"H"resp. Ha-He: ("H" resp. Hf - Ho, "H" resp. Hp - Hz)

HABRMAN Gustav, ministr školství, redaktor, Čsl. S. D.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

členem vlády (ministrem školství) a vykonal slib 1, 10, 11;

jmenován rozhodnutím presidenta republiky ze dne 8. července 1919 opětně ministrem školství a vykonal slib 62, 1912, 1913;

odpovědi tištěné na dotazy:

Votruby Vil. o odsouzení Jana Hrbase vojenským soudem tisk 489;

dra Boučka o chování kaplana Frant. Škeříka tisk 697;

Konečného o postavení učitelstva tisk 726;

dra Lukavského o pomoci suplentů středoškolským tisk 730;

dra Lukavského o školách menšinových tisk 887;

dra Novotného K. stran zneužívání učitelského úřadu pokrokovými učiteli tisk 937;

dra Uhlíře o českém školství v Trutnově tisk 1022;

dra Mareše o poměrech na německé universitě v Praze tisk 1023;

Ševčíka o zákazu modlitby na školách na Jihlavsku tisk 1153;

dra Kmeťka o zřízení těch učitelských míst, která nemohou býti zřízena pro platnost nařízení ministra náboženství a osvěty bývalého uherského království tisk 1275;

dra Srdínka o blanketech na veřejná vysvědčení tisk 1276;

Mlčocha Frant. o působení učitelky Anežky Procházkové v Lutopecnách tisk 1299;

dra Mareše (druhý dotaz) o poměrech na německé universitě v Praze tisk 1345;

Šabaty o násilnických výtržnostech ve chrámu Týnském a na Karlově mostě tisk 1363;

inž. Pospíšila o událostech na dívčím učitelském ústavu v Chrudimi tisk 1453;

dra Bartoška o ochraně školy a svobody svědomí tisk 1475;

dra B. Němce o prodeji nemovitého majetku některých klášterních komunit tisk 1504;

Kadlčáka o protikatolické řeči učitele Vítězslava Táborského v Kopřivnici při školní slavnosti dítek tisk 1508;

inž. Pospíšila stran odepření drahotního přídavku katechetovi Arnoštu Olivovi místní správní komisí ve Vysočanech tisk 1570;

dra Novotného o urychleném vyřízení a nutné úpravě školských věcí ve Znojmě a znojemském okresu tisk 1628;

Kadlčáka o propuštění učitelů ze služby tisk 1629;

Marka o průmyslové škole mistrovské v Přerově tisk 1665;

dra K. Novotného o případu rouhání na českém ústavu pro vzdělání učitelů v Brně tisk 1723;

Konečného o zrušení německé státní školy v Zábřeze tisk 1817;

Konečného o protizákonnosti výnosu ministerstva školství, týkajícího se pojmenování učitelů na středních školách tisk 1832;

Šrámka o poměrech na školách v Jihlavě tisk 1835;

Freimana o řádném vybudování škol obecných a měšťanských, zřízených podle zákona ze dne 3. dubna 1919 tisk 2168;

Brožíka o poměrech a vybudování českého školství v jazykově smíšených okresích tisk 2169;

Zeminové ohledně sestátnění všech soukromých ústavů učitelských v republice Československé od nového školního roku 1919/20 tisk 2202;

dra Weyra o osudu universitního odkazu bývalého arcibiskupa olomouckého dra Kohna tisk 2205;

dra Mazance o vyučování náboženství na českých školách v Liberci tisk 2375;

Svobody Frant. o umístění českých škol obecných a měšťanských v Brně tisk 2431;

Kadlčáka o protizákonném jednání učitelky ve škole tisk 2446;

Vraného o neslýchaných poměrech studentských v Praze tisk 2470;

Šolleho o tom, proč se nezachovává nařízení minist. výnosu čís. 5125 ze dne 9. května 1919 na obecné škole v Licibořicích tisk 2510;

Zeminové o zesvětštění klášterních škol a zřízení IV. třídy měšťanské klášterní školy v Hoře Kutné tisk 2524;

Šamalíka o týrání dětí učitelkami Hermínou Bukovskou a Julií Dvořákovou ve Fryšavě na Moravě tisk 2573;

dra Mazance o jednání učitelky Bürgrové a některých členů učitelského sboru v Luhačovicích tisk 2574;

dra Lukavského v záležitosti české školy v Černčicích v okresu podbořanském tisk 2738;

dra Dérera o "definizování niektorých smluvných úrednikov pri školském referátě v Bratislavě" tisk 2829;

