeme, že, co se toho lidu pasovského dotyce, s ním již accord jistej jest od J. Mti král. učiněn, proti čemuž však de Ramee a hrabě z Sulczu tuze se postavovali, ale vida, že zbytí není, k tomu přistoupiti musili. Na jakej spůsob pak s týmž lidem ten accord jest vykonán, o tom ještě dokonalé vědomosti nejmáme a tomu nerozumíme, aby pak žádné porovnání s nimi učiněno nebylo, kudy by do kraje Čáslavského, poněvadž všudy pasy od lidu královského založeny jsou, tak lehce a snadně vpád jakej učiniti mohli. Ač na tom bylo, pokud by se v žádnou smlouvu dáti mírnou nechtěli, že měl lid moravskej a rakouskej na ně povolán bejti, ale poněvadž s nimi o to již udeřeno jest, dá pán Bůh, že toho potřeba nebude; než na to mysliti, aby ten lid královskej zase pěkně z země vybyt a vypraven býti mohl. Pán Bůh rač pomáhati.

Včera že sněm vzdán není, ani ještě dnes, to se za tou příčinou stálo, že král reversu od pánův stavův sobě předneseného podepsati se zpěčoval; a o tejž revers páni stavové dnes až do noci s J. Mtí král. jednali a mezi tím i toho v svém přednášení doložili, pokud jim takového reversu nepodpíše a neodvede, že ho vyhlásiti za krále a korunovati moci nebudou; až potom vždy to na místě postaveno bylo, a týž revers pánům stavům zejtra v 5 německejch odveden bejti od J. Mti král. jmá, a tu za krále vyhlášen bejti ráčí. A tak sněm vzdán, a zatím korunování následovati bude. Pán Bůh rač stálý pokoj tomuto království spůsobiti.

Continuací sněmovní na tento tejden, co zadržáno, s sebou dá pán Bůh přivezeme, nebo k tomu nám dostačiti možné nebylo, aby nyní V. Mtem odeslána bejti mohla.

O kočího V. Mti připomínáme a žádáme, že ve středu dá pán Bůh nejprv příští tím časněji ho pro nás odeslati ráčíte. S tím milost buoží s námi.

Datum na spěch v Starém městě Pražském v neděli den památný Seslání Ducha sv. na apoštoly léta 1611.

 

N. vyslaní V. Mtí v městech Pražských.


Přihlásit/registrovat se do ISP