"B" resp. Ba-Bo: ("B" resp. Bp-Bz:)

BABÁNEK Josef, ředitel hospodářské školy, Agr.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru školského 3, 34;

do výboru školského 28, 824;

do výboru kulturního 57, 1678; 112, 3411;

vystoupil:

z výboru školského 18, 506;

z výboru kulturního 109, 3235;

návrhy tištěné:

zavedení automobilových tratí v okresech rokycanském a zbirožském tisk 674, zpráva tisk 2280;

použití velkostatkářské půdy a budov pro účely vzdělávací, soc. péče a zdravotnictví tisk 735,

nová úprava zákonitých ustanovení o soukromých školách tisk 867, zpráva tisk 925;

zpravodajem:

o zatímní úpravě organisace hospodářských škol lidových 112, 3392;

o úpravě správy zemědělského školství o dozoru na ně 142, 4128.

 

BARTOŠEK Theodor, dr., advokát, Č. S.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru sociálně-politického 2, 18;

do výboru pro potrestání válečných vinníků 9, 193;

zapisovatelem výboru pro potrestání válečných vinníků 17, 474;

do výboru vyšetřovacího 57, 1678;

do výboru pro Velkou Prahu 62, 1949;

do výboru ústavního 75, 2293;

místopředsedou výboru vyšetřovacího 129, 3917;

vystoupil:

z výboru sociálně-politického 40, 1050;

návrhy tištěné:

změna některých ustanovení interkonfessijního zákona z 25. V. 1868, č. 49 ř. z. tisk 177, zpráva tisk 2801;

zabavení jmění býval. rak. arcivévody Bedřicha Habsburka a použití jeho k náhradě škod příslušníkům Čsl. republiky tisk 277, zpráva tisk 2843;

zajištění náhrady škod obětem politické persekuce za války tisk 278, zpráva tisk 2843;

zabezpečení náhrady škody obětem politické persekuce za války tisk 679, zpráva tisk 2843;

doplnění zákona ze dne 17. července 1919, č. 421 Sb. z. a n., o obecním statku, tisk 1781;

návrhy bez tisku:

změna některých paragrafů osnovy zákona o reformě manželského práva 51, 1434, 1511; 53, 1518-1522;

na změnu § 7. zákonných předpisů o vyživovacích příspěvcích 74, 2284, 2288;

změna § 18. zákona o Velké Praze 116, 3497;

pozměňovací návrhy k §§ 81. a 118. úst. listiny 126, 3762, 3861, 3862;

změna § 64. ústavní listiny 126, 3763, 3860;

změna § 113. ústavní listiny 126, 3773, 3861;

změna k §§ 121. a 122. úst. listiny 126, 3773, 3862;

změna § 129. ústavní listiny 126, 3843;

dotazy tištěné na:

min. školství o ochraně školy a svobody svědomí učitele proti klerikální svévoli tisk 927, odpověď tisk 1475;

min. vnitra a spravedlnosti o odvislosti soudní judikatury v republice od soudnictví bývalé říše Rakousko-Uherské tisk 2163, odpověď tisk 2640;

min. vnitra o nesprávnostech a neodůvodněných průtazích okresních politických správ ve věcech občanských matrik tisk 2164;

min. vnitra o konfiskační libovůli v Československé republice tisk 2226;

min. vnitra o nezákonné konfiskační praxi v Československé republice tisk 2227, odpověď 2849;

mluvil:

o fakultativním pohřbívání ohněm 41, 1095;

o reformě manželského práva 53, 1496;

o vyživovacích příspěvcích 74, 2287;

k ústavě 125, 3735;

zpravodajem:

o změně nařízení o služební přísaze právních praktikantův, auskultantů, soudcův a advokátů 93, 2778;

o vyvlastnění pozemků v Praze a v okolí Prahy 95, 2826;

menšiny k § 64. ústavní listiny 126, 3763;

o volbách župních zastupitelstev a okresních výborů 143, 4150, 4152; 144, 4162, 4163;

o náhradě předsedům, místopředsedům a členům sněmovny poslanecké a senátu 144, 4164, 4166;

o zmocnění vlády ke slučování a rozlučování obcí, k změně hranic obcí, okresů, žup a zemí 144, 4210, 4212;

