"S" resp. Sa - Sm: ("S" resp. Sn - Sti, "S" resp. Sto - Sz, "S" resp. Ša - Št, "S" resp. Šu - Šz)

SÁBLÍK Karel, rolník, Agr.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru sociálně-politického 2, 18; 57, 1678;

do výboru technického 3, 36;

do výboru pro vnitřní kolonisaci 9, 193;

do výboru zemědělského 101, 3066;

vystoupil:

z výboru sociálně - politického 17, 474; 81, 2467;

z výboru kolonisačního 19, 533;

návrhy tištěné:

postátnění místní dráhy Německý Brod-Tišnov tisk 200;

stavba dráhy z Velkého Meziříčí přes Nové Město do Litomyšle jako stavby nouzové tisk 371, zpráva tisk 1208;

návrhy bez tisku:

resoluční návrh na podporu zušlechťování sadby brambor a pěstování lnu 111, 3365; 112, 3389, 3391;

dotazy tištěné na:

min. zásobování o povolování vývozu nejnutnějších potravin za různé zboží tisk 881, odpověď tisk 1212;

mluvil:

k státnímu rozpočtu na rok 1920 111, 3358.

 

SEDLÁČEK Václav, ředitel krejčovského družstva, L.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru živnostenského 3, 36; 36, 1005;

vystoupil:

z výboru živnostenského 18, 506;

návrhy tištěné:

aby vydáno bylo nařízení, kterým mění se ustanovení o volné výrobě, jakož i prodeji výrobků živnostenských a průmyslových tisk 39, zpráva tisk 158;

úprava železničního spojení na moravském Slovensku tisk 1971;

návrhy bez tisku:

doplnění §§ 3., 5., 7., 8., 9., 10. a 18. zákona o zabírání bytů obcemi 87, 2608, 2615;

resoluční návrh na podporu stavebního ruchu 87, 2608, 2620;

vypuštění §§ 33., 34. a 36. osnovy zákona o akciové bance cedulové 144, 4204, 4209;

mluvil:

k státnímu rozpočtu na rok 1920, 111, 3321;

o zabírání bytů obcemi 87, 2601;

zpravodajem:

o volné výrobě a prodeji výrobků živnostenských a průmyslových 9, 178, 190.

 

SECHTR Josef, strojník a domkář, Agr.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru živnostenského 3, 36;

návrhy tištěné:

vyloučení existenčního minima domkářů a malorolníků vůbec z rekvisice a veřejných dávek naturálních tisk 418, zpráva tisk 822;

podpora staveb rodinných domků pro malé rolníky, živnostníky, zemědělské dělníky a úředníky nižších kategorií za pomoci státní péče tisk 2050;

dotazy tištěné na:

zástupce min. předsedy o způsobu provádění rekvisice na Smíchovsku tisk 924, odpověď tisk 1289;

min. vnitra o počínání obecního úřadu a hospodářské rady v Dobrovízi tisk 1578, odpověď tisk 2095.

 

SCHEINER Josef, dr., advokát, D.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru zdravotního 3, 36;

do výboru branného 65, 2030;

do výboru zahraničního 70, 2181;

vystoupil:

z výboru zahraničního 110, 3306;

zpravodajem:

o úpravě služebních požitků československého vojska 132, 3959;

o přejímání vojenských gážistů bývalé rakousko-uherské branné moci a o zaopatření těch z nich, kteří se na československém národě provinili 132, 3965.

 

SCHIESZL Josef, dr., sekretář advokátní komory, D.

Vykonal slib 4, 40;

vzdal se členství v Národ. shromáždění 109, 3182;

zvolen:

do výboru sociálně politického 2, 18; 49, 1344; 57, 1678;

do výboru zásobovacího 3, 35;

do výboru pro vyživovací příspěvky 4, 43;

do výboru pro jednací řád 53, 1533;

zapisovatelem výboru sociálně politického 67, 2120;

vystoupil:

z výboru sociálně politického 46, 1226; 91, 2742;

z výboru zásobovacího 70, 2181;

z výboru pro jednací řád 106, 3160;

návrhy tištěné:

vybudování ústavu pro sociální péči o válečné poškozence tisk 55;

úprava invalidní renty pro válečné poškozence a jejich rodiny (pilný návrh) tisk 59;

jednotný systém zásobovací tisk 174;

vydávání "Sbírky zákonů a nařízení státu československého" tisk 247, zpráva tisk 537;

doplnění § 7. zákona o 8hodinové době pracovní č. 290 bez tisku, viz zprávu tisk 234;

upravení služebních poměrů středoškolských učitelů tělocviku tisk 335, viz zprávu tisk 1661;

