Návrh pořadu 25. schůze

Od 12. 5. 1998 14:00

Zákony - vrácené prezidentem republiky

 1. 1.

  Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisky 179/7 a 226/7/ - vrácený prezidentem republiky  

Zákony - zamítnuté Senátem

 1. 2.

  Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb., a o změně a doplnění dalších zákonů /sněmovní tisk 300/5/ - zamítnutý Senátem  

Zákony - vrácené Senátem

 1. 3.

  Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 315/3/ - vrácený Senátem  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 4.

  Návrh na vzetí zpět návrhu poslanců Václava Exnera a dalších na vydání ústavního zákona o zkrácení volebního období Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky /sněmovní tisk 350/  

Zákony - třetí čtení

 1. 5.

  Návrh poslankyně Anny Röschové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb. /sněmovní tisk 302/ - třetí čtení  

 2. 6.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 293/ - třetí čtení  

Zákony - druhé čtení

 1. 7.

  Vládní návrh zákona o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 381/ - druhé čtení  

 2. 8.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 383/ - druhé čtení  

 3. 9.

  Návrh poslance Oldřicha Kužílka na vydání zákona o svobodě informací a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 377/ - druhé čtení  

 4. 10.

  Vládní návrh zákona, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 260/ - druhé čtení  

 5. 11.

  Návrh poslanců Pavla Dostála a Františka Čecha na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky /sněmovní tisk 304/ - druhé čtení  

 6. 12.

  Návrh poslankyně Hany Orgoníkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 326/ - druhé čtení  

 7. 13.

  Návrh Senátu Parlamentu České republiky na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 328/ - druhé čtení  

 8. 14.

  Vládní návrh zákona o návykových látkách a o změně a doplnění některých dalších zákonů /sněmovní tisk 332/ - druhé čtení  

 9. 15.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 338/ - druhé čtení  

 10. 16.

  Návrh poslanců Pavla Dostála a Miloslava Kučery na vydání zákona o znakové řeči /sněmovní tisk 353/ - druhé čtení  

 11. 17.

  Vládní návrh zákona o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech) /sněmovní tisk 357/ - druhé čtení  

 12. 18.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony /sněmovní tisk 370/ - druhé čtení  

 13. 19.

  Návrh poslanců Jiřího Nováka a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění Listina základních práv a svobod /sněmovní tisk 371/ - druhé čtení  

 14. 20.

  Návrh poslanců Jiřího Nováka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 372/ - druhé čtení  

 15. 21.

  Návrh poslance Roberta Koláře na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 373/ - druhé čtení  

 16. 22.

  Návrh poslanců Jana Grůzy a Hany Marvanové na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 376/ - druhé čtení  

 17. 23.

  Vládní návrh zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů /sněmovní tisk 379/ - druhé čtení  

 18. 24.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty /sněmovní tisk 380/ - druhé čtení  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 25.

  Návrh na volbu členů Rady České tiskové kanceláře   

 2. 26.

  Návrh změny rozpočtu Fondu národního majetku České republiky pro rok 1998 /sněmovní tisk 447/  

 3. 27.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na vyslání polní nemocnice Armády České republiky na podporu mezinárodních sil při případné donucovací akci proti Irácké republice /sněmovní tisk 418/  

 4. 28.

  Vládní návrh na prodloužení účasti České republiky v mnohonárodních silách pod vedením NATO k dohledu nad dodržováním mírové dohody a ke stabilizaci situace na území Bosny a Hercegoviny (Stabilization Force - SFOR) /sněmovní tisk 446/  

Zákony - třetí čtení

 1. 29.

  Vládní návrh zákona o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 381/ - třetí čtení  

 2. 30.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 383/ - třetí čtení  

 3. 31.

  Návrh poslance Oldřicha Kužílka na vydání zákona o svobodě informací a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 377/ - třetí čtení  

 4. 32.

  Vládní návrh zákona, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 260/ - třetí čtení  

 5. 33.

  Návrh poslanců Pavla Dostála a Františka Čecha na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky /sněmovní tisk 304/ - třetí čtení  

 6. 34.

  Návrh poslankyně Hany Orgoníkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 326/ - třetí čtení  

 7. 35.

  Návrh Senátu Parlamentu České republiky na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 328/ - třetí čtení  

 8. 36.

  Vládní návrh zákona o návykových látkách a o změně a doplnění některých dalších zákonů /sněmovní tisk 332/ - třetí čtení  

 9. 37.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 338/ - třetí čtení  

 10. 38.

