Návrh pořadu 12. schůze

Od 1. 7. 1997 14:00

Zákony - zkrácené jednání

 1. 1.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 576/1996 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 222/ - zkrácené jednání   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 2.

  Návrh na změny ve složení výborů Poslanecké sněmovny   

Zákony - prvé čtení

 1. 3.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 224/ - prvé čtení  

 2. 4.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 225/ - prvé čtení  

 3. 5.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 219/ - prvé čtení  

 4. 6.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 220/ - prvé čtení  

 5. 7.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 226/ - prvé čtení  

 6. 8.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 221/ - prvé čtení  

 7. 9.

  Vládní návrh zákona o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů /sněmovní tisk 223/ - prvé čtení  

Zákony - druhé čtení

 1. 10.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 145/ - druhé čtení  

 2. 11.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 146/ - druhé čtení  

 3. 12.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 147/ - druhé čtení  

 4. 13.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 148/ - druhé čtení  

 5. 14.

  Návrh poslance Karla Machovce na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 134/ - druhé čtení  

 6. 15.

  Vládní návrh zákona o zemědělství /sněmovní tisk 118/ - druhé čtení  

 7. 16.

  Návrh poslanců Karla Machovce a dalších na vydání zákona o zemědělství (zemědělský zákon) /sněmovní tisk 77/ - druhé čtení  

 8. 17.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění zákona České národní rady č. 38/1993 Sb., a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 139/ - druhé čtení  

 9. 18.

  Vládní návrh zákona o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění zákona č. 138/1996 Sb. /sněmovní tisk 141/ - druhé čtení  

 10. 19.

  Vládní návrh zákona o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů /sněmovní tisk 143/ - druhé čtení  

 11. 20.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád a kterým se mění zákon České národní rady č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 132/ - druhé čtení  

 12. 21.

  Vládní návrh zákona o nadacích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích) /sněmovní tisk 38/ - druhé čtení  

 13. 22.

  Návrh poslanců Zdeňka Jičínského a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu (zákon o střetu zájmů) /sněmovní tisk 101/ - druhé čtení  

 14. 23.

  Návrh poslankyně Zuzky Rujbrové na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 125/ - druhé čtení  

 15. 24.

  Návrh poslankyně Zuzky Rujbrové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění zákona č. 132/1982 Sb. a zákona č. 234/1992 Sb. a některé další zákony /sněmovní tisk 128/ - druhé čtení  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 25.

  Návrh usnesení Poslanecké sněmovny ke kontrole plnění usnesení Poslanecké sněmovny od začátku 2. volebního období   

 2. 26.

  Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu za I. čtvrtletí 1997 včetně analýzy příčin neplnění příjmů státního rozpočtu, a to podle jednotlivých položek v celé struktuře státního rozpočtu, včetně aktuální informace vlády České republiky o provedených změnách ve státním rozpočtu České republiky na rok 1997 /sněmovní tisk 229/  

 3. 27.

  Zpráva vlády o činnosti vlády za dobu od počátku jejího funkčního období do konce I. čtvrtletí 1997 (v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny č. 194 z 20. 12. 1996)   

 4. 28.

  Vládní návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 1996 /sněmovní tisk 185/  

 5. 29.

  Závěrečná zpráva Dozorčí rady Grantové agentury České republiky za I. volební období 1993 až 1997 /sněmovní tisk 168/  

 6. 30.

  Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti a hospodaření Českého rozhlasu za rok 1996 /sněmovní tisk 173/  

 7. 31.

  Informace o situaci v oblasti migrace na území České republiky v roce 1996 /sněmovní tisk 190/  

 8. 32.

  Zpráva o stavu a vývoji ve věcech drog v České republice za rok 1996 /sněmovní tisk 198/  

 9. 33.

  Usnesení rozpočtového výboru k informaci Exportní garanční a pojišťovací společnosti a.s. o pojišťování vývozních úvěrových rizik   

 10. 34.

  Usnesení rozpočtového výboru k informaci České exportní banky, a.s. o zvýhodněném financování za rok 1996   

 11. 35.

  Návrh rozpočtového výboru na způsob projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1998 v Poslanecké sněmovně a v jejích orgánech   

 12. 36.

  Návrh skupiny 50 poslanců na usnesení Poslanecké sněmovny ke zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny na zjištění obsahu a správnosti finančních operací a majetkových převodů v rámci ČSTV a jeho zařízení, a to včetně finančních vztahů k podniku SAZKA   

 13. 37.

  Návrh mandátového a imunitního výboru k žádosti o vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání poslance Parlamentu České republiky pana Josefa Krejsy   

Smlouvy - druhé čtení

 1. 38.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí, sjednaná v Haagu 25. října 1980 /sněmovní tisk 144/ - druhé čtení  

 2. 39.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva o všeobecném zákazu jaderných zkoušek /sněmovní tisk 120/ - druhé čtení  

 3. 40.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na přístup České republiky k Úmluvě pro vypracování Evropského lékopisu a podpis Protokolu k Úmluvě pro vypracování Evropského lékopisu /sněmovní tisk 133/ - druhé čtení  

 4. 41.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Jihoafrickou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Praze dne 11. listopadu 1996 /sněmovní tisk 136/ - druhé čtení  

Zákony - třetí čtení

 1. 42.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 145/ - třetí čtení  

 2. 43.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 146/ - třetí čtení  

 3. 44.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 147/ - třetí čtení  

 4. 45.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 148/ - třetí čtení  

 5. 46.

