Digitální knihovna

Národní shromáždění československé
1918 - 1920


Tisky


1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  19   20   21  22  23   24  25  26   27  28  29

č.První poselství presidenta Československé republiky (z 22. prosince 1918).
č. 1Návrh Dra Boučka na změnu zákona občanského o právu manželském.
č. 2Návrh Johanise ohledně zavedení pojišťování dělnictva, zaměstnaného v podnicích zemědělských, jakož i čeledi.
č. 3Návrh Dra Engliše na vydání zákona o prozatímní ochraně lesů.
č. 4Vládní návrh zákona, jímž zrušují se šlechtictví, řády a tituly.
č. 5Vládní návrh zákona o zavedení 8hodinné doby pracovní.
č. 6Vládní návrh zákona o zavedení obchodních platidel.
č. 7Vládní návrh zákona o přejímání státních úředníků a zřízenců, jakož i úředníků a zřízenců státních podniků.
č. 8Návrh Šrámka na změnu § 5. jednacího řádu Národního shromáždění (5 místopředsedů).
č. 9Návrh Dra Srdínka o zásadě při ustanovování úředníků (odborníci).
č. 10Návrh Dra Srdínka na zřízení stipendií pro české studující zvěrolékařství na cizích školách zvěrolékařských.
č. 11Návrh Dra Srdínka na zřízení české státní "Vysoké školy zvěrolékařské" v Praze.
č. 12Návrh Dra Srdínka na zřízení fondu ke vzdělání učitelských sil pro vysoké školy.
č. 13Návrh Dra Frant. Krejčího na neodkladnou změnu příslušného zákona, po případě nařízení týkajících se universit a náboženského vyučování na školách středních a nižších.
č. 14Návrh Šamalíka v příčině zavedení jednotné kvoty chlebovin pro všechny země v československém státě zastoupené.
č. 15Návrh Jaroše na podání adresy Arnoštu Denisovi.
č. 16Návrh Hrizbyla na udělení státního příspěvku textilnímu dělnictvu.
č. 17Návrh Jiráska Aloise na zřízení university s českou řečí vyučovací v Brně.
č. 18Dotaz Pelikána na ministra železnic ohledně ubytování ředitelského personálu brněnského ředitelství železničního.
č. 19Naliehavý dotaz Lehockého a Dra Ivanky v smysle § 70. jednacieho rádu Nár. shromaždenia na pánov členov vlády zahraničných záležitostí a národnej obrany o pomerech na Slovensku. (Netištěno.)
č. 20Zpráva finančního výboru o návrhu zákona (tisk 6) na zavedení obchodních platidel.
č. 21Vládní návrh zákona o státních tajemnících.
č. 22Návrh Dra Uhlíře na zavedení občanské nauky do škol všech kategorií.
č. 23Návrh Dra Uhlíře na organisaci lidových kursů občanské výchovy.
č. 24Dotaz Slavíčka na ministra Národní obrany v příčině propuštění starších ročníků ze služby vojenské.
č. 25Dotaz Inž. Pospíšila na vládu ohledně zpětné dopravy válečných uprchlíků do jejich domovů.
č. 26Návrh Dra Belly na vypracování ústavy republiky Československé.
č. 27Návrh Dra Belly na vypracování volebního řádu do obcí.
č. 28Návrh Dra Meissnera na zrušení výjimečných opatření.
č. 29Návrh Pika na zrušení císařského nařízení ze dne 1. května 1915 o rozšíření domobranecké povinnosti na 18-, 19leté a přes 42 roků.
č. 30Návrh Dra Meissnera na vydání zákona, jímž se zrušují §§ 17. a 23. zákona o tisku.
č. 31Návrh Pika na rychlé propuštění těch záložních důstojníků, kteří jsou veřejnými úředníky, učiteli neb jinými veřejnými zaměstnanci a mají dvojnásobné služné.
č. 32Návrh Kříže na sestátnění buštěhradské železnice.
č. 33Návrh Housera ohledně způsobilosti k úřadu učitelskému na veřejných školách.
č. 34Návrh Dra Boučka, aby vydán byl zákon o spolcích.
č. 35Návrh Dra Heidlera Gustava na vydání zákona, jímž upravuje se zatímně veřejnoprávní sprostředkování práce v obvodu československého státu.
č. 36Návrh Udržala na úpravu hmotných poměrův učitelstva škol obecných a měšťanských.
č. 37Návrh B. Fischera na vydání zákona o živnostenské úvěrní péči poválečné.
