"N"

NÁDVORNÍK Robert, úředník, Čsl. S. D.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výborů: národohospodářského a zásobovacího 9, 192;

do výboru mírového 22, 646;

vystoupil:

z výboru zásobovacího 79, 2401;

návrhy tištěné:

změna zákona o obchodních pomocnících ze 24. července 1917 tisk 264;

ochrana služebních poměrů zřízenců, podléhajících zákonu o obchodních pomocnících tisk 265;

dotazy tištěné na:

min. spravedlnosti v otázce ochrany nájemníků tisk 253, odpověď tisk 295;

min. předsedu v záležitosti propouštění zřízenců v politických a vojenských ústavech v Brně tisk 254, odpověď tisk 451;

vládu o výrobních a obchodních poměrech vzhledem na stoupající nezaměstnanost dělnictva tisk 322, odpověď tisk 542 a k čís. 542;

min. národní obrany o rozdělení drahotního přídavku mužstvu tisk 1327, odpověď tisk 1631;

min. železnic ohl. označení vagonů na československých drahách tisk 1558, odpověď tisk 1730;

mluvil:

k pilnému dotazu F. Jiráska o zásobování, bytové nouzi a drahotě 4, 62;

zpravodajem:

o petici Václava Ženíška v Chodově 56, 1637;

o zrušení moravské aprovisační platebny v Brně 64, 2006.

 

NAVRÁTIL František, rolník, L.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru branného 3, 34; 31, 905;

do výboru živnostenského 58, 1717;

vystoupil:

z výboru branného 23, 684; 40, 1050;

návrhy bez tisku:

změna § 14. osnovy zákona o četnictvu 144, 4177, 4178;

dotazy tištěné na:

min. financí o přídělu čistého lihu obchodníkům spekulantům tisk 1532, odpověď tisk 2629;

min. věcí zahraničních o ochraně příslušníků republiky Československé, kteří cestují rumunským územím do Ukrajiny tisk 1909;

mluvil:

o neutěšených hospodářských a sociálních poměrech 72, 2246;

k zákonu o četnictvu 144, 4176.

 

NAVRÁTIL Gustav, úředník státních drah, D.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru železničního 3, 35;

do výboru poštovního 4, 42;

do výboru státně-zřízeneckého 22, 647;

předsedou výboru státně-zřízeneckého 34, 935;

do výboru dopravního 57, 1678;

návrhy tištěné:

postátnění soukromých tratí tisk 128, zpráva tisk 1825;

zařadění okresních tajemníků, úředníků politické a policejní kanceláře do vyšších tříd hodnostních a platových tisk 563, zpráva tisk 1661;

finanční úhrada úpravy služebních poměrů kancelářských zaměstnanců obojího pohlaví a staničních mistrů státních drah tisk 596,

zpráva tisk 1387;

úprava služebních poměrů okresních lesních a lesních příručí při politické správě tisk 597, zpráva tisk 1164;

úprava starobních požitků, drahotních přídavků a výpomoc státních a ústavních zaměstnanců na odpočinku, jejich vdov a sirotků tisk 598, zpráva tisk 2027 a 2028;

zvýšení základních platů a drahotních přídavků veškerého státního úřednictva a zřízenectva po vzoru zemských úředníků a zřízenců v Čechách tisk 1030, zpráva tisk 1661;

zřízení autobusových spojení Čáslav-Zbraslavice, Čáslav-Ledeč, Čáslav-Záboř, Čáslav-Přelouč, Čáslav-Pardubice tisk 2398;

úprava požitků úředníků velkostatků na odpočinku a jejich pozůstalých tisk 2683;

návrhy bez tisku:

resoluční návrh na reorganisaci státních železnic 61, 1850, 1856;

resoluční návrh na reorganisaci státních železnic 92, 2773;

dotazy tištěné na:

min. železnic o nešetření práv češtiny na drahách tisk 1880, odpověď tisk 2086;

mluvil:

k pilnému dotazu Ferd. Jiráska o neutěšených poměrech hospodářských a vyživovacích 6, 108;

o okamžité výpomoci veškerým státním zaměstnancům 50, 1395;

k rozpočtu ministerstva železnic pro r. 1919, 60, 1819;

o postátnění soukromých tratí v Čsl. republice 91, 2737;

