"F"

FÁČEK Vladimír, dr., vrchní zemský rada, D.

Vykonal slib 1, 8.

zvolen:

do výboru finančního 2, 18;

do výboru národohospodářského 9, 192;

do výboru pro pozemkovou reformu 40, 1050;

do výborů: finančního a pro pozemkovou reformu 57, 1678;

do výboru rozpočtového 95, 2828;

návrhy tištěné:

zrušení daně z vyššího služného tisk 2002, viz tisk 2021 a 2067;

vybudování zemských úvěrních fondů živnostenského a zemědělského tisk 2183;

návrhy bez tisku:

resoluční návrh, aby vláda co nejdříve předložila osnovu zákona o reformě daně výdělkové 112, 3403, 3404,

resoluční návrh, aby vláda přikročila ku provedení voleb do komisí pro vyměřování daně výdělkové a ukládání osobní daně z příjmu 112, 3403, 3404;

mluvil:

o úvěru 179,000.000 dolarů 44, 1197;

k státnímu rozpočtu na rok 1920, 110, 3299;

o zajišťování dávky z majetku 120, 3590;

zpravodajem:

o ukládání všeobecné daně výdělkové 8, 157;

o rozpočtovém provisoriu pro první pololetí r. 1919, 12, 272, 322;

o splatnosti daně z válečných zisků 21, 596;

o úpravě státní daně a přirážkové základny 39, 1033;

o osvobození od domovní daně činžovní a přirážek pro novostavby v t. zv. pevnostním obvodu města Hradce Králové 44, 1186;

o doplnění komisí pro daň z příjmu 56, 1637;

o povinném sdělávání smluv nájemních ve formě písemné a o nežalovatelnosti nepřiznané činže 59, 1755;

o soupisu nemovitostí za účelem majetkové dávky 61, 1903;

o doplnění některých ustanovení zákona ze 16. dubna 1919, č. 215 Sb. z. a n. o zabrání velkého majetku pozemkového 63, 1983;

o úpravě státní přirážky k dani pozemkové, o změně § 125. č. 7 zákona o osobní dani a o poválečných přirážkách k přímým daním 90, 2702, 2712;

o prémiové státní půjčce 116, 3488;

o úpravě finanční základny obce Pražské 116, 3498;

o úpravě právních poměrů spořitelen 144, 4179, 4184.

 

FAJFRLÍK Karel, dr., advokát, D.

Vykonal slib 7, 144;

vzdal se členství v Nár. shromáždění 47, 1280;

zvolen:

do výboru železničního 3, 35;

do výboru mírového 9, 193;

vystoupil:

z výboru železničního 53, 1533.

 

FILIPINSKÝ Jan, úředník nemoc. pokladny, Čsl. S. D.

Zvolen členem Nár. shromáždění 47, 1280; vykonal slib 48, 1284;

návrhy tištěné:

zařazení města Žďáru na Moravě do vyšší třídy platů státních zaměstnanců tisk 2014, zpráva tisk 2825;

zřízení zastávky dělnických vlaků mezi Adamovem a Blanskem na trati Brno-Česká Třebová tisk 2145;

zřízení nutné čekárny při stanici Dolní Lhota na trati Brno-Česká Třebová tisk 2146;

dotazy tištěné na:

min. zásobování o úmyslném ničení cukrovky v cukrovaru v Předklášteří u Tišnova na Moravě tisk 2253.

 

FISCHER Bohumil, majitel knihařského závodu, D.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru živnostenského 3, 36;

do výboru pro Velkou Prahu 7, 148;

do výboru rozpočtového 131, 3948;

vystoupil:

z výboru pro Velkou Prahu 58, 1717;

návrhy tištěné:

vydání zákona o živnostenské úvěrní péči poválečné tisk 37, viz též tisky 2317 a 2276;

uvolnění zabavených surovin tisk 69;

zřízení ústavu pro povznesení živností tisk 117;

úprava živnostenského školství pokračovacího tisk 129;

zřízení samostatného oddělení v ministerstvu školství pro péči o odbornou, hospodářskou a mravní výchovu dorostu živnostenského tisk 169;

zřízení Živnostenské rady československé tisk 171;

v dání novely k živnostenskému řádu a přípravné práce k vydání nového živnostenského řádu tisk 172, zpráva tisk 2497;

zavedení politické a občanské výchovy mládeže ve škole tisk 218, zpráva tisk 1297;

zavedení poraden pro volbu povolání tisk 219, zpráva tisk 2626;

zavedení vyučování řemeslným pracím na školách středních a obecných tisk 243, zpráva tisk 2008;

sestátnění odborné školy pro klenotníky, zlatníky, stříbrníky, ryjce, ciseléry a pasíře v Praze tisk 1989;

návrhy bez tisku:

ústní návrh na zvolení výboru živnostenského 1, 14;

dotazy tištěné na:

min. financí ohledně opatření pomocného úvěru živnostníkům z války se vracejícím, anebo nepřímo válkou poškozeným tisk 60, odpověď 356;

min. národní obrany o vyklizení budovy Umělecko-průmyslové školy na Smetanově nábřeží tisk 466, odpověď tisk 721;

min. veř. prací o plynové kalamitě tisk 2147, odpověď tisk 2483;

mluvil:

o úpravě denního vyučování v živnostenském školství pokračovacím 42, 1111;

zpravodajem:

o úvěru pro živnostníky válkou poškozené 54, 1573;

o petici č. 1492 pet., týkající se požadavků košikářů československých 138, 4051;

o úpravě státní služby pro zvelebování živností 144, 4234;

imunitní záležitosti:

žádost okr. soudu pro přestupky v Praze za vydání 9, 176; 14, 344 (usneseno nevydati).

 

FIŠER Bohumil, gymn. profesor, P.

Vykonal slib 92, 2746;

zvolen:

do výboru legionářského 92, 2766;

návrhy bez tisku:

změna § 60. osnovy zákona o jednacím řádu poslanecké sněmovny 144, 4230 a § 60. osnovy o jednacím řádu senátu 4231, 4232;

mluvil:

k župnímu zřízení 126, 3830.

 

FISCHER Richard, dr., advokát, D.

vzdal se členství v Nár. shromáždění 5, 74.

 

FRANKE Emil, dr., ministr železnic, universitní bibliotekář, Č. S.

Vykonal slib 1, 8;

jmenován ministrem železnic (rozhodnutí presidenta republiky ze dne 17. září 1919, na základě § 14. zákona ze dne 23. května 1919, čís. 271 Sb. z. a n.) 73, 2262;

vykonal slib jako ministr železnic 73, 2275;

zvolen:

do výboru ústavního 2, 17;

do výboru poštovního 4, 42;

do výboru mírového 9, 193;

místopředsedou výboru poštovního 9, 197;

do výboru ústavního 36, 1005;

do kontrolní komise finanční (volby však nepřijal) 36, 1005;

do výboru zahraničního 55, 1593; 57, 1678;

do kontrolní komise finanční 66, 2070;

předsedou kontrolní komise finanční 71, 2186;

vystoupil:

z výboru poštovního 17, 474;

z výboru ústavního 22, 646;

z výborů: ústavního, zahraničního a z finanční kontrolní komise 75, 2293;

návrhy tištěné:

zřízení dozorčích komisí z občanstva u všech policejních ředitelství, úřadů politických a horních tisk 194;

započítání let bývalým poštovním expeditorům, adjunktům a oficiantům tisk 279, zpráva tisk 1661;

úprava hmotných a služebních poměrů pro zřízence veřejné a universitní knihovny v Praze tisk 715;

dotazy tištěné na:

min. zemědělství a vnitra o loupení obecních lesů na českém jihu a o útisku chalupníků a domkářů starousedlými rolníky a obecními zastupitelstvy tisk 619, odpovědi tisk 939 a 1155;

odpovědi tištěné na dotazy:

Marka o jízdním řádu na trati bývalé Severní dráhy tisk 1633;

Buřívala o rekvalifikaci zaměstnanců státních drah tisk 1634;

Nádvorníka o označení vagonů na československých drahách tisk 1730;

Němce Ant. stran volných železničních lístků tisk 1737;

Marchy o vyplacení podpory poškozeným v obci Petrově u Strážnice tisk 1767;

Němce Františka o nezbytném a neodkladném vypravení nádraží v Okříšku a ve Studenci na Moravě, jakož i o zlepšení železničního spojení rychlíkového s Prahou po této trati tisk 1834;

Smrtky o železničním spojení z Prahy do Ústí n. O., Kyšperka, Hanušovic a do Opavy tisk 1863;

Buřívala o zrušení nádražních vojenských velitelství a vyprázdnění ubikací zabraných vojenskými a jinými úřady tisk 1983;

Navrátila Gustava o nešetření práv češtiny na drahách tisk 2086;

Malíka pro neudržitelný jízdní řád na trati z Brna do Teplé a Trenč. Teplic tisk 2143;

Vahaly o zúmyslném opožďování vlaků a nevydávání jízdních lístků na lokálních tratích v neděli a ve svátek tisk 2269;

Rebše o katastrofálních poměrech výrobních v jabloneckém průmyslu sklářském, zaviněných nedostatkem uhlí tisk 2377;

Síse ohledně zastavení provozu o vánočních svátcích 1919 tisk 2413;

