"R"

RAMBOUSEK František, dr., správce výzkumní stanice cukerní, Č. S.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru zemědělského 3, 35; 57, 1678;

zapisovatelem výboru zemědělského 9, 197; 64, 2007;

do výboru národohospodářského 9, 192;

do výboru mírového 10, 206;

místopředsedou výboru mírového 12, 327;

zapisovatelem výboru národohospodářského 18, 506;

delegátem do mezinárodní parlamentní obchodní konference v Bruselu 44, 1205;

delegátem pro 6. zasedání mezinárodní parlamentní konference pro obchod v Bruselu 121, 3622;

vystoupil:

z výborů: mírového, národohospodářského a zemědělského 22, 646, 647;

návrhy tištěné:

nouzová stavba místní dráhy Český Brod Mochov-Čelakovice tisk 315, zpráva tisk 1208;

upravení poměrů Českého zemského musea a jeho personálu tisk 337;

zvýšení drahotních přídavků státním zaměstnancům a úprava poměrů různých kategorií tisk 382, zpráva tisk 1661;

přípravné práce pro zřízení musea našeho osvobození tisk 872;

urychlení sanace finančních poměrů městského reálného gymnasia v Mor. Budějovicích tisk 873;

zavedení 24hodinového času tisk 1176;

úprava služebního postupu kancelářského finančního úřednictva tisk 1249, zpráva tisk 1661;

ustavení Československé Parlamentní Rady Obchodní (dle vzoru belgického) tisk 1451;

veřejná přístupnost seznamů osob, které berou podporu v nezaměstnanosti tisk 1639;

odškodnění občanům Čs. republiky, kteří byli maďarskými bolševiky zbaveni majetku na území nynějšího Maďarska tisk 1951;

zařadění města Strakonic do vyšší stupnice aktivních přídavků tisk 2244, zpráva tisk 2825;

dotazy tištěné na:

vládu o zcizení michelského pivovaru s pozemky fondu universitního tisk 2486;

návrhy bez tisku:

resoluční návrh 1. na podporu tvoření výrobních družstev domáckých dělníků, 2. na zřizování odborných škol průmyslových pro důležitá odvětví domácké práce 98, 2908, 2928;

dotazy bez tisku:

na min. zahraničních věcí o ochraně nevinně odsouzeného člena mírové delegace Arn. Bártha 113, 3457, odpověď (ústní) min. zahraničí 113, 3457;

mluvil:

k státnímu rozpočtu pro r. 1919, 61, 1856;

zpravodajem:

o zrušení práva myslivosti, vyhraženého koruně v okolí pražském 69, 2148;

o vydání zákazu vývozu obchodních krmiv 108, 3174;

o zásobení zemědělství strojenými hnojivy 108, 3174;

o petici č. 1492 pet., týkající se požadavků košikářů československých 138, 4052.

 

RAŠÍN Alois, dr., ministr financí, advokát, D.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen členem vlády (ministrem financí a vykonal slib 1, 10, 11;

zvolen:

do kontrolní komise finanční 66, 2070;

místopředsedou kontrolní komise finanční 71, 2186;

do výboru finančního 72, 2257;

do výboru rozpočtového 95, 2828;

návrhy tištěné:

zrušení českosl. komise textilní tisk 1535;

úprava dovozu a vývozu tisk 1538, zpráva tisk 1707;

zrušení nařízení vlády ze dne 5. srpna 1919, č. 439 o příročí pro vklady u peněžních ústavů tisk 1539;

zrušení všeobecného zmocňovacího zákona ze dne 24. července 1917, č. 307 ř. z. a § 16 zák. čl. LXIII z r. 1912 a § 12. zák. čl. L z r. 1914 tisk 1540;

změna dosavadních zákonných ustanovení o kolku směnečném tisk 2673, zpráva tisk 2721;

odpovědi tištěné na dotazy:

Fischera B. ohl. opatření pomocného úvěru živnostníkům vracejícím se z války tisk 356;

Neumanna ve věci celní kontroly, zejména na hranici Rakous a Uher tisk 378;

Svozila o znárodnění velikých statků, dolů a jmění tisk 383;

Svozila o úřednictvu činném při zásobování lidu tisk 413;

Konečného o nesnesitelných hmotných poměrech národního učitelstva tisk 690; vzata na vědomí 54, 1573;