zpravodajem:

o úpravě služebních poměrův okresních lesních a lesních příručí při politické správě 59, 1756;

o finanční úhradě úpravy služebních poměrů kancelářských zaměstnanců státních drah 67, 2107;

o reorganisaci finanční stráže 98, 2928;

o úpravě starobních požitků státních a ústavních zaměstnanců, jejich vdov a sirotků 100, 2983;

o zveřejnění drah: Kladno-Nučice, Stránčice-Popovice a Králův Dvůr-Beroun-Koněprusy 105, 3141;

o úchylce o ustanovení § 69. zákona o služebním poměru státních úředníků a státního služebnictva (služební pragmatiky) 108, 3169;

o úpravě služebních požitků celních výběrčích 113, 3431;

o zařadění státních lesních a státních lesních příručí do úřednických tříd hodnostních a platových 120, 3597;

o vydání zvláštních ustanovení pro civilní státní zaměstnance, kteří válkou byli zdrženi ve výkonu nebo nastoupení civilní služby státní 139, 4059;

o propočítání služebních let státních zaměstnanců 141, 4105.

 

NEJEZCHLEB Dominik, viz Marcha Jaroslav.

 

NEKVASIL Otakar, inž., stavitel a architekt, D.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru technického 3, 36; 57, 1678;

do výboru pojišťovacího 9, 193;

do výboru národohospodářského 22, 647;

do výboru sociálně-politického 35, 992;

do výboru pro Velkou Prahu 70, 2181;

návrhy tištěné:

akciové společnosti a zřizování nových společností s ručením omezeným tisk 133, zpráva tisk 1124;

zřízení cenového a hospodářského úřadu pro průmysl stavební tisk 263;

zpravodajem:

o zřízení oddělení pro vodní dopravu při ministerstvu pro veřejné práce 67, 2103;

o podpoře soukromého stavebního podnikání 136, 4011;

o přechodných daňových výhodách pro stavby 136, 4014.

 

NETOLICKÝ Josef, majitel závodu pilnikářského, Č. S.

Vykonal slib 1, 8;

vzdal se členství v Národ. shromáždění 90, 2693;

zvolen:

do výboru živnostenského 3, 36;

do výboru národohospodářského 22, 647;

vystoupil:

z výboru živnostenského 87, 2624;

dotazy tištěné na:

min. železnic o stavbě dráhy Pardubice-Bohdaneč-Chlumec n. C. jako stavby nouzové tisk 184, odpověď tisk 376;

min. financí o přijímání 1 a 2 korunových bankovek u státních úřadů a uvolnění při okolkování zadržených hotovostí tisk 1470;

mluvil:

o volné výrobě a prodeji výrobků živnostenských a průmyslových 9, 185.

 

NEUMANN Stan. K., spisovatel, Č. S.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru kulturního 3, 36; 60, 1831;

do výboru pro ochranu historických památek a přírodních krás 9, 193;

do výboru mírového 22, 646;

do výboru zásobovacího 35, 992;

vystoupil:

z výboru zásobovacího 68, 2137;

návrhy tištěné:

zřízení censurní rady pro věci nepolitické tisk 102;

zavedení veřejných zkoušek pěveckých tisk 642, zpráva tisk 1005;

podřízení kinematografie výhradně ministerstvu školství tisk 1782, zpráva tisk 2109;

reorganisace České akademie pro vědu, slovesnost a umění tisk 1842;

dotazy tištěné na:

min. obchodu a financí v zál. celní kontroly, zejména na hranicích Rakous a Uher tisk 193, odpověď tisk 378;

min. vnitra ve věci spisovatele Huga Sonnenscheina tisk 875, odpověď tisk 1103;

min. financí o celní kontrole tisk 928, odpověď tisk 1292;

min. sociální péče o pražských atelierech tisk 958;

min. vnitra a školství o pronásledování kněze Jakuba Demla tisk 1650;

mluvil:

o zřizování obecních knihoven 66, 2051;

zpravodajem:

o umělecké úpravě předmětů státem vydávaných nebo podporovaných 105, 3126;

o podřízení kinematografie výhradně ministerstvu školství 105, 3128.