o jednacím řádu stálého výboru podle § 54. ústavní listiny 144, 4232;

o platech ministrů 145, 4246;

o změně interkonfesního zákona 145, 4254, 4258;

o zrušení čestného měšťanství a občanství, jakož i práv měšťanských 145, 4278;

o zajištění náhrady škody obětem politické persekuce za války 145, 4281, 4282;

o jednacím řádu stálého výboru podle § 54. ústavní listiny 145, 4284;

o změně zákona z 9. listopadu 1918, č. 36 Sb. z. a n., a zák. ze 17. prosince 1919, č. 7 Sb. z. a n. (náhrada předsedům obou sněmoven, poslancům a senátorům) 145, 4284.

 

BAŘINA František, opat, L.

Vykonal slib 1, 8;

vzdal se členství v Nár. shromáždění 35, 966;

zvolen:

do výboru zdravotního 5, 101;

do výboru pro vodní hospodářství 7, 148;

do výboru národohospodářského 9, 192;

vystoupil:

z výborů: zdravotního a národohospodářského 36, 1005.

 

BAZOVSKÝ Ludevít, dr., advokát, Sl.

Vykonal slib 7, 144;

vzdal se členství v Nár. shromáždění 18, 476;

zvolen:

do výboru zahraničního 3, 34;

do výboru pro slovenské věci 8, 155;

do výborů: mírového a pro potrestání válečných vinníků 9, 193;

vystoupil:

z výboru pro potrestání válečných vinníků 17, 473;

z výboru zahraničního 35, 992;

z výboru pro slovenské věci 41, 1101;

dotazy tištěné na:

min. předsedu o utvoření samostatné slovenské republiky v Prešově tisk 227;

mluvil:

k naléhavému svému dotazu (tisk 227) v záležitosti zpráv uherské tiskové kanceláře o utvoření samostatné Slovenské republiky v Prešově 9, 196.

 

BEČKA Bohdan, inž., D.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru zásobovacího 3, 35;

do výboru technického 3, 36;

do výboru pro vodní hospodářství 7, 148;

předsedou výboru technického 9, 197;

do výboru rozpočtového 50, 1404;

do výboru technického 57, 1678;

předsedou výboru technického 62, 1924;

vystoupil:

z výboru zásobovacího 48, 1310;

z výboru rozpočtového 131, 3948;

návrhy tištěné:

zřízení ředitelství pro vodní dopravu tisk 63, zpráva tisk 823;

doplnění sítí místních železnic v obvodu českého státu tisk 64, zpráva tisk 1208;

zřízení úřadu pro poměry mzdové tisk 142;

využití vodních sil k získání elektrické energie tisk 419, viz též tisky 1217 a 1343;

zřízení ústředního úřadu pro veřejné vyměřování tisk 420;

mluvil:

o změně a doplnění zákona o podpoře nezaměstnaných 84, 2515;

o dodatečném rozpočtu na rok 1919 a o rozpočtovém provisoriu na dobu od 1. ledna do 29. února 1920, 101, 3033;

zpravodajem:

o rychlém provedení nouzových staveb silničních 36, 997, 1001;

o povolení dalšího nákladu na práce nouzové k stavbě silnic 54, 1578;

o státním rozpočtu pro rok 1919, 58, 1682; 59, 1732, 1754; 60, 1775, 1811; 61, 1854, 1874, 1875, 1878, 1898, 1899;

o hornickém vyhledávání a těžení živic (bitumen) 133, 3970.

 

BECHYNĚ Rudolf, redaktor, Čsl. S. D.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru ústavního 2, 17;

do výboru pro změnu jednacího řádu 2, 26;

do výboru zemědělského 9, 193;

do výboru ústavního 33, 931;

do výboru pro pozemkovou reformu 39, 1035,

do výboru pro pozemkovou reformu 43, 1167;

do výboru rozpočtového 50, 1404;

vystoupil:

z výboru ústavního 20, 568;

z výborů: zemědělského a pro jednací řád 22, 646;

z výboru pro pozemkovou reformu 42, 1125;

z výboru ústavního 50, 1404;

z výboru rozpočtového 58, 1717;

návrhy tištěné:

úprava platu předsedy Národního shromáždění tisk 1981, zpráva tisk 2011;

vydání zákona, kterým se má zabezpečiti nutný osev obilin, bramborů a cukrovky k zajištění výživy obyvatelstva tisk 2504;

doplnění zákona z 9. listopadu 1918, č. 36 Sb. z. a n. o jednacím řádu Národního shromáždění tisk 2505;

návrhy bez tisku:

na volbu pátého místopředsedy 1, 14;

rozšíření denního pořádku 100, 2999;

pozměňovací návrh § 1., 4. a 6. osnovy zákona o prozatímní úpravě právních poměrů ústavů léčebných a humanitních 141, 4115;

na změnu denního pořádku 144, 4162;

pozměňovací návrh k osnově zákona o náhradě předsedům, místopředsedům a členům sněmovny poslanecké a senátu 144, 4165, 4166;

dotazy tištěné na:

vládu o protičeských násilnostech při volbách ve Vídni tisk 539, prohlášení ministra Švehly (20. února 1919) 31, 906 a odpověď téhož (25. února 1919) 32, 909-914;

min. národní obrany a vnitra o nezákonném zatčení dělnického důvěrníka Kollera v Praze tisk 773, odpověď tisk 1147;

vládu o zprávách z Paříže o Těšínském Slezsku tisk 993;

min. národní obrany o poměrech u vojenského zastupitelství v Praze tisk 1711, odpověď ústní 91 (21. listopadu 1919) 2721;

min. zemědělství stran likvidačního rady v ministerstvu zemědělství, Emila Kučery, tisk 2132, odpověď tisk 2517;

min. vnitra o nepořádcích u okresní vyživovací komise v Rokycanech a zemské vyživovací komise v Praze tisk 2161, odpověď tisk 2522;

min. národní obrany o událostech při voličské schůzi v Litoměřicích dne 26. března 1920 tisk 2728, odpověď tisk 2866;

min. vnitra a spravedlnosti o vyšetřování a trestním stíhání účastníků schůze v Lobkovicích tisk 2741;

dotazy bez tisku:

(pilný dotaz) na min. školství a národní osvěty ve věci sestátnění škol v Něm. Rakousku 46, 1276; odpověď 1277;

naléhavý dotaz o neutěšených hospodářských a sociálních poměrech 70, 2167 až 2181; 71, 2186-2226; 72, 2232, 2257;

podal dotazy na min. předsedu (pilný dotaz) o situaci sibiřské armády a otázce její dopravy domů 90, 2696, odpověď tamtéž;

mluvil:

k programovému prohlášení ministerského předsedy 18, 487;

k rozpočtovému výkladu ministra financí 49, 1322;

k výkladu ministra zahraničních věcí o výsledcích mírové konference 82, 2470.

 

BELLA Methoděj, dr., místopředseda Nár. shromáždění, evang. farář, Sl.

Vykonal slib 1, 8;

vzdal se funkce místopředsedy Nár. shromáždění 62, 1949;

vzdal se členství v Nár. shromáždění 83, 2492;

zvolen:

místopředsedou Nár. shromáždění 1, 9;

do výboru pro slovenské věci 8, 155;

vystoupil:

z výboru pro slovenské věci 41, 1101;

návrhy tištěné:

vypracování ústavy republiky Českosl. tisk 26, viz tisk 2421;

vypracování volebního řádu do obcí tisk 27, zpráva tisk 302;

změna § 1. zákona z 13. listopadu 1918 o prozatímní ústavě tisk 41, zpráva tisk 568;

vypracování zákona o změně obecního zřízení tisk 114, zpráva tisk 381;

mluvil:

k zahájení Nár. shromáždění 1, 9.

 

BENDA Ferdinand, redaktor, Sl.

Vykonal slib 39, 1030;

zvolen:

do výborů: pojišťovacího a pro slovenské věci 41, 1101;

do výborů: zemědělského a pro pozemkovou reformu 57, 1678;

návrhy tištěné:

vedení trati Zohor-Lamač přímou čarou přes obce Stupavu, Mást a Bystricu při stavbě druhé koleje dráhy Kůty-Dev. Nová Ves-Bratislava tisk 1464;

dotazy tištěné na:

min. vnitra o bezdůvodném censurování článku v "Robotnických Novinách" tisk 1997;

mluvil:

o nemocenském pojištění dělnictva zemědělského 50, 1358;

o reformě manželského práva 51, 1445;

o závodních a revírních radách při hornictví a o hornických rozhodčích soudech 99, 2948.