Špačka Jos. o zdanění částek stržených nuceným prodejem dobytka v zemědělství tisk 844;

Ševčíka o nevyplácení úroků z vinkulovaných rent tisk 898;

Buřívala o zřízení a řádném upravení celních úřadů v pohraničních stanicích Československé republiky tisk 994;

dra Schieszla stran opatření úhrady nákladů státních tisk 1149;

Marka o všech celních tisk 1274;

Neumanna o celní kontrole tisk 1292;

Hatláka o stažení rakouských kolků od obchodníků a trafikantů tisk 1314;

mluvil:

k rozpočtovému provisoriu pro první pololetí 1919, 12, 273;

k programovému prohlášení ministerského předsedy 18, 483;

o okolkování bankovek a soupisu jmění 33, 922;

o státní půjčce ve zlatě, stříbře a cizích valutách 33, 929;

o otázce úhrady zlepšení hmotných poměrů národního učitelstva 41, 1074;

o úvěru 179,000.000 dolarů a o sestavení řádného rozpočtu 44, 1191;

podal výklad k rozpočtu na r. 1919, 48, 1288;

k státnímu rozpočtu pro rok 1919, 58, 1691;

k programovému prohlášení vládnímu 62, 1936;

k naléhavým dotazům Bechyně, dra Lukavského a Šrámka o neutěšených hospodářských a sociálních poměrech 72, 2232;

k ratifikaci mírových smluv 89, 2650;

o dodatečném rozpočtu na rok 1919 a o rozpočtovém provisoriu na dobu od 1. ledna do 29. února 1920, 101, 3014;

zpravodajem:

o změně dosavadních zákonných ustanovení o kolku směnečném 139, 4061.

 

REBŠ Václav, soustružník, D.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru petičního 3, 36;

do výboru živnostenského 3, 36;

do výboru pro vyživovací příspěvky 4, 43;

do výboru pojišťovacího 9, 193;

vystoupil:

z výboru živnostenského 114, 3468;

návrhy tištěné:

zařadění města Mnichovo Hradiště do třetí třídy aktivního přídavku tisk 2307, zpráva tisk 2825;

návrhy bez tisku:

resoluční návrh na úpravu hmotného postavení učitelů škol živnostenských 110, 3285;

112, 3389, 3391;

dotazy tištěné na:

min. zásobování ve věci přídělu americké mouky za sníženou cenu 3 Kč tisk 919, odpověď tisk 1775;

min. veř. prací, sociální péče, obchodu a železnic o katastrofálních výrobních poměrech v podomáckém průmyslu sklářském na Jablonecku, zaviněných nedostatkem uhlí tisk 1958, odpověď tisk 2377;

mluvil:

o volné výrobě a prodeji výrobků živnostenských a průmyslových 9, 187;

o úpravě pracovních a mzdových poměrů domácké práce 98, 2912.

 

ROLÍČEK Rudolf, dr., tajemník čes. odboru zemědělské rady, Agr.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru sociálně-politického 2, 18;

do výboru pro jednací řád 2, 26; 29, 851;

do výboru právního 3, 34; 29, 851; 57, 1677;

do výboru mírového 9, 193;

předsedou výboru pro jednací řád 9, 197;

do výboru pro pozemkovou reformu 39, 1035;

delegátem do mezinárodní parlamentní obchodní konference v Bruselu 44, 1205;

do výboru imunitního 74, 2289;

do výboru rozpočtového 128, 3908;

vystoupil:

z výborů: sociálně - politického, pro jednací řád a z mírového 12, 323;

z výboru právního 12, 323; 48, 1310;

z výboru imunitního 91, 2742;

návrhy tištěné:

náhrada majitelům pronajaté půdy, kteří byli poškozeni válkou tisk 759, zpráva tisk 1215;

oprava zákona o náhradě majitelům půdy, kteří válkou byli poškozeni tisk 1390;

mluvil:

o zavedení osmihodinné doby pracovní 11, 234;

o trestání válečné lichvy 84, 2533;

k státnímu rozpočtu na rok 1920, 111, 3328;

zpravodajem:

o exekuci na platy a výslužné zaměstnanců a jejich pozůstalých 145, 4264;

o rozšíření platnosti zákona z 6. března 1906 o společnostech s ručením obmezeným na Slovensko 145, 4265;

o vlajce a rejstříku lodí námořních 145, 4267;

o zřízení československého úřadu plavební o 145, 4279.

