"K"resp. Ka - Km: ("K" resp. Kn - Kz)

KADERKA Alois, rolník, L.

Vykonal slib 35, 966;

zvolen:

do výboru zásobovacího 60, 1831;

do správního výboru při pozemkovém úřadě 69, 2151;

návrhy tištěné:

předkupní právo na pozemky velkostatků, které jsou přes 30 roků v nájmu a stále v jednom rodě tisk 710;

vydání nařízení na ochranu drobných pachtýřů selské a obecní půdy tisk 1269, zpráva tisk 1745;

návrhy bez tisku:

doplnění článku I. novely k zákonu o zajištění půdy drobným pachtýřům 145, 4252, 4253;

dotazy tištěné na:

min. zemědělství a vnitra o předkupním právu na pozemky, určitou dobu od velkostatků pronajaté tisk 685, odpověď tisk 971;

min. zásobování pro nesprávný postup úřadů při určování kontingentu dodávek obilí malorolníkům, kteří mají půdy nad 3 ha výměry tisk 1621, odpověď tisk 1860;

min. železnic o neplacení účtů za léky pro zaměstnance drah a jejich rodiny od doby převratu tisk 2199, odpověď tisk 2420;

mluvil:

k státnímu rozpočtu na rok 1920, 111, 3350.

 

KADLČÁK Josef M., místopředseda Nár. shromáždění, ředitel škol, L.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru železničního 3, 35;

do výboru pro slovenské věci 17, 474;

do výboru poštovního 36, 1005;

předsedou výboru poštovního 42, 1104;

do výboru rozpočtového 50, 1404;

do výborů: kulturního a dopravního 57, 1678;

místopředsedou výboru dopravního 62, 1924;

místopředsedou rozpočtového výboru 96, 2834;

pátým místopředsedou Národního shromáždění 119, 3577;

vystoupil:

z výboru železničního 17, 474;

z výboru kulturního 87, 2624;

návrhy tištěné:

zrušení všech ústředen tisk 268;

úprava poměrů správních, soudních a školských na Moravě tisk 926;

zlepšení hmotných poměrů stráže bezpečnosti tisk 1126;

propuštění zemědělců povolaných k aktivní službě tisk 1352;

zrušení vázanosti vkladů tisk 1865;

nová úprava hospodářských poměrů pasekářů a zemědělců ve Slezských Bezkydech tisk 2060;

zřízení útulku pro osoby stižené nevyléčitelnou rakovinou tisk 2341;

návrhy bez tisku:

změna §§ 44., 59., 73., 74. a 79. osnovy zákona o akciové bance cedulové 144, 4206, 4209, 4210;

změna § 1. osnovy zákona o změně interkonfesijního zákona 145, 4255, 4256, 4257;

dotazy tištěné na:

min. vnitra o znásilnění dělníka Emanuela Motlocha z Vítkovic tisk 472, odpověď tisk 790;

min. obchodu, veř. prací, výživy a zemědělství o zrušení ústředen tisk 610, odpověď tisk 787;

min. nár. obrany o pohoršlivém a neurvalém chování některých vojínů v Hranicích při církevním průvodu tisk 929, odpověď tisk 1278;

min. národní obrany o zneuctění sochy sv. Jana Nepomuckého v Sobůlkách a o zneužívání střelné zbraně vojíny tisk 930, odpověď tisk 1318;

min. školství o protikatolické řeči učitele Vítězslava Táborského v Kopřivnici při školní slavnosti dítek tisk 1129, odpověď tisk 1508;

min. zásobování o přídělu mýdla Moravskoslezské jednotě v Brně tisk 1177, odpověď tisk 1495;

vládu o násilném rekvirování dobytka na Moravském Valašsku tisk 1307, odpověď tisk 1549;

vládu o projevu státního tajemníka dra Hodži tisk 1320, odpověď tisk 1666;

min. školství o protizákonném jednání učitelky ve škole tisk 1351, odpověď tisk 2446;

