Stálá komise pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací
O komisi

Stálá komise pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací je kontrolním orgánem Poslanecké sněmovny, zřízeným podle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR.

Úkony dle § 88 a § 158d trestního řádu související s odposlechy a sledováním osob jsou důležitým nástrojem pro odhalování, prověřování a vyšetřování nejzávažnějších forem páchání trestné činnosti, jako například zneužití pravomoci úřední osoby, korupce, organizovaného zločinu, drogové, násilné nebo mravnostní kriminality.

Použití těchto úkonů však na druhé straně představuje významný zásah do lidských práv a svobod, zaručených Ústavou České republiky a Listinou základních práv a svobod, proto je podrobeno přísné parlamentní kontrole.

Kontrolu provádí kontrolní orgán Poslanecké sněmovny v příslušných útvarech policie po předchozím vyrozumění ministra vnitra. Ministr vnitra předkládá kontrolnímu orgánu nejméně dvakrát ročně zprávu o použití zmíněných prostředků, jednou ročně analýzu použití úkonů a dále též na jeho žádost informace o použití těchto prostředků.

Tím není dotčeno právo kontrolního orgánu požadovat informace a účast na jednání kontrolního orgánu od jiných osob.

Kontrolní orgán se skládá z poslanců určených Poslaneckou sněmovnou.

Statut komise (Dokument DOC, 41 KB)

Navigace sekce Stálá komise pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikacíISP (příhlásit)