  Návrh poslanců Pavla Dostála a Miloslava Kučery na vydání zákona o znakové řeči /sněmovní tisk 353/ - třetí čtení  

 11. 39.

  Vládní návrh zákona o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech) /sněmovní tisk 357/ - třetí čtení  

 12. 40.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony /sněmovní tisk 370/ - třetí čtení  

 13. 41.

  Návrh poslanců Jiřího Nováka a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění Listina základních práv a svobod /sněmovní tisk 371/ - třetí čtení  

 14. 42.

  Návrh poslanců Jiřího Nováka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 372/ - třetí čtení  

 15. 43.

  Návrh poslance Roberta Koláře na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 373/ - třetí čtení  

 16. 44.

  Návrh poslanců Jana Grůzy a Hany Marvanové na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 376/ - třetí čtení  

 17. 45.

  Vládní návrh zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů /sněmovní tisk 379/ - třetí čtení  

 18. 46.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty /sněmovní tisk 380/ - třetí čtení  

Smlouvy - druhé čtení

 1. 47.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva o spolupráci mezi Českou republikou a Mezinárodní organizací pro migraci, podepsaná v Praze dne 15. října 1997 /sněmovní tisk 354/ - druhé čtení  

 2. 48.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o zřízení a provozování letových provozních služeb a zařízení organizací EUROCONTROL ve společném středoevropském oblastním středisku řízení letového provozu v horním vzdušném prostoru (CEATS) a Zvláštní dohoda týkající se realizace Článku 6 Dohody o zřízení a provozování letových provozních služeb a zařízení organizací EUROCONTROL ve společném středoevropském oblastním středisku řízení letového provozu v horním vzdušném prostoru (CEATS), podepsané v Bruselu dne 24. září 1997 /sněmovní tisk 306/ - druhé čtení  

 3. 49.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva o mezinárodním uznávání práv k letadlům, podepsaná v Ženevě dne 19. června 1948 /sněmovní tisk 402/ - druhé čtení  

 4. 50.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Libanonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 19. září 1997 v Bejrútu /sněmovní tisk 339/ - druhé čtení  

 5. 51.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 25. listopadu 1997 v Hanoji /sněmovní tisk 356/ - druhé čtení  

 6. 52.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Singapurské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Singapuru dne 21. listopadu 1997 /sněmovní tisk 386/ - druhé čtení  

 7. 53.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Rámcová dohoda mezi Českou republikou a Evropskou investiční bankou upravující činnost Evropské investiční banky v České republice, podepsaná dne 2. prosince 1997 v Praze /sněmovní tisk 394/ - druhé čtení  

 8. 54.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a federální vládou Svazové republiky Jugoslávie o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 13. října 1997 v Bělehradě /sněmovní tisk 422/ - druhé čtení  

 9. 55.

  Úmluva č. 177 a Doporučení č. 184 Mezinárodní organizace práce o domácké práci přijaté na 83. zasedání Mezinárodní konference práce v červnu 1996 /sněmovní tisk 358/ - druhé čtení  

 10. 56.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Šestý dodatkový protokol ke Všeobecné dohodě o výsadách a imunitách Rady Evropy, podepsaný dne 10. října 1997 ve Štrasburku /sněmovní tisk 361/ - druhé čtení  

 11. 57.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Evropská dohoda o osobách účastnících se řízení před Evropským soudem pro lidská práva, podepsaná dne 10. října 1997 ve Štrasburku /sněmovní tisk 362/ - druhé čtení  

 12. 58.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Evropská úmluva o zrušení ověřování listin vyhotovených diplomatickými zástupci nebo konzulárními úředníky, přijatá Radou Evropy dne 7. června 1968 v Londýně /sněmovní tisk 397/ - druhé čtení  

 13. 59.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ukončení platnosti některých dvoustranných smluv uzavřených Československou socialistickou republikou /sněmovní tisk 415/ - druhé čtení  

 14. 60.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Tureckou republikou, podepsaná dne 3. října 1997 v Ankaře /sněmovní tisk 363/ - druhé čtení  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 61.

  Návrh na pověření předsedy Poslanecké sněmovny ke svolání schůze Poslanecké sněmovny k projednání návrhů zákonů případně vrácených Senátem   

 2. 62.

  Odvolání poslance Stanislava Pěničky proti rozhodnutí mandátového a imunitního výboru v disciplinárním řízení ze dne 4. března 1998 (usnesení MIV č. 96)   

 3. 63.

  Návrh na volbu místopředsedy a členů prezídia Fondu národního majetku České republiky   

 4. 64.

  Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k činnosti vlády ČR v oblasti privatizace a cenových deregulací   

 5. 65.

  Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k postupu vlády České republiky v česko-německých vztazích v souvislosti s Česko-německou deklarací - pokračování přerušeného jednání   

 6. 66.

  Rozpočet Fondu dětí a mládeže na rok 1998 /sněmovní tisk 341/  

 7. 67.

  Program činnosti Fondu dětí a mládeže na rok 1998 /sněmovní tisk 342/  

 8. 68.

  Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. - 3. čtvrtletí 1997 /sněmovní tisk 368/  

 9. 69.

  Statut Fondu dětí a mládeže /sněmovní tisk 391/  

 10. 70.

  Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 7. 1997 do 31. 12. 1997 /sněmovní tisk 401/  

 11. 71.

  Zpráva Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro zjištění podmínek privatizace a ekonomického fungování POLDI Kladno   

 12. 72.

  Návrh organizačního výboru na usnesení Poslanecké sněmovny o nepřípustnosti vyvěšování transparentů na budovách Poslanecké sněmovny   

 13. 73.

  Návrh Statutu stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu Vojenského obranného zpravodajství   

 14. 74.

  Návrh řešení problematiky předkládání tzv. komplexních pozměňovacích návrhů při projednávání návrhů zákonů v Poslanecké sněmovně a problematiky týkající se včleňování částí, jež jsou novelou zcela jiného zákona   

 15. 75.

  Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání   

 16. 76.

  Zpráva rozpočtového výboru o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 1997   

 17. 77.

  Návrh výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí na zrušení usnesení Městského zastupitelstva v Rudolfově   

 18. 78.

  Návrh výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí na zrušení usnesení Městského zastupitelstva v Uherském Hradišti   

 19. 79.

  Návrh výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí na zrušení usnesení Městského zastupitelstva v Třeboni   

 20. 80.

  Návrh výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí na zrušení usnesení Městského zastupitelstva v Děčíně   

 21. 81.

  Zpráva o stavu vysílání a činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání (1. 2. 1997 - 31. 1. 1998) /sněmovní tisk 413/  

 22. 82.

  Změna Statutu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání   

 23. 83.

  Koncepce a program protidrogové politiky vlády na období let 1998 až 2000 /sněmovní tisk 419/  

 24. 84.

  Zpráva o plnění usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, týkající se zdravotnické problematiky   

 25. 85.

  Lůžková zdravotnická zařízení a jejich součásti, která jsou z hlediska dostupnosti zdravotní péče zbytná, nejsou využitelná pro poskytování sociální péče, a která jsou proto privatizovatelná /sněmovní tisk 423/  

 26. 86.

  Restrukturalizace lůžkového fondu v České republice - vyhodnocení dosavadního průběhu výběrových řízení ve vztahu k posuzovaným kritériím s přihlédnutím k zachování dostatečné dostupnosti a zajištění ekonomické efektivity /sněmovní tisk 424/  

 27. 87.

  Návrh rozpočtu Pozemkového fondu na rok 1998 /sněmovní tisk 427/  

 28. 88.

  Účetní závěrka a výroční zpráva Fondu dětí a mládeže za rok 1997 /sněmovní tisk 435/  

 29. 89.

  Zpráva o měnovém vývoji v České republice za rok 1997 /sněmovní tisk 436/  

 30. 90.

  Další postup vlády v reformě veřejné správy /sněmovní tisk 437/  

 31. 91.

  Zpráva o postupu státních orgánů při postihu trestných činů motivovaných rasismem a xenofobií nebo páchaných příznivci extremistických skupin   

 32. 92.

  Analýza příčin vzniku povodní a fungování systému řízení protipovodňové ochrany s návrhy preventivních opatření k budoucímu snížení rizik a následků průchodu velkých vod včetně návrhu systému financování /sněmovní tisk 438/  

 33. 93.

  Informace vlády České republiky o přijatých a navrhovaných opatřeních ke snižování veřejného dluhu obcí   

 34. 94.

  Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 1997 /sněmovní tisk 441/  

 35. 95.

  Zpráva rozpočtového výboru o projednání roční zprávy o výsledku hospodaření České národní banky za rok 1997   

 36. 96.

  Zpráva o výsledku šetření Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro objasnění vztahů organizovaného zločinu a státní správy v tzv. olomoucké kauze   

 37. 97.

  Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců   

 38. 98.

  Ústní interpelace poslanců na předsedu vlády a ostatní členy vlády