"M" resp. Ma - Maš: ("M" resp. Mat - Me, "M" resp. Mf - Mz)

MACHAR J. S., spisovatel, D.

Vykonal slib 1, 8;

vzdal se členství v Nár. shromáždění 93, 2783;

zvolen:

do výboru kulturního 3, 36; 57, 1678;

do výborů: pro ochranu historických památek a přírodních krás a pro potrestání válečných vinníků 9, 193;

do výboru vyšetřovacího 57, 1678;

vystoupil:

z výborů: kulturního a vyšetřovacího 70, 2181;

návrhy tištěné:

zřízení ministerstva národní osvěty tisk 58, zpráva tisk 1061;

provedení sčítání obyvatelstva tisk 173;

návrhy bez tisku:

návrh blahopřání básníku Hviezdoslavovi k sedmdesátým narozeninám 25, 740;

dotazy tištěné na:

vládu ohl. projevů jednotlivých členů vlády tisk 555, odpověď tisk 664;

min. spravedlnosti o řeči téhož reprodukované ve Večerníku Práva Lidu dne 22. května 1919 tisk 1101, odpověď tisk 1104;

dotazy bez tisku:

na předsedu Nár. shromáždění o výkřiku z ministerských lavic při schůzi dne 22. července 1919, 69, 2156, 2157;

mluvil:

k sedmdesátým narozeninám básníka Hviezdoslava 25, 740.

 

MAKOVICKÝ Vladimír, správce banky, SI.

Vykonal slib 11, 210;

vzdal se členství v Nár. shromáždění 104, 3110;

zvolen:

do výboru finančního 2, 18;

do výboru pro slovenské věci 8, 156;

vystoupil:

z výborů: finančního a pro slovenské věci 41, 1101.

 

MALÍK Rudolf, rolník, Agr.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

[v těsnopisecké zprávě chybně vytištěno "Halík"]

do výboru branného 3, 34;

vystoupil:

z výboru branného 58, 1717;

návrhy tištěné:

vypracování nové osnovy zákona na ochranu vinařství a ovocnářství tisk 362, zpráva tisk 668;

vybudování železničního spojení Ždánice-Bučovice (event. Haluzice) tisk 2491;

dotazy tištěné na:

min. veř. prací o nedostatečném přídělu benzinu k pohonu mlátiček tisk 1432, odpověď tisk 1542;

min. pro zásobování lidu pro zákaz pálení slivovice ze švestek tisk 1614, odpověď tisk 1889;

min. železnic pro neudržitelný jízdní řád na trati z Brna do Teplé a Trenč. Teplic tisk 1987, odpověď tisk 2143;

zpravodajem:

o přísaze vojsk československých 39, 1032.

 

MALÍNSKÝ František, dr., průmyslník, D.

Vykonal slib 5, 74;

vzdal se členství v Nár. shromáždění 109, 3182;

zvolen:

do výboru finančního 22, 647;

do výboru pro pozemkovou reformu 39, 1035;

vystoupil:

z výboru finančního 34, 962;

mluvil:

o prodloužení platnosti zákona o podpoře nezaměstnaných 28, 817.

 

MALKUS Jan, rolník, Agr.

Vykonal slib 1, 8;

vzdal se členství v Nár. shromáždění 93, 2776;

zvolen:

do výboru pro vyživovací příspěvky 4, 43;

do výboru menšinového 22, 646;

místopředsedou výboru pro vyživovací příspěvky 24, 714;

do výboru zemědělského 30, 881;

do výboru pro jednací řád 52, 1493;

vystoupil:

z výboru pro změnu jednacího řádu 57, 1677;

návrhy tištěné:

zřízení zvláštní komise pro otázky pojišťovací tisk 77;

dotazy tištěné na:

minist. předsedu o způsobu provádění rekvisic v okresu píseckém tisk 841, odpověď tisk 1194.

 

MALYPETR Jan, rolník a okr starosta, Agr.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru ústavního 2, 17;

do výboru kulturního 3, 36;

do výboru technického 3, 36; 57, 1678;

do výboru finančního 63, 1986;

předsedou výboru finančního 65, 2011;

do kontrolní komise finanční 66, 2070;

do výboru rozpočtového 95, 2828;

místopředsedou rozpočtového výboru 96, 2834;

vystoupil:

z výboru technického 89, 2681;

návrhy tištěné:

zřízení automobilového poštovního spojení mezi městy Slaným, Novým Strašecím, Rakovníkem, Kladnem, Velvary a Mělníkem tisk 758, zpráva tisk 2280;