min. vyučování o propuštění učitelů ze služby tisk 1372, odpověď tisk 1629;

min. veřejných prací a vnitra stran nouze o uhlí tisk 1617, odpověď tisk 1919;

min. školství o teroru učitelů Rud. Mikulíka a Aloise Apolenáře v Kudlově proti dětem stoupenců strany lidové tisk 2354, odpověď tisk 2845;

mluvil:

k pilnému dotazu Jiráska Ferd. o neutěšených poměrech hospodářských a vyživovacích 5, 77;

k rozpočtovému provisoriu pro první pololetí r. 1919, 12, 306;

o otázce úhrady zlepšení hmotných poměrů národního učitelstva 41, 1079;

o změně zákona o školách obecných 44, 1179;

o reformě manželského práva 51, 1431;

k státnímu rozpočtu pro rok 1919, 60, 1764;

o zavedení občanské nauky do škol 64, 2002;

k státnímu rozpočtu na rok 1920, 110, 3248, 3288;

o zásobování obyvatelstva a o rekvisicích 117, 3542;

o názvech měst, obcí, osad a ulic 144, 4170.

 

KALINA Antonín, vyslanec Čsl. republiky v král. S. H. S., okresní tajemník, D.

Vykonal slib 1, 8;

vzdal se členství v Nár. shromáždění 57, 1651;

zvolen:

do výboru pro změnu jednacího řádu 2, 26;

návrhy tištěné:

vyvlastnění půdy velkostatkářské a lesní tisk 680.

 

KÁŇOVÁ Irena, dělnice, Čsl. S. D.

Zvolena členem Nár. shromáždění 95, 2818; vykonala slib 102, 3071.

 

KLEGA Josef, rolník, Agr.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru zemědělského 3, 35, 57, 1678;

do výboru pro vyživovací příspěvky 4, 43;

vystoupil:

z výboru zemědělského 89, 2681;

návrhy tištěné:

zřízení ústavu pro zanedbanou mládež na Ostravsku tisk 1375;

dotazy tištěné na:

min. věcí zahraničních o území t. zv. "Pruského Slezska" tisk 1305;

min. věcí zahraničních a vnitra o vyživovacích příspěvcích pro české manželky polských příslušníků, usedlé ve Slezsku a severovýchodní Moravě tisk 1526, odpověď tisk 1695.

 

KLIEŠEK Jan, rolník, Sl.

Zvolen členem Národního shromáždění 39, 1030; vykonal slib 41, 1070;

zvolen:

do výborů: zemědělského a živnostenského 41, 1101; 57, 1678.

 

KLINDERA Ferdinand, inž., starosta Ústřed. jednoty hospodářských společenstev, Agr.

Vykonal slib 1, 8;

vzdal se členství v Nár. shromáždění 93, 2776;

zvolen:

do výboru zásobovacího 3, 35; 30, 881;

do výboru technického 3, 36; 57, 1678;

do výboru národohospodářského 9, 192;

místopředsedou výboru národohospodářského 18, 506;

vystoupil:

z výboru zásobovacího 22, 647; 48, 1310;

z výboru technického 94, 2816;

dotazy tištěné na:

min. národní obrany o nabídce vojenské americké misse na koupi 18.000 koní republikou Československou tisk 1544, odpověď tisk 1774;

mluvil:

o úplném uvolnění krmiva a ovsa 42, 1117.

 

KLOFÁČ Václav, min. národní obrany, redaktor, Č. S.