Kadlčáka o teroru nadučitele Rud. Mikulíka a učitele Aloise Apolenáře v Kudlově proti dětem stoupenců strany lidové tisk 2845;

Hrizbyla o neshodách ředitele státního gymnasia v Prostějově Václava Kubelky s profesorským sborem tisk 2857;

odpovědi bez tisku:

na pilný dotaz Bechyně ve věci sestátnění škol v Něm. Rakousku 46, 1277;

na pilný dotaz Myslivce o odstraňování křížů ze škol 109, 3234;

mluvil:

o drahotních přídavcích učitelstvu škol obecných a občanských pro r. 1919, 23, 681;

o úpravě platů učitelů vysokých škol 29, 832;

o otázce úhrady zlepšení hmotných poměrů národního učitelstva 41, 1077.

 

HAJN Antonín, dr., místopředseda Nár. shromáždění, nakladatel, D.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

místopředsedou Nár. shromáždění 1, 9;

do výboru pro změnu jednacího řádu 2, 26;

do výboru zahraničního 3, 34;

do výboru ku prozkoumání tajného policejního archivu 7, 147;

do výboru pro zodpovědění poselství presidenta republiky 16, 434;

do výboru zahraničního 57, 1678;

místopředsedou zahraničního výboru 111, 3313; 127, 3883;

vystoupil:

z výboru pro změnu jednacího řádu 106, 3160;

návrhy tištěné:

sebrání veškerého úředního materiálu z mezinárodní politiky o řešení české otázky tisk 103, zpráva tisk 299;

úprava platu presidenta republiky a ministrů tisk 266, zprávy tisk 273 a 274;

zodpovědění poselství presidenta Československé republiky tisk 311, zpráva tisk 701;

doplnění tiskového zákona tisk 2001;

změny a doplňky zákona ze dne 3. dubna 1919, č. 189 Sb. z. a n. o školách národních a soukromých ústavech vyučovacích tisk 2499, zpráva tisk 2772;

zařadění města Smiřic do vyšší třídy místních přídavků tisk 2827, viz zprávu tisk 2825;

návrhy bez tisku:

zřízení výboru na zodpovědění prvého poselství presidenta republiky 14, 350;

resoluční návrh k rozpočtu na r. 1920 o zařadění rozpočtových položek o Karpatské Rusi ve zvláštní kapitolu 110, 3274; 112, 3389, 3391;

resoluční návrh, aby nejvyšší kontrolní úřad podal zprávu o XXV. kapitole státního rozpočtu na rok 1919, jednající o likvidaci Rakouska a Uherska 111, 3365; 112, 3389, 3392;

resoluční návrh k osnově zákona o změně interkonfesijního zákona 145, 4256, 4258;

škrtnutí § 6. osnovy zákona, jímž stát přejímá výkony zdravotně-policejní 145, 4269, 4270;

dotazy tištěné na:

min. předsedu a min. vnitra a spravedlnosti o podmínce německé národnosti, aby se nabylo veřejného úřadu v Československé republice tisk 1332, odpověď tisk 1574;

min. vnitra a min. předsedu o statistice voleb do obcí tisk 1376, odpověď tisk 1618;

min. předsedu existenci direktoria tří socialistů v ministerstvu zásobování tisk 1409, odpověď tisk 1486;

dotazy bez tisku:

na předsedu N. S. o působnosti výboru pro změnu jednacího řádu 4, 40; odpověď předsedy N. S. Tomáška tamtéž;

mluvil:

k rozpočtovému provisoriu pro první pololetí r. 1919, 12, 291;

o odvolání členů N. S. Frant. Modráčka a Josefa Hudce z Nár. shromáždění výkonným výborem československé sociálně-demokratické strany dělnické 56, 1640;

k státnímu rozpočtu pro r. 1919, 58, 1706;

k výkladu ministra zahraničních věcí o výsledcích mírové konference 79, 2390;

k státnímu rozpočtu na rok 1920, 110, 3257;

zpravodajem:

o sebrání a vytištění úředního materiálu z mezinárodní politiky o řešení české otázky 14, 344-349;

o odpovědi na první poselství presidenta republiky 40, 1039.

 

HÁLEK Ivan, dr., lékař, Sl.

