Návrh pořadu 8. schůze

Od 4. 2. 1997 14:00

Zprávy, návrhy a další body

 1. 1.

  Slib poslance   

 2. 2.

  Návrh na změny ve složení výborů a komisí Poslanecké sněmovny   

 3. 3.

  Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství   

 4. 4.

  Zpráva ministra vnitra České republiky o činnosti policie v sídle Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky   

Zákony - druhé čtení

 1. 5.

  Vládní návrh zákona o odpadech /sněmovní tisk 31/ - druhé čtení  

 2. 6.

  Vládní návrh zákona o opatřeních ve vztahu k Libyi /sněmovní tisk 37/ - druhé čtení  

 3. 7.

  Vládní návrh zákona o oceňování majetku /sněmovní tisk 48/ - druhé čtení  

 4. 8.

  Vládní návrh zákona o nadacích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích) /sněmovní tisk 38/ - druhé čtení  

 5. 9.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 412/1991 Sb., o kárné odpovědnosti soudců, ve znění zákona České národní rady č. 22/1993 Sb. /sněmovní tisk 72/ - druhé čtení  

 6. 10.

  Vládní návrh ústavního zákona o změnách státních hranic se Slovenskou republikou /sněmovní tisk 78/ - druhé čtení  

 7. 11.

  Vládní návrh zákona o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšení cen tepelné energie /sněmovní tisk 79/ - druhé čtení  

 8. 12.

  Vládní návrh zákona o všeobecném zdravotním pojištění /sněmovní tisk 98/ - druhé čtení  

 9. 13.

  Vládní návrh zákona o léčivech a o změnách a doplnění některých zákonů /sněmovní tisk 50/ - druhé čtení  

 10. 14.

  Návrh poslankyně Petry Buzkové a dalších na vydání zákona o veřejném ochránci práv /sněmovní tisk 25/ - druhé čtení  

 11. 15.

  Vládní návrh zákona o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 53/ - druhé čtení  

Zákony - třetí čtení

 1. 16.

  Vládní návrh zákona o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (zákon o lihu) /sněmovní tisk 46/ - třetí čtení  

 2. 17.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 52/ - třetí čtení  

 3. 18.

  Vládní návrh zákona o civilním letectví a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 49/ - třetí čtení  

 4. 19.

  Vládní návrh zákona o působnosti Úřadu pro státní informační systém /sněmovní tisk 14/ - třetí čtení  

 5. 20.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 35/1993 Sb. /sněmovní tisk 36/ - třetí čtení  

 6. 21.

  Vládní návrh zákona o státním podniku /sněmovní tisk 23/ - třetí čtení  

Zákony - prvé čtení

 1. 22.

  Návrh poslanců Miroslava Sládka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců /sněmovní tisk 10/ - prvé čtení  

 2. 23.

  Návrh poslankyň Anny Röschové a Mileny Kolářové na vydání zákona, kterým se mění, doplňuje a upravuje zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mění a doplňuje zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 24/ - prvé čtení  

 3. 24.

  Návrh poslanců Josefa Janečka a dalších na vydání zákona o síti zdravotnických zařízení, o změně zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, o změně zákona České národní rady č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona České národní rady č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 91/ - prvé čtení  

 4. 25.

  Návrh poslanců Josefa Mandíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona České národní rady č. 162/1993 Sb. a zákona č. 193/1994 Sb. /sněmovní tisk 99/ - prvé čtení  

 5. 26.

  Návrh poslanců Zdeňka Jičínského a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu (zákon o střetu zájmů) /sněmovní tisk 101/ - prvé čtení  

 6. 27.

  Návrh poslanců Vojtěcha Filipa a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb. a zákona č. 236/1995 Sb. /sněmovní tisk 103/ - prvé čtení  

 7. 28.

  Návrh poslanců Vojtěcha Filipa a dalších na vydání ústavního zákona o referendu a o doplnění ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky /sněmovní tisk 104/ - prvé čtení  

 8. 29.

