Návrh pořadu 7. schůze

Od 10. 12. 1996 14:00

Zprávy, návrhy a další body

 1. 1.

  Slib poslance   

 2. 2.

  Návrh usnesení Poslanecké sněmovny na zřízení zvláštního kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství   

Zákony - druhé čtení

 1. 3.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 468/1991 Sb., zákona č. 68/1993 Sb., zákona č. 189/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb. a nálezu Ústavního soudu České republiky vyhlášeného pod č. 296/1995 Sb. /sněmovní tisk 69/ - druhé čtení  

 2. 4.

  Návrh poslance Dalibora Matulky na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 117/1994 Sb. /sněmovní tisk 16/ - druhé čtení  

 3. 5.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 61/ - druhé čtení  

 4. 6.

  Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1997 /sněmovní tisk 60/ - druhé čtení  

 5. 7.

  Vládní návrh zákona o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích /sněmovní tisk 41/ - druhé čtení  

 6. 8.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady /sněmovní tisk 54/ - druhé čtení  

 7. 9.

  Vládní návrh zákona o působnosti Úřadu pro státní informační systém /sněmovní tisk 14/ - druhé čtení  

 8. 10.

  Vládní návrh zákona o nadacích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích) /sněmovní tisk 38/ - druhé čtení  

 9. 11.

  Vládní návrh zákona o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 33/ - druhé čtení  

 10. 12.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., a zákona č. 114/1995 Sb. /sněmovní tisk 34/ - druhé čtení  

 11. 13.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 36/1975 Sb., o pokutách za porušování právních předpisů o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek, ve znění zákona České národní rady č. 137/1982 Sb. /sněmovní tisk 35/ - druhé čtení  

 12. 14.

  Vládní návrh zákona o léčivech a o změnách a doplnění některých zákonů /sněmovní tisk 50/ - druhé čtení  

 13. 15.

  Vládní návrh zákona o pozemních komunikacích /sněmovní tisk 43/ - druhé čtení  

 14. 16.

  Vládní návrh zákona o civilním letectví a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 49/ - druhé čtení  

 15. 17.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 35/1993 Sb. /sněmovní tisk 36/ - druhé čtení  

 16. 18.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 47/ - druhé čtení  

 17. 19.

  Vládní návrh zákona o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů /sněmovní tisk 28/ - druhé čtení  

 18. 20.

  Vládní návrh zákona o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů /sněmovní tisk 56/ - druhé čtení  

 19. 21.

  Vládní návrh zákona o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům /sněmovní tisk 21/ - druhé čtení  

 20. 22.

  Vládní návrh zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 22/ - druhé čtení  

 21. 23.

  Vládní návrh zákona o státním podniku /sněmovní tisk 23/ - druhé čtení  

 22. 24.

  Vládní návrh zákona o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (zákon o lihu) /sněmovní tisk 46/ - druhé čtení  

 23. 25.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 52/ - druhé čtení  

Smlouvy - druhé čtení

 1. 26.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva Organizace spojených národů o bezpečnosti personálu OSN a přidruženého personálu /sněmovní tisk 32/ - druhé čtení  

 2. 27.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Protokol doplňující Smlouvu mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní, který byl podepsán v Praze dne 26.6.1996 /sněmovní tisk 30/ - druhé čtení  

 3. 28.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o vzájemné pomoci v celních otázkách, podepsaná ve Varšavě dne 15. května 1996 /sněmovní tisk 39/ - druhé čtení  

 4. 29.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Malajsie o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Kuala Lumpur dne 8. března 1996 /sněmovní tisk 40/ - druhé čtení  

 5. 30.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Rámcová dohoda mezi vládou České republiky a Evropskou komisí o účasti České republiky na programu pomoci Evropského společenství, podepsaná dne 12. března 1996 v Praze a dne 12. července 1996 v Bruselu /sněmovní tisk 57/ - druhé čtení  

 6. 31.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací o sociálním zabezpečení /sněmovní tisk 20/ - druhé čtení  

 7. 32.

