Návrh pořadu 10. schůze

Od 25. 3. 1997 14:00

Zákony - třetí čtení

 1. 1.

  Návrh poslankyně Petry Buzkové a dalších na vydání zákona o veřejném ochránci práv /sněmovní tisk 25/ - třetí čtení  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 2.

  Zpráva vlády České republiky o plnění zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1997   

Zákony - druhé čtení

 1. 3.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 35/1993 Sb. /sněmovní tisk 36/ - druhé čtení  

 2. 4.

  Vládní návrh zákona o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 53/ - druhé čtení  

 3. 5.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 90/ - druhé čtení  

 4. 6.

  Návrh poslanců Vladimíra Špidly a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění /sněmovní tisk 63/ - druhé čtení  

Zákony - vrácené Senátem

 1. 7.

  Návrh zákona o působnosti Úřadu pro státní informační systém /sněmovní tisk 14/5 a 14/6/ - vrácený Senátem  

Zákony - prvé čtení

 1. 8.

  Návrh poslankyň Anny Röschové a Mileny Kolářové na vydání zákona, kterým se mění, doplňuje a upravuje zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mění a doplňuje zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 24/ - prvé čtení  

 2. 9.

  Návrh poslankyně Zuzky Rujbrové na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních, středních a vyšších odborných škol (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 125/ - prvé čtení  

 3. 10.

  Návrh poslankyně Zuzky Rujbrové na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 126/ - prvé čtení  

 4. 11.

  Návrh poslankyně Zuzky Rujbrové na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 127/ - prvé čtení  

 5. 12.

  Návrh poslankyně Zuzky Rujbrové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění zákona č. 132/1982 Sb. a zákona č. 234/1992 Sb. a některé další zákony /sněmovní tisk 128/ - prvé čtení  

 6. 13.

  Návrh poslance Karla Machovce na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 134/ - prvé čtení  

 7. 14.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění zákona České národní rady č. 38/1993 Sb., a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 139/ - prvé čtení  

 8. 15.

  Vládní návrh zákona o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšení nájemného /sněmovní tisk 150/ - prvé čtení  

 9. 16.

  Návrh poslanců Miroslava Sládka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců /sněmovní tisk 10/ - prvé čtení  

 10. 17.

  Vládní návrh zákona o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění zákona č. 138/1996 Sb. /sněmovní tisk 141/ - prvé čtení  

 11. 18.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 145/ - prvé čtení  

 12. 19.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 148/ - prvé čtení  

 13. 20.

  Vládní návrh zákona o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů /sněmovní tisk 143/ - prvé čtení  

 14. 21.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád a kterým se mění zákon České národní rady č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 132/ - prvé čtení  

Smlouvy - prvé čtení

 1. 22.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky návrh na ratifikaci Úmluvy o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí sjednané v Haagu 25. října 1980 /sněmovní tisk 144/ - prvé čtení  

 2. 23.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva o všeobecném zákazu jaderných zkoušek /sněmovní tisk 120/ - prvé čtení  

 3. 24.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na přístup České republiky k Úmluvě pro vypracování Evropského lékopisu a podpis Protokolu k Úmluvě pro vypracování Evropského lékopisu /sněmovní tisk 133/ - prvé čtení  

 4. 25.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Jihoafrickou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Praze dne 11. listopadu 1996 /sněmovní tisk 136/ - prvé čtení  

Smlouvy - druhé čtení

 1. 26.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní dědických a darovacích, podepsaná v Praze dne 19. září 1996 /sněmovní tisk 82/ - druhé čtení  

 2. 27.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Uruguayskou východní republikou o podpoře a ochraně investic podepsaná dne 26. září 1996 v Montevideu /sněmovní tisk 86/ - druhé čtení  

 3. 28.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Indickou republikou o podpoře a ochraně investic podepsaná dne 11. října 1996 v Praze /sněmovní tisk 88/ - druhé čtení  

 4. 29.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Argentinskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic podepsaná dne 27. září 1996 v Buenos Aires /sněmovní tisk 89/ - druhé čtení  

 5. 30.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spojenými arabskými emiráty o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a majetku, podepsanou ve Washingtonu dne 30. září 1996 /sněmovní tisk 92/ - druhé čtení  

 6. 31.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Irskem o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 28. června 1996 v Dublinu /sněmovní tisk 97/ - druhé čtení  

 7. 32.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu materiál "Ukončení platnosti Úmluvy o naturalizaci mezi Československem a Spojenými státy americkými, sjednané dne 19. července 1928 v Praze, a to formou výměny nót" /sněmovní tisk 96/ - druhé čtení  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 33.

