"L"

LANDOVÁ-ŠTYCHOVÁ Louisa, spisovatelka, Č. S.

Vykonala slib 1, 8;

zvolena:

do výboru zdravotního 3, 36;

do výboru pro zodpovědění poselství presidenta republiky 16, 434;

do výboru sociálně-politického 60, 1831; 109, 3235;

vystoupila:

z výboru sociálně-politického 79, 2401;

návrhy tištěné:

zavedení pravidelné povinné desinfekce všech veřejných budov i soukromých bytů tisk 176, zpráva tisk 683;

vyvlastnění císařských a šlechtických zámků, letohrádků, klášterů a paláců pro zřízení "Domovin" pro děti matek, jimž povolání brání v náležité péči o dítě tisk 226;

vřadění učení o zhoubných účincích alkoholismu a nikotinismu do učebných osnov škol obecných, měšťanských a středních tisk 487, zpráva tisk 524;

zpracování jednotného občanského kalendáře tisk 1035;

zrušení klášterních škol tisk 1036;

poskytnutí výpomoci nuzným vdovám a sirotkům po padlých vojínech a záložních důstojnících tisk 1337;

nezkrácené ponechání položky rozpočtu, věnované hnutí protialkoholnímu tisk 1380;

změna § 339 trest. zákona ze dne 27. května 1852, ř. z. č. 117 (ohledně slehnutí nevdaných žen) tisk 1577;

uzákonění stavu učitelek na mateřských školách tisk 2351;

dotazy tištěné na:

min. pošt a telegrafů o ignorování žádostí ženských maturantů o místa při poštovním ředitelství tisk 1648, odpověď tisk 1838;

min. zahraničních věcí o udělení subvence 67.000 Kč Svazu junáků-skautů v republice Českosl. tisk 2781;

mluvila:

k řádu volení do obcí 21, 591;

o reformě manželského práva 52, 1460;

o sociální péči v republice (při rozpravě o státním rozpočtu pro r. 1919) 61, 1891;

k ústavním předlohám 126, 3779;

zpravodajem:

o zřízení poradního sboru pro tělesnou výchovu 136, 4015.

 

LAUBE Rudolf, předseda správního výboru pozemkového úřadu, Č. S.

Vykonal slib 1, 8.

zvolen:

do výboru sociálně-politického 2, 18;

do výboru pro Velkou Prahu 7, 148;

do výborů: pro pozemkovou reformu a sociálně-politického 39, 1035, 1036; 57, 1678;

místopředsedou výboru sociálně-politického 67, 2120;

do správního výboru při pozemkovém úřadě 69, 2151;

předsedou správního výboru při pozemkovém úřadě 77, 2310;

vystoupil:

z výboru pro Velkou Prahu 17, 474;

z výboru sociálně- litického 22, 647;

z výboru pro pozemkovou reformu 79, 2401;

návrhy tištěné:

zavedení minimální každoroční placené dovolené zaměstnancům tisk 45;

zřízení závodních výborů zaměstnanců tisk 825;

úprava pensijních a zaopatřovacích požitků horníků, vdov a sirotků tisk 1060, zpráva tisk 1717;

novelisace volebního řádu pro úrazové pojišťovny dělnické tisk 1784;

zřízení 16členné parlamentní komise k vyšetření stížností do správy Slovenska tisk 1795;

vydání zákona o zastoupení minorit ve správách nemocenských pokladen tisk 1803;

dotazy tištěné na:

min. pro sociální péči ohl. zaopatření invalidů tisk 53, odpověď tisk 334;

mluvil:

k pilnému dotazu F. Jiráska o zásobování,

bytové nouzi a drahotě 4, 65;

o zavedení osmihodinné doby pracovní 11, 226;

o organisaci péče o válečné poškozence 43, 1160;

k výkladu ministra zahraničních věcí o mírovém jednání 80, 2406;

zpravodajem:

o podpoře nezaměstnaných 8, 158;

o prodloužení platnosti zákona o podpoře nezaměstnaných 44, 1202;

o úpravě pensijních a zaopatřovacích platů horníků, vdov a sirotků a o zřízení ústředních fondů zaopatřovacích na zvýšení požitků hornických pensistů 86, 2571;

o drahotních příplatcích k úrazovým důchodům 86, 2574.

 

LEHOCKÝ Emanuel, redaktor, Sl.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru sociálně-politického 2, 18;

do výboru petičního 3, 36;

do výboru pro slovenské věci 8, 155;

do výboru pojišťovacího 9, 193;

zapisovatelem výboru petičního 9, 197;

vystoupil:

z výboru sociálně-politického 10, 206;

z výborů: petičního, pojišťovacího a pro slovenské věci 41, 1101;

dotazy bez tisku na:

min. zahraničí a národní obrany o poměrech na Slovensku 2, 22- 4. Odpověď ústní 2, 24-26.

