477.

[V Praze, k 22. - 23. květnu 1611.]Se strany Matyášovy se slibuje stavům českým, že budou moci s vyslanými uherskými a rakouskými jednati o konfederaci a že při budoucím sněmu král potvrdí, na čem se snesou.

Kop. v archivu ministerstva vnitra, dříve ve Vídni: I A 1 Ka 2990. V reversu Matyášově stavům ze dne 21. května byl odstavec o konfederaci s Uhry a Rakušany vypuštěn; srovn. u č. 449: [V návrhu stavů následuje: "jako i tu confederatí, kterúž dotčení stavové království Českého a země vtělený s vyslanými zmocněnými z království Uherského a arciknížetství Rakouského hned po vykonaném našem korunování v jistých příčinách opatření těchto všech zemí před všelijakými nepřátelskými vpády, praktikami k záhubě dokonalý se vztahujícími učiniti a zavříti chtěli".] Dostalo se tedy stavům takovéhoto ujištění asi dva poslední dny; korunování bylo 23. května odpoledne. Srovn. o tomto slibu též Gindely, Rudolf II. st. 94; slib ten prý dal Matyáš podle zprávy Zúňigovy stavům tajně. Důležité pro posouzení této kopie je, že se zachovala pohromadě s ostatním materiálem kanceláře Matyášovy o téže signatuře.

A jakož jsou všickni tři stavové království Českého za velice potřebnou věc býti uznali, aby se v jistých příčinách opatření těchto všech zemí před všelijakými nepřátelskými vpády a škodlivými praktykami k záhubě dokonalý se vztahujícími a do jistých let pořád zběhlých konfederací a smlouva s stavy království Uherského a arciknížectví Rakouského s milostivým dovolením jeho Mti královské stala, i poněvadž zmocnění vyslaní z jmenovaných zemí nyní zde přítomni jsou, a protož jeho Mt královská ráčí k tomu své milostivé povolení dívati, aby stavové království tohoto s týmiž vyslanými mohli o takový potřebný artikul se dostatečně namluviti a jej na místě postaviti, a na čem se tak společně snesou, to všecko J. Mt král. netoliko schváliti, nýbrž i při nejprvnějším sněmu, kderýž zde v království tomto od J. Mti držán bude, milostivě potvrditi račí.
Přihlásit/registrovat se do ISP