  Texty Úmluvy č. 176 a Doporučení č. 183 Mezinárodní organizace práce o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v dolech a Protokolu z roku 1995 k Úmluvě č. 81 o inspekci práce (1947), které byly přijaty na 82. zasedání Mezinárodní konference práce v červnu 1995, a stanovisko vlády České republiky k Úmluvě, Doporučení a Protokolu /sněmovní tisk 58/ - druhé čtení  

Zákony - prvé čtení

 1. 33.

  Návrh poslanců Miroslava Sládka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců /sněmovní tisk 10/ - prvé čtení  

 2. 34.

  Návrh poslankyň Anny Röschové a Mileny Kolářové na vydání zákona, kterým se mění, doplňuje a upravuje zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mění a doplňuje zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 24/ - prvé čtení  

 3. 35.

  Návrh poslanců Vladimíra Špidly a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění /sněmovní tisk 63/ - prvé čtení  

 4. 36.

  Návrh poslanců Karla Machovce a dalších na vydání zákona o zemědělství (zemědělský zákon) /sněmovní tisk 77/ - prvé čtení  

 5. 37.

  Návrh poslanců Miroslava Sládka a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení Listiny základních práv a svobod, jako součásti ústavního pořádku České republiky /sněmovní tisk 83/ - prvé čtení  

 6. 38.

  Vládní návrh, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 90/ - prvé čtení  

 7. 39.

  Vládní návrh zákona o všeobecném zdravotním pojištění /sněmovní tisk 98/ - prvé čtení  

Smlouvy - prvé čtení

 1. 40.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu materiál "Ukončení platnosti Úmluvy o naturalizaci mezi Československem a Spojenými státy americkými, sjednané dne 19. července 1928 v Praze, a to formou výměny nót". /sněmovní tisk 96/ - prvé čtení  

 2. 41.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Irskem o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 28. června 1996 v Dublinu /sněmovní tisk 97/ - prvé čtení  

 3. 42.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní dědických a darovacích, podepsaná v Praze dne 19. září 1996 /sněmovní tisk 82/ - prvé čtení  

 4. 43.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Uruguayskou východní republikou o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 26. září 1996 v Montevideu /sněmovní tisk 86/ - prvé čtení  

 5. 44.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Indickou republikou o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 11. října 1996 v Praze /sněmovní tisk 88/ - prvé čtení  

 6. 45.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Argentinskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 27. září 1996 v Buenos Aires /sněmovní tisk 89/ - prvé čtení  

 7. 46.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spojenými arabskými emiráty o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a z majetku, podepsaná ve Washingtonu dne 30. září 1996 /sněmovní tisk 92/ - prvé čtení  

 8. 47.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Litevskou republikou podepsaná dne 14. října 1996 v Praze /sněmovní tisk 87/ - prvé čtení  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 48.

  Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k ústním interpelacím   

 2. 49.

  Návrh usnesení Poslanecké sněmovny ke kontrole vládního programu   

 3. 50.

  Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k návrhu na postup při rozhodování o ztrátě nároku poslance na plat a paušální náhrady za neomluvenou neúčast na jednacích dnech Poslanecké sněmovny a jejích orgánů   

 4. 51.

  Návrh mandátového a imunitního výboru na vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání poslance Pavla Maixnera   

 5. 52.

  Návrh mandátového a imunitního výboru na vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání poslance Josefa Krejsy   

 6. 53.

  Návrh mandátového a imunitního výboru na vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání poslance Jana Vika   

 7. 54.

  Návrh Stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu BIS na usnesení Poslanecké sněmovny k problematice parlamentní kontroly zpravodajských služeb   

 8. 55.

  Návrh Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro zjištění podmínek privatizace a ekonomického fungování POLDI Kladno na prodloužení lhůty, do níž je jmenovaná komise povinna předložit svá zjištění s návrhem Poslanecké sněmovně   

 9. 56.

  Výroční zpráva a účetní závěrka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 1995 /sněmovní tisk 51/  

 10. 57.