  Roční účetní závěrka a výroční zpráva Fondu národního majetku České republiky za rok 1995 /sněmovní tisk 5/  

 2. 34.

  Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za I. pololetí 1996 /sněmovní tisk 81/  

 3. 35.

  Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. - 3. čtvrtletí 1996 /sněmovní tisk 111/  

 4. 36.

  Informace vlády České republiky o řešení situace v Poldi Kladno   

 5. 37.

  Program činnosti Fondu dětí a mládeže na rok 1997 /sněmovní tisk 94/  

 6. 38.

  Návrh rozpočtu Fondu dětí a mládeže na rok 1997 /sněmovní tisk 95/  

 7. 39.

  Průběžná zpráva předsedy Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření okolností vedoucích k ukončení činnosti Kreditní banky a.s. Plzeň ke dni 31.12.1996 /sněmovní tisk 115/  

 8. 40.

  Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky, jejich obsahu a způsobu vyřízení, za období od 1.7.1996 do 31.12.1996 /sněmovní tisk 117/  

 9. 41.

  Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k návrhu na postup při rozhodování o ztrátě nároku poslance na plat a paušální náhrady za neomluvenou neúčast na jednacích dnech Poslanecké sněmovny a jejích orgánů   

 10. 42.

  Návrh stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti BIS na usnesení Poslanecké sněmovny k problematice parlamentní kontroly zpravodajských služeb   

 11. 43.

  Zpráva organizačního výboru o prozkoumání oprávněnosti užívání akademických titulů poslanci Poslanecké sněmovny   

 12. 44.

  Odvolání poslance Miroslava Sládka proti rozhodnutí mandátového a imunitního výboru ze dne 15. 11. 1996 o disciplinární odpovědnosti /usnesení MIV č. 12/   

 13. 45.

  Návrh změn zasedacího pořádku v jednacím sále Poslanecké sněmovny   

Zákony - třetí čtení

 1. 46.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 35/1993 Sb. /sněmovní tisk 36/ - třetí čtení  

 2. 47.

  Vládní návrh zákona o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 53/ - třetí čtení  

 3. 48.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 90/ - třetí čtení  

 4. 49.

  Návrh poslanců Vladimíra Špidly a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění /sněmovní tisk 63/ - třetí čtení  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 50.

  Informace ministra vnitra o okolnostech zadržení poslance Miroslava Sládka   

 2. 51.

  Zpráva ministra vnitra České republiky o činnosti policie v sídle Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky   

 3. 52.

  Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro zjištění a prošetření podmínek privatizace, převodů, prodejů a pronájmů zařízení a majetku ČSTV   

 4. 53.

  Návrh rozpočtu Fondu národního majetku České republiky na rok 1997 /sněmovní tisk 123/  

 5. 54.

  Zpráva o stavu vysílání a činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání /sněmovní tisk 130/  

 6. 55.

  Návrh rozpočtu Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami na rok 1997 včetně stanovení výše poplatku družstevních záložen za roky 1996 a 1997 /sněmovní tisk 138/  

 7. 56.

  Návrh na volbu členů vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro zjištění a prošetření podmínek privatizace, převodů, prodejů a pronájmů zařízení a majetku ČSTV   

 8. 57.

  Návrh na volbu členů stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství   

 9. 58.

  Návrh na volbu člena stálé delegace Poslanecké sněmovny do Parlamentního shromáždění Rady Evropy   

 10. 59.

  Návrh na změny ve složení Správní rady Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky   

 11. 60.

  Návrh na volbu člena Rady České tiskové kanceláře   

 12. 61.

  Návrh na volbu členů Rady České televize   

 13. 62.

  Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky   

 14. 63.

  Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro zjištění a prošetření podmínek privatizace, převodů, prodejů a pronájmů zařízení a majetku ČSTV   

 15. 64.

  Návrh na volbu člena stálé komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky   

 16. 65.

  Návrh na odvolání členů Dozorčí rady Fondu národního majetku České republiky   

 17. 66.

  Návrh na volbu členů Dozorčí rady Fondu národního majetku České republiky   

 18. 67.

  Návrh na volbu členů Prezidia Fondu národního majetku České republiky   

 19. 68.

  Návrh na volbu členů Dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky   

 20. 69.

  Návrh na volbu členů Prezidia Pozemkového fondu České republiky   

 21. 70.

  Návrh na volbu členů výboru Fondu dětí a mládeže   

 22. 71.

  Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců   

 23. 72.

  Ústní interpelace poslanců na předsedu vlády a ostatní členy vlády