Návrh pořadu 6. schůze

Od 24. 10. 2006 14:00

Zákony - prvé čtení

 1. 1.

  Návrh poslanců Martina Římana, Mirka Topolánka, Jiřího Paroubka, Miroslava Kalouska, Martina Bursíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách a o změně některých zákonů (zákon o registračních pokladnách) /sněmovní tisk 18/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  

 2. 2.

  Návrh poslanců Martina Bursíka, Kateřiny Jacques, Věry Jakubkové, Ondřeje Lišky, Přemysla Rabase a Olgy Zubové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 19/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  

 3. 3.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 48/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 4.

  Návrh na zřízení stálých komisí Poslanecké sněmovny, stanovení počtu členů a způsobu jejich ustavení nebo volby   

 2. 5.

  Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby a způsobu jejího ustavení nebo volby   

 3. 6.

  Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství a způsobu jejího ustavení nebo volby   

 4. 7.

  Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu   

 5. 8.

  Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro sledování procesu zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti   

 6. 9.

  Návrh na stanovení počtu poslanců ve stálých delegacích Parlamentu do meziparlamentních organizací   

Zákony - prvé čtení

 1. 10.

  Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2007 /sněmovní tisk 52/ - prvé čtení  lze od 25.10.

Zákony - druhé čtení

 1. 11.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 41/ - druhé čtení  

 2. 12.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 36/ - druhé čtení  

 3. 13.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 37/ - druhé čtení  

Zákony - prvé čtení

 1. 14.

  Návrh poslanců Václava Exnera, Miroslava Opálky a Marty Bayerové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 20/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  

 2. 15.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 574/2002 Sb., o přijetí rámcového úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky na financování odstraňování povodňových škod z roku 2002 /sněmovní tisk 32/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  

 3. 16.

  Senátní návrh zákona o přechodu některých dalších věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí /sněmovní tisk 14/ - prvé čtení  

 4. 17.

  Senátní návrh zákona o Ústavu paměti národa a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 15/ - prvé čtení  

 5. 18.

  Senátní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 16/ - prvé čtení  

 6. 19.

  Návrh poslanců Evy Dundáčkové a Vlastimila Tlustého na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 17/ - prvé čtení  

 7. 20.

  Návrh zastupitelstva Pardubického kraje na vydání zákona o neziskových organizacích a o změně a doplnění některých zákonů /sněmovní tisk 24/ - prvé čtení  

 8. 21.

  Vládní návrh zákona o přijetí úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky na financování protipovodňových opatření /sněmovní tisk 33/ - prvé čtení  

 9. 22.

  Návrh poslance Radko Martínka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 40/ - prvé čtení  

 10. 23.

  Návrh zastupitelstva Jihočeského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 43/ - prvé čtení  

 11. 24.

  Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Hany Šedivé, Zuzky Bebarové - Rujbrové, Zdeňka Jičínského, Stanislava Grospiče a dalších na vydání ústavního zákona o referendu o umístění prvků protiraketové obrany USA na území České republiky a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 42/ - prvé čtení  

 12. 25.

  Návrh zastupitelstva Moravskoslezského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 44/ - prvé čtení  

 13. 26.

  Návrh zastupitelstva Moravskoslezského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 45/ - prvé čtení  

 14. 27.

  Návrh poslanců Libora Ambrozka, Robina Böhnische, Vladimíra Dlouhého, Jana Látky, Václava Mencla a Ladislava Mlčáka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích /sněmovní tisk 58/ - prvé čtení  

Smlouvy - prvé čtení

 1. 28.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 138 o nejnižším věku pro vstup do zaměstnání /sněmovní tisk 11/ - prvé čtení  

 2. 29.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu /sněmovní tisk 22/ - prvé čtení  

 3. 30.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Návrh na přijetí změn Úmluvy o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států (Espoo, 25. února 1991) /sněmovní tisk 23/ - prvé čtení  

 4. 31.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Dohoda o provedení ustanovení Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu ze dne 10. prosince 1982 o zachování a řízení tažných populací ryb a vysoce stěhovavých rybích populací /sněmovní tisk 26/ - prvé čtení  

 5. 32.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla podepsána v Praze dne 8. června 2006 /sněmovní tisk 27/ - prvé čtení  

 6. 33.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Druhá dodatková úmluva o vydávání mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými a Dodatková úmluva o vzájemné právní pomoci v trestních věcech mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými (Praha, 16. května 2006) a Dohoda o vydávání mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými a Dohoda o vzájemné právní pomoci mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými (Washington, 25. června 2003) /sněmovní tisk 31/ - prvé čtení  

 7. 34.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Jordánského hášimovského království o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Ammánu dne 10. dubna 2006 /sněmovní tisk 38/ - prvé čtení  

Zákony - třetí čtení

 1. 35.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 41/ - třetí čtení  

 2. 36.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 36/ - třetí čtení  

 3. 37.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 37/ - třetí čtení  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 38.

