"D"

DAXNER Samo, dr., advokát, Sl.

Vykonal slib 1, 8;

vzdal se členství v Nár. shromáždění 16, 396;

zvolen:

do výboru imunitního 3, 35;

do výboru petičního 3, 36;

vystoupil:

z výborů: imunitního a petičního 35, 992.

 

DÉRER Ivan, dr., advokát, Sl.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru ústavního 2, 17;

do výboru pro potrestání válečných vinníků 9, 193;

do výboru ústavního 63, 1986;

do správního výboru při pozemkovém úřadě 69, 2151;

do výboru imunitního 81, 2467;

do výboru imunitního 84, 2552;

vystoupil:

z výboru ústavního 33, 931;

z výboru pro potrestání válečných vinníků 41, 1101;

z výboru ústavního 135, 4006;

dotazy tištěné na:

min. školství o definizování niektorých smluvných úradnikov tisk 2192, odpověď tisk 2829;

dotazy bez tisku:

na ministra s plnou mocou pre správu Slovenska o t. zv. pittsburskej deklarácii o autonomii Slovenska 73, 2268, odpověď 2274;

zpravodajem:

k předloze o mimořádných přechodních opatřeních pro Slovensko 8, 171;

v imunitní věci člena N. S. Jančeka 94, 2815;

ohl. změny zákona o stálých voličských seznamech 110, 3305;

o volebním soudě 125, 3694, 126, 3872.

 

DEVEČKA Andrej, ev. farář, Sl.

Vykonal slib 17, 436;

zvolen:

do výborů: menšinového a pro slovenské věci 41, 1101;

do výboru kulturního 57, 1678;

do výboru imunitního 94, 2816;

mluvil:

o řádu volení do obcí 20, 540.

 

DĚDIC Karel, živnostník, Čsl. S. D.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru živnostenského 3, 36;

do výboru ku prozkoumání tajného policejního archivu 7, 147;

do výboru mírového 9, 193;

do výboru ústavního 22, 646;

do výboru vyšetřovacího 57, 1678;

do výboru ústavního 62, 1949;

do výboru ústavního 119, 3582;

předsedou výboru vyšetřovacího 129, 3917;

vystoupil:

z výboru ústavního 58, 1717; 118, 3572;

návrhy tištěné:

záchrana a udržení oděvního průmyslu v Československé republice tisk 2046;

mluvil:

k rozpočtu ministerstva obchodu pro r. 1919 61, 1847;

zpravodajem:

o zrušení čís. nařízení ze dne 4. července 1914, č. 141 ř. z. o rakouském sboru válečnickém 138, 4051.

 

DOLANSKÝ Josef, dr., advokát, L.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru finančního 2, 18;

do výboru ústavního 8, 156;

do výboru pro zodpovědění poselství presidenta republiky 16, 434;

do výboru právního 19, 533;

do kontrolní komise finanční 36, 1005; 66, 2070;

do výboru finančního 57, 1678;

do výboru imunitního 58, 1717;

do výboru rozpočtového 95, 2828;

vystoupil:

z výboru právního 36, 1005;

z výboru imunitního 98, 2935;

z výboru rozpočtového 137, 4043;

návrhy bez tisku:

změna čl. I. osnovy zák. o doplnění § 303. trest. zák. 30, 864; 31, 895;

dodatek k § 1. osnovy zákona o volbách župních zastupitelstev a okresních výborů 143, 4151, 4152, 4153; 144, 4163;

změna více paragrafů osnovy zákona o úpravě právních poměrů spořitelen 144, 4180, 4187, 4188;

změna § 6. osnovy zákona o organisaci místních výborů ve Velkém Brně 144, 4223, 4224;

dotazy tištěné na:

min. železnic v zájmu závodů knihtiskařských na Moravě tisk 1241, odpověď tisk 1426;

mluvil:

o doplnění § 303. tr. zák. 29, 847;

o úvěru 179,000.000 dolarů 44, 1198;

k rozpočtovému výkladu ministra financí 49, 1336;

o volbách župních zastupitelstev a okresních výborů 143, 4151;

o úpravě právních poměrů spořitelen 144, 4181;

zpravodajem:

o změně zemského zřízení pro Moravu 55, 1596;

o nařízení ministra obchodu o obchodních a živnostenských komorách 56, 1616;

o nařízení veškerého ministerstva z 18. prosince 1918, kterým zřízen byl úřad spojené správy v obvodě ostravsko-slezském 56, 1616;

o zavedení všeobecné daně nápojové 76, 2298, 2304;

o zavedení zvláštní dávky z vína v lahvích 84, 2507;

v imunitní věci člena N. S. Brodeckého 89, 2637;

o správním soudnictví při úřadech okresních a župních 127, 3890;

o úpravě platů profesorů při theologických učilištích diecesních a představených při biskupských kněžských seminářích 130, 3934;

o změně puncovního zákona ze dne 26. května 1866, č. 75 ř. z. 131, 3938;

o zřízení slezské zemědělské rady 138, 4051;

o včítání času ve válce ztráveného kněží z duchovní správy ve válce na vojnu povolaných 140, 4078;

o organisaci kanceláří poslanecké sněmovny a senátu 145, 4273, 4274.

