Návrh pořadu 7. schůze

Od 28. 11. 2006 14:00

Zákony - druhé čtení

 1. 1.

  Návrh poslance Radko Martínka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 40/ - druhé čtení  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 2.

  Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro změnu Ústavy České republiky, stanovení počtu členů a způsobu jejího ustavení nebo volby   

Zákony - druhé čtení

 1. 3.

  Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2007 /sněmovní tisk 52/ - druhé čtení  lze od 6.12.

Zákony - prvé čtení

 1. 4.

  Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 61/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  

 2. 5.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti /sněmovní tisk 84/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  

 3. 6.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, zákon č. 267/2006 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, a zákon č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění /sněmovní tisk 87/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  

 4. 7.

  Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu, splatných v letech 2007 a 2008 /sněmovní tisk 89/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  

 5. 8.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 543/2005 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2006, ve znění zákona č. 170/2006 Sb. /sněmovní tisk 90/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  

 6. 9.

  Vládní návrh zákona, kterým se upravují některé užívací vztahy k majetku České republiky /sněmovní tisk 91/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  

 7. 10.

  Vládní návrh zákona o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy, souvisejících se zrušením Ministerstva informatiky a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 92/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  

 8. 11.

  Vládní návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků na banky, spořitelní a úvěrní družstva, obchodníky s cennými papíry a na instituce elektronických peněz /sněmovní tisk 94/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  

 9. 12.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 63/ - prvé čtení  

 10. 13.

  Návrh poslanců Jana Kasala, Anny Čurdové, Evy Dundáčkové a Zuzky Bebarové-Rujbrové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách /sněmovní tisk 46/ - prvé čtení  

 11. 14.

  Návrh poslanců Milana Urbana, Robina Böhnische, Libora Ambrozka a dalších na vydání zákona o výrobě tepelné energie z obnovitelných zdrojů energie a o změně energetického zákona /sněmovní tisk 57/ - prvé čtení  

 12. 15.

  Návrh zastupitelstva Pardubického kraje na vydání zákona o neziskových organizacích a o změně a doplnění některých zákonů /sněmovní tisk 24/ - prvé čtení  

 13. 16.

  Návrh zastupitelstva Moravskoslezského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 44/ - prvé čtení  

 14. 17.

  Návrh zastupitelstva Moravskoslezského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 45/ - prvé čtení  

 15. 18.

  Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 55/ - prvé čtení  

 16. 19.

  Návrh zastupitelstva Středočeského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 59/ - prvé čtení  

 17. 20.

  Návrh zastupitelstva Zlínského kraje na vydání zákona o neziskových organizacích a o změně a doplnění některých zákonů /sněmovní tisk 64/ - prvé čtení  

 18. 21.

  Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 62/ - prvé čtení  

 19. 22.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 83/ - prvé čtení  

Smlouvy - prvé čtení

 1. 23.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o spolupráci na civilním globálním družicovém navigačním systému (GNSS) mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Korejskou republikou /sněmovní tisk 60/ - prvé čtení  

 2. 24.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda, kterou se mění Dohoda o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států na straně jedné a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsaná v Cotonou dne 23. června 2000 /sněmovní tisk 65/ - prvé čtení  

 3. 25.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Vnitřní dohoda mezi zástupci vlád členských států, zasedajícími v Radě, kterou se mění Vnitřní dohoda ze dne 18. září 2000 o opatřeních, která mají být přijata, a o postupech, které mají být dodrženy, při provádění dohody o partnerství AKT-ES /sněmovní tisk 66/ - prvé čtení  

 4. 26.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Vnitřní dohoda mezi zástupci vlád členských států, zasedajícími v Radě, o financování pomoci Společenství v rámci víceletého finančního rámce pro období 2008-2013 v souladu s dohodou o partnerství AKT-ES a o přídělu finanční pomoci zámořským zemím a územím, na které se vztahuje část čtvrtá Smlouvy o ES /sněmovní tisk 67/ - prvé čtení  

 5. 27.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Druhý protokol k Úmluvě na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu, přijatý dne 26. března 1999 na diplomatické konferenci v Haagu /sněmovní tisk 68/ - prvé čtení  