  Návrh poslance Karla Machovce na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 134/ - třetí čtení  

 6. 47.

  Vládní návrh zákona o zemědělství /sněmovní tisk 118/ - třetí čtení  

 7. 48.

  Návrh poslanců Karla Machovce a dalších na vydání zákona o zemědělství (zemědělský zákon) /sněmovní tisk 77/ - třetí čtení  

 8. 49.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění zákona České národní rady č. 38/1993 Sb., a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 139/ - třetí čtení  

 9. 50.

  Vládní návrh zákona o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění zákona č. 138/1996 Sb. /sněmovní tisk 141/ - třetí čtení  

 10. 51.

  Vládní návrh zákona o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů /sněmovní tisk 143/ - třetí čtení  

 11. 52.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád a kterým se mění zákon České národní rady č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 132/ - třetí čtení  

 12. 53.

  Vládní návrh zákona o nadacích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích) /sněmovní tisk 38/ - třetí čtení  

 13. 54.

  Návrh poslanců Zdeňka Jičínského a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu (zákon o střetu zájmů) /sněmovní tisk 101/ - třetí čtení  

 14. 55.

  Návrh poslankyně Zuzky Rujbrové na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 125/ - třetí čtení  

 15. 56.

  Návrh poslankyně Zuzky Rujbrové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění zákona č. 132/1982 Sb. a zákona č. 234/1992 Sb. a některé další zákony /sněmovní tisk 128/ - třetí čtení  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 57.

  Návrh na volbu člena Rady Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie   

 2. 58.

  Návrh na volbu členů vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny na zjištění obsahu a správnosti finančních operací a majetkových převodů v rámci ČSTV a jeho zařízení, a to včetně finančních vztahů k podniku SAZKA   

 3. 59.

  Návrh na volbu člena výboru Fondu dětí a mládeže   

 4. 60.

  Návrh na volbu člena a náhradníků Správní rady Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky   

 5. 61.

  Návrh na volbu člena Rady České tiskové kanceláře   

 6. 62.

  Návrh na volbu členů prezidia Pozemkového fondu České republiky   

 7. 63.

  Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny na zjištění obsahu a správnosti finančních operací a majetkových převodů v rámci ČSTV a jeho zařízení, a to včetně finančních vztahů k podniku SAZKA   

 8. 64.

  Návrh na volbu člena Dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky   

 9. 65.

  Návrh na volbu člena Dozorčí rady Fondu národního majetku České republiky   

Zákony - prvé čtení

 1. 66.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 178/ - prvé čtení  

 2. 67.

  Návrh poslanců Miroslava Sládka a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky /sněmovní tisk 171/ - prvé čtení  

 3. 68.

  Návrh poslanců Miroslava Sládka a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 172/ - prvé čtení  

 4. 69.

  Návrh poslanců Františka Brožíka a Zdeňka Jičínského na vydání zákona, kterým se mění a doplňují zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 175/ - prvé čtení  

 5. 70.

  Návrh poslanců Pavla Dostála a Zdeňka Jičínského na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky /sněmovní tisk 176/ - prvé čtení  

 6. 71.

  Návrh poslance Dalibora Matulky na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 179/ - prvé čtení  

 7. 72.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 209/ - prvé čtení  

 8. 73.

  Návrh poslanců Jiřího Hofmana a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., a zákon České národní rady č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 187/ - prvé čtení  

 9. 74.

  Návrh poslankyně Zuzky Rujbrové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňují zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění zákona č. 261/1994 Sb., zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 193/ - prvé čtení  

 10. 75.

  Návrh poslanců Karla Macha a Jaroslava Palase na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 200/ - prvé čtení  

 11. 76.

  Vládní návrh ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků /sněmovní tisk 218/ - prvé čtení  

 12. 77.

  Návrh poslance Dušana Kulky na vydání ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků /sněmovní tisk 194/ - prvé čtení  

 13. 78.

  Návrh poslanců Václava Grulicha a dalších na vydání ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků /sněmovní tisk 201/ - prvé čtení  

 14. 79.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích /sněmovní tisk 215/ - prvé čtení  

Smlouvy - prvé čtení

 1. 80.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o vzájemné pomoci v celních otázkách, podepsaná v Praze dne 19. března 1997 /sněmovní tisk 183/ - prvé čtení  

 2. 81.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Kazašskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 8. října 1996 v Praze /sněmovní tisk 186/ - prvé čtení  

 3. 82.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Uzbeckou republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 15. ledna 1997 v Praze /sněmovní tisk 199/ - prvé čtení  

 4. 83.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 23. května 1997 /sněmovní tisk 212/ - prvé čtení  

 5. 84.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o přístupu Rumunska ke Středoevropské dohodě o volném obchodu, podepsaná dne 12. dubna 1997 v Bukurešti /sněmovní tisk 197/ - prvé čtení  

 6. 85.

  Vládní návrh, kterým se předkládají Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Rozhodnutí Společného výboru č. 7-10/1996 k Dohodě mezi státy Evropského sdružení volného obchodu a Českou republikou /sněmovní tisk 205/ - prvé čtení  

 7. 86.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Rámcová úmluva o ochraně národnostních menšin /sněmovní tisk 216/ - prvé čtení  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 87.

  Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců   

 2. 88.

  Ústní interpelace poslanců na předsedu vlády a ostatní členy vlády