Vykonal slib 9, 176;

zvolen:

do výboru zdravotního 3, 36;

vystoupil:

z výboru zdravotního 41, 1101;

mluvil:

o zdravotní službě na Slovensku (při rozpravě o rozpočtu minist. zdravotnictví pro rok 1919) 61, 1884.

 

HALLA Jan, dr., tajemník, Sl.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

pořadatelem 2, 17;

do výborů: ku prozkoumání tajného policejního archivu a pro vodní hospodářství 7, 147, 148;

do výboru národohospodářského a pojišťovacího 9, 192, 193;

místopředsedou výboru pro vodní hospodářství 12, 327;

zapisovatelem výboru pojišťovacího 15, 393;

zapisovatelem výboru národohospodářského 18, 506;

do výborů: právního a zemědělského 35, 992;

do výboru vyšetřovacího 57, 1678;

vystoupil:

z výboru právního 94, 2816;

zpravodajem:

o úpravě poměrů družstev na Slovensku 45, 1215.

 

HAMPL Antonín, ministr veř. prací, tajemník Svazu čes. kovodělníků, Čs. S. D.

Vykonal slib 1, 8;

jmenován rozhodnutím presidenta republiky ze dne 8. července 1919 ministrem veřejných prací a vykonal slib 62, 1912, 1913;

zvolen:

do výboru branného 3, 34;

do výboru poštovního 4, 42;

zapisovatelem výboru poštovního 9, 197;

do výboru branného 30, 881;

vystoupil:

z výborů: branného a poštovního 22, 647; 58, 1717;

mluvil:

k pilnému dotazu Ferd. Jiráska o neutěšených poměrech hospodářských a vyživovacích 5, 89;

návrhy tištěné:

zřízení fondu (u ministerstva sociální péče) k udílení mimořádné výpomoci v uznání hodných případech, souvisejících s nuceným návratem příslušníků našeho státu z ciziny tisk 694;

odpovědi tištěné na dotazy:

dra Žuffy o nedostatečném přidělování a dodávání uhlí pro slovenský průmysl a polní hospodářství tisk 1394;

Hatláka o uplatňování horního zákona vůči majetníkům dolů a svobodných kutišť tisk 1427;

Malíka o nedostatečném přídělu benzinu k pohonu mlátiček tisk 1542;

Hrizbyla o zaplacení ušlé provise dvěma bratrským pokladnám uhelných dolů mirošovsko-libušínských Pražskou železářskou společností tisk 1551;

Čipery o nedostatku uhlí na českém jihozápadě tisk 1746;

dra Schieszla o způsobu provádění prací při stavbě III. patra na budově ministerstva veřejných prací tisk 1814;

Šamalíka o přídělu benzinu na výmlat obilí 1815;

Sládka o státních nákupech petroleje a benzinu v Rumunsku pro ministerstvo národní obrany tisk 1867;

Kadlčáka stran nouze o uhlí tisk 1919;

dra Lukavského o přidržení podřízených úřadů a úředníků ke spravedlivému a nestrannému vykonávání povinností tisk 1961;

Hatláka o zamezení katastrofálních účinků hospodářských v živnostech pro nedostatek svítiva, paliva a prostředků hnacích tisk 2032;

Drobného o volném prodeji benzinu a petroleje za oves Ústřední jednotou českých hospodářských společenstev v Čechách tisk 2083;

Marchy o zneužívání uhlí majitelem cihelny Petrem Střelcem v Holubicích tisk 2087;

Berana o příčinách nedostatečného zásobování zemědělského obyvatelstva uhlím, benzinem a petrolejem tisk 2089;

Nováka Ant. o poměrech veřejných nemocnic v Čechách tisk 2234;

Zeminové o přípravách ke stavbě nutných státních budov v hlavním městě republiky tisk 2263;

dra Lukavského ve věci naftových dolů ve Gbelech na Slovensku tisk 2285;

dra Zahradníka o vybudování státní silnice z Benešova do Neveklova a dále směrem k Vltavě tisk 2330;

Petrovického o neodůvodněném zadržování sjednané výplaty za řemeslnické práce tisk 2357;

dra Zahradníka o dodávce uhlí pro drtiče štěrku na veřejných silnicích tisk 2368;

Rebše o katastrofálních poměrech výrobních v jabloneckém průmyslu sklářském, zaviněných nedostatkem uhlí tisk 2377;

Bradáče o samovolném rozhodování uhelného inspektorátu v Karlových Varech tisk 2394;