Zvolen členem vlády (ministrem národ. obrany) a vykonal slib 1, 10, 11;

jmenován rozhodnutím presidenta republiky ze dne 8. července 1919 opětně ministrem národní obrany a složil slib 62, 1912, 1913;

odpovědi tištěné na dotazy:

dra Veselého o výplatě vyživovacích příspěvků rodinám vojínů tisk 326 a 450;

Slavíčka o propuštění starších ročníků ze služby vojenské tisk 327 a 453;

dra Mazance o prohlídkách, konaných ve vlacích mezi Klatovy a Plzní tisk 358;

Nováka Ant. o postřelení Frant. Kotvalda nádražní stráží v Poděbradech tisk 432;

dra Stojana o náboženských zařízeních při vojsku tisk 507;

Mlčocha Rudolfa o přeplácení masa a jiných potravin vojenskými orgány tisk 525;

Němce Ant. o nesprávném postupu úřadů a vojska ve Žďáře na Moravě tisk 631;

Šamalíka o zrušení zproštění vojínů po 31. prosinci 1918 tisk 656;

Fischera B. o vyklizení školní budovy Umělecko-průmyslové školy na Rudolfově nábřeží tisk 721;

Jaroše o botách a uniformách pro armádu tisk 728;

Tesky ohledně zastřelení dělníka Brůny vojenskou nádražní hlídkou ve Vysočanech tisk 851;

Kouši o poměrech hudebníků a kapelníků Velké Prahy tisk 943;

Rýpara o event. hájení našich hranic ve Slezsku proti připravovaným vpádům z Německa tisk 1047;

Marchy o odnětí t. zv. vojenských reservních koní, jež byly rolníkům svěřeny do opatrování tisk 1074;

dra Mareše o vyklizení místností fakulty právnické a filosofické od vojska tisk 1145;

Svobody F. o průtazích úpravy mzdy ve vojenském skladišti v Brně tisk 1146;

Bechyně o nezákonném zatčení dělnického důvěrníka Rud. Kollera v Praze tisk 1147;

Stivína o umístění redakce ruského listu "Ruskoje dělo" v budově akademického gymnasia u Rudolfina tisk 1150;

Rýpara o zaplacení částek za přípřeže malého rolnictva na Těšínsku, jež na počátku války byly zabrány tisk 1203;

Časného o ubytovacích poměrech železničních zřízenců v Olomouci tisk 1277;

Kadlčáka o pohoršlivém a neurvalém chování vojínů v Hranicích při církevním průvodu tisk 1278;

Biňovce o zastřelení dělníka vojenskou hlídkou ve stanici jenšovické tisk 1282;

Okleštka o přenechání kasáren na byty pro železniční úředníky a zřízence v Olomouci tisk 1291;

Kadlčáka o zneuctění sochy sv. Jana Nepomuckého v Sobůlkách vojíny posádky v Kyjově a o zneužívání střelné zbraně vojáky tisk 1318;

Hrejsy o vyplácení pensijních požitků invalidům tisk 1346;

Nováka Ant. o způsobu provádění demobilisace koní tisk 1472;

Šrámka o nešetrném jednání velitelství čsl. pěšího pluku č. 99 vůči členu Nár. shromáždění Jos. Šamalíkovi tisk 1478;

dra Hnídka ohledně vyprázdnění ústavu pro vzdělání učitelek v Praze I. tisk 1479;

dra Jehličky o teroru sokolské stráže v Gajárech tisk 1480;

dra Novotného K. o nebezpečné vojenské situaci ve Znojmě a na Znojemsku tisk 1485;

Kadlčáka o chování vojenského oddílu při rekvisici dobytka ve Zděchově u Vsetína tisk 1498;

Marka ve věci nezákonného jednání okresního hejtmana v Holešově a pobuřujícího jednání tamní vojenské stráže tisk 1546;

dra Mazance o zabírání arcibiskup. gymnasia v Bubenči pro účtárnu ministerstva národní obrany tisk 1593;

dra B. Němce o vojenské meteorologické stanici v Praze tisk 1627;

Nádvorníka o rozdělení drahotního přídavku mužstvu tisk 1631;

Votruby Vil. stran zadání dodávky masa pro vojenské posádky v Čechách Družstvu českých řezníků a uzenářů v Praze tisk 1632;

Ulricha o stranické praxi úřadů při povolování veřejných shromáždění a o účasti vojenských osob na veřejných schůzích tisk 1669;

dra Jehličky o přehmatech čsl. dělostřeleckého pluku č. 1 v Novém Městě nad Váhem tisk 1699;