 

NĚMEC Antonín, redaktor, Čsl. S. D.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru zahraničního 3, 34; 57, 1678;

do výboru právního 3, 34;

do zemského správního výboru pro Čechy 4, 42;

do výboru pro slovenské věci 8, 155;

do výboru mírového 9, 193;

delegátem do mezinárodní parlamentní obchodní konference v Bruselu 44, 1205;

do výboru kulturního 46, 1226;

do výborů: rozpočtového a pro jednací řád 57, 1677; 58, 1717;

předsedou rozpočtového výboru 96, 2834;

vystoupil:

z výboru právního 8, 156;

z výborů: zahraničního, pro slovenské věci a mírového 22, 646;

z výboru pro jednací řád 132, 3966;

návrhy tištěné:

zřízení výboru mírového tisk 79;

zrušení malé loterie tisk 336, zpráva tisk 709;

dotazy tištěné na:

min. vnitra a nár. obrany ohl. nesprávného postupu úřadů a vojska ve Žďáře na Moravě tisk 394, odpověď 631;

min. předsedu a min. vnitra o zákazu všech schůzí a projevů na celém Slovensku tisk 549, odpověď tisk 727;

min. železnic stran volných železničních lístků tisk 1527, odpověď tisk 1737;

min. věcí zahraničních a ministra vnitra o poměrech na zastupitelském úřadě Československé republiky v New Yorku tisk 2294;

mluvil:

odmítl volbu za člena zemského správního výboru pro Čechy 3, 37;

o řádu volení do obcí 19, 517;

k státnímu rozpočtu pro r. 1919, 59, 1728;

k výkladu ministra zahraničních věcí o výsledcích mírové konference 78, 2354;

k ratifikaci mírových smluv 89, 2659;

k státnímu rozpočtu na rok 1920, 109, 3222;

zpravodajem:

o úpravě platu předsedy Národního shromáždění čsl. 100, 2999;

o převzetí státní záruky za zápůjčku fondu všeobecné nemocnice v Praze u Zemské banky v Praze až do výše tří a půl milionu Kč 112, 3396;

o prodloužení platnosti čís. nařízení ze dne 10. ledna 1917, č. 14 ř. z. o daňových a sazbových opatřeních v železniční dopravě a I. oddílu čl. VI. zák. uherského z r. 1917 o železniční válečné dani 112, 3398;

o všeobecné dani z převodu statkův a pracovních výkonův a dani přepychové 112, 3399.

 

NĚMEC Bohumil, dr., universitní profesor, D.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

zapisovatelem Nár. shromáždění 1, 9;

do výboru zemědělského 3, 35;

do výboru kulturního 3, 36; 57, 1678;

do výboru pro vnitřní kolonisaci 9, 193;

do výboru pro pozemkovou reformu 39, 1035;

místopředsedou výboru pro pozemkovou reformu 40, 1038;

návrhy tištěné:

organisace museí, galerií a bibliotek v republice Čsl. tisk 107;

obsazování všech úřednických míst při nově zřizovaných státních úřadech odborníky veřejným konkursem tisk 136, zpráva tisk 503;

zřízení kursů pro žáky maďarských středních škol na Slovensku tisk 245;

úprava služebních poměrů výpomocných sluhů při ústavech vysokoškolských tisk 256, zpráva tisk 815;

vyvlastnění a znárodnění lesů tisk 320;

postátnění dolů a hutí tisk 321;

zřízení státního ústředního ústavu pro míry a váhy, spojeného s ústavem fysikální-technickým tisk 492;

zřízení ústředního státního ústavu meteorologického pro Československou republiku tisk 493;

zajištění památných přírodních objektů státu od zkázy tisk 866;

zřízení státní veřejné botanické zahrady v Praze, přičlenění její universitě Karlově, jakož i zabezpečení pozemků pro ni tisk 1466;

návrhy bez tisku:

resoluční návrh na zabezpečení veřejné kontroly obsazování míst ve veřejných úřadech 34, 961;

dotazy tištěné na:

zástupce min. předsedy a ministra vnitra o obsazování úřednických míst v ústředních úřadech tisk 1062, odpověď tisk 1393;

zástupce min. předsedy o penězích věnovaných ministerstvem pro výživu lidu k účelům sociálním a úřednictvu tisk 1184;