 

BENEŠ Eduard, dr., ministr zahraničních věcí, profesor;

zvolen členem vlády (ministrem zahraničních věcí) 1, 10;

zvolen oficielním zástupcem Československé republiky na mírové konferenci 17, 474;

jmenován rozhodnutím presidenta republiky ze dne 8. července 1919 opětně ministrem věcí zahraničních 62, 1912;

zvolen do Národního shromáždění 71, 2186;

vykonal slib jako ministr zahraničních věcí a jako člen Nár. shromáždění 76, 2297, 2298;

odpovědi tištěné na dotazy:

Vojty o zajatých vojínech českosl. ve Francii, přidržovaných k trestním pracím ve zpustošených krajích tisk 1496;

dra Novotného o nutné opravě naší hranice na Znojemsku tisk 2093;

Svozila o činnosti přednosty obchodního oddělení ministerstva zahraničních věcí plukovníka Fierlingera tisk 2854;

odpovědi bez tisku na dotazy:

dra Slávika o zahraniční cestě Andreje Hlinky a Fr. Jehličky 79, 2402;

dra Rambouska o ochraně nevinně odsouzeného člena mírové delegace Arn. Bártha 113, 3457;

Duly o maďarské propagandě 121, 3624;

Rýpara o poměrech na Těšínsku 128, 3909;

dra Lukavského o repatriaci sibiřské armády 142, 4124;

mluvil:

o výsledcích mírové konference (výklad) 77, 2311;

o státu národním 78, 2353;

k ratifikaci mírových smluv 89, 2674;

k jazykovému zákonu 126, 3851;

projevy:

poděkování (telegrafické) mírové delegace v Paříži za uznání a projev důvěry Národního shromáždění 63, 1953.

 

BERAN Rudolf tajemník, Agr.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výborů: ku prozkoumání tajného policejního archivu a státně-zřízeneckého 7, 147, 148;

do výborů: pro vnitřní kolonisaci a pro potrestání válečných vinníků 9, 193;

místopředsedou výboru pro potrestání válečných vinníků 17, 474;

zapisovatelem výboru pro vnitřní kolonisaci 17, 474;

do výboru vyšetřovacího 57, 1678;

vystoupil:

z výboru státně-zřízeneckého 58, 1717;

návrhy tištěné:

stavba dráhy ze Žichlinka do Lanškrouna, Čermné a Kyšperka tisk 570;

stavba nouzových silnic v chudých krajích Československé republiky tisk 826, viz tisk 998;

dotazy tištěné na:

min. vnitra o znásilňování dělnictva pro příslušnost k republikánské straně čsl. venkova tisk 1414, odpověď tisk 1670;

min. veřejných prací, zásobování a národní obrany o příčinách nedostatečného zásobování zemědělského obyvatelstva uhlím, benzinem a petrolejem tisk 1763, odpověď tisk 2089;

min. předsedu o provedení zákona o organisaci statistické služby tisk 1884, odpověď tisk 2043;

min. vnitra o teroru soc. demokratické organisace v Měčíně u Přeštic proti příslušníkům strany republikánské tisk 2019, odpověď tisk 2379;

min. vnitra o teroru soc. demokratické organisace proti příslušníkům republikánské str. čsl. venk. v továrně Melicharově v Brandýse nad Labem tisk 2055, odpověď tisk 2380;

min. vnitra o teroru soc. demokratické organisace v Plavsku tisk 2130, odpověď tisk 2521;

min. zásobování o výkupu obilí v Černovsi a nuceném výmlatu u Fr. Petráška, rolníka tamtéž tisk 2134, odpověď tisk 2476.

 

BEZDĚK Bedřich, typograf, L.