  Návrh poslanců Dalibora Matulky a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 107/ - prvé čtení  

 9. 30.

  Vládní návrh zákona na ochranu před dovozem dumpingových výrobků /sněmovní tisk 109/ - prvé čtení  

 10. 31.

  Vládní návrh zákona o zemědělství /sněmovní tisk 118/ - prvé čtení  

 11. 32.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, a zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 121/ - prvé čtení  

 12. 33.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 122/ - prvé čtení  

Smlouvy - prvé čtení

 1. 34.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii o uplatňování záruk na základě Smlouvy o nešíření jaderných zbraní a návrh na odvolání výhrad k článku VIII, oddíl 26, článku X, oddíl 34 a článku XII, oddíl 38 Dohody o výsadách a imunitách Mezinárodní agentury pro atomovou energii /sněmovní tisk 110/ - prvé čtení  

 2. 35.

  Vládní návrh, kterým se předkládají Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Pravidla Rozhodčí komise celní unie mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, podepsaná dne 25. listopadu 1996 v Praze /sněmovní tisk 112/ - prvé čtení  

 3. 36.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 14. října 1996 /sněmovní tisk 105/ - prvé čtení  

Smlouvy - druhé čtení

 1. 37.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Estonskou republikou, podepsaná dne 19. dubna 1996 v Talinu /sněmovní tisk 65/ - druhé čtení  

 2. 38.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Státem Izrael, podepsaná dne 20. května 1996 v Praze /sněmovní tisk 66/ - druhé čtení  

 3. 39.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou, podepsaná dne 15. dubna 1996 v Rize /sněmovní tisk 67/ - druhé čtení  

 4. 40.

  Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Smlouva mezi Českou republikou a Italskou republikou o přátelských vztazích a spolupráci, podepsaná v Římě dne 23. ledna 1996 /sněmovní tisk 68/ - druhé čtení  

 5. 41.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Maltou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Crans Montaně dne 21. června 1996 /sněmovní tisk 70/ - druhé čtení  

 6. 42.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Malajsií o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 9. září 1996 v Kuala Lumpur /sněmovní tisk 71/ - druhé čtení  

 7. 43.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky o vzájemné administrativní spolupráci v oblasti předcházení, vyhledávání a stíhání celních podvodů, podepsaná v Praze dne 13. února 1996 /sněmovní tisk 80/ - druhé čtení  

Zákony - třetí čtení

 1. 44.

  Vládní návrh zákona o odpadech /sněmovní tisk 31/ - třetí čtení  

 2. 45.

  Vládní návrh zákona o opatřeních ve vztahu k Libyi /sněmovní tisk 37/ - třetí čtení  

 3. 46.

  Vládní návrh zákona o oceňování majetku /sněmovní tisk 48/ - třetí čtení  

 4. 47.

  Vládní návrh zákona o nadacích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích) /sněmovní tisk 38/ - třetí čtení  

 5. 48.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 412/1991 Sb., o kárné odpovědnosti soudců, ve znění zákona České národní rady č. 22/1993 Sb. /sněmovní tisk 72/ - třetí čtení  

 6. 49.

  Vládní návrh ústavního zákona o změnách státních hranic se Slovenskou republikou /sněmovní tisk 78/ - třetí čtení  

 7. 50.

  Vládní návrh zákona o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšení cen tepelné energie /sněmovní tisk 79/ - třetí čtení  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 51.

  Výroční zpráva a účetní závěrka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 1995 /sněmovní tisk 51/  

 2. 52.

  Zdravotně pojistný plán Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky na rok 1997 /sněmovní tisk 113/  

Zákony - třetí čtení

 1. 53.

  Vládní návrh zákona o všeobecném zdravotním pojištění /sněmovní tisk 98/ - třetí čtení  

 2. 54.

  Vládní návrh zákona o léčivech a o změnách a doplnění některých zákonů /sněmovní tisk 50/ - třetí čtení  

 3. 55.

