493.

V Praze, 24. května 1611.Vyslaní Kutnohorští šepmistrům a radě na Horách Kutných: V pondělí svatodušní byl král Matyáš korunován na krále Českého; výtržnosti nebyly; sněm jest uzavřen; chtějí se navrátiti domů a prosí o koně.

Orig. v městském archivu v Kutné Hoře: 6536/25 B. A tergo adresa šepmistrům a radě.

Službu... Oznamujem V. Mtem, že dne včerejšího již předse J. Mt král Uherský Matyáš, toho jména Druhý, za krále Českýho na sněmě generálním vyhlášen a potom v kostele sv. Víta od pana kardinála z Dittrichštejna, biskupa Holomouckýho, vedle starobylého spůsobu slavně jest korunován; po slavném pak korunování odtud z kostela přes palác do soudné světnice veden. A tu J. Mt a spolu s J. Mtí předešlí nejvyšší páni ouředníci zemští, jeden každej obzvláštně, za svou tabulí s svejmi pozvanejmi stoliti a hodovati ráčili. Což vše, co tak k tý pompě a slavnosti náleželo, dika pánu Buohu šťastně, pokojně a beze škody, takže jak nahoře na zámku tak ani dole v městech Pražských žádnému jak na zdraví tak ani na statcích, jakž mnozí se toho obávali, uškozeno a ublíženo nejní, jest vykonáno. Pán Bůh všemohoucí rač dále tomu, co tak z vůle jeho svatý se začalo i dokonalo, žehnati a správu J. Mti král. šťastnou, aby k rozšíření cti a slávy buoží a vzdělání obecnýho dobrého, též ku pokoji jak království tohoto tak i zemí k němu přivtělených sloužiti mohla, učiniti.

A tak poněvadž již ty všecky věci, o které na sněmě jednati se jmělo, dokonány a na místě postaveny jsou, a my na ten čas zde v městech Pražských co říditi nejmáme, V. Mti vždy žádati, že pro nás koně a vůz co nejdříve býti může, abychom se domů navrátiti mohli, odeslati ráčíte, žádáme (!). Že posel tak dlouho domů se nenavracuje, to tím, že se po tyto tři dni sváteční žádnej z města ani do města nepouštěl, jakž V. Mtem o tom předešle psáno jest, sešlo....

Datum v Praze v outerej svatodušní léta 1611.

 

Vašich Mtí vyslaní.


Přihlásit/registrovat se do ISP