 

ROSENKRANC Bohuslav, obchodník, D.

Vykonal slib 1, 8;

vzdal se členství v Nár. shromáždění 38, 1020.

 

ROTNÁGL Josef, inž., vrchní zemský inženýr, Sl.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru technického 3, 36; 57, 1678;

místopředsedou výboru technického 9, 197;

do výborů: pro vodní hospodářství a pro Velkou Prahu 7, 148;

do výboru pro zodpovědění poselství presidenta republiky 16, 434;

místopředsedou výboru pro zodpovědění poselství presidenta republiky 18, 506;

zapisovatelem výboru pro Velkou Prahu 18, 506;

do výboru zahraničního 35, 992; 57, 1678;

do výboru pro jednací řád 53, 1533;

místopředsedou výboru technického 62, 1924;

předsedou výboru zahraničního 110, 3239;

do výboru rozpočtového 111, 3371;

vystoupil:

z výboru pro vodní hospodářství 41, 1101;

návrhy tištěné:

vydání zákona o stavebních úlevách pro Prahu a předměstí tisk 430, zpráva tisk 781;

změna § 21. lit. g) novely k živnostenskému řádu o provozování podniků pohřebních tisk 1465, zpráva tisk 2153;

vydání dočasného zákona o obmezení převodu nemovitostí a práv, zapsaných ve veřejných knihách, do rukou zahraničních příslušníků tisk 2600;

udělení státní subvence městu Praze na stavbu krematoria tisk 2619;

zpravodajem:

o povolení stavebních úlev ze stavebního řádu pro Prahu 45, 1210;

o povolení 9,080.000 K na provádění nouzových prací v Praze 45, 1211;

o stavebních úlevách pro Brno, Olomouc, Jihlavu, Znojmo a pro jejich místa předměstská 54, 1579;

o rozšíření zákona o stavebních úlevách, platného pro Prahu a okolí, na města Plzeň a Budějovice 54, 1581;

o státní podpoře při zahájení soustavné elektrisace 66, 2041, 2046;

o povolení úvěru a zřízení stavebního fondu pro nové stavby parlamentu, budov státních úřadů ústředních, vysokých škol a jiných monumentálních státních budov 114, 3463;

o úpravě uhelného hospodářství 142, 4140.

 

ROUČEK Jaroslav, redaktor, Čsl. S. D.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru zahraničního 3, 34; 57, 1678;

místopředsedou výboru zahraničního 9, 197;

do výboru školského 22, 646;

do výboru kulturního 57, 1678;

vystoupil:

z výboru zahraničního 118, 3572;

z výboru kulturního 138, 4053;

dotazy tištěné na:

min. vnitra o odsouzení Jakuba Dobeše z Moravských Prus k tříměsíčnímu žaláři pro nedodání obilí tisk 1086, odpověď tisk 1391;

mluvil:

ku zřízení české university v Brně 22, 643;

o reformě manželského práva 51, 1435;

imunitní záležitost:

vrchní zemský soud v Brně za vydání pro přečin proti bezpečnosti cti (k žalobě Bedř. Vorla) 70, 2167; 76, 2306 (usneseno vydati);

zemský trestní soud v Brně za vydání pro přečin proti bezpečnosti cti k ža obě Jana Spitze v Dolních Kounicích 88, 2628; 98, 2902, 2903 (usneseno nevydati).

 

RUMANN Jan, dr., advokát, Sl.

Vykonal slib 1, 8;

vzdal se členství v Nár. shromáždění 62, 1922;

zvolen:

do výboru státně-zřízeneckého 7, 148;

vystoupil:

z výboru státně-zřízeneckého 41, 1101.

 

RUŽIAK Jan, dr., advokát, Sl.

Vykonal slib 18, 476;

zvolen:

do výboru právního 41, 1101;

do výboru ústavního 49, 1344;

vystoupil:

z výboru ústavního 67, 2120.

 

RYCHTERA Jaroslav, rolník, Agr.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru sociálně-politického 2, 18; 8, 156; 16, 434;

do výboru zásobovacího 3, 35;

do výboru rozpočtového 50, 1404; 97, 2895;

vystoupil:

z výboru sociálně politického 12, 323; 36, 1005;

z výboru rozpočtového 58, 1717; 124, 3660;

z výboru zásobovacího 99, 2972.