min. národní obrany o vojenské meteorologické stanici v Praze tisk 1224, odpověď tisk 1627;

min. školství o prodeji nemovitého majetku některých klášterních komunit tisk 1240, odpověď tisk 1504;

min. národní obrany a zahraničních věcí o repatriaci československé armády na Sibiři tisk 2832;

min. předsedu ohledně zajištění nároků osob Rakouskem za války internovaných tisk 2833;

mluvil:

k pilnému dotazu F. Jiráska o zásobování, bytové nouzi a drahotě 4, 56;

ku zřízení české university v Brně 22, 640;

o pozemkové reformě 46, 1244;

k naléhavému dotazu dra Lukavského o zvýšení cen obilních a stoupání cen denních potřeb životních 66, 2054;

zpravodajem:

o prozatímní ochraně lesů 10, 202, 205;

k resolucím o pustošení lesů obecního statku 42, 1119.

 

NĚMEC František, rolník, Agr.

Vykonal slib 5, 74;

zvolen:

do výboru pro pozemkovou reformu 57, 1678;

návrhy tištěné:

zřízení koloniálních osad pro potulné rodiny (cikány) v Československé republice tisk 972;

dotazy tištěné na:

min. železnic o nezbytném vypravení nádraží v Okříškách a ve Studenci na Moravě, jakož i zlepšení železničního rychlíkového spojení na Prahu z této trati tisk 1609, odpověď tisk 1834;

min. zásobování ohledně rekvisic obilí v Kralicích a ve Studenci tisk 2366, odpověď tisk 2844.

 

NĚMEČEK Václav, typograf, Čsl. S. D.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru pro ochranu historických památek a přírodních krás 9, 193;

do výboru poštovního 19, 533;

zapisovatelem výboru poštovního 34, 935;

do výboru právního 56, 1638; 106, 3160;

do výboru kulturního 82, 2488;

do výboru zásobovacího 94, 2816;

do výboru ku prozkoumání zabaveného policejního archivu 110, 3306;

do výboru sociálně-politického 33, 931; 57, 1678; 138, 4053;

vystoupil:

z výboru sociálně-politického 58, 1717;

z výboru právního 76, 2306;

návrhy bez tisku:

změna § 13 zákona, jímž zřizují se lidové soudy cenové 56, 1617, 1623;

změna §§ 30. a 58. řádu volení do poslanecké sněmovny 126, 3842, 3868, 3870;

mluvil:

o prohlášení živnosti knihtiskařské a knihkupecké za živnosti volné 94, 2810.

 

NOHEL Jan, učitel, D.

Vykonal slib 4, 40;

zvolen:

do výboru zásobovacího 3, 35; 70, 2181;

do výboru petičního 3, 36;

zapisovatelem výboru zásobovacího 9, 197;

do výboru pro pozemkovou reformu 39, 1035;

vystoupil:

z výboru zásobovacího 68, 2137; 77, 2338;

návrhy bez tisku:

změna čl. I. volebního řádu do poslanecké sněmovny, aby kraj 22. (Těšín) zařazen byl jako kraj 15., 126, 3842, 3869, 3871;

dotazy tištěné na:

min. vnitra, proč nejsou z Čsl. republiky vykázáni haličtí "uprchlíci" tisk 1064, odpověď tisk 1219;

mluvil:

k pilnému dotazu Ferd. Jiráska o neutěšených poměrech hospodářských a vyživovacích 6, 123;

k státnímu rozpočtu pro r. 1919, 61, 1858.

 

NOSEK František, dr., finanční komisař, L.

Vykonal slib 103, 3105;

zvolen:

do výboru ústavního a rozpočtového 104, 3120;

vystoupil:

z výboru rozpočtového 137, 4044;

mluvil:

o dani z masa 144, 4194;

o akciové bance cedulové 144, 4204.