Vykonal slib 35, 966;

zvolen:

do výboru zdravotního 36, 1005;

do výboru sociálně-politického 57, 1678;

návrhy tištěné:

rozšíření přednostního zásobování na veškeré dělnictvo tisk 711;

zřízení zastávky v obci Hruškách na trati z Břeclavy do Přerova tisk 1078;

dotazy tištěné na:

min. sociální péče o rovnoprávném zacházení úřadů s organisacemi válečných invalidů tisk 1271, odpověď tisk 1482;

min. vnitra o ochraně dělnictva v továrnách proti znásilňování tisk 1853, odpověď tisk 2203;

min. národní obrany ohledně postupu při pensionování vojenských kněží tisk 1938, odpověď tisk 2332;

mluvil:

k naléhavému dotazu dra Lukavského o zvýšení cen obilních a stoupání cen denních potřeb životních 66, 2068;

o neutěšených hospodářských a sociálních poměrech 71, 2206;

o závodních a revírních radách a o hornických rozhodčích soudech 99, 2944;

o odstranění nevhodných názvů 144, 4174.

 

BIŇOVEC František, rolník, Čsl. S. D.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru zemědělského 3, 35;

do výboru technického 3, 36;

do výboru poštovního 4, 42;

do výboru státně-zřízeneckého 7, 148;

do výboru pojišťovacího 9, 193;

zapisovatelem výboru technického 9, 197;

místopředsedou výboru pojišťovacího 17, 474;

do výboru pro pozemkovou reformu 39, 1035;

zapisovatelem výboru pro pozemkovou reformu 40, 1038;

do správního výboru při pozemkovém úřadě 69, 2151;

do výboru pro pozemkovou refor. 71, 2226;

do výboru zemědělského 72, 2257;

I. místopředsedou správního výboru při pozemkovém úřadě 77, 2310;

do výboru zásobovacího 89, 2681;

do výboru pro jednací řád 106, 3160;

vystoupil:

z výboru státně-zřízeneckého 19, 533;

z výboru zemědělského 115, 3482;

návrhy tištěné:

zproštění povinného odvádění tuků těch majitelů vepřů, kteří jen jednou do roka porážejí tisk 104, zpráva tisk 361;

zrušení nájemních a pachtovních smluv, týkajících se pozemků býv. c. k. a c. a k. rakouského vojenského eráru tisk 210;

zvýšení těžby uhelné tisk 262;

spojovací železnice mezi stanicí Kralupy-Velvary a Hospozínem tisk 305, viz tisk 1208;

spojovací železnice mezi stanicí Jenšovicemi a Mělníkem tisk 306, viz tisk 1208;

vyvlastnění hory Řípu a prohlášení za národní majetek tisk 1571;

zařadění města Kralup do nejvyšší třídy platů úřednických a zřízeneckých tisk 1646, zpráva tisk 2825;

zřízení kontrolní komise pro železniční dopravu tisk 1796;

umožnění rychlého přídělu obuvi a šatstva zemědělskému dělnictvu tisk 1797, zpráva tisk 1914;

vydání zákona o nuceném pronájmu půdy, zabrané státem tisk 2035; vypracování zákona o převzetí a náhradě za zabraný majetek pozemkový tisk 2706, zpráva tisk 2748;

dotazy tištěné na:

min. železnic a národní obrany ve věci zastřelení dělníka vojenskou hlídkou ve stanici Jenšovické tisk 942, odpověď tisk 1282;

min. zemědělství o maření pozemkové reformy prodejem jednotlivých částí zabraných velkostatků tisk 1572, odpověď tisk 1820;

mm. národní obrany a vnitra stran nemístného používání zbraní vojenskou hlídkou při polních hlídkách tisk 1619, odpověď tisk 2030;

mluvil:

k programovému prohlášení minist. předsedy 15, 360;

o pozemkové reformě 46, 1249;

o neutěšených hospodářských a sociálních poměrech 72, 2243;

o postátnění soukromých drah 92, 2754;

o vyvlastňovacím právu na pozemky pro stavby domů obytných nebo veřejné potřeby 100, 2979;

o poměrech zásobovacích 118, 3566;

k § 2. jazykového zákona 126, 3864;

k dennímu pořádku 137, 4038;

zpravodajem:

o rychlém přidělení obuvi a šatstva zemědělskému dělnictvu 94, 2792, 2802;

o převzetí a náhradě za zabraný majetek pozemkový 140, 4070, 4075;

o vybírání správního příspěvku k úhradě správních výloh spojených s prováděním § 63. zákona přídělového z 30. ledna 1920, č. 81 Sb. z. a n. o prozatímním pachtu 141, 4117;

imunitní záležitosti:

okresní soud v Kralupech za vydání pro přestupek § 20. nařízení z 24. března 1917, č. 131 ř. z., 45, 1210; 77, 2337 (usneseno vydati);

okr. soud v Kralupech za vydání pro přečin zdražování 105, 3132, 3133 (usneseno vydati).

 

BLAHO Pavel, dr., lékař, Sl.

Vykonal slib 10, 200;

zvolen:

do výboru zemědělského 3, 35;

do výboru zásobovacího 3, 35;

do výboru zdravotního 3, 36;

do výboru pro slovenské věci 8, 155;

vystoupil:

z výboru zásobovacího 35, 992;

z výborů: zdravotního, zemědělského a pro slovenské věci 41, 1101;

návrhy tištěné:

další vybudování "Slovenské pokladnice pre hospodárských robotníkov" v Bratislave tisk 2013;

vybudování organisace nemocenského pojišťování pro zemědělské dělníky na Slovensku tisk 2015;

dotazy tištěné na:

min. zásobování ohledně výkupu raných bramborů na Slovensku tisk 2562;

mluvil:

k státnímu rozpočtu pro r. 1919 61, 1870;

k ratifikaci mírových smluv 89, 2665.

 

BOTTO Jan, inž., Sl.

Zvolen členem Nár. shromáždění 16, 396; vykonal slib 34, 934;

zvolen:

do výborů: pro vodní hospodářství a pro slovenské věci 41, 1101.

 

BOUČEK Václav, dr., advokát, P.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru ústavního 2, 17;

do výboru právního 3, 35;

návrhy tištěné:

na změnu ustanovení zák. občanského o právu manželském tisk 1, zprávy tisk 298 a 1007;

aby vydán byl zákon o spolcích tisk 34;

doplnění nařízení § 303. tr. z. tisk 192, zpráva tisk 406;

změna zákona shromažďovacího tisk 195;

vydání zákona o tisku tisk 560;

vydání zákona ústavního tisk 671, viz tisk 2421 (ústavní listina);

návrhy bez tisku:

rozšíření denního pořádku 84, 2507;

heslo (úvod) dra Herbena k ústavní listině 126, 3853, 3863;

dotazy tištěné na:

předsedu vlády ohledně policejních služeb dra Švihy (pilný dotaz) tisk 112, odpověď tisk 423;

min. školství o chování kaplana Fr. Škeříka na obecné škole v Častolovicích tisk 405, odpověď tisk 697;

zástupce min. předsedy o výkladech člena vlády pro správu financí, týkajících se úpravy valuty a vydávání cestovních pasů tisk 426, odpověď tisk 637;

mluvil:

o doplnění § 303. trestního zák. 30, 857;

k vládnímu prohlášení 63, 1953;

zpravodajem:

o změně vojenského trestního řádu 11, 261;

o reformě manželského práva 34, 961;

o vyhlašování zákonů a nařízení 36, 1003;

o reformě manželského práva 51, 1410; 53, 1510-1516, 1518-1522;

o prozatímních opatřeních na ochranu vynálezů 55, 1605;

o zřízení ministerstva pro sjednocení zákonodárství a organisace správní 66, 2034, 2039;

o zřízení trestních sborových soudů I. stolice 67, 2081;

o trestání válečné lichvy a lidových soudech pro ně 84, 2516, 2543, 2446;

o podmínečném odsouzení a podmínečném propuštění 84, 2546, 2550;

o zřízení kanceláře presidenta republiky Československé 95, 2824;

o ústavní listině 125, 3665; 126, 3853;

o složení a pravomoci senátu 125, 3693; 126, 3871;

o ochraně svobody osobní, domovní a tajemství listovního 141, 4101;

o dočasném zastavení působnosti porot 145, 4279.

"B" resp. Bp-Bz:Přihlásit/registrovat se do ISP