stavba lokální dráhy Rakovník-Lužná-Lišany-Slaný a spojky mezi draho z Prahy do Mostu a z Kralup do. Třebichovic tisk 861, zpráva tisk 1208;

návrhy bez tisku:

pozměňovací návrh na změnu § 13. zák. o prozatímní úpravě správy měst s regulovaným magistrátem na Slovensku 137, 4041;

pozměňovací návrhy k zákonu o mimořádných opatřeních 144, 4233;

mluvil:

k řádu volení do obcí 24, 686;

zpravodajem:

o zřízení státní kompensační komise pro dovoz a vývoz zboží 37, 1012;

o zákazu káceti dříví v obecních lesích 65, 2026;

o umožnění praxe nemocniční a demobilisace lékařů, kteří jsou dosud ve vojenském svazku 74, 2280;

o zmocnění ministra financí, aby vzal z oběhu bankovky jedno- a dvoukorunové výměnou a vybral při tom poplatek 75, 2292;

o zavedení poválečně přirážky k poplatkům 103, 3105;

o zřízení župních a okresních úřadů 125, 3699; 126, 3872;

o prozatímní úpravě právních poměrů ústavů léčebných a humanitních 141, 4115;

o zvláštních opatřeních v oboru samosprávy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 141, 4116;

k zákonu o četnictvu 144, 4176, 4178;

o zmocnění vlády učiniti opatření o úpravě mimořádných poměrů způsobených válkou 145, 4263;

o daru presidentu republiky 145, 4266;

o letním sídle presidenta republiky 145, 4266.

 

MAREK Jaroslav, železniční zřízenec, Čsl. S. D.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru železničního 3, 35;

do výboru technického 3, 36;

do výboru státně-zřízeneckého 7, 148;

do výboru pro vodní hospodářství 22, 647;

do výboru rozpočtového 50, 1404;

do výboru dopravního 57, 1678;

zapisovatelem výboru dopravního 62, 1924;

zapisovatelem Nár. shromáždění (za Pika) 71, 2226;

do výboru sociálně-politického 81, 2467;

vystoupil:

z výboru rozpočtového 57, 1677;

z výboru státně-zřízeneckého 71, 2226;

z výboru sociálně-politického 95, 2828;

návrhy tištěné:

zveřejnění soukr. dráhy Kladno-Nučice a Koněprusy-Beroun tisk 81, zpráva tisk 2105;

úprava denního vyučování v živnostenském školství pokračovacím tisk 304, zpráva tisk 660;

zrušení t. zv. čeledního řádu tisk 794, viz tisk 1689;

úprava toku řek moravských tisk 1637; umístění invalidů v soukromých závodech tisk 1988;

zvýšení příjmové hranice pro výměr daně z příjmu tisk 2185, zpráva tisk 2765;

dotazy tištěné na:

min. železnic o dalším trvání generálního ředitelství československých drah tisk 465, odpověď tisk 540;

min. vnitra o hrubém šikanování českých příslušníků Československé republiky, zaměstnaných u státních drah na Moravě a pro nedostatek bytů bydlících dosud ve Vídni tisk 767, odpověď 1013;

min. železnic ohl. poskytování zdarma dopravy nákladů v obvodu ředitelství olomouckého tisk 1032, odpověď tisk 1296;

min. financí o věcech celních tisk 1066, odpověď tisk 1274;

min. vnitra a národní obrany o nezákonném jednání okresního hejtmana v Holešově a tamní vojenské stráže tisk 1190, odpověď tisk 1546;

min. železnic o jízdním řádu na trati bývalé severní dráhy tisk 1448, odpověď tisk 1633;

min. školství v zál. průmyslové školy v Přerově tisk 1459, odpověď tisk 1665;

min. národní obrany o používání vojenských oddílů k poškozování dělnictva tisk 2831;

návrhy bez tisku:

dodatečný návrh k zákonu o zřízení stálých voličských seznamů 102, 3090, 3099;

mluvil:

o úpravě denního vyuč vání v živnostenském školství pokračovacím 42, 1110;

o zabírání bytů obcemi 87, 2604.