Petrovického o poškozování kolářův a kovářů vojenskými dílnami tisk 1726;

dra Mareše o propuštění studentů-vojínů ze služby vojenské tisk 1727;

Petrovického o poškozování řemesla kolářského propůjčováním vojínů kolářů velkostatkářům tisk 1729;

Šamalíka stran přidělování koní z Francie dodaných tisk 1758;

Marchy o události u československého drag. pluku č. 6 v Brně tisk 1759;

Inž. Klindery o nabídce americké mise na koupi 18.000 koní republikou Československou tisk 1774;

Hrejsy o znásilňování zemědělců na trhu ve Vizovicích tisk 1779;

Šamalíka o přídělu benzinu na výmlat obilí tisk 1815;

Sládka o státních nákupech petroleje a benzinu v Rumunsku pro ministerstvo národní obrany tisk 1867;

dra Mazance pro surové a protizákonné nakládání se zlomyslně obviněným Josefem Křížkem ve St. Boleslavi tisk 1888;

dra Matouška o porušování soudcovské neodvislosti tisk 1912;

Buřívala o zrušení nádražních vojenských velitelství a vyprázdnění ubikací zabraných vojenskými a jinými úřady tisk 1983;

Biňovce o nemístném užívání zbraní vojenským hlídkami tisk 2030;

Svobody Frant. o nekorektním jednání vojenské policie a četnictva proti členům soc. demokratických organisací tisk 2088;

Rýpara o štvanicích a agitacích ve vojsku proti katolické církvi tisk 2091;

Hrejsy o rekvisicích dobytka a asistencích četnických a vojenských tisk 2277;

Buřívala o potrestání setníka, který se dopustil důchodkového přestupku v Bratislavě tisk 2328;

Pelikána o bankovkové kalamitě na pohraničním území republiky tisk 2329;

Čuříka o nesprávném postupu při jednám stížnostní komise pro průmyslové závody v Brně tisk 2372;

Votruby Vil. o zadání dodávky masa pro vojsko v Čechách tisk 2412;

dra F. Krejčího o nedovolené agitaci ruských válečných zajatců tisk 2518;

Stivína o trestním vyšetřování vojenského nadlékaře MUDra Maxe Poppera divisijním soudem v Praze tisk 2528;

Hatláka o výplatě živnostenských pohledávek tisk 2543;

Spatného o hospodaření erárními koňmi tisk 2576;

Petrovického o úmyslu zabírání pražských hotelů pro účely úřední a vojenské tisk 2627;

dra Mareše o studujících lékařství, kteří konali a konají zdravotní službu v sibiřském vojsku tisk 2847;

Drobného ve věci propůjčování vojenských koní zemědělcům tisk 2855;

Zavadila ve věci práv a kompetence osvobozovací komise při okresní správě politické v Žižkově a počínání četníků ve věcech vojenských tisk 2862;

Hrušovského ve věci nevydání prováděcího nařízení k zákonu ze dne 24. července 1919, č. 462 Sb. z. a n. o propůjčování míst legionářům tisk 2864;

dra Kubíčka o ručení státu za škody, způsobené vojíny ve službě tisk 2865;

Bechyně o událostech při voličské schůzi v Litoměřicích dne 26. března 1920 tisk 2866;

Hrejsy stran přidělení automobilu tisk 2867;

odpovědi bez tisku na dotazy:

Pika o rychlé demobilisaci starších ročníků čsl. armády 91, 2717;

Zeminové o přijímání důstojníků do čsl. armády 91, 2718;

Bechyně o poměrech u vojenského zastupitelství v Praze 91, 2721;

mluvil:

o branném zákoně 132, 3953;

k úpravě služebních požitků českosl. vojska 132, 3961;

prohlášení:

písemné prohlášení o vojenské akci na Těšínsku 31, 885;

(písemné) v záležitosti porušení imunity člena N. S. Brodeckého 35, 967;

o vpádu maďarského vojska na Slovensko 57, 1647;

o vojenské situaci na Slovensku 59, 1720;

o stavu věcí na Slovensku 61, 1836;

o stavu věcí na Slovensku 62, 1916;

imunitní záležitosti:

zemský trestní soud v Praze za vydání pro § 209. a 219. tr. z. k žalobě Oskara Flögla 104, 3111.