  Návrh na volbu členů stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky   

 2. 39.

  Návrh na volbu členů dozorčí rady České konsolidační agentury   

 3. 40.

  Návrh na ustavení nebo volbu členů stálých komisí Poslanecké sněmovny   

 4. 41.

  Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby   

 5. 42.

  Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství   

 6. 43.

  Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu   

 7. 44.

  Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro sledování procesu zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti   

 8. 45.

  Návrh na volbu poslanců do stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací   

 9. 46.

  Návrh na volbu člena a náhradníků Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky   

 10. 47.

  Návrh na volbu člena a náhradníků Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky   

 11. 48.

  Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu   

 12. 49.

  Návrh na volbu člena dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky   

 13. 50.

  Návrh na volbu člena Rady České tiskové kanceláře   

 14. 51.

  Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání   

 15. 52.

  Návrh na volbu členů dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení   

 16. 53.

  Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2005 /sněmovní tisk 1/  

 17. 54.

  Informace o podpořeném financování za rok 2005 /sněmovní tisk 2/  

 18. 55.

  Informace o pojišťování vývozních úvěrových rizik (období leden - prosinec 2005) /sněmovní tisk 3/  

 19. 56.

  Zpráva o cenové kontrole za rok 2005 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky /sněmovní tisk 4/  

 20. 57.

  Zpráva o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2005 /sněmovní tisk 5/  

 21. 58.

  Zpráva o činnosti Českého telekomunikačního úřadu za rok 2005 /sněmovní tisk 6/  

 22. 59.

  Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území České republiky v roce 2005 (ve srovnání s rokem 2004) a Zpráva o plnění úkolů vyplývajících ze Strategie prevence kriminality na léta 2004 až 2007 za rok 2005, včetně priorit na rok 2006 /sněmovní tisk 7/  

 23. 60.

  Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v 1. čtvrtletí 2006 /sněmovní tisk 8/  

 24. 61.

  1. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2006 /sněmovní tisk 9/  

 25. 62.

  Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2005 /sněmovní tisk 10/  

 26. 63.

  Výroční zpráva Pozemkového fondu České republiky za rok 2005 a Roční účetní závěrka Pozemkového fondu České republiky za rok 2005 /sněmovní tisk 12/  

 27. 64.

  Zpráva o stavu zemědělství České republiky za rok 2005 /sněmovní tisk 13/  

 28. 65.

  Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období leden - červen 2006 /sněmovní tisk 21/  

 29. 66.

  Roční účetní závěrka Státního fondu rozvoje bydlení a Výroční zpráva o činnosti Fondu za rok 2005 /sněmovní tisk 25/  

 30. 67.

  Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2005 /sněmovní tisk 29/  

 31. 68.

  Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2007 /sněmovní tisk 30/  

 32. 69.

  Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2005 /sněmovní tisk 35/  

 33. 70.

  Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve 2. čtvrtletí 2006 /sněmovní tisk 39/  

 34. 71.

  Informace o pojišťování vývozních úvěrových rizik (období leden - červen 2006) /sněmovní tisk 47/  

 35. 72.

  Informace o podpořeném financování za 1. pololetí 2006 /sněmovní tisk 49/  

 36. 73.

  Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. 2006 do 30. 6. 2006 /sněmovní tisk 56/  

 37. 74.

  Zpráva České národní banky o inflaci - červenec 2006 (Zpráva o měnovém vývoji za 1. pololetí 2006)   

 38. 75.

  Návrh na volbu předsedů zřízených stálých komisí Poslanecké sněmovny   

 39. 76.

  Návrh na volbu předsedů stálých komisí Poslanecké sněmovny - pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby, pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky, pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství, pro sledování procesu zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti a kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu   

 40. 77.

  Návrh na volbu vedoucích stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací   

 41. 78.

  Ústní interpelace   

 42. 79.

  Odpovědi členů vlády na písemné interpelace