úprava služebních poměrů inženýrů, zaměstnaných u vodocestné expositury v Praze tisk 479;

zavedení státní daně ze zábav tisk 653;

nutnost nabídky veškerých z ciziny dovezených oděvních potřeb oděvnímu úřadu tisk 1098;

soupis životních pojistek tisk 1110;

doplnění ustanovení o právu manželském tisk 1301;

doplnění zákona o reformě práva manželského tisk 1568;

návrhy bez tisku:

doplnění § 7. osnovy zákona o zavedení osmihodinové doby pracovní 11, 222, 260;

změny § 4. a 10. osnovy zákona o práci dětí 65, 2016, 2022;

dotazy tištěné na:

min. vnitra a veř. zdravotnictví o hřbitově v klášteře sv. Gabriela na Smíchově tisk 460, odpověď tisk 696;

min. spravedlnosti o porušování neodvislosti soudcovské tisk 658, odpověď tisk 783;

min. financí o úhradě nákladů státních tisk 686, odpověď tisk 1149;

min. pošt o zadání stavebních prací v budovách, určených pro poštovní spořitelnu tisk 1132, odpověď tisk 1279;

min. zásobování o ustanovování tajemníků v okresních hospodářských radách tisk 1225, odpověď tisk 1319;

min. vnitra o udělování domovského práva obcemi cizincům tisk 1253, odpověď tisk 1491;

min. veř. prací o způsobu provádění prací při stavbě III. patra na budově ministerstva veřej. prací tisk 1705, odpověď tisk 1814;

mluvil:

o zavedení osmihodinné doby pracovní 11, 222;

o práci dětí 65, 2017;

o vyživovacích příspěvcích 74, 2285;

o zabírání bytů obcemi 87, 2590;

o zřízení Všeobecného pensijního ústavu v Praze 12, 270, 271;

zpravodajem:

o zamezení lichvy s potravinami a spotřebními věcmi vůbec 29, 839;

o úplném uvolnění krmiva a ovsa 42, 1116;

o organisaci péče o válečné poškozence 43, 1148, 1166;

o petici občanů v Menharticích 56, 1637;

o zabírání budov nebo jejich částí pro účely veřejné 57, 1656;

o peticích 88, 2632.

 

SÍS František, chefredaktor "Národních Listů", D.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru zahraničního 3, 34; 57, 1678;

do výboru branného 3, 34; 113, 3457;

do výboru mírového 9, 193;

vystoupil:

z výboru branného 65, 2030;

návrhy tištěné:

vyvlastnění pozemků v Praze a okolí pro zabezpečení staveb. rozvoje tisk 119, zpráva tisk 1924;

zamezení lichvy s potravinami a spotřebními věcmi vůbec tisk 124, zpráva tisk 462;

likvidace býv. vídeňských ústředen a zajištění nároků čsl. státu proti nim tisk 127;

zjištění pohledávek, cenných papírů neb majetkových práv v cizině pro příslušníky Čsl. republiky uložených tisk 140, zpráva tisk 380;

vydání zákonného zákazu pobytu a nabývání příslušnosti členům rodu Habsbursko-Lotrinského v obvodu Čsl. republiky tisk 1517, viz zprávu tisk 2284;

návrhy bez tisku:

vypuštění § 5. osnovy zákona o řádu volení do obcí 21, 580; 22, 610; 23, 654, 655, 656; 24, 710, 711;

změna denního pořádku 29, 829;

dotazy tištěné na:

min. vnitra ve věci ruských uprchlíků z Karpatské Rusi tisk 1178, odpověď tisk 1545;

vládu o uveřejňování zákonů tisk 2127, odpověď tisk 2358;

min. železnic stran zastavení provozu o vánočních svátcích 1919 tisk 2133, odpověď tisk 2413;

mluvil:

k programovému prohlášení ministerského předsedy 17, 437;

o řádu volení do obcí 23, 671;

k výkladu ministra zahraničních věcí o mírovém jednání 81, 2435.

 

SIVÁK Josef, školní inspektor, Sl.

Zvolen členem Nár. shromáždění 39, 1030;

vykonal slib 47, 1280;

zvolen:

do výboru školského 41, 1101;

do výboru kulturního 57, 1678.

