1. KONTROLNÍ KOMISE FINANČNÍ.

7 členů.

Zřízena podle § 17. zákona ze dne 25. února 1919, č. 84 Sb. z. a n. (Tisk 547, schůze 33, 918-928).

Volba: 36, 1004, 1005;

zvoleni: dr. Dolanský Josef, dr. Franke Emil, dr. Kolísek Alois, dr. Preiss Jaroslav, Svoboda Karel, Stivín Josef, dr. Veselý František;

volby nepřijali: dr. Franke Emil, Stivín Josef a dr. Veselý František;

nová volba: 66, 2070;

zvoleni: dr. Dolanský Josef, dr. Franke Emil, dr. Kolísek Alois, dr. Krouský Otakar, Malypetr Jan, dr. Rašín Alois, Stivín Josef;

ustavení: 71, 2186; předseda: dr. Franke Emil, místopředseda: dr. Rašín Alois, zapisovatel: Stivín Josef;

změna: 96, 2834; předseda: dr. Klouda Antonín;

vystoupil: dr. Franke Emil 75, 2293 [V těsnopisecké zprávě jest chybně stránkováno 2393; má státi 2293.]

zvolen: dr. Klouda Antonín 75, 2293 [V těsnopisecké zprávě jest chybně stránkováno 2393; má státi 2293.]

 

2. SPRÁVNÍ VÝBOR PŘI POZEMKOVÉM ÚŘADĚ.

12 členů.

Zřízen podle § 9. zákona o pozemkovém úřadě ze dne 11. června 1919, č. 330 Sb. z. a n. (Tisk 1160, schůze 57, 1674-1677).

Volba: 69, 2150, 2151;

zvoleni: Biňovec František, Černý Antonín, dr. Dérer Ivan, Drobný Vladimír, dr. Hodža Milan, Juriga Ferdiš, Kaderka Alois, Král Bartoloměj, Laube Rudolf, Mackovík Jindřich, Teska Josef, Vraný Josef;

ustaven: 77, 2310; předseda: Laube Rudolf, místopředsedové: Biňovec František, Vraný Josef;

vystoupili: Teska Josef 74, 2289; dr. Hodža Milan 94, 2816; Hájek Josef 130, 3935;

zvoleni: Hájek Josef 74, 2289; dr. Medvecký Ludevít 94, 2816; Chalupa Albín 130, 3935.

 

3. VOLEBNÍ SOUD.

12 přísedících a president.

Zřízen byl podle zákona ze dne 29. února 1920, č. 125 Sb. z. a n., a sestává z presidenta, jímž jest dočasný první president nejvyššího správního soudu a z dvanácti přísedících, které podle § 25. cit. zákona pro dobu do 31. prosince 1920 zvolilo revoluční Národní shromáždění. Po této době volí podle § 2. téhož zákona přísedící volebního soudu na dobu desíti let poslanecká sněmovna. (Tisk 2424, schůze 125, 3694 a 126, 3872).

Volba: 141, 4118, 4119;

zvoleni: dr. Bondy Otto, adv. v Hoře Kutné, dr. Bukovský Josef, notár v Bubenči, Bukvaj Josef, rada zem. soudu v Strakonicích, Červený František, rada vrch. zem. soudu v Praze, dr. Hanf Ludvík, advokát v Brně, dr. Holůbek Josef, místopředseda pozemkového úřadu v Praze, dr. Hübschmann Otakar, advokát v Praze, dr. Kallab Josef, universitní profesor v Brně, Novák František, rada pozemkového úřadu v Praze, dr. Popel Ludvík, advokát v Praze, dr. Prouza Josef, senátní president v Brně, dr. Ráth August, sekční šéf ministerstva unifikací v Praze.

 

4. ZEMSKÝ SPRÁVNÍ VÝBOR PRO ČECHY.

8 členů a předseda.

Zřízen zákonem Národního výboru ze dne 13. listopadu 1918, č. 38 Sb. z. a n.

Volba: 3, 37;

zvoleni: dr. Franta Bohuslav, Nerad Josef, Novák Bohumil, Rejmon Václav, Rybář Josef, JUC. Sedlák Jan, Sokol Karel Stanislav, Žďárský Josef;

předsedou: dr. Franta Bohuslav;

osmým členem zvolen: Němec Antonín 4, 42;

zákonem ze dne 14. dubna 1920, č. 331 Sb. z. a n. rozšířen počet členů na deset a předsedu, jež jmenuje a úřadu zároveň zprostiti může vláda. (Tisk 2796, schůze 144, 4234).

 

5. DELEGACE PRO MEZINÁRODNÍ PARLAMENTNÍ OBCHODNÍ KONFERENCI V BRUSELU.

7 členů.

K jednání o volbě delegátů bylo podnětem písemné vyzvání generálního tajemníka mezinárodní parlamentní konference obchodní Eugena Baie v Bruselu, aby Národní shromáždění ustavilo parlamentní komité obchodní pro mezinárodní parlamentní konferenci obchodní.

Vyzvání to přikázáno výboru národohospodářskému 27, 766.

Volba delegátů: 44, 1205;

zvoleni: dr. Dušek Cyril, Němec Antonín, dr. Rambousek František, dr. Rolíček Rudolf, dr. Slávik Juraj, Šrámek Jan, Vaněk Ludvík (tento zároveň zvolen referentem pro otázku železničního spojení Gdansko-Adria);

volba delegátů pro šesté zasedání konference 121, 3622;

zvoleni: dr. Horáček Cyril, Jirásek Ferdinand, dr. Rambousek František, Šrámek Jan, Stodola Kornel, dr. Uhlíř Antonín, dr. Vaněk Ludvík.

Poznámka: Další institucí, Národním shromážděním revolučním zřízenou, jejíž členové však nebyli jím voleni, byl Ústavní soud (7 členů), zřízený zákonem ze dne 9. března 1920, č. 162 Sb. z. a n., obsazen byl podle § 1. tohoto zákona teprve za nového voleného Národního shromáždění. (Tisk 2426, schůze 127, 3888, 3889).Přihlásit/registrovat se do ISP