č. 38Návrh Konečného na odčinění škod válkou obecnému školství způsobených.
č. 39Návrh Sedláčka, aby vydáno bylo nařízení, kterým mění se ustanovení o volné výrobě, jakož i prodeji výrobků živnostenských a průmyslových.
č. 40Návrh Špatného na zvolení zvláštní komise k prozkoumání zabaveného policejního archivu.
č. 41Návrh Dra Belly na zmenu § 1. zákona ze dňa 13. listopadu 1918 o prozatímnej ústave. (Zvýšení počtu členů Národního shromáždění na 270.)
č. 42Návrh Tayerleho na úpravu pracovních poměrů v závodech na těstové a cukrové výrobky.
č. 43Návrh Modráčka ohledně přidělení státní péče o družstevnictví ministerstvu sociální péče a ohledně povinného vyučování družstevnictví na školách.
č. 44Návrh Dr. Masarykové Alice ohledně sociální péče o ženy a děti válečných poškozenců.
č. 45Návrh Laubeho na zavedení minimální každoroční placené dovolené zaměstnancům.
č. 46Návrh Skorkovského na vydání zákona o zavedení prozatímní správy majetku členů rodu Habsbursko-Lotrinského.
č. 47Dotaz Pelikána na ministra železnic v záležitosti zabezpečení dopravy železniční na Moravě s ohledem na stanovisko Němců moravských ku československému státu.
č. 48Pilný dotaz Jiráska Ferd., Svozila, Dra Němce, Dra Belly, Udržala, Šrámka a soudr. na ministry orby, zásobování, veř. prací a sociální péče v záležitosti zásobování obyvatelstva, opatření proti nezaměstnanosti, bytové nouze, vyživovacích příspěvků, zlevnění životních potřeb a stanovení směrných cen. (Netištěno.)
č. 49Dotaz Špatného k ministru spravedlnosti v záležitosti propuštění politického vězně Boh. Arona, žalářovaného v trestnici v Garstenu v Horních Rakousích.
č. 50Dotaz Dra Veselého Frant. na ministra národní obrany ohledně vyplácení příspěvků vyživovacích rodinám vojáků.
č. 51Dotaz Pelikána na ministra železnic v záležitosti převzetí českých zaměstnanců severní dráhy (býv. Ferdinandovy), nacházejících se v aktivní službě v obvodu krakovského inspektorátu, do služeb československých železnic, jakož i ohledně propuštění zaměstnanců u drah polského státu exponovaných, nebo u býv. voj. drah zaměstnaných.
č. 52Dotaz Dra Veselého Františka na ministra železnic ohledně stavby druhé koleje z Benešova do Cmuntu.
č. 53Dotaz Laubeho k ministru pro sociální péči Dru Lvu Wintrovi ohledně zaopatření invalidů.
č. 54Zpráva ústavního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 4), jímž zrušují se šlechtictví, řády a tituly.
č. 55Návrh Dra Schieszla, týkající se vybudování ústavu pro sociální péči o válečné poškozence.
č. 56Návrh Mattuše na vydání zákona, kterým se slučují předměstské a okolní obce s hlavním městem Prahou.
č. 57Návrh Dra Matouška na přeložení nejvyššího soudu z Prahy do Brna.
č. 58Návrh Machara na zřízení ministerstva národní osvěty při vládě československé.
č. 59Pilný návrh Dra Schieszla, týkající se úpravy invalidní renty pro válečné poškozence a jejich rodiny.
č. 60Dotaz B. Fischera na ministra financí ohl. opatření pomocného úvěru živnostníkům z války se vracejícím, anebo nepřímo válkou poškozeným.
č. 61Návrh Vikové-Kunětické na zabezpečení pozůstalých po československých legionářích a českosloven. armádě.
č. 62Návrh Valouška na uzákonění všeobecného pojištění sociálního.
č. 63Návrh Inž. Bečky na zřízení řiditelství pro vodní dopravu.
č. 64Návrh Inž. Bečky na doplněni sítí místních železnic v obvodu českého státu.
č. 65Návrh Dra Horáčka na úpravu právních poměrů k půdě.
č. 66Návrh Dra Horáčka na zřízení akademie pro výchovu úředníků pro službu zahraniční.
č. 67Návrh Špačka Josefa v záležitosti obsazování zdravotních obvodů venkovských lékaři, vracejícími se ze služby vojenské.