 6. 28.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Organizací spojených národů o relokaci svědků Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii /sněmovní tisk 72/ - prvé čtení  

 7. 29.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o přijetí dalšího rozeznávacího znaku, přijatý dne 8. prosince 2005 v Ženevě /sněmovní tisk 77/ - prvé čtení  

 8. 30.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a orgánem výkonné moci Gruzie o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla podepsána v Tbilisi dne 23. května 2006 /sněmovní tisk 78/ - prvé čtení  

 9. 31.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a Organizací spojených národů o zapůjčení vězeňského personálu Mezinárodnímu trestnímu tribunálu pro bývalou Jugoslávii, podepsaná v Haagu dne 23. března 2006 /sněmovní tisk 79/ - prvé čtení  

Zákony - třetí čtení

 1. 32.

  Návrh poslance Radko Martínka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 40/ - třetí čtení  

 2. 33.

  Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2007 /sněmovní tisk 52/ - třetí čtení  lze od 12.12.

Zprávy, návrhy a další body

 1. 34.

  Návrh Střednědobých výdajových rámců na léta 2008 a 2009 /sněmovní tisk 53/  

 2. 35.

  Návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2007 /sněmovní tisk 54/  

 3. 36.

  Dotační programy zemědělství pro rok 2007, poskytované podle § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (vládní návrh) /sněmovní tisk 81/  

 4. 37.

  Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2007 /sněmovní tisk 88/  

 5. 38.

  Návrh na volbu členů dozorčí rady České konsolidační agentury   

 6. 39.

  Návrh na volbu předsedů zřízených stálých komisí Poslanecké sněmovny   

 7. 40.

  Návrh na volbu předsedů stálých komisí Poslanecké sněmovny - pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby, pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky, pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství, pro sledování procesu zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti a kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu   

 8. 41.

  Návrh na volbu vedoucích stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací   

 9. 42.

  Návrh na volbu Veřejného ochránce práv a jeho zástupce   

 10. 43.

  Návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny č. 13 ze dne 15. srpna 2006   

 11. 44.

  Výroční zpráva Pozemkového fondu České republiky za rok 2005 a Roční účetní závěrka Pozemkového fondu České republiky za rok 2005 /sněmovní tisk 12/  

 12. 45.

  Zpráva o stavu zemědělství České republiky za rok 2005 /sněmovní tisk 13/  

 13. 46.

  Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2005 /sněmovní tisk 29/  

 14. 47.

  Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2005 /sněmovní tisk 35/  

 15. 48.

  Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve 2. čtvrtletí 2006 /sněmovní tisk 39/  

 16. 49.

  Informace o pojišťování vývozních úvěrových rizik (období leden - červen 2006) /sněmovní tisk 47/  

 17. 50.

  Informace o podpořeném financování za 1. pololetí 2006 /sněmovní tisk 49/  

 18. 51.

  Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. 2006 do 30. 6. 2006 /sněmovní tisk 56/  

 19. 52.

  Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2005 /sněmovní tisk 28/  

 20. 53.

  Zpráva o činnosti Kontrolní rady Grantové agentury České republiky za období 2005 - 2006 /sněmovní tisk 50/  

 21. 54.

  Stanovení výše odměny členům Kontrolní rady Grantové agentury České republiky   

 22. 55.

  Zpráva o situaci na českém kapitálovém trhu za rok 2005 /sněmovní tisk 51/  

 23. 56.

  Vládní návrh působení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích v roce 2007 /sněmovní tisk 71/  

 24. 57.

  Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2006 /sněmovní tisk 74/  

 25. 58.

  Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2005 /sněmovní tisk 75/  

 26. 59.

  Výroční zprávy a účetní závěrky zdravotních pojišťoven za rok 2005 spolu s Vyjádřením vlády /sněmovní tisk 93/  

 27. 60.

  Ústní interpelace   Čt 14.30-16.15 h

 28. 61.

  Odpovědi členů vlády na písemné interpelace   Čt 16.15.-19.00 h