 

DONÁT Václav, statkář, Agr.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru železničního 3, 35;

do výboru finančního 17, 474;

do výboru dopravního 81, 2467;

vystoupil:

z výboru finančního 53, 1533;

návrhy tištěné:

stavba místní dráhy Zruč-Dol. Královice-Pelhřimov tisk 363, viz tisk 1208.

 

DROBNÝ Vladimír, tajemník, Č. S.

Vykonal slib 78, 2340;

zvolen:

do správního výboru při pozemkovém úřadě 69, 2151;

do výborů: pro pozemkovou reformu a zemědělského 79, 2401;

vystoupil:

z výboru zemědělského 94, 2816;

návrhy tištěné:

demobilisace vojenských koní a částečný jich rozprodej tisk 1804;

rozpuštění zemědělských rad, dosazení správních komisí a rychlá reorganisace jejich tisk 2120;

doplnění zákona o statku obecním ze dne 17. července 1919, č. 421 tisk 2158;

rozšíření zákona o zabírání velkostatků na Hlučínsko tisk 2433;

zřízení a aktivování okresního soudu pro město Rožďalovice a přidělené obce okolní tisk 2558;

prodloužení zákona o ochraně drobných pachtýřů ze dne 30. října 1919, č. 593 Sb. z. a n., na rok 1921 tisk 2617;

reorganisace žňových komisí tisk 2621;

přezkoušení výrobních nákladů stavebních hmot a snížení směrných maximálních cen tisk 2635;

dotazy tištěné na:

min. vnitra o nevyřizování rekursu proti obecním volbám v Domamili u Morav. Budějovic tisk 1790, odpověď tisk 2085;

min. pošt a telegrafů o soustavném poškozování poštovních zásilek tisk 1791, odpověď tisk 2098;

min. veřejných prací a zásobování o volném prodeji benzinu a petroleje za oves Ústřední jednotou čes. hospodářských společenstev v Čechách tisk 1807, odpověď tisk 2083;

min. zemědělství o rozprodávání velkostatku býv. barona Drascheho na Pardubicku tisk 1879, odpověď tisk 2100;

min. vnitra o pasivní resistenci okres. hejtmanů ve věci prozatímního nájmu půdy ze zabraných velkostatků tisk 2564; min. národní obrany ve věci propůjčování vojenských koní zemědělcům tisk 2565, odpověď tisk 2855;

min. spravedlnosti a zemědělství ve věci prodeje pozemků z velkostatku Alfreda Sköna v katastrální obci Pavlovice u Přerova tisk 2566; min. financí o rozdělování soli agrárními "Domovinami" tisk 2610;

min. sociální péče, veřejných prací a vnitra o urychlení uznávání obecné prospěšnosti stavebních družstev tisk 2611;

min. spravedlnosti o soustavném zamítání nároků dlouholetých pachtýřů na výkup církevních pozemků tisk 2632, odpověď tisk 2839;

min. vnitra o pronajímání obecních pozemků tisk 2707;

min. vnitra o praxi správců okresních správ politických při projednávání prozatímního nájmu půdy velkostatkářské tisk 2712;

mluvil:

o válečných přirážkách k přímým daním 90, 2705;

o sklizni bramborů, řepy a zelí 97, 2893.

 

DUBICKÝ Jan, zemědělský inspektor, Agr.

Vykonal slib 77, 2310;

zvolen:

do výboru sociálně-politického 81, 2467;

návrhy bez tisku:

resoluční návrh, aby vláda podporovala i nadále rozvoj stavebního ruchu 87, 2595, 2620;

resoluční návrh, aby ministerstvu zásobování byla dána k disposici veškerá hotová obuv pro zemědělské dělnictvo, domkáře a jiné konsumenty 94, 2796, 2803;

dotazy tištěné na:

min. zásobování o ustanovení komisionáře Státního obilního ústavu Arnošta Šterna tisk 1718;

min. zásobování o nezákonném počínání okr. politických správ, vojenských rekvisic a hospodářských rad proti zemědělcům tisk 1948, odpověď tisk 2474;

mluvil:

o přidělení obuvi a šatstva zemědělskému dělnictvu 94, 2794;

o úpravě pracovních a mzdových poměrů domácké práce 98, 2909;

zpravodajem:

o další podpoře stavebního ruchu 116, 3485.

 

DUCHAJ Jan, rolník, Sl.

Zvolen členem Nár. shromáždění 39, 1030; vykonal slib 41, 1070;

zvolen:

do výboru pro pozemkovou reformu 39, 1035; 57, 1678;

do výboru zásobovacího 41, 1101;

dotazy tištěné na:

vládu o škodách způsobených povodněmi na Slovensku tisk 1341, odpověď tisk 1555;

dotazy bez tisku:

na min. předsedu o zahraniční cestě člena N. S. Andreje Hlinky 70, 2181; odpověď min. předsedy 2182;

naléhavý dotaz na min. financí, obchodu a s plnou mocí pro správu Slovenska ve věci alkoholisování obyvatelstva na Slovensku 112, 3412; prohlášení ministra financí 3412, schváleno 3417.