Kaderky ohledně neplacení účtů za léky pro zaměstnance drah a jejich rodiny od doby převratu tisk 2420;

Vraného o neslýchaných poměrech studentských v Praze tisk 2470;

Johanise o závadách při dopravě na trati Praha-Zdice-Protivín tisk 2511;

Jílka o nevyplacení pense železničnímu strážníku Janu Konvalinovi v Bližkovicích na Moravě tisk 2577;

Sládka ve věci vyplacených náhrad způsobených ztrátou zboží na drahách tisk 2630;

dra Brabce stran zabavování uhlí aprovisačního, určeného pro zásobování obyvatelstva, pro účely železniční tisk 2653;

Pelikána v záležitosti zřízení stížnostní komise pro přijímání jinonárodních zaměstnanců do služeb Československé republiky tisk 2851;

Johanise ohledně zlepšení osobního provozu na trati Praha-Zdice-Protivín tisk 2860;

odpovědi bez tisku na dotazy:

dra Uhlíře o zabavování uhlí, určeného obcím, na drahách na úřední rozkaz ministerstva železnic 92, 2767;

mluvil:

k programovému prohlášení minist. předsedy 15, 369;

o úvěru 179,000.000 dolarů 44, 1195;

o změně zákona o prozatímní ústavě 56, 1626;

k dennímu pořádku 57, 1655;

o postátnění soukromých tratí v Českoslov. republice 92, 2746;

o nedostatku lokomotiv a vagonů, jakož i o poměrech a nedostatcích na železnicích vůbec (k dotazu dra Uhlíře) 92, 2767-2773;

zpravodajem:

ve věci odvolání členů Fr. Modráčka a Jos. Hudce z Národního shromáždění výkonným výborem československé sociálně-demokratické strany dělnické 56, 1639;

o návrhu na zřízení ministerstva národní osvěty 57, 1667,1670;

prohlášení:

o železničním neštěstí u Čelakovic 96, 2834.

 

FRANTA Bohuslav, dr., vrchní zemský rada, D.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru ústavního 2, 17;

do zemského správního výboru pro Čechy 3, 37;

vystoupil:

výboru ústavního 66, 2070;

návrhy tištěné:

ohledně znásilňování slovinského obyvatelstva v Korutanech tisk 952;

vydání zákona o pozemkovém úřadě tisk 985, zpráva tisk 1160;

mluvil:

o řádu volení do obcí 19, 513;

zpravodajem:

o zřízení zemské správní komise pro Slezsko 46, 1226, 1233.

 

FREIMAN Václav, řídící učitel, Č. S.

Vykonal slib 3, 30;

zvolen:

do výboru zdravotního 3, 36;

do výboru menšinového a rozhraničovacího 7, 148;

do výboru pro vnitřní kolonisaci 9, 193;

místopředsedou výboru menšinového a rozhraničovacího 18, 506;

do výboru pro pozemkovou reformu 39, 1035; 57, 1678;

návrhy tištěné:

přeměna VI., VII. a VIII. třídy osmitřídní smíšené obecné školy chlapecké v Lomu ve školu měšťanskou chlapeckou a dívčí tisk 85, zpráva tisk 521;

poskytnutí úlev a podpor učitelům obecných a občanských škol, hlásícím se k návštěvě kursů učitelstva pokračovacích škol živnostenských a účelnější vypravení těchto kursů tisk 2406;

dotazy tištěné na:

min. veřejných prací a železnic ohl. těžby uhelné v pánvi podkrušnohorské a poskytování železničních vozů ústecko-teplickou drahou tisk 565, odpověď tisk 733;

min. veřejných prací o zcizení volframových a cínových dolů v Cinvaldě tisk 1068, odpověď tisk 1175;

min. vnitra o nedodržování platných zákonných ustanovení jazykových od presidenta zemské politické správy Kosiny tisk 1336, odpověď tisk 1667;

min. školství o řádném vybudování obecných a občanských škol tisk 1789, odpověď tisk 2168;

min. spravedlnosti o nedodržování nařízení o úředním jazyku u krajského soudu v Mostě tisk 1960, odpověď tisk 2260;

min. vnitra, spravedlnosti a sociální péče pro chikanování občanů politickými, soudními a obecními úřady tisk 2311;

min. vnitra o používání úředních orgánů a úředního aparátu státního k agitaci pro Armádu Spásy tisk 2322, odpověď tisk 2637;

min. vnitra o uložení trestu Rose Sadovské v Lomu, protože neodevzdala hmoždíř rakouské sběrně kovů tisk 2463;

mluvil:

k ústavním předlohám (o poměrech ve smíšeném území) 126, 3810.Přihlásit/registrovat se do ISP