Stálá komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství
O komisi

Stálá komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství je zvláštním kontrolním orgánem Poslanecké sněmovny, zřízeným podle zákona č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství pro kontrolu této jednotné ozbrojené zpravodajské služby České republiky.

Vojenské zpravodajství získává, shromažďuje a vyhodnocuje zpravodajské informace, které jsou zásadní pro zajištění obrany České republiky. 

Ředitel Vojenského zpravodajství předkládá kontrolnímu orgánu statut a vnitřní předpisy Vojenského zpravodajství, návrh rozpočtu a podklady potřebné ke kontrole jeho plnění, písemná zadání úkolů uložených vládou nebo prezidentem republiky a na jeho požádání zprávu o činnosti Vojenského zpravodajství, zprávu o použití zpravodajských prostředků ve věcech a v případech, ve kterých Vojenské zpravodajství svou činnost již ukončilo, a souhrnnou informaci obsahující zaměření a počet případů a věcí, v nichž je Vojenské zpravodajství činné, vyjma případů a věcí při zabezpečování informací majících původ v zahraničí.

Kontrolní orgán se skládá nejméně ze 7 členů. Poslanecká sněmovna stanoví počet členů tak, aby byl zastoupen každý poslanecký klub ustavený podle příslušnosti k politické straně nebo politickému hnutí, za něž poslanci kandidovali ve volbách; počet členů je vždy lichý.

Členem kontrolního orgánu může být pouze poslanec Poslanecké sněmovny.

Statut komise (Dokument DOC, 41 KB)

Navigace sekce Stálá komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajstvíISP (příhlásit)