Fischera Boh. o plynové kalamitě tisk 2483;

dra Zahradníka o dodávkách všech nezbytných potřeb k výmlatu i pro domácnost v bývalé volební skupině české č. 55 (soudní okresy sedlčanský, votický, neveklovský a sedlecký na dráze) tisk 2512;

Petrovického o úmyslu zabírání pražských hotelů pro účely úřední a vojenské tisk 2627;

dra Brabce stran zabavování uhlí aprovisačního, určeného pro zásobování obyvatelstva, pro účely železniční tisk 2653;

Bradáče ve příčině nedostatečného zásobování zemědělského obyvatelstva nejnutnějšími životními potřebami tisk 2848;

mluvil:

o státní podpoře při zahájení soustavné elektrisace 66, 2044;

o závodních a revírních radách při hornictví a o hornických rozhodčích soudech 99, 2958;

o podpoře soukromého stavebního podnikání 136, 4013;

prohlášení:

k dotazům Kolaříkové a Duchaje, jakož i k návrhu Pelikána o živelních pohromách na Moravě a na Slovensku 63, 1986;

o neutěšených hospodářských a sociálních poměrech k pilným dotazům Bechyně, dra Lukavského a Šrámka 70, 2169;

o poměrech v severovýchodní a východní české oblasti textilní 116, 3506; schváleno 118, 3571.

 

HATLÁK Vladimír, vrchní konsulent živnostenské rady v Brně, D.

Vykonal slib 48, 1284;

zvolen:

do výboru živnostenského 49, 1344;

do výboru rozpočtového 50, 1404;

do výboru sociálně-politického 57, 1678;

vystoupil:

z výboru rozpočtového 131, 3948;

z výboru sociálně-politického 135, 4006;

návrhy tištěné:

rozšíření zákona o stavbě rodinných domků také na stavbu maloživnostenských dílen tisk 1038;

vybudování mimoškolské péče o dorost živnostenský a zřízení komisí pro mládež živnostensko-průmyslovou tisk 1087, zpráva tisk 2139;

vyplacení kaucí družstvům a společenstvům živnostenským, složených při ofertách na práci bývalému rakouskému eráru tisk 1187, zpráva tisk 2388;

kreditování evidenčních poplatků z přiznání knihovních pohledávek vadií a kaucí za starým Rakouskem tisk 1221;

reorganisace dovozní a vývozní služby se surovinami tisk 1324;

uskutečnění hospodářských požadavků obchodních tisk 1450;

uvolnění obchodu výrobky tabákovými tisk 1467;

zavedení starobního a invalidního pojišťování živnostnictva a rolnictva zároveň s pojišťováním dělnictva tisk 1800;

nouzová stavba lokální dráhy ze Šilperka do Hoštýna tisk 1802;

zřízení řemeslnické školy v Uh. Brodě na Moravě tisk 1950;

změna § 115., odst. 6. živnostenského řádu novely z r. 1907 tisk 2155;

zřizování soukromých škol obchodních a odborných tisk 2156;

zařadění města Mikulova do vyšší třídy úřednické tisk 2189, zpráva tisk 2825;

vydání nového zákona o výdělkových a hospodářských společenstvech tisk 2340;

zařadění města Treště na Moravě do vyšší třídy aktivních přídavků úřednických tisk 451, zpráva tisk 2825;

doplnění zákona z 23. května 1919, č. 276 Sb. z. a n. o úvěru pro živnostníky válkou poškozené tisk 2456;

zařadění města Boskovic na. Moravě do vyšší třídy aktivních přídavků tisk 2555, zpráva tisk 2825;

dotazy tištěné na:

min. národní obrany o výplatě živnostenských pohledávek tisk 988, odpověď tisk 2543;

min. zásobování ohl. uvolnění nákupu potravin legitimním obchodem tisk 1000, odpověď tisk 1204;

min. zásobování a vnitra o přednostním zásobování tisk 1088, odpověď tisk 1550;

min. pošt a telegrafů o vyřizování reklamací za náhradu škod ztrátou poštovních zásilek tisk 1121, odpověď tisk 1510;

min. financí o stažení rakouských kolků od obchodníků a trafikantů tisk 1185, odpověď tisk 1314;

min. veřejných prací o uplatňování horního zákona vůči majetníkům dolův a svobodných kutišť tisk 1186, odpověď tisk 1427;

min. financí v záležitosti kalamity s drobnými bankovkami a rozšiřování bankovek s falešnými kolky tisk 1223, odpověď tisk 1477;

min. pro zásobování lidu o zásobování obyvatelstva dřívím tisk 1236;