 

LUKAVSKÝ František, dr., profesor, D.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru pro jednací řád 2, 26;

do výborů: menšinového-rozhraničovacího a do státně-zřízeneckého 7, 148;

do výborů: mírového a pro vnitřní kolonisaci 9, 193;

předsedou výboru menšinového a rozhraničovacího 15, 393;

místopředsedou výboru pro vnitřní kolonisaci 17, 474;

do výboru pro pozemkovou reformu 39, 1035;

do výboru kulturního 70, 2181;

vystoupil:

z výboru pro pozemkovou reformu 40, 1050;

z výboru pro jednací řád 53, 1533;

z výboru kulturního 106, 3160;

návrhy tištěné:

zlevnění cen oděvních potřeb, náležejících do lidového ošacení tisk 93;

postátnění soukromých středních škol resp. poskytnutí státní podpory pro ně tisk 131;

úprava služeb. a hmotných poměrů smluvního státního úřednictva tisk 154, zpráva tisk 1661;

úprava poměrů asistentů na vysokých školách tisk 203, zpráva tisk 725;

poskytnutí okamžité výpomoci státním zaměstnancům tisk 223, zpráva tisk 956;

započítání služebních let soudních kancelářských úředníků se středoškolským vzděláním, přijatých do praxe r. 1898, tisk 255, zpráva tisk 1048;

stavba dráhy z Plzně přes Manětín do Nečtin tisk 478, zpráva tisk 1208;

zřízení samostatného státního ústavu grafického tisk 497;

zřízení dvoutřídní odborné školy pro drogisty při chemickém oddělení státní průmyslové školy v Praze tisk 706, zpráva tisk 1554;

úprava právních svazkův osob učitelských, které zastupují okresní školní inspektory tisk 1304;

sestátnění reálného gymnasia v Chotěboři tisk 1874;

vydání jazykového zákona tisk 2187 (viz tisk 2442);

zřízení "Národ. parku" (reservace) "Třemšín-Kobylí Hlava-Teslín, Padrtská jezera" u Rožmitálu tisk 2242;

zřízení státní dřevařské školy pro speciální výrobu hraček v Rožmitále tisk 2248;

zařadění obce Lobez do I. tř. aktivních přídavků tisk 2347, zpráva tisk 2825;

zařadění města Plzně do vyšší třídy místních přídavků tisk 2506, zpráva tisk 2825;

zařadění více míst v Čechách, na Moravě a ve Slezsku do vyšší třídy místních přídavků tisk 2554, zpráva tisk 2825;

zařadění města Tábora do II. třídy místních přídavků tisk 2620, zpráva tisk 2825;

úprava administrativní správy školství národního a středního, a úprava organisace úřadů pro školství a nár. osvětu tisk 2634 a 2654, zprávy tisk 2770/I., II. III.;

zařadění města Zábřehu do vyšší třídy místních přídavků tisk 2725, zpráva tisk 2825;

návrhy bez tisku:

změna § 13. osnovy zákona o řádu volení do obcí 22, 611; 23, 655, 656; změna odst. 2. § 31. téže osnovy 24, 710;

změna § 5. zákona o změně obecních zřízení a městských statutů 26, 752; návrh odvolán 27, 776;

změna §§ 3., 13. a 19. osnovy zákona o změně obecních zřízení 27, 776, 777, 787;

odložení hlasování o exposé ministra financí k rozpočtu na r. 1919, 49, 1338;

návrh na odročení schůze 56, 1612;

návrh na ukončení schůze 70, 2164;

na oddělené hlasování o projevech ministrů k naléhavým dotazům Bechyně, dra Lukavského a Šrámka o neutěšených hospodářských a sociálních poměrech 72, 2257;

vypuštění lhůty z vládní osnovy zákona o zemském správním výboru pro Čechy 90, 2695;

pozměňovací návrh o závodních a revírních radách při hornictví a o hornických rozhodčích soudech 99, 2958, 2963;

resoluční návrh o přeřaďování profesorů na průmyslových a odborných školách 101, 3063, 3064;

resoluce ke článku II. řádu volení do poslanecké sněmovny 126, 38411, 3842, 3871;

resoluč. návrh na přepracování přílohy A. k § 2. zákona o zřízení župních a okresních úřadů 126, 3875;

resoluční návrh o. umožnění obyvatelstvu Těšínska, aby vyslalo zástupce do zákonodárných sborů republiky 126, 3869, 3871;

doplňovací návrh k § 3. zákona o zvláštních opatřeních v oboru samosprávy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 141, 4117;

změna osnovy zákona o vybírání správního příspěvku k úhradě správních výloh spojených s prováděním § 63. zákona přídělového 141, 4118;

