Rozpočtový výbor
O výboru

1. Úvod

Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky je jedním ze sedmi výborů ustanovených zákonem č. 90/1995, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Jako jediný výbor se v Poslanecké sněmovně zabývá projednáváním finančních zákonů, s výjimkou těch, které se týkají finančních záležitostí sociálních a zdravotních fondů. Rozpočtový výbor má rozsáhlou pravomoc a spektrum činnosti: 

2. Státní rozpočet

 • projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu; příprava všech jeho projednávání pro schůze Poslanecké sněmovny v prvém, druhém a třetím čtení
 • projednávání pozměňovacích návrhů v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu
 • dohled nad dodržováním rozpočtových procedur
 • projednávání základních údajů samostatných rozpočtových kapitol (kapitola Kancelář prezidenta republiky, kapitola Poslanecká sněmovna, kapitola Senát, kapitola Národní rozpočtové rada, kapitola Ústavní soud, kapitola Kancelář veřejného ochránce práv, kapitola Nejvyšší kontrolní úřad)
 • projednávání podrobných údajů rozpočtových kapitol (kapitola Kancelář prezidenta republiky, kapitola Poslanecká sněmovna, kapitola Senát, kapitola Národní rozpočtová rada, kapitola Ministerstvo financí, kapitola Český statistický úřad, kapitola Státní dluh, kapitola Všeobecná pokladní správa, kapitola Operace státních finančních aktiv)
 • vypracování usnesení k návrhu zákona o státním rozpočtu
 • všechna rozpočtová opatření samostatných kapitol
 • rozpočtová opatření v průběhu roku kumulativně přesahující 10% schváleného závazného ukazatele u všech ostatních tzv. „vládních“ kapitol

3. Dohled nad plněním státního rozpočtu

 • projednávání pravidelných čtvrtletních zpráv k plnění státního rozpočtu
 • projednávání sátního závěrečného účtu za předcházející rok vč. všech svěřených kapitol (stejných jako u státního rozpočtu – viz výše)

4. Účast na legislativním procesu

4.1 Finanční trhy

 • legislativa bankovnictví a dohledu nad bankovními subjekty (včetně zákona o České národní bance)
 • legislativa pojistného trhu
 • legislativní balík kapitálového trhu a dohledu nad ním

4.2 Rozpočtová pravidla

 • legislativa rozpočtového procesu
 • legislativa vyšších samosprávných územních celků
 • legislativa kontroly hospodaření krajů a územních samosprávných celků

4.3 Účetnictví a kontrola účtů

 • legislativa účetních zákonů, kontrola hospodaření státních účtů a účtů veřejných organizací 
 • legislativa finanční kontroly (audit státních institucí)
 • legislativa v oblasti Centrálního systému účetních informací státu

4.4 Daňový systém

 • legislativa v oblasti daně z přidané hodnoty, spotřební daně, daně z příjmů, korporátní daně, daně z nemovitosti, atd.

4.5 Jiné zákony

 • legislativa v oblasti celních poplatků, celní správy, devizový zákon, atd.
 • legislativa v oblasti platů ústavních činitelů, atd.

5. Další záležitosti k projednávání

 • pravidelné zprávy České národní banky o inflaci (čtvrtletně), výroční zpráva České národní banky o hospodaření, zpráva o dohledu nad finančním trhem a finanční stabilitě
 • zpráva o hospodaření České exportní banky (ČEB)
 • zpráva o hospodaření Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP)
 • zpráva finančního arbitra

V případě potřeby projedná rozpočtový výbor jakoukoliv neodkladně důležitou záležitost v rámci své kompetence.

Rozpočtový výbor zřizuje podvýbory.

6. Podvýbory

6.1 Podvýbor pro bankovnictví, pojišťovnictví a finanční trhy

6.2 Podvýbor pro daně, cla a loterie

6.3 Podvýbor pro financování územních samospráv a využívání prostředků EU

Hlavním úkolem podvýborů je projednání podkladů, návrhů zákona (v rámci svého zaměření) pro schůzi rozpočtového výboru, např. formou odborných seminářů za účasti odborné veřejnosti nebo jednáním na schůzi podvýboru.  
ISP (příhlásit)