 

SKORKOVSKÝ Jiří, redaktor, Č. S.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru imunitního 3, 35;

do výboru ku prozkoumání tajného policejního archivu 7, 147;

návrhy tištěné:

vydání zákona o zavedení prozatímní správy majetku členů rodu Habsburského tisk 46;

zvýšení platu za přespočetné hodiny u pošty tisk 281;

zpravodajem:

v imunitní věci člena N. S. Svozila 57, 1672;

v imunitní věci člena N. S. Jaroslava Roučka 76, 2306;

v imunitní věci členů N. S. Stříbrného a Vraného pro přestupek § 522. tr. z. 116, 3500;

v imunitní věci člena N. S. Rudolfa Mlčocha 137, 4039;

v imunitní věci Dra Gustava Heidlera 139, 4062.

 

SKURSKÝ Valentin, úředník, Čsl. S. D.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru státně zřízeneckého 19, 533; 71, 2226; 87, 2624;

vystoupil:

z výboru státně zřízeneckého 58, 1717; 73, 2267;

návrhy tištěné:

úprava hmotných poměrů tiskařů a litografů ve státních úřadech 1315; viz zprávu tisk 1661;

zavedení důvěrníků a důvěrnického řádu pro státní zřízence tisk 1316;

dotazy tištěné na:

min. sociální péče a zdravotnictví ohledně 8hodinové doby pracovní v zemských humanitních a jiných zemských ústavech na Moravě tisk 366, odpověď tisk 584.

 

SLÁDEK Antonín, obchodník, D.

Zvolen členem Nár. shromáždění 38, 1020;

vykonal slib 39, 1030;

zvolen:

do výboru sociálně politického 46, 1226;

do výboru zásobovacího 48, 1310;

vystoupil:

z výboru sociálně politického 49, 1344;

návrhy tištěné:

změna § 3. nařízení Národního výboru o doplnění československé cukerní komise tisk 860;

vydání zákona o obchodních jednatelích tisk 2452;

dotazy tištěné na:

min. obchodu o vývozních a dovozních syndikátech tisk 802, odpověď tisk 888;

min. zásobování ohledně výroku o silných jedincích a ohl. použití legitimního obchodu při rozdělování koloniálního zboží tisk 948, odpověď tisk 1272;

min. zásobování o řetězovém obchodu s pepřem a mandlemi tisk 1102, odpověď tisk 1169;

min. předsedu, min. národní obrany, financí a veřejných prací o státních nákupech petroleje a benzinu v Rumunsku pro min. národní obrany tisk 1649, odpověď tisk 1867;

min. zásobování o zastoupení obchodnictva v cukerní komisi tisk 1766, odpověď tisk 2097;

min. železnic v záležitosti vyplacených náhrad, způsobených ztrátou zboží na drahách tisk 2361, odpověď tisk 2630;

min. zahraničních věcí v příčině ztýrání a těžkého poranění Dra Lad. Radimského v Těšíně tisk 2615;

mluvil:

o zavedení všeobecné daně nápojové 76, 2300;

o ukládání všeobecné daně výdělkové pro období 1920-21, 112, 3401.

 

SLADKÝ Václav, gymn. profesor, Č. S.

Vykonal slib 5, 74;

zvolen:

do výboru pro ochranu historických památek a přírodních krás 9, 193;

do výborů: zemědělského a menšinového 22, 646;

do výboru kulturního 57, 1678;

vystoupil:

z výboru kulturního 60, 1831;

návrhy tištěné:

zahájení kutacích prací pro dolování černého uhlí na Brušpersku v severovýchodní Moravě tisk 1243;

nouzová stavba silnice z Velké Košátky k nádraží v Jistebníku tisk 1244;

stavba místní dráhy Mor. Ostrava-Brušperk-Hukvaldy-Kozlovice-Frenštát tisk 1245;

zřízení státního reálného gymnasia v Novém Jičíně tisk 2004;

zřízení ředitelství čsl. státních drah v Opavě tisk 2556;

mluvil:

o zřízení zemské správní komise pro Slezsko 46, 1227.

 

SLAVÍČEK Jan, tajemník, Č. S.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru branného 3, 34;

do výboru živnostenského 3, 36;

do výboru pro Velkou Prahu 7, 148; 61, 1909;

do výboru rozpočtového 50, 1404;

vystoupil:

z výborů pro Velkou Prahu a branného 62, 1949;

z výboru rozpočtového 119, 3582;

návrhy tištěné:

zřízení zemské živnostenské rady pro Čechy