min. zemědělství stran působnosti sklepních inspektorů vinařských na Moravě tisk 1469, odpověď tisk 1728;

min. zásobování v zál. obchodování hospodářských družstev tisk 1471, odpověď tisk 1724;

min. zásobování o zásobení republiky Čsl. obilím v roce 1919-20 tisk 1528;

min. pošt o zadávání dodávek ministerstvem pošt tisk 1613, odpověď tisk 1769;

min. obchodu a vnitra o poskytování poválečného úvěru živnostníkům tisk 1624, odpověď tisk 1859;

min. obchodu o uvolnění hospodářského života živnostenského příděly zboží tisk 1657, odpověď tisk 1894;

min. veř. prací o nedostatku svítiva, paliva a prostředků hnacích v živnostech tisk 1721, odpověď tisk 2032;

min. zásobování a min. předsedu o přednostním zásobování tisk 1949;

min. sociální péče stran uvolňování bytů pro živnostníky tisk 1957, odpověď tisk 2471;

min. obchodu ve věci zrušení instituce společenstevních instruktorů tisk 2165, odpověď tisk 2538;

min. obchodu v záležitosti vývozu klihu do Německa tisk 2166, odpověď tisk 2525;

min. vnitra a zahraničních věcí stran náhrady škod, způsobených příslušníkům Československé republiky za války a při převratu v Uhrách, v Haliči i v pohraničních krajích moravských i českých tisk 2367;

zpravodajem:

o zřízení instruktorátu pro podniky k přechovávání cizinců 94, 2789;

o prohlášení živnosti knihtiskařské a knihkupecké za živnosti volné 94, 2803, 2815;

o zřízení státního úřadu pro zájmy domácího průmyslu československého při ministerstvu obchodu 105, 3142;

o vybudování mimoškolské péče pro dorost živnostenský 106, 3156;

o peticích 120, 3598; 123, 3649.

 

HEIDLER Ferdinand dr., ministr obchodu, Č. S.

[Nebyl členem Nár. shromáždění.]

Jmenován rozhodnutím presidenta republiky ze dne 8. července 1919 ministrem obchodu a vykonal slib 62, 1912, 1913;

odpovědi tištěné na dotazy:

Mlčocha Rud. kritických poměrech živnosti truhlářské tisk 1588;

Tučného o podloudné dopravě koží do Krakova tisk 1734;

Hatláka úvěru pro živnostníky válkou poškozené tisk 1859;

Votruby Vil. o poškozování legitimního obchodu přikazováním rozdělu cukru zemědělským družstvům tisk 1891 (v zastoupení podepsán ministr dr. Franke);

Hatláka, zda bude uvolněn hospodářský život živnostenský příděly zboží tisk 1894;

Petrovického o prodeji českého sladu do Rakouska tisk 2029;

Jakubky (tisk 1882) a Tučného (tisk 1900) o vyvážení obráběcích strojů firmy Waldes a spol. ve Vršovicích za hranice tisk 2141;

Petrovického o neodůvodněném zadržování sjednané výplaty za řemeslnické práce tisk 2357;

Rebše o katastrofálních poměrech výrobních jabloneckém průmyslu sklářském, zaviněných nedostatkem uhlí tisk 2377;

Petrovického ohledně neoprávněného provozování živnosti kamenické v Dačicích na Moravě tisk 2429;

dra Mazance o nezřízené spekulaci s chmelem tisk 2477;

Petrovického o trvalém poškozování řemesel neoprávněnými živly tisk 2520;

Hatláka o vývozu klihu do Německa tisk 2525;

Hatláka ve věci zrušení instituce společenstevních instruktorů tisk 2538;

Petrovického o úmyslu zabírání pražských hotelů pro účely úřední a vojenské tisk 2627;

Bradáče ve příčině nedostatečného zásobování zemědělského obyvatelstva nejnutnějšími životními potřebami tisk 2848;

Petrovického o vaření piva v domácnostech tisk 2853;

Petrovického o odpírání dříví řemeslníkům dřevo zpracovávajícím některými lesními správami tisk 2859;

mluvil:

o zatímní úpravě obchodních styků s cizinou 92, 2761;

o řádném zadávání prací a dodávek v republice Čsl. 104, 3119;

prohlášení:

o neutěšených hospodářských a sociálních poměrech k pilným dotazům Bechyně, dra Lukavského a Šrámka 70, 2174;

o poměrech v textilním průmyslu a zásobování na dotaz Svozila 116, 3503, 117, 3526; schváleno 118, 3571.

