Výbor pro životní prostředí
Usnesení č. 191 (8. září 2021)

Související dokumenty EU

8753/21 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Pathway to a Healthy Planet for All - EU Action Plan: 'Towards Zero Pollution for Air, Water and Soil' - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Cesta ke zdravé planetě pro všechny - Akční plán EU pro nulové znečištění ovzduší, vody a půdy
ISP (příhlásit)