Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny
O komisi

Sleduje vnitrostátní plnění mezinárodních závazků ČR v oblasti rovnosti žen a mužů a národnostních menšin, zejména závazků vyplývajících z Úmluvy OSN o odstranění všech forem diskriminace žen; analyzuje aktuální situaci rodin a seniorů v České republice a zabývá se konkrétními opatřeními, jak ji zlepšit, včetně případných finančních dopadů na stát i rodiny; sleduje tvorbu a plnění vládních koncepcí rodinné politiky, strategických dokumentů vlády ČR pro oblast rovnosti žen a mužů a právních nástrojů k ochraně národnostních menšin. Komise identifikuje aktuální problémy ve společnosti ve vymezených oblastech a podrobně se zabývá navrhovanou legislativou.

 


Navigace sekce Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšinyISP (příhlásit)