 

HEIDLER Gustav, dr., tajemník, Č. S.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru finančního 2, 18;

do výboru pro vodní hospodářství 7, 148;

do výboru národohospodářského 9, 192;

místopředsedou výboru národohospodářského 18, 506;

do výborů: technického a finančního 57, 1678;

zapisovatelem výboru finančního 62, 1924; 65, 2011;

do výboru rozpočtového 95, 2828;

návrhy tištěné:

zatímní úprava veřejnoprávního zprostředkování práce tisk 35;

reforma devisové ústředny a zahájení obchodu s cennými papíry a devisami tisk 1379, zpráva tisk 1707;

reorganisace stát. zástavního ústavu v Praze tisk 1932;

zdanění pravovárečných měšťanstev tisk 2826;

mluvil:

k rozpočtovému provisoriu pro první pololetí r. 1919, 12, 289;

o dani z obratu zboží a z pracovních výkonů 96, 2850;

o dodatečném rozpočtu na rok 1919 a o rozpočtovém provisoriu na dobu od 1. ledna do 29. února 1920, 101, 3029;

o zajišťování dávky z majetku 120, 3593;

zpravodajem:

o peticích 56, 1637;

o zavedení monopolu výbušných látek 64, 1996;

o reformě devisové ústředny, zahájení obchodu cennými papíry a devisami a úpravě vývozu a dovozu 86, 2568;

o zatímní úpravě obchodních styků s cizinou 92, 2760;

o dávce z majetku a přírůstku na majetku 140, 4084;

o vlajce a rejstříku lodí námořních 145, 4267;

imunitní záležitosti:

zemský trestní soud v Praze za vydání pro tiskové přečiny 105, 3126; 139, 4062 (usneseno nevydati).

 

HEINRICH Arnošt, redaktor, D.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru sociálně-politického 2, 18;

do výboru menšinového a rozhraničovacího 7, 148;

do výborů: mírového a pro vnitřní kolonisaci 9, 193;

vystoupil:

z výboru sociálně-politického 35, 992;

návrhy tištěné:

zabavení jmění osob zodpovědných za válku tisk 149;

zabavení jmění členů bývalého panovnického rodu tisk 151;

sekvestrace církevního jmění tisk 152;

zřízení výboru pro vnitřní kolonisaci tisk 155;

mluvil:

k rozpočtovému provisoriu pro první pololetí r. 1919, 12, 299.

 

HERBEN Jan, dr., spisovatel, D.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

zapisovatelem 1, 9;

do výboru imunitního 3, 35;

do výboru kulturního 3, 36;

do výboru pro slovenské věci 8, 155;

do výboru pro potrestání válečných vinníků 9, 193;

do výboru pro zodpovědění poselství presidenta republiky 16, 434;

do výborů: kulturního a vyšetřovacího 57, 1678;

místopředsedou výboru kulturního 62, 1924;

návrhy tištěné:

zřízení evangelické bohoslovecké fakulty v Praze tisk 89, zpráva tisk 662;

zřízení učitelského ústavu v Žatci tisk 2469;

návrhy bez tisku:

změny osnovy jazykového zákona 126, 3774, 3863-3868;

heslo (úvod) k ústavní listině 126, 3828, 3863;

dotazy tištěné na:

min. předsedu ve věci žlutického kancionálu tisk 1533;

mluvil:

o doplnění § 303. trest. zák. 31, 887;

o zřízení evangelické bohoslovecké fakulty v Praze 43, 1142;

o návrhu na zřízení ministerstva národní osvěty 57, 1668;

o neslučitelnosti poslaneckého mandátu s odpovědným redaktorstvím vzhledem k imunitě 97, 2895;

k jazykovému zákonu 126, 3824;

zpravodajem:

o podání adresy Arnoštu Denisovi 7, 148;

v imunitní věci člena N. S. Stivína 34, 962;

v imunitních věcech členů N. S. Čipery a Pika 93, 2783;

v imunitní věc člena N. S. Kouši 97, 2894, 2895;

v imunitní věci člena N. S. Svěceného 97, 2895;

o petici č. 2305 pet., ohl. zachránění pozůstatků Betlémské kaple 138, 4052;

o zřízení fondu Denisova 139, 4060.

"H" resp. Hf - Ho

"H" resp. Hp - HzPřihlásit/registrovat se do ISP