č. 68Návrh Špačka Josefa v záležitosti dosazování zvěrolékařů na venkově.
č. 69Návrh Fischera B. na uvolnění zabavených surovin.
č. 70Návrh Dra Metelky, aby všeliké školy byly podřízeny výhradně ministerstvu školství a národní osvěty.
č. 71Návrh Dra Veselého Františka na lidové vydání hlavních spisů Masarykových.
č. 72Návrh Dra Krejčího Frant., aby školské komisi bylo uloženo vypracovati návrh oněch §§ ústavního zákona, které se týkají školství.
č. 73Návrh Dra Metelky, aby se učitelstvu škol obecných a měšťanských dostalo v nejkratší době přídavků drahotních, jakož i příspěvku nákupního.
č. 74Návrh Marchy na utvoření zvláštní komise pro ochranu historických památek a přírodních krás a na vydání zákona o převzetí podzemních přírodních objektů v Moravském krasu do správy státní.
č. 75Návrh Dra Horáčka na zřízení výboru národohospodářského.
č. 76Návrh Vojty na zřízení státní pojišťovny proti škodám způsobeným krupobitím na polní úrodě na podkladě průměrného (paušálního) pojištění.
č. 77Návrh Malkusa na zřízení zvláštní komise pro otázky pojišťovací.
č. 78Návrh Vojty na zřízení státní zajišťovací požární pojišťovny.
č. 79Návrh. Němce Ant. na zřízení výboru mírového.
č. 80Návrh Pika na zákaz kácení a probírání lesů, které příslušejí pod titul obecního statku podle § 70. obecního zřízení, a postavení obecního statku pod kontrolu ministerstev.
č. 81Návrh Marka na zveřejnění soukromé dráhy Kladno-Nučice a Koněprusy-Beroun.
č. 82Návrh Kříže na zmírnění bytové nouze pro železniční zřízence.
č. 83Návrh Zeminové na vzetí škol a vzdělávacích ústavů, dosud kláštery nebo jinými církevními korporacemi, nebo soukromníky řízených, ve správu státní.
č. 84Návrh Buřívala na zřízení státně-zřízeneckého výboru.
č. 85Návrh Freimana na přeměnu VI., VII. a VIII. třídy osmitřídní smíšené obecné školy chlapecké v Lomu ve školu měšťanskou chlapeckou a dívčí.
č. 86Vládní návrh zákona jímž se pro ukládání všeobecné daně výdělkové pro období 1918 - 19 částečně mění ustanovení zákona ze dne 25. října 1896 čís. 220 ř. z.
č. 87Návrh Dra Meissnera na rozpuštění okresních zastupitelstev a některých obecních výborů.
č. 88Dotaz dra Mazance na ministra národní obrany o prohlídkách, konaných ve vlacích mezi Klatovy a Plzní.
č. 89Návrh Dra Herbena na zřízení evangelické bohoslovecké fakulty v Praze pro evangelíky v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku.
č. 90Návrh Dra Matouška na odškodnění a zadostiučinění českému úřednictvu a zřízenectvu státnímu za národní příkoří.
č. 91Návrh Dra Matouška na vydání zákona o amnestii disciplinárních trestů úřednictva a zřízenectva.
č. 92Návrh Dra Meissnera na změnu zákona o výši částek směrodatných pro trestnost činu.
č. 93Návrh Dra Lukavského na zlevnění cen oděvních potřeb, náležejících do lidového ošacení.
č. 94Návrh Dra Engliše na změnu odst. 4. a 5. § 3. stanov "Zemědělské banky markrabství Moravského".
č. 95Návrh Dra Meissnera na vydání zákona, jímž mění se některá ustanovení vojenského trestního zákona.
č. 96Dotaz Dra Uhlíře k panu ministru vyučování a národní osvěty o ochraně svobody svědomí ve školách.
č. 97Návrh Dra Krouského na změnu zákona ze dne 9. listopadu 1918 o jednacím řádu Národního shromáždění.
č. 98Návrh Dra Bulína, aby byl ústavně vymezen obor působnosti jednotlivých ministerstev.
č. 99Návrh Buřívala na brzkou přestavbu nádraží Českotřebovského.
č. 100Dotaz Čuříka na ministra vnitra a spravedlnosti o zaručení svobody shromažďovací a spolčovací pro veškeré dělnictvo, bez ohledu na jeho politické a náboženské přesvědčení.

1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  19   20   21  22  23   24  25  26   27  28  29


Přihlásit/registrovat se do ISP