 

MAREŠ Frant., dr., universitní profesor, D.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru zdravotního 3, 36;

do výboru kulturního 57, 1678;

návrhy tištěné:

vydání zákona o jménu české university a o majetku obou pražských universit tisk 161, zprávy tisk 433, 2112, 2356 a 2430;

vydání zákona o jménu české university a majetku obou universit pražských tisk 168, zprávy tisk 433, 2112, 2356 a 2430;

umožnění praxe nemocniční a demobilisace lékařů, kteří po promoci pro mobilisaci nemohli nabýti praxe v nemocnici vojenské ani civilní a kteří dosud jsou ve svazku vojenském tisk 681, zpráva tisk 1484;

poskytnutí subvence "Hlávkovým studentským kolejím" tisk 2454, zpráva tisk 2661;

návrhy bez tisku:

změna §§ 1. a 2. osnovy zákona o zřízeni české university v Brně 22, 634, 645;

dotazy tištěné na:

min. národní obrany o vyklizení místností fakulty právnické a filosofické od vojska tisk 765, odpověď tisk 1145;

min. školství o poměrech na německé universitě v Praze tisk 797, odpověď tisk 1023;

druhý dotaz v téže záležitosti tisk 1120, odpověď tisk 1345;

vládu o obsazení arcibiskupství v Praze tisk 1524;

min. národní obrany o propuštění studentů vojáků ze služby vojenské tisk 1534, odpověď tisk 1727;

veškerá ministerstva o tom, jak došlo k obsazení arcibiskupství v Praze a jak se hodlá vláda zachovati k hrozícímu rozkolu katolické církve v Československé republice tisk 2195;

min. zdravotnictví o opatřeních proti zavlečení epidemických nemocí do Čsl. republiky tisk 2252, odpověď tisk 2434;

min. národní obrany o studujících lékařství, kteří konali a konají zdravotní službu v sibiřském vojsku tisk 2685, odpověď tisk 2847;

mluvil:

o fakultativním pohřbívání ohněm 41, 1097;

k rozpočtu ministerstva školství pro rok 1919, 60, 1794;

k státnímu rozpočtu na rok 1920, 110, 3281;

o udělení subvence Hlávkovým studentským kolejím 135, 4001;

zpravodajem:

o zřízení české vysoké školy zvěrolékařské, zřízení stipendií pro české studující zvěrolékařství na cizích školách zvěrolékařských a fondu ke vzdělání učitelských sil pro vysoké školy 9, 191, 192;

o změně zákona z 28. února 1882 o universitě Karlo-Ferdinandově v Praze 34, 935, 959;

o zřízení evangelické bohoslovecké fakulty v Praze 43, 1135, 1143;

o úpravě platů profesorů theologických ústavů 92, 2765;

o změně zákona z 28. února 1882 z. z. č. 24 o universitě Karlo-Ferdinandově 105, 3133;

o změně universitního zákona z r. 1881, 121, 3623;

o úpravě platů profesorů při theologických učilištích diecésních a představených při biskupských kněžských seminářích 130, 3934.

 

MARCHA Jaroslav (Nejezchleb Dominik), tajemník "Mor. strany agrární", Agr.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru petičního 3, 36;

do výboru ku prozkoumání tajného policejního archivu 7, 147;

do výboru pro ochranu historických památek a přírodních krás 9, 193;

do výboru menšinového 22, 646;

do výboru železničního 28, 824;

do výboru vyšetřovacího 57, 1678;

do výboru zemědělského 81, 2467;

zapisovatelem výboru vyšetřovacího 129, 3917;

vystoupil:

z výboru menšinového 28, 824;

návrhy tištěné:

utvoření komise pro ochranu historických památek a přírodních krás a převzetí podzemních přírodních objektů v Moravském Krasu do správy státní tisk 74;

stavba železnice ze Sokolnic přes Těšany, Diváky, Martinice, Polehradice, Morkůvky, Brumovice do Čejče a vybudování trati z Čejče do Hodonína a do Holiče na Slovensku na trať prvořadou tisk 469, zpráva tisk 1208;

stavba železnice z Bilovic n. Svit. přes Kanice, Křtiny, Jedovnice, Lípovec, Rozstání, Drahany a Plumlov do Prostějova tisk 511, zpráva tisk 1208;

získání půdy pro československé vystěhovalce a kolonisty tisk 1896;

odstranění nedostatku umělých hnojiv tisk 2123;

podpora kraje židlochovického, postiženého vodní zátopou tisk 2291;

vydání zákona o národnostním zastoupení ve správě spořitelen tisk 2559;

dotazy tištěné na:

min. národní obrany o odnětí t. zv. vojenských reservních koní rolníkům tisk 803, odpověď tisk 1074;

min. pošt a telegrafů o nedostatečném zařízení poštovního a telefonního spojení v četných obcích republiky tisk 1370, odpověď tisk 1506 a 1829;

min. národní obrany o události u českosl. dragounského pluku č. 6 v Brně tisk 1519, odpověď tisk 1759;

min. železnic o vyplacení podpory poškozeným v obci Petrově u Strážnice tisk 1520, odpověď tisk 1767;