  Vládní návrh zákona o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 53/ - třetí čtení  

 4. 56.

  Návrh poslankyně Petry Buzkové a dalších na vydání zákona o veřejném ochránci práv /sněmovní tisk 25/ - třetí čtení  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 57.

  Česko-německá deklarace o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji /sněmovní tisk 129/  

 2. 58.

  Návrh na změny ve složení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky   

 3. 59.

  Návrh na volbu členů stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství   

 4. 60.

  Návrh na volbu člena stálé delegace Poslanecké sněmovny do Parlamentního shromáždění Rady Evropy   

 5. 61.

  Návrh na změny ve složení Správní rady Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky   

 6. 62.

  Návrh na volbu členů Rady Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie   

 7. 63.

  Návrh na změny ve složení výboru Fondu dětí a mládeže   

 8. 64.

  Návrh na změny ve složení Rady České tiskové kanceláře   

 9. 65.

  Návrh na volbu členů Rady Českého rozhlasu   

 10. 66.

  Návrh na volbu členů Rady České televize   

 11. 67.

  Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky   

 12. 68.

  Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství   

 13. 69.

  Návrh na volbu členů Dozorčí rady Fondu národního majetku České republiky   

 14. 70.

  Návrh na volbu členů Dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky   

 15. 71.

  Návrh na volbu členů Prezidia Fondu národního majetku České republiky   

 16. 72.

  Návrh na volbu členů Prezidia Pozemkového fondu České republiky   

 17. 73.

  Roční účetní závěrka a výroční zpráva Fondu národního majetku České republiky za rok 1995 /sněmovní tisk 5/  

 18. 74.

  Informace vlády České republiky o řešení situace v Poldi Kladno   

 19. 75.

  Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za I. pololetí 1996 /sněmovní tisk 81/  

 20. 76.

  Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. - 3. čtvrtletí 1996 /sněmovní tisk 111/  

 21. 77.

  Program činnosti Fondu dětí a mládeže na rok 1997 /sněmovní tisk 94/  

 22. 78.

  Návrh rozpočtu Fondu dětí a mládeže na rok 1997 /sněmovní tisk 95/  

 23. 79.

  Průběžná zpráva předsedy Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření okolností vedoucích k ukončení činnosti Kreditní banky a.s. Plzeň ke dni 31.12.1996 /sněmovní tisk 115/  

 24. 80.

  Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky, jejich obsahu a způsobu vyřízení, za období od 1.7.1996 do 31.12.1996 /sněmovní tisk 117/  

 25. 81.

  Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k ústním interpelacím - pokračování přerušeného jednání   

 26. 82.

  Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k návrhu na postup při rozhodování o ztrátě nároku poslance na plat a paušální náhrady za neomluvenou neúčast na jednacích dnech Poslanecké sněmovny a jejích orgánů   

 27. 83.

  Návrh stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti BIS na usnesení Poslanecké sněmovny k problematice parlamentní kontroly zpravodajských služeb   

 28. 84.

  Zpráva organizačního výboru o prozkoumání oprávněnosti užívání akademických titulů poslanci Poslanecké sněmovny   

 29. 85.

  Návrh mandátového a imunitního výboru k žádosti o vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání poslance Pavla Maixnera   

 30. 86.

  Návrh mandátového a imunitního výboru k žádosti o vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání poslance Josefa Krejsy   

 31. 87.

  Návrh mandátového a imunitního výboru k žádosti o vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání poslance Jana Vika   

 32. 88.

  Návrh mandátového a imunitního výboru k žádosti o vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání poslance Rudolfa Šmucra   

 33. 89.

  Odvolání poslance Miroslava Sládka proti rozhodnutí mandátového a imunitního výboru ze dne 15. 11. 1996 o disciplinární odpovědnosti /usnesení MIV č. 12/   

 34. 90.

  Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců   

 35. 91.

  Ústní interpelace poslanců na předsedu vlády a ostatní členy vlády