dotazy tištěné na:

min. školství o pomoci suplentům středoškolským tisk 480, odpověď tisk 730;

vládu o jednání na mírové konferenci v Paříži o pomoci našemu státu potravinami a surovinami tisk 509;

min. školství o školách menšinových tisk 548, odpověď tisk 887;

min. sociální péče o bytové pohromě v uhelném revíru plzeňském tisk 591, odpověď tisk 1281;

min. železnic o nevyplácení výslužného a rent železničním pensistům a rentistům tisk 764, odpověď tisk 995;

min. vnitra pro zabavení "Národních Listů" ze dne 24. června 1919 a konfiskační praxi vůbec tisk 1222, odpověď tisk 1672;

min. předsedu o projevu ministra Švehly o německém území v Čechách tisk 1331;

min. vnitra o událostech v redakci "Českého deníku" v Plzni dne 11. září 1919 tisk 1565, odpověď tisk 1824;

min. veř. prací a spravedlnosti o vykonávání povinností úředníků jim podřízených tisk 1620, odpověď tisk 1961;

min. vnitra a zásobování o bouřlivých demonstracích v Chotěboři tisk 1704, odpověď tisk 2102;

min. veř. prací a min. financí v záležitosti naftových dolů ve Kbelech u Hodonína tisk 1885, odpověď tisk 2285;

min. předsedu o činnosti vládou placených žurnalistů v zahraničí tisk 1966, odpověď tisk 2262;

min. vnitra o ochraně politických úředníků proti teroru určitých živlů tisk 2254;

min. školství v záležitosti české školy v Černčicích v okresu podbořanském tisk 2393, odpověď tisk 2738;

min. vnitra a školství o jednání úřadů v Chebu proti tamní české škole tisk 2485;

min. zásobování stran rozšiřování stranicko-politických letáků výkupním komisařem Jos. Jandou z Lomnice nad Popelkou tisk 2616, odpověď tisk 2858;

min. školství o vykonaných pracích spojených se zřízením grafického ústavu tisk 2731;

dotazy bez tisku:

naléhavý dotaz na ministra výživy a zásobování o zvýšení cen obilních a stoupání cen denních potřeb životních 66, 2053 až 2070; (prohlášení ministra zemědělství 2058" prohlášení ministra výživy a zásobování 2069); naléhavý dotaz o neutěšených hospodářských a sociálních poměrech 70, 2168-2181; 71, 2186-2226; 72, 2232-2257;

na min. zahraničí o repatriaci sibiřské armády 142, 4124;

mluvil:

o změně obecních zřízení a městských statutů 25, 726;

o zřizování obecních knihoven 66, 2049;

k volbě správního výboru při pozemkovém úřadě 69, 2151;

o způsobu hlasování při osnově zákona o upravení správy školské 142, 4136;

zpravodajem:

o úpravě poměrů asistentů na vysokých školách 43, 1133;

o započítání služebních let soudních kancelářských úředníků se středoškolským vzděláním, přijatých do prakse roku 1898 55, 1602;

o právním postavení úředníků v kancelářích vysokých škol československých 106, 3159;

o služebních požitcích četnictva 132, 3963;

o započtení služební doby profesorů škol středních 145, 4262.

 

LUKEŠ Josef, rada zemského soudu, Agr.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru právního 3, 34;

do výboru imunitního 3, 35;

do výboru menšinového a rozhraničovacího 7, 147;

do výboru ústavního 8, 156;

do výboru mírového 9, 193;

do výboru pro zodpovědění poselství presidenta republiky 16, 434;

místopředsedou výboru menšinového a rozhraničovacího 18, 506;

zapisovatelem výboru pro zodpovědění poselství presidenta republiky 18, 506;

do výboru kulturního 57, 1678;

vystoupil:

z výboru pro zodpovědění poselství presidenta republiky 20, 568;

z výborů: právního a ústavního 22, 646, 647;

z výboru imunitního 74, 2289;

z výboru kulturního 138, 4053;

návrhy tištěné:

přijímání dětí pouze do té školy, jejíž vyučovací jazyk jest jejich mateřskou řečí tisk 916;

zrušení moravských enkláv ve Slezsku tisk 1058;

změna zákona o dozoru ke školám ve Slezsku tisk 1252;

zřízení českého státního dívčího učitelského ústavu v Opavě tisk 2507;

vydání zákona o povinné práci, jímž se má zabezpečit výroba a těžba předmětů nutné potřeby a provoz dopravy v zájmu veřejném tisk 2561;

náležité honorování mimořádné zvýšené práce soudců při provádění zákona o zajištění půdy drobným pachtýřům tisk 2624.Přihlásit/registrovat se do ISP