Návrh pořadu 11. schůze

Od 13. 5. 1997 14:00

Zákony - vrácené Senátem

 1. 1.

  Návrh zákona o odpadech /sněmovní tisk 31/4/ - vrácený Senátem  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 2.

  Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání vládního návrhu zákona o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění zákona č. 138/1996 Sb. ve výborech Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 141/  

Zákony - druhé čtení

 1. 3.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 90/ - druhé čtení  

 2. 4.

  Vládní návrh zákona o nadacích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích) /sněmovní tisk 38/ - druhé čtení  

 3. 5.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, a zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 121/ - druhé čtení  

 4. 6.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 122/ - druhé čtení  

 5. 7.

  Vládní návrh zákona o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšení nájemného /sněmovní tisk 150/ - druhé čtení  

 6. 8.

  Návrh poslanců Josefa Mandíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona České národní rady č. 162/1993 Sb. a zákona č. 193/1994 Sb. /sněmovní tisk 99/ - druhé čtení  

 7. 9.

  Návrh poslanců Zdeňka Jičínského a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu (zákon o střetu zájmů) /sněmovní tisk 101/ - druhé čtení  

 8. 10.

  Návrh poslanců Dalibora Matulky a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 107/ - druhé čtení  

 9. 11.

  Vládní návrh zákona na ochranu před dovozem dumpingových výrobků /sněmovní tisk 109/ - druhé čtení  

 10. 12.

  Vládní návrh zákona o oceňování majetku /sněmovní tisk 48/ - druhé čtení  

 11. 13.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 145/ - druhé čtení  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 14.

  Návrh na zřízení Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro prověření oprávněnosti licence k televiznímu vysílání společnosti CET-21   

Zákony - prvé čtení

 1. 15.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění zákon České národní rady č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 152/ - prvé čtení  

 2. 16.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 178/ - prvé čtení  

 3. 17.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 146/ - prvé čtení  

 4. 18.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 147/ - prvé čtení  

 5. 19.

  Vládní návrh zákona o vydání státních dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1996 /sněmovní tisk 184/ - prvé čtení  

 6. 20.

  Návrh poslanců Miroslava Sládka a dalších na vydání zákona o Parlamentní stráži /sněmovní tisk 135/ - prvé čtení  

 7. 21.

  Návrh poslanců Jiřího Karase a Pavla Dostála na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 113/1993 Sb., o Fondu dětí a mládeže /sněmovní tisk 140/ - prvé čtení  

 8. 22.

  Návrh poslankyně Evy Fischerové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění zákona č. 84/1993 Sb., zákona č. 165/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 182/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 134/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb. a zákona č. 136/1996 Sb. /sněmovní tisk 142/ - prvé čtení  

 9. 23.

  Návrh poslanců Zdeňka Jičínského a dalších na vydání ústavního zákona o lidovém hlasování (referendu) a o lidové zákonodárné iniciativě /sněmovní tisk 149/ - prvé čtení  

 10. 24.

  Návrh poslanců Zdeňka Jičínského a dalších na vydání zákona o způsobu zvyšování maximálního nájemného bytů /sněmovní tisk 151/ - prvé čtení  

 11. 25.

  Návrh poslanců Zdeňka Jičínského a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, a zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 155/ - prvé čtení  

 12. 26.

  Návrh poslanců Zdeňka Škromacha a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 120/1990 Sb., kterým se upravují některé vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli, ve znění zákona č. 3/1991 Sb. /sněmovní tisk 156/ - prvé čtení  

 13. 27.

  Návrh poslanců Miroslava Sládka a dalších na vydání zákona o přiznání k majetku /sněmovní tisk 159/ - prvé čtení  

 14. 28.

  Návrh poslanců Vojtěcha Filipa a Zuzky Rujbrové na vydání zákona, kterým se ruší zákon České národní rady č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky, ve znění zákona č. 256/1995 Sb. /sněmovní tisk 164/ - prvé čtení  

 15. 29.

  Návrh poslanců Vojtěcha Filipa a Zuzky Rujbrové na vydání zákona, kterým se ruší zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění zákona č. 254/1995 Sb. a nálezu Ústavního soudu České a Slovenské Federativní republiky ze dne 26. listopadu 1992, vyhlášeného dne 15. prosince 1992 v částce 116/1992 Sb. /sněmovní tisk 165/ - prvé čtení  

 16. 30.

  Návrh poslanců Vojtěcha Filipa a Zuzky Rujbrové na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění zákona č. 122/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 74/1994 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 224/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb. a zákona č. 94/1996 Sb., úplné znění č. 238/1996 Sb. /sněmovní tisk 166/ - prvé čtení  

 17. 31.

  Návrh poslanců Vojtěcha Filipa a Josefa Mandíka na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních) /sněmovní tisk 167/ - prvé čtení  

Smlouvy - prvé čtení

 1. 32.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Belgickým královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Bruselu dne 16. prosince 1996 /sněmovní tisk 153/ - prvé čtení  

 2. 33.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Mongolskem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 27. února 1997 /sněmovní tisk 177/ - prvé čtení  

 3. 34.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Běloruskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 14. října 1996 v Praze /sněmovní tisk 180/ - prvé čtení  

Smlouvy - druhé čtení

 1. 35.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 14. října 1996 /sněmovní tisk 105/ - druhé čtení  

 2. 36.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii o uplatňování záruk na základě Smlouvy o nešíření jaderných zbraní a návrh na odvolání výhrad k článku VIII, oddíl 26, článku X, oddíl 34 a článku XII, oddíl 38 Dohody o výsadách a imunitách Mezinárodní agentury pro atomovou energii /sněmovní tisk 110/ - druhé čtení  

 3. 37.