min. školství o persekuci kněze Aloise Ševčíka a o zjednání nápravy na stolcích biskupských a v konsistořích tisk 1521;

min. veř. prací o zneužívání uhlí majitelem cihelny Petrem Střelcem v Holubicích tisk 1786, odpověď tisk 2087;

min. pošt a telegrafů o vybudování telefonního a telegrafního spojení na venkově tisk 2235, odpověď tisk 2527;

min. spravedlnosti ohledně provádění zákona o dlouholetých pachtech tisk 2458, odpověď tisk 2638;

min. zásobování a zemědělství o nepřístojnostech v obci Blučině a jiných obcích na Židlochovicku při t. zv. přezkoumání obilního kontingentu zástupcem ministerstva zásobování tisk 2612;

min. vnitra a zemědělství o provádění § 63 přídělového zákona na Moravě a jednání některých politických úřadů a velkostatkářů tisk 2682.

 

MARKOVIČ Ivan, dr., tajemník, Sl.

Vykonal slib 16, 396;

zvolen:

do výboru pro jednací řád 58, 1717;

do výboru branného 58, 1717;

do výboru pro úpravu hospodářských a sociálních poměrů legionářů 62, 1924;

do výboru ústavního 67, 2120;

vystoupil:

z výborů: ústavního, branného a legionářského 83, 2504;

z výboru pro jednací řád 106, 3160; 123, 3651;

návrhy tištěné:

úprava hospodářských a sociálních poměrů legionářů a jejich rodin tisk 819, zpráva tisk 975;

vydání zákonů o utvoření Velké Prahy tisk 1136, zpráva tisk 2327;

vydání zákona o prevziatí a zariadení úradnikov a zamestnancov zrušených autonomných korporacií a ích ústavov tisk 2362;

mluvil:

o poměrech čsl. legií v Rusku (v rozpravě o programovém prohlášení ministerského předsedy) 17, 463;

o organisaci péče o válečně poškozence 43, 1157;

o reformě manželského práva 52, 1475;

k naléhavému dotazu Duchaje ve věci alkoholisování Slovenska 112, 3416;

k ústavě 125, 3718;

zpravodajem:

o úpravě hospodářských a sociálních poměrů legionářů a jejich rodin 53, 1523; 54, 1555.

 

MARŠALKO Jan, dělník, Sl.

Vykonal slib 10, 200;

zvolen:

do výboru pro vyživovací příspěvky 4, 43.

 

MASARYKOVA Alice, dr., profesorka, Sl.

Vykonala slib 3, 30;

vzdala se členství v Nár. shromáždění 71, 2186; 77, 2310;

zvolena:

do výboru právního 3, 34;

do výboru zdravotního 41, 1101;

vystoupila:

z výboru právního 40, 1050;

návrhy tištěné:

sociální péče o ženy a děti válečných poškozenců tisk 44;

řešení sociálních poměrů vysokoškolského studentstva tisk 331, zpráva tisk 1643;

použití neobydlených sídel pro přechodné usídlení strádající mládeže tisk 829;

mluvila:

k programovému prohlášení minist. předsedy 15, 385;

k rozpočtu ministerstva zdravotnictví pro r. 1919, 61, 1882.

 

MAŠATA František, bednář a rolník, Agr.

Vykonal slib 77, 2310;

zvolen:

do výboru pro pozemkovou reformu 81, 2467;

do výboru sociálně-politického 88, 2634;

vystoupil:

z výboru sociálně-politického 103, 3108;

návrhy tištěné:

zásobení republiky strojenými hnojivy tisk 1933, zpráva tisk 2201;

povznesení stavebního ruchu na venkově s ohledem na střední vrstvy zemědělské tisk 2051;

výpomoc drobným zemědělcům při opatřování a nákupu červeného jetelového semene z peněz státních tisk 2196;

dotazy tištěné na:

min. vnitra v zál. teroru proti odborově organisovaným členům Domoviny domkářů a malorolníků v Přelíci, okres Slaný tisk 2460;

min. spravedlnosti v zál. protizákonného postupování okresního soudu v Hořovicích, týkajícího se výkupu dlouhodobých pachtů tisk 2613, odpověď tisk 2764.

 

MAŠEK Josef, pensista, L.

Vykonal slib 1, 8;

vzdal se členství v Nár. shromáždění 35, 966;

zvolen:

do výboru zdravotního 3, 36;

vystoupil:

z výboru zdravotního 5, 101.

"M" resp. Mat - Me

"M" resp. Mf - MzPřihlásit/registrovat se do ISP