 

KLOUDA Antonín, dr. advokát, Č. S.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru právního 3, 35;

do výboru petičního 3, 36;

do výboru menšinového a rozhraničovacího 7, 148;

do výboru ústavního 22, 646;

do finanční kontrolní komise 75, 2293;

předsedou kontrolní finanční komise 96, 2834;

vystoupil:

z výboru menšinového 22, 646;

z výboru ústavního 36, 1005;

návrhy tištěné:

vydání zákona o úpravě poměrů úředníků obecních v Čechách, na Moravě a ve Slezsku tisk 2245, zpráva tisk 2824;

vydání zákona o jmenování úředních sluhů autonomie obecní a okresní v republice Československé podúředníky tisk 2779;

návrhy bez tisku:

vypuštění §§ 14. až 19. z osnovy zákona o změně obecních zřízení 26, 748; odvolán 27, 787;

změna § 12. zákona, jímž zřizují se lidové soudy cenové 56, 1618, 1623;

mluvil:

o změně obecních zřízení a městských statutů 25, 733;

o prodloužení platnosti § 23. novely k obecním zřízením do konce roku 1921, 102, 3073, 3074;

k jazykovému zákonu 126, 3833;

zpravodajem:

o změně některých ustanovení notářského řádu 37, 1011;

o způsobilosti k notářskému úřadu na Slovensku 43, 1131;

o likvidaci a vymáhání advokátních platů 56, 1614;

o peticích 56, 1634;

o nařízení příročí o přerušení sporů pro pohledávky ze smluv s bývalým erárem 67, 2105;

o odstranění nedůvodných zákazů tiskopisů 69, 2144;

o ochraně drobných zemědělských pachtýřů 87, 2623;

o notářských sazbách 88, 2628;

o prozatímní úpravě notářství 88, 2628;

o změně zákona ohledně zrušení zabavení jmění pro činy velezrádné 90, 2700;

o zrušení čís. nařízení z 3. července 1852, č. 138 říš. zák., omezujícího směnečnou způsobilost osob vojenských 90, 2701;

o prozatímní úpravě advokacie 114, 3466;

o prozatímní úpravě činnosti advokátních a notářských komor na Slovensku 129, 3918;

o příspěvku k náhradě škod výtržnostmi způsobených 130, 3929;

o doplnění zákona o zabírání budov aneb jejich části pro účely veřejné 131, 3939;

o ustanovení soudcův a o přípravné službě soudcovské 138, 4047;

o stanovení poměru trestů v území různého práva 145, 4263.

 

KMEŤKO Karel, dr. farář, Sl.

Vykonal slib 8, 153;

zvolen:

do výboru zdravotního 41, 1101;

do výboru zásobovacího 58, 1717;

návrhy tištěné:

zrušení církevně-politických zákonů na Slovensku tisk 328;

změna zák. ze dne 27. května 1919, č. 318 Sb. z. a n., o zabezpečení půdy malým pachtýřům tisk 1541; viz zprávu tisk 2774;

dotazy tištěné na:

min. školství ohľadom sriadenia tých učiteľských staníc na Slovensku, ktoré v smysle nariadenia bývalého maďarského ministra riadnými učiteľmi doteraz zaplniť se nemožu tisk 945, odpověď tisk 1275;

min. vnitra o platnosti § 12. zákona o občanském sňatku na Slovensku tisk 1531, odpověď tisk 1755;

min. vnitra o nezákonnitom vytvorení 14 robotničiek zo žilinskej súkennej továrne tisk 1612;

mluvil:

k programovému prohlášení min. předsedy 15, 383.

("K" resp. Kn - Kz)Přihlásit/registrovat se do ISP