  Roční účetní závěrka a výroční zpráva Fondu národního majetku České republiky za rok 1995 /sněmovní tisk 5/  

 11. 58.

  Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za I. pololetí 1996 /sněmovní tisk 81/  

 12. 59.

  Návrh usnesení Poslanecké sněmovny na prodloužení lhůty k projednání návrhu poslanců Petry Buzkové a dalších na vydání zákona o veřejném ochránci práv ve výborech Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 25/  

 13. 60.

  Návrh usnesení Poslanecké sněmovny o další účasti České republiky při mírových operacích na území Bosny a Hercegoviny /sněmovní tisk 106/  

 14. 61.

  Návrh volební komise na volbu poslance se statutem člena do stálé delegace Poslanecké sněmovny do Parlamentního shromáždění Rady Evropy   

 15. 62.

  Návrh na změny ve složení výborů Poslanecké sněmovny   

 16. 63.

  Návrh na změny ve složení Správní rady Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky   

 17. 64.

  Návrh na volbu členů Rady Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie   

 18. 65.

  Návrh na změny ve složení výboru Fondu dětí a mládeže   

 19. 66.

  Návrh na volbu člena Rady České tiskové kanceláře   

 20. 67.

  Návrh na volbu členů zvláštního kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství   

Zákony - třetí čtení

 1. 68.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 468/1991 Sb., zákona č. 68/1993 Sb., zákona č. 189/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb. a nálezu Ústavního soudu České republiky vyhlášeného pod č. 296/1995 Sb. /sněmovní tisk 69/ - třetí čtení  

 2. 69.

  Návrh poslance Dalibora Matulky na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 117/1994 Sb. /sněmovní tisk 16/ - třetí čtení  

 3. 70.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 61/ - třetí čtení  

 4. 71.

  Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1997 /sněmovní tisk 60/ - třetí čtení  

 5. 72.

  Vládní návrh zákona o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích /sněmovní tisk 41/ - třetí čtení  

 6. 73.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady /sněmovní tisk 54/ - třetí čtení  

 7. 74.

  Vládní návrh zákona o působnosti Úřadu pro státní informační systém /sněmovní tisk 14/ - třetí čtení  

 8. 75.

  Vládní návrh zákona o nadacích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích) /sněmovní tisk 38/ - třetí čtení  

 9. 76.

  Vládní návrh zákona o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 33/ - třetí čtení  

 10. 77.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., a zákona č. 114/1995 Sb. /sněmovní tisk 34/ - třetí čtení  

 11. 78.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 36/1975 Sb., o pokutách za porušování právních předpisů o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek, ve znění zákona České národní rady č. 137/1982 Sb. /sněmovní tisk 35/ - třetí čtení  

 12. 79.

  Vládní návrh zákona o léčivech a o změnách a doplnění některých zákonů /sněmovní tisk 50/ - třetí čtení  

 13. 80.

  Vládní návrh zákona o pozemních komunikacích /sněmovní tisk 43/ - třetí čtení  

 14. 81.

  Vládní návrh zákona o civilním letectví a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 49/ - třetí čtení  

 15. 82.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 35/1993 Sb. /sněmovní tisk 36/ - třetí čtení  

 16. 83.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 47/ - třetí čtení  

 17. 84.

  Vládní návrh zákona o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů /sněmovní tisk 28/ - třetí čtení  

 18. 85.

  Vládní návrh zákona o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů /sněmovní tisk 56/ - třetí čtení  

 19. 86.

  Vládní návrh zákona o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům /sněmovní tisk 21/ - třetí čtení  

 20. 87.

  Vládní návrh zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 22/ - třetí čtení  

 21. 88.

  Vládní návrh zákona o státním podniku /sněmovní tisk 23/ - třetí čtení  

 22. 89.

  Vládní návrh zákona o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (zákon o lihu) /sněmovní tisk 46/ - třetí čtení  

 23. 90.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 52/ - třetí čtení  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 91.

  Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců   

 2. 92.

  Ústní interpelace poslanců na předsedu vlády a ostatní členy