 

NOVÁK Antonín, tajemník, Čsl. S. D.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru imunitního 3, 35;

do výboru petičního 3, 36;

do výboru pro vyživovací příspěvky 4, 43;

do výboru státně-zřízeneckého 7, 148;

do výboru pojišťovacího 9, 193;

do výboru poštovního 10, 206;

do výboru pro zodpovědění poselství presidenta republiky 16, 434;

do výboru pro Velkou Prahu 17, 474;

zapisovatelem výboru pro vyživovací příspěvky 24, 714;

do výboru pro pozemkovou reformu 42, 1125;

do výboru branného 56, 1638;

do výboru sociálně-politického 89, 2681;

zapisovatelem branného výboru 127, 3883;

vystoupil:

z výboru státně-zřízeneckého 10, 206;

z výboru pro pozemkovou reformu 43, 1167;

z výboru imunitního 62, 1949;

z výboru sociálně-politického 112, 3411;

dotazy tištěné na:

min. národní obrany o zastřelení Frant. Kotvalda nádražní stráží v Poděbradech tisk 246, odpověď tisk 432;

min. národní obrany o demobilisaci koní tisk 1065, odpověď tisk 1472;

min. vnitra a zásobování o demonstracích v Chotěboři tisk 1719, odpověď tisk 2519;

min. veř. zdravotnictví, veřejných prací a zásobování o poměrech veřejných nemocnic v Čechách tisk 1850, odpověď tisk 2234;

min. financí o obnosu 40.000 K, nalezeném v úředních místnostech ministerstva financí tisk 2129, odpověď tisk 2514;

min. vnitra, jakým způsobem zastavují se výplaty vyživovacích příspěvků tisk 2350;

min. vnitra stran nevyřizování protestu proti volbě starosty v Nepolisech u Chlumce nad Cidlinou tisk 2614;

mluvil:

k řádu volení do obcí 22, 615;

o organisace péče o válečné poškozence 43, 1154;

zpravodajem:

v imunitní věci člena N. S. Stivína 44, 1188;

o požitcích válečných poškozenců 122, 3633.

 

NOVÁK Ladislav, inž., ředitel akc. strojírny, D.

Vykonal slib 109, 3182;

zvolen:

do výboru dopravního 109, 3235;

do výboru technického 110, 3306;

do výboru rozpočtového 131, 3948;

mluvil:

o poměrech textilního dělnictva a o zásobování 117, 3522.

 

NOVOTNÝ Karel, dr., advokát, L.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru právního 3, 35; 36, 1005;

do výboru ústavního 58, 1717;

vystoupil:

z výboru právního 19, 533;

z výboru ústavního 98, 2935;

návrhy tištěné:

předložení spisu "Masaryk Osvoboditel" před tiskem Národnímu shromáždění ke schválení tisk 620;

návrhy bez tisku:

změna §§ 12. a 17. osnovy zákona o četnictvu 144, 4177, 4178;

změna §§ 1. a 8. osnovy zákona o potravní dani na čáře 144, 4214;

změna § 3. osnovy zákona o organisaci místních výborů ve Velkém Brně 144, 4223;

dotazy tištěné na:

min. školství o zneužívání učitelského úřadu pokrokovými učiteli tisk 641, odpověď tisk 937;

min. školství o urychleném upravení školských záležitostí ve Znojmě a znojemském okresu tisk 1226, odpověď tisk 1628;

min. národní obrany o nebezpečné vojenské situaci ve Znojmě a na Znojemsku tisk 1227, odpověď tisk 1485;

min. vnitra o urovnání nesnesitelných poměrů Čechů ve Znojmě a na Znojemsku tisk 1228, odpověď tisk 1490;

min. spravedlnosti o protizákonném teroru soudních úředníků ve Znojmě tisk 1229, odpověď tisk 1664;

min. zahraničních věcí o nutné opravě hranice na Znojemsku tisk 1230, odpověď tisk 2093;

min. financí ohledně uvolnění 5% kvoty, zadržené při okolkování peněz Českému srdci a Matici ve Znojmě tisk 1232, odpověď tisk 2318;

min. školství o rouhání na českém ústavu pro vzdělání učitelů v Brně tisk 1333, odpověď tisk 1723;

min. spravedlnosti o stranickém jednání některých soudců v Hustopeči a v Brně tisk 2131, odpověď tisk 2537;

mluvil:

o reformě manželského práva 51, 1419;

o trestání válečné lichvy 84, 2542;

imunitní záležitosti:

okresní soud v Brně za vydání pro přestupek proti bezpečnosti cti (k žalobě dra Freunda) 28, 793; 41, 1100 (usneseno nevydati).Přihlásit/registrovat se do ISP