  Vládní návrh, kterým se předkládají Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Pravidla Rozhodčí komise celní unie mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, podepsaná dne 25. listopadu 1996 v Praze /sněmovní tisk 112/ - druhé čtení  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 38.

  Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu za I. čtvrtletí 1997 včetně analýzy příčin neplnění příjmů státního rozpočtu, a to podle jednotlivých položek v celé struktuře státního rozpočtu (v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny č. 305 z 1. 4. 1997)   

 2. 39.

  Zpráva vlády o stavu české ekonomiky včetně příčin poklesu konkurence-schopnosti, efektivnosti a produktivity české ekonomiky v závislosti na realizaci transformačního procesu v uplynulých letech; analýza předpokládaných rozměrů černé a šedé ekonomiky v České republice a jejího vlivu na legální ekonomiku České republiky včetně návrhů na řešení její minimalizace; výčet přijatých opatření ke zvýšení dynamiky růstu příjmů státního rozpočtu a zvýšení výkonnosti ekonomiky České republiky; na základě těchto rozborů a analýz zpřesněný odhad příjmů státního rozpočtu v roce 1997 (v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny č. 305 z 1. 4. 1997)   

 3. 40.

  Zpráva vlády o všech zamýšlených deregulačních cenových a jiných opatřeních, která mohou během roku 1997 nepříznivě ovlivnit situaci občanů, spolu s kvantifikací těchto dopadů a návrhem kompenzačních sociálních opatření (v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny č. 212 z 5. 2. 1997) /sněmovní tisk 191/  

 4. 41.

  Kontrola usnesení Poslanecké sněmovny č. 109 z 5. schůze dne 11. října 1996 ve věci exekutivního vydání majetku církvím   

 5. 42.

  Informace vlády České republiky o řešení situace v Poldi Kladno - pokračování přerušeného jednání z 10. schůze Poslanecké sněmovny   

 6. 43.

  Koncepce proexportní politiky vlády České republiky /sněmovní tisk 116/  

 7. 44.

  Výroční zpráva Fondu dětí a mládeže za rok 1996 /sněmovní tisk 154/  

 8. 45.

  Účetní závěrka Fondu dětí a mládeže za rok 1996 /sněmovní tisk 137/  

 9. 46.

  Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k postupu vlády ve věci "zvýšení míry vyučovací povinnosti učitelů a ostatních pedagogických pracovníků"   

 10. 47.

  Informace vlády o stavu sítě lůžkových a ambulantních zdravotnických zařízení v České republice ke dni 31. prosince 1996 a o koncepčních záměrech tvorby sítě zdravotnických zařízení a k zákonnému řešení existence všech typů nemocnic v České republice včetně zákonného zajištění existence a fungování fakultních nemocnic /sněmovní tisk 169/  

 11. 48.

  Závěrečná zpráva Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření okolností vedoucích k ukončení činnosti Kreditní banky a.s. Plzeň /sněmovní tisk 192/  

 12. 49.

  Návrh na změnu názvů a složení stálých delegací Poslanecké sněmovny do meziparlamentních organizací podle § 1 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny   

 13. 50.

  Rezignace člena dozorčí rady Fondu národního majetku České republiky   

 14. 51.

  Návrh na volbu členů Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro prověření oprávněnosti licence k televiznímu vysílání společnosti CET-21   

 15. 52.

  Návrh na volbu členů dozorčí rady Grantové agentury   

 16. 53.

  Návrh na změny ve složení Rady Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie   

 17. 54.

  Návrh na volbu předsedy Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro prověření oprávněnosti licence k televiznímu vysílání společnosti CET-21   

 18. 55.

  Návrh na volbu člena výboru Fondu dětí a mládeže   

Zákony - třetí čtení

 1. 56.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 90/ - třetí čtení  

 2. 57.

  Vládní návrh zákona o nadacích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích) /sněmovní tisk 38/ - třetí čtení  

 3. 58.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, a zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 121/ - třetí čtení  

 4. 59.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 122/ - třetí čtení  

 5. 60.

  Vládní návrh zákona o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšení nájemného /sněmovní tisk 150/ - třetí čtení  

 6. 61.

  Návrh poslanců Josefa Mandíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona České národní rady č. 162/1993 Sb. a zákona č. 193/1994 Sb. /sněmovní tisk 99/ - třetí čtení  

 7. 62.

  Návrh poslanců Zdeňka Jičínského a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu (zákon o střetu zájmů) /sněmovní tisk 101/ - třetí čtení  

 8. 63.

  Návrh poslanců Dalibora Matulky a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 107/ - třetí čtení  

 9. 64.

  Vládní návrh zákona na ochranu před dovozem dumpingových výrobků /sněmovní tisk 109/ - třetí čtení  

 10. 65.

  Vládní návrh zákona o oceňování majetku /sněmovní tisk 48/ - třetí čtení  

 11. 66.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 145/ - třetí čtení  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 67.

  Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání   

 2. 68.

  Návrh pravidel hospodaření poslaneckých klubů pro rok 1997   

 3. 69.

  Návrh způsobu projednání vládního návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 1996 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech   

 4. 70.

  Informace rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny o projednání Zprávy České národní banky o měnovém vývoji v České republice za rok 1996   

 5. 71.

  Informace rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny o projednání Roční zprávy o výsledku hospodaření České národní banky (1996)   

 6. 72.

  Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců   

 7. 73.

  Ústní interpelace poslanců na předsedu vlády a ostatní členy vlády