Návrh pořadu 6. schůze

Od 30. 10. 1996 14:00

Zákony - druhé čtení

 1. 1.

  Vládní návrh zákona o působnosti Úřadu pro státní informační systém /sněmovní tisk 14/ - druhé čtení  

Zákony - prvé čtení

 1. 2.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 412/1991 Sb., o kárné odpovědnosti soudců, ve znění zákona České národní rady č. 22/1993 Sb. /sněmovní tisk 72/ - prvé čtení  

 2. 3.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 69/ - prvé čtení  

 3. 4.

  Vládní návrh zákona o provozování soukromých bezpečnostních služeb a obdobných činností a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o soukromých bezpečnostních činnostech) /sněmovní tisk 73/ - prvé čtení  

 4. 5.

  Vládní návrh ústavního zákona o změnách státních hranic se Slovenskou republikou /sněmovní tisk 78/ - prvé čtení  

 5. 6.

  Vládní návrh zákona o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšení cen tepelné energie /sněmovní tisk 79/ - prvé čtení  

 6. 7.

  Návrh poslankyň Anny Röschové a Mileny Kolářové na vydání zákona, kterým se mění, doplňuje a upravuje zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mění a doplňuje zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 24/ - prvé čtení  

 7. 8.

  Návrh poslankyně Zuzky Rujbrové na vydání zákona o ochraně dítěte /sněmovní tisk 59/ - prvé čtení  

Smlouvy - prvé čtení

 1. 9.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Estonskou republikou, podepsaná dne 19. dubna 1996 v Talinu /sněmovní tisk 65/ - prvé čtení  

 2. 10.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Státem Izrael, podepsaná dne 20. května 1996 v Praze /sněmovní tisk 66/ - prvé čtení  

 3. 11.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou, podepsaná dne 15. dubna 1996 v Rize /sněmovní tisk 67/ - prvé čtení  

 4. 12.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Malajsií o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 9. září 1996 v Kuala Lumpur /sněmovní tisk 71/ - prvé čtení  

 5. 13.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Maltou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Crans Montaně dne 21. června 1996 /sněmovní tisk 70/ - prvé čtení  

 6. 14.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky o vzájemné administrativní spolupráci v oblasti předcházení, vyhledávání a stíhání celních podvodů, podepsaná v Praze dne 13. února 1996 /sněmovní tisk 80/ - prvé čtení  

 7. 15.

  Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Smlouva mezi Českou republikou a Italskou republikou o přátelských vztazích a spolupráci, podepsaná v Římě dne 23. ledna 1996 /sněmovní tisk 68/ - prvé čtení  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 16.

  Návrh volební komise na volbu členů výboru Fondu dětí a mládeže   

 2. 17.

  Návrh volební komise na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky   

 3. 18.

  Návrh volební komise na volbu předsedy Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro zjištění podmínek privatizace a ekonomického fungování POLDI Kladno   

 4. 19.

  Návrh volební komise na volbu člena stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny   

 5. 20.

  Výroční zpráva o činnosti Pozemkového fondu ČR za rok 1995 a Roční účetní závěrka Pozemkového fondu ČR za rok 1995 /sněmovní tisk 74/  

 6. 21.

  Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z "Programu sociální prevence a prevence kriminality - aktuální stav a východiska do roku 1996" /sněmovní tisk 62/  

 7. 22.

  Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k ústním interpelacím   

 8. 23.

  Zpráva o činnosti Grantové agentury za rok 1995 /sněmovní tisk 8/  

 9. 24.

  Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 1995 /sněmovní tisk 17/  

 10. 25.

  Výroční zpráva Rady České televize o činnosti České televize v roce 1995 /sněmovní tisk 18/  

 11. 26.

  Zpráva o stavu vysílání a činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání za období od 1. února 1995 do 31. ledna 1996 /sněmovní tisk 19/  

 12. 27.

  Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti a hospodaření Českého rozhlasu za rok 1995 /sněmovní tisk 44/  

 13. 28.

  Zpráva rozpočtového výboru o projednání Informací Exportní garanční a pojišťovací společnosti o pojišťování vývozních úvěrových rizik za rok 1995 a za I. pololetí 1996   

 14. 29.

  Zpráva rozpočtového výboru o projednání Informací České exportní banky o zvýhodněném financování za II. pololetí 1995 a za I. pololetí 1996   

 15. 30.

  Informace rozpočtového výboru o projednání Zprávy České národní banky o měnovém vývoji v České republice za I. pololetí 1996   

 16. 31.

  Návrh usnesení Poslanecké sněmovny na zrušení usnesení Městského zastupitelstva Děčín   

Zákony - třetí čtení

 1. 32.

  Vládní návrh zákona o působnosti Úřadu pro státní informační systém /sněmovní tisk 14/ - třetí čtení  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 33.

  Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců   

 2. 34.

  Ústní interpelace poslanců na předsedu vlády a ostatní členy