Výbor pro životní prostředí

O výboru

Zasedací místnost VZP

Výbor projednává zákony týkající se problematiky ochrany vod, ochrany ovzduší, ochrany přírody a krajiny, odpadového hospodářství, ochrany zemědělského půdního fondu, výkonu státní geologické služby, ochrany nerostného bohatství, posuzování vlivů na životní prostředí, problematiky geneticky modifi kovaných organismů a produktů. V současném volebním období se výbor zabýval zejména zákonem o předcházení ekologické újmě a o její nápravě, zákonem o hospodaření energií, zákonem o chemických látkách a chemických přípravcích a dalšími.

Vše o výboruISP (příhlásit)