"C"

CINGR Petr, redaktor, Čsl. S. D.

Vykonal slib 3, 30;

zvolen:

do výboru petičního 3, 36;

do výboru technického 3, 36; 57, 1678;

do výboru pro vodní hospodářství 7, 148;

místopředsedou výboru petičního 9, 197.

 

ČAPKA František, rolník, L.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru pojišťovacího 9, 193;

do výboru zemědělského 57, 1678;

do výboru rozpočtového 137, 4043.

 

ČASNÝ Felix, obchodník, Čsl. S. D.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru zásobovacího 3, 35;

do výboru pro potrestání válečných vinníků 10, 206;

do výborů: zemědělského a poštovního 22, 646, 647;

do výboru zemědělského 57, 1678;

do výboru kulturního 67, 2120;

do výboru kulturního 138, 4053;

vystoupil:

z výboru zemědělského 67, 2120;

z výboru zásobovacího 77, 2338;

z výboru kulturního 82, 2488;

návrhy tištěné:

převzetí poštovních postilionů do stálých služeb tisk 368, zpráva tisk 871;

poskytnutí pomoci pohořelým ve Skrbni u Olomouce tisk 2618;

dotazy tištěné na:

min. železnic a národní obrany o katastrofálních ubytovacích poměrech železničních zřízenců v Olomouci tisk 1031, odpověď tisk 1277;

zpravodajem:

o zastoupení malých rolníkův a domkářů v rekvisičních komisích, aprovisačních a hospodářských radách a jiných korporacích 46, 1234;

o vyloučení existenčního minima domkářův a malých rolníků vůbec z rekvisice a veřejných dávek naturálních 46, 1235;

o přijetí postilionů do stálých služeb 50, 1384.

 

ČERNÝ Josef, dr., advokát, Agr.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

pořadatelem 2, 17;

do výboru právního 3, 34;

do výboru živnostenského 3, 36;

do výboru pro vyživovací příspěvky 4, 42;

do výboru státně-zřízeneckého 7, 148;

do výboru pro potrestání válečných vinníků 9, 193;

místopředsedou výboru státně-zřízeneckého 12, 327;

do výboru ústavního 22, 646;

do výboru imunitního 91, 2742;

vystoupil:

z výboru živnostenského 58, 1717;

z výboru ústavního 71, 2226;

návrhy tištěné:

bezplatné navrácení orné půdy, lesů, luk a pastvin, jež byly obcím a jednotlivým usedlostem v minulém a předminulém století vrchnostmi bezprávně odňaty tisk 1127;

dotazy tištěné na:

min. zásobování o rekvisicích na okresu sušickém tisk 805, odpověď tisk 1273;

vládu o zařadění kancelářských oficiantův a pomocníků do XI. hodnostní třídy tisk 1122, odpověď tisk 1385;

mluvil:

o reformě manželského práva 52, 1470;

zpravodajem:

o zřízení lidových soudů cenových 56, 1618.

 

ČERNÝ Vratislav, dr., advokát, D.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

pořadatelem 2, 17;

do výboru právního 3, 35;

do výboru imunitního 3, 35;

do výboru poštovního 4, 42;

do výboru mírového 9, 193;

do výboru pro Velkou Prahu 103, 3108;

zpravodajem:

o úpravě finanční základny obce Pražské 116, 3499;

v imunitní věci člena N. S. Stivína 137, 4039;

v imunitní věci člena N. S. Špatného 137, 4040.

 

ČERVINKA Ervín, ředitel cukrovaru, L.

Vykonal slib 1, 8;

vzdal se členství v Nár. shromáždění 15, 352;

zvolen:

do výboru imunitního 5, 101;

vystoupil:

z výboru imunitního 17, 474.

 

ČIPERA Vojtěch, živnostník, D.

Vykonal slib 72, 2231;

zvolen:

do výboru pro pozemkovou reformu 73, 2267;

návrhy tištěné:

zákaz potulek po venkově a stanovení stálého pobytu cikánů a kočujících tlup tisk 1722;

sklizeň bramborů, řepy a zelí tisk 1872, zpráva tisk 1944;

odevzdání půdy podléhající zákonu záborovému do rukou drobných zemědělců, domkářův a bezzemků tisk 2049;

dotazy tištěné na:

min. vnitra o námitkách do obecních voleb tisk 1596, odpověď tisk 1830;

min. veř. prací o nedostatku uhlí na českém jihozápadě tisk 1597, odpověď tisk 1746;

min. předsedu, min. vnitra a ministra spravedlnosti o zjednání svobody pro každé politické přesvědčení a znemožnění teroru tisk 1703, odpověď tisk 2523;

mluvil:

o sklizni bramborů, řepy a zelí 97, 2891;

imunitní záležitosti:

krajský soud v Plzni za vydání pro přečin urážky na cti k žalobě člena N. S. Pika 74, 2279; 93, 2782 (usneseno nevydati).

 

ČOBRDA Vladimír, ev. farář, Sl.

Vykonal slib 10, 200;

zvolen:

do výboru poštovního 41, 1101;

do výboru sociálně-politického 57, 1678;

do výboru branného 83, 2504;

vystoupil:

z výboru sociálně-politického 89, 2681.

 

ČUŘÍK Antonín, tajemník, L.

Vykonal slib 4, 40;

zvolen:

do výboru pro vyživovací příspěvky 4, 43;

do výboru pro potrestání válečných vinníků 9, 193;

do výboru sociálně-politického 19, 533;

do výborů: sociálně-politického a vyšetřovacího 57, 1678;

zapisovatel m výboru sociálně-politického 67, 2120;

vystoupil:

z výboru pro vyživovací příspěvky 19, 533;

návrhy tištěné:

doplnění prováděcích nařízení k zákonu o podpoře v nezaměstnání tisk 1077;

doplnění zákona ze dne 15. května 1919, č. 268 Sb. z. a n. o nemocenském pojištění dělníků tisk 1979;

uvolnění dovozu podšívkového zboží k šití obleků, jakož i surovin (látek) k šití prádla pro zemědělské dělnictvo a malé robotnictvo tisk 2071;

návrhy bez tisku:

resoluční návrh o zavedení voleb dle zásady poměrného zastoupení do nemocenských pokladen 50, 1350, 1351, 1380;

pozměňovací návrh k zákonu o závodních a revírních radách při hornictví 99, 2948, 2964;

změna §§ 5. a 18. v zákoně o závodních a revírních radách při hornictví 124, 3658, zamítnut 3659;

změna §§ 1. a 2. osnovy zákona o dodatečném úvěru k boji proti nakažlivým nemocem 144, 4189, 4191;

změna §§ 8., 9., 11., 12. a 13. osnovy zákona o dani z masa 144, 4193, 4194, 4199;

změna § 1. osnovy zákona, jímž vláda se zmocňuje ke slučování a rozlučování obcí, k změně hranic obcí, okresů, žup a zemí 144, 4211;

resoluční návrh, aby výrobní družstva požívala všech výhod zákona, jako jiné živnosti 144, 4236;

dotazy tištěné na:

min. vnitra a spravedlnosti o zaručení svobody shromažďovací a spolčovací pro veškeré dělnictvo tisk 100, odpověď tisk 297 a 377;

min. vnitra o násilném nucení dělníků křesťanského smýšlení, aby vstoupili do sociálně demokratické organisace tisk 501, odpověď tisk 789;

min. vnitra stran teroru soc. demokratických důvěrníků na koksovně (Františkově) v Přívoze tisk 651, odpověď tisk 936;

min. sociální péče o zastoupení v demobilisačních komisích, zejména v demobilisační komisi textilní ve Frýdku tisk 652, odpověď tisk 989;

min. vnitra o teroru proti organisovanému dělnictvu křesťansko-sociálnímu v Lipině na Karlově Huti u Frýdku tisk 1076, odpověď tisk 1404;

min. sociální péče o vydání formulářů žádostí o státní příspěvek k invalidní rentě tisk 1117, odpověď tisk 1360;

min. železnic o náhradě požárem poškozeným občanům v Blažovicích u Brna tisk 1308, odpověď tisk 1483;

min. spravedlnosti o násilných případech teroru tisk 1529, odpověď tisk 1837;

min. národní obrany o nesprávném postupu při jednání stížnostní komise pro průmyslové závody v Brně tisk 1564, odpověď tisk 2372;

min. vnitra a spravedlnosti o znásilnění dělníků pro příslušnost k organisaci křesťansko-sociální v Hodoníně tisk 1854, odpověď tisk 2448;

mluvil:

k programovému prohlášení minist. předsedy 15, 377;

o prodloužení platnosti zákona o podpoře nezaměstnaných 28, 804;

o reformě nemocenského pojištění 50, 1354;

o přidělování obuvi, šatstva a životních potřeb vůbec 94, 2800;

o úpravě pracovních a mzdových poměrů domácké práce 98, 2922;

o dodatečném úvěru k boji proti nakažlivým nemocem 144, 4189, 4190;

zpravodajem:

o úpravě právních poměrů domovníků 113, 3422.Přihlásit/registrovat se do ISP