 

RÝPAR Jan, katecheta, L.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru petičního 5, 101;

do výboru menšinového a rozhraničovacího 7, 148;

zapisovatelem výboru petičního 9, 197;

zapisovatelem výboru menšinového a rozhraničovacího 18, 506;

do výboru kulturního 104, 3120;

návrhy tištěné:

přímé železniční spojení dvoukolejnou drahou mezi Prahou-Opavou-Moravskou Ostravou a slovanským východem tisk 284;

zřízení více poštovních a dopravních autobusových spojení ve Slezsku tisk 604, zpráva tisk 2280;

zřízení dopravního a poštovního autobusového spojení ve Slezsku na Těšínsku tisk 800, zpráva tisk 1309;

zřízení nových poštovních úřadů na Těšínsku tisk 918;

zřízení dřevařské školy pro frýdecký kraj ve Slezsku tisk 1373;

stavba dráhy z Dobré u Frýdku přes Krásné do Turzovky a Žiliny na Slovensku tisk 1412;

stavba dráhy z Opavy přes Vítkov do Podštátu na Moravě a odtud do Hranic a dokončení stavby třetí koleje z Hranic přes Přerov do Olomouce 1413;

stavba spojovací dráhy z Místku přes Příbor, Nový Jičín s připojením k severní dráze tisk 1562;

stavba železničních spojek ze Šumbárku do Těšína, z Pruchny k Jablunkovskému průsmyku a z Fryštátu do Skočova tisk 1928;

změna zákona, jímž se upravují služební příjmy a výslužné učitelstva na veřejných obecných a občanských školách v oddílu II., článku "Zvláštní učitelé náboženství" § 17. a v oddílu čtvrtém "Ustanovení přechodná" § 37. tisk 2292;

návrhy bez tisku:

změna §§ 1., 4., 7. a 22. osnovy zákona o názvech měst, obcí, osad a ulic 144, 4169, 4172, 4173;

změna §§ 1. a 2. osnovy zákona o zmocnění vlády ke slučování a rozlučování obcí, ku změně hranic obcí, okresů, žup a zemí 144, 4211, 4212;

dotazy tištěné na:

min. vnitra, zahraničí a národní obrany o ev. hájení našich hranic ve Slezsku proti připravovaným vpádům z Německa tisk 801, odpověď 1047;

min. národní obrany o zaplacení částek za přípřeže malého rolnictva na Těšínsku, zabrané na počátku války tisk 882, odpověď tisk 1203;

min. vnitra o násilném nucení dělníků v továrně na buničinu v Ratimově, aby vstoupili do soc. demokratické organisace tisk 883, odpověď tisk 1174;

min. pošt o tom, aby občanstvo Československé republiky neztratilo peněz ve vídeňské poštovní spořitelně tisk 920, odpověď tisk 1489;

min. vnitra o znásilnění dělníků v lučební továrně Aug. Luttnara v Morav. Ostravě pro účast na velehradských orelských slavnostech tisk 1368, odpověď tisk 1552;

min. předsedu, min. vnitra, spravedlnosti národní obrany proti nespravedlivému postupu stížnostní komise v Mor. Ostravě tisk 1559;

min. vnitra o urážkách katolického náboženství v úředním styku čsl. úřadů s občanstvem a farními úřady tisk 1934;

min. národní obrany o štvanicích a agitacích ve vojsku proti katolické církvi tisk 1937, odpověď tisk 2091;

min. financí o postupu berní správy při uvolnění okolkovaných bankovek a o tajném nařízení v této věci tisk 2072, odpověď tisk 2302;

min. zahraničních věcí ohledně ochrany Jana Tagliafera, faráře v Michálkovicích, v plebiscitním území ve Slezsku tisk 2730;

dotazy bez tisku na:

min. předsedu o poměrech na pruském Opavsku 101, 3058; odpověď 3059;

min. předsedu a min. zahraničí o poměrech na Těšínsku 128, 3909; odpověď min. zahraničí 3909;

mluvil:

o organisaci péče o válečné poškozence tisk 43, 1164;

o zřízení zemské správní komise pro Slezsko 46, 1232;

o reformě manželského práva 53, 1504;

o názvech měst, obcí, osad a ulic 144, 4168;

imunitní záležitosti:

okresní soud v Klimkovicích za vydání pro přestupek proti bezpečnosti cti k žalobě Jana Černého 111, 3312.Přihlásit/registrovat se do ISP