Návrh pořadu 17. schůze

Od 2. 12. 1997 14:00

Zákony - vrácené Senátem

 1. 1.

  Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 270/3/ - vrácený Senátem  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 2.

  Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny   

Zákony - druhé čtení

 1. 3.

  Návrh poslankyně Zuzky Rujbrové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění zákona č. 132/1982 Sb. a zákona č. 234/1992 Sb. a některé další zákony /sněmovní tisk 128/ - druhé čtení  

 2. 4.

  Návrh poslanců Františka Brožíka a Zdeňka Jičínského na vydání zákona, kterým se mění a doplňují zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 175/ - druhé čtení  

 3. 5.

  Návrh poslanců Vojtěcha Filipa a Josefa Mandíka na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních) /sněmovní tisk 167/ - druhé čtení  

 4. 6.

  Návrh poslanců Dušana Kulky a dalších na vydání ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků /sněmovní tisk 194/ - druhé čtení  

 5. 7.

  Návrh poslanců Václava Grulicha a dalších na vydání ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků /sněmovní tisk 201/ - druhé čtení  

 6. 8.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 259/ - druhé čtení  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 9.

  Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za I. pololetí 1997 /sněmovní tisk 299/  

 2. 10.

  Podpůrné programy zemědělství poskytované podle § 2 odst. 1 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství (vládní návrh) /sněmovní tisk 325/  

Zákony - druhé čtení

 1. 11.

  Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1998 /sněmovní tisk 287/ - druhé čtení  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 12.

  Návrh na volbu členů Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání   

 2. 13.

  Návrh na volbu člena dozorčí rady Fondu národního majetku České republiky   

 3. 14.

  Návrh na volbu člena dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky   

 4. 15.

  Návrh na volbu členů prezídia Pozemkového fondu   

 5. 16.

  Návrh na volbu člena prezídia Fondu národního majetku   

 6. 17.

  Návrh na volbu náhradníků Správní rady Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky   

Zákony - prvé čtení

 1. 18.

  Návrh poslanců Jaroslava Bašty a dalších na vydání zákona o právu na informace o životním prostředí /sněmovní tisk 243/ - prvé čtení  

 2. 19.

  Návrh poslanců Hany Marvanové, Mileny Kolářové, Ivany Plechaté, Anny Röschové, Milana Uhdeho a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky /sněmovní tisk 251/ - prvé čtení  

 3. 20.

  Návrh poslanců Hany Marvanové, Anny Röschové, Mileny Kolářové, Ivany Plechaté, Milana Uhdeho a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 252/ - prvé čtení  

 4. 21.

  Návrh poslanců Hany Marvanové, Libora Nováka, Zdeňka Zajíčka, Jana Kasala, Jaroslava Orla a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky /sněmovní tisk 253/ - prvé čtení  

 5. 22.

  Návrh poslanců Hany Marvanové, Libora Nováka, Zdeňka Zajíčka, Jana Kasala, Jaroslava Orla a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb. /sněmovní tisk 254/ - prvé čtení  

 6. 23.

  Návrh poslanců Hany Marvanové, Libora Nováka, Zdeňka Zajíčka, Jana Kasala, Jaroslava Orla a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 255/ - prvé čtení  

 7. 24.

  Návrh poslanců Miroslava Grebeníčka a Zuzky Rujbrové na vydání zákona, kterým se zrušuje zákon č. 74/1958 Sb., o trvalém usídlení kočujících osob, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 280/ - prvé čtení  

 8. 25.

  Návrh poslanců Jiřího Karase a Milana Uhdeho na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 291/ - prvé čtení  

 9. 26.

  Návrh poslankyně Michaely Šojdrové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb. /sněmovní tisk 286/ - prvé čtení  

 10. 27.

  Návrh poslanců Jiřího Hofmana a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb. /sněmovní tisk 300/ - prvé čtení  

 11. 28.

  Návrh poslankyně Anny Röschové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb. /sněmovní tisk 302/ - prvé čtení  

 12. 29.

  Vládní návrh zákona o vysokých školách a o změně a doplnění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o vysokých školách) /sněmovní tisk 329/ - prvé čtení  

 13. 30.

  Návrh poslanců Eduarda Zemana a dalších na vydání zákona o vysokých školách /sněmovní tisk 189/ - prvé čtení  

 14. 31.

  Vládní návrh zákona, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 260/ - prvé čtení  

 15. 32.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 499/1990 Sb., o přepočtu devizových aktiv a pasiv v oblasti zahraničních pohledávek a závazků organizací v souvislosti s kursovými opatřeními /sněmovní tisk 314/ - prvé čtení  

 16. 33.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 331/ - prvé čtení  

 17. 34.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 308/ - prvé čtení  

 18. 35.

  Vládní návrh zákona o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně a doplnění zákona ČNR č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákona ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 337/ - prvé čtení  

 19. 36.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 330/ - prvé čtení  

 20. 37.

  Vládní návrh zákona o návykových látkách a o změně a doplnění některých dalších zákonů /sněmovní tisk 332/ - prvé čtení  

 21. 38.

  Vládní návrh zákona o zdravotní péči a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 333/ - prvé čtení  

 22. 39.

  Vládní návrh zákona o veřejném zdravotním pojištění, o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, o zdravotních pojišťovnách a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o veřejném zdravotním pojištění) /sněmovní tisk 334/ - prvé čtení  

 23. 40.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 315/ - prvé čtení  

 24. 41.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 44/1994 Sb. /sněmovní tisk 320/ - prvé čtení  

Zákony - třetí čtení

 1. 42.

  Návrh poslankyně Zuzky Rujbrové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění zákona č. 132/1982 Sb. a zákona č. 234/1992 Sb. a některé další zákony /sněmovní tisk 128/ - třetí čtení  

 2. 43.

  Návrh poslanců Františka Brožíka a Zdeňka Jičínského na vydání zákona, kterým se mění a doplňují zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 175/ - třetí čtení  

 3. 44.

  Návrh poslanců Vojtěcha Filipa a Josefa Mandíka na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních) /sněmovní tisk 167/ - třetí čtení  

 4. 45.

  Návrh poslanců Dušana Kulky a dalších na vydání ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků /sněmovní tisk 194/ - třetí čtení  

 5. 46.

  Návrh poslanců Václava Grulicha a dalších na vydání ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků /sněmovní tisk 201/ - třetí čtení  

 6. 47.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 219/ - třetí čtení  

 7. 48.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 259/ - třetí čtení  

 8. 49.

  Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1998 /sněmovní tisk 287/ - třetí čtení  

Smlouvy - prvé čtení

 1. 50.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsaná v Jeruzalémě dne 23. září 1997 /sněmovní tisk 303/ - prvé čtení  

 2. 51.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o vzájemné pomoci v celních otázkách, podepsaná v Jeruzalémě dne 2. září 1997 /sněmovní tisk 324/ - prvé čtení  

 3. 52.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Rámcová dohoda o finanční spolupráci mezi Českou republikou a Nordic Investment Bank, podepsaná v Praze dne 30. října 1997 /sněmovní tisk 335/ - prvé čtení  

 4. 53.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o zřízení a provozování letových provozních služeb a zařízení organizací EUROCONTROL ve společném středoevropském oblastním středisku řízení letového provozu v horním vzdušném prostoru (CEATS) a Zvláštní dohoda týkající se realizace Článku 6 Dohody o zřízení a provozování letových provozních služeb a zařízení organizací EUROCONTROL ve společném středoevropském oblastním středisku řízení letového provozu v horním vzdušném prostoru (CEATS), podepsané v Bruselu dne 24. září 1997 /sněmovní tisk 306/ - prvé čtení  

 5. 54.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu nové znění Protokolu II a Protokolu IV Úmluvy o zákazu nebo omezení použití některých konvenčních zbraní, které mohou způsobovat nadměrné utrpení nebo mít nerozlišující účinky /sněmovní tisk 309/ - prvé čtení  

 6. 55.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin, sjednaná v Haagu dne 5. října 1961 /sněmovní tisk 310/ - prvé čtení  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 56.

  Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na vydání usnesení, kterým se upravují vnitřní poměry a podrobnější pravidla jednání Poslanecké sněmovny a jejich orgánů při volbě prezidenta republiky   

 2. 57.

  Zpráva o schválených výročních zprávách zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven a výroční zpráva a účetní závěrka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky /sněmovní tisk 285/  

 3. 58.

  Zpráva rozpočtového výboru o projednání Informace Exportní garanční a pojišťovací společnosti o pojišťování vývozních úvěrových rizik za 1. pololetí 1997   

 4. 59.

  Zpráva rozpočtového výboru o projednání Informace České exportní banky o zvýhodněném financování za 1. pololetí 1997   

 5. 60.

  Návrh rozpočtu Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami na rok 1998 včetně stanovení výše poplatku družstevních záložen za rok 1998 /sněmovní tisk 318/  

 6. 61.

  Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců   

 7. 62.

  Ústní interpelace poslanců na předsedu vlády a ostatní členy vlády