 

DULA Matúš, místopředseda Nár. shromáždění, správce banky, Sl.

Vykonal slib 7, 144;

zvolen:

do výboru imunitního 3, 35;

do výboru pro slovenské věci 8, 155;

místopředsedou Národního shromáždění (za dra Bellu) 63, 1988;

do výboru sociálně-politického 118, 3572;

návrhy bez tisku:

doplnění § 76. osnovy zákona o řádu volení do obcí 24, 713;

změna § 3. zákona o pozemkové reformě 46, 1266, 1269;

změna některých paragrafů osnovy zákona o reformě manželského práva 52, 1460; 53, 1521;

dotazy bez tisku:

na min. zahraničních věcí o maďarské propagandě 121, 3624, odpověď tamtéž;

mluvil:

o poměrech mezi Slováky 120, 3608;

k ústavním předlohám 126, 3828.

 

DUŠEK Cyril, dr., redaktor, P.

Vykonal slib 1, 8;

vzdal se členství v Nár. shromáždění 77, 2164;

zvolen:

do výboru zahraničního 3, 34;

do výboru pro slovenské věci 8, 155;

do výboru mírového 9, 193;

do výboru zahraničního 37, 1018;

delegátem do mezinárodní parlamentní obch. konference v Bruselu 44, 1205;

vystoupil:

z výboru zahraničního 23, 684; 48, 1310.

 

DVOŘÁK Jan, rolník, Agr.

Vykonal slib 1, 8;

vzdal se členství v Nár. shromáždění 77, 2310;

zvolen:

do výboru zahraničního 3, 34;

do výboru branného 3, 34;

do výboru mírového 9, 193;

vystoupil:

z výboru branného 81, 2467.

 

DYK Viktor, spisovatel, D.

Vykonal slib 1, 8.

zvolen:

do v boru imunitního 3, 35;

do výboru ku prozkoumání tajného policejního archivu 7, 147;

do výboru pro slovenské věci 8, 155;

do výboru mírového 22, 646;

do výboru vyšetřovacího 70, 2181;

do výboru pro změnu jednacího řádu 106, 3160;

do výboru sociálně-politického 115, 3482;

vystoupil:

z výboru imunitního 70, 2181;

návrhy tištěné na:

vydání zákona o správě dolů uhelných tisk 126;

návrhy bez tisku:

resoluční návrh ve věci obsazování úřednických míst u státních úřadů odborníky a veřejným konkursem 34, 961;

formální návrh k dennímu pořádku 101, 3067;

vypuštění více bodů z denního pořádku 124, 3660;

pozměňovací návrhy k §§ 5., 20., 33., 56., 57., 64. a 121. úst. listiny 126, 3762, 3857, 3858, 3859, 3860, 3862;

pozměňovací návrh k § 14. úst. listiny 126, 3762, 3858;

pozměňovací návrh k § 118. úst. listiny 126, 3763, 3862;

dotazy tištěné na:

min. spravedlnosti ohledně projevu téhož na Kladně tisk 554, odpověď tisk 853;

min. vnitra ohl. vyklízení Těšínska tisk 567, odpověď tisk 786;

vládu o poměrech v čsl. tiskové kanceláři tisk 1598, odpověď tisk 1793;

min. vnitra a financí o reorganisaci státního zástavního úřadu tisk 1954, odpověď tisk 2484;

min. financí o náhradních platidlech v Šumperku tisk 2162, odpověď tisk 2513;

min. předsedu stran projevu německého listu o universitním zákoně tisk 2194;

min. předsedu stran chování směrodatných kruhů republiky Československé k otázce vydání válečných vinníků tisk 2410;

min. vnitra, veřejných prací a sociální péče o poměrech t. zv. "světáků" tisk 2631;

min. vnitra o přepadení dvora Fr. Milnera v Dobropůli tisk 2713; min. vnitra o stížnostech Čechů v Bílině tisk 2740;

min. předsedu, min. vnitra a železnic v příčině zneužívání úřední moci při volbách do Národního shromáždění, násilností na voličských schůzích a zneužívání vládních orgánů k stranické volební agitaci tisk 2840;

mluvil:

o zavedení osmihodinné doby pracovní 11, 252;

k řádu volení do obcí 20, 559, 22, 620;

k řádu volení do obcí 24, 695;

k jednacímu řádu 99, 2964;

k dennímu pořádku 101, 3067;

k zákonu o stálých voličských seznamech 102, 3096;

k ústavním předlohám 126, 3774;

k dennímu pořádku 139, 4065;

zpravodajem:

v imunitní věci člena N. S. Fischera B. 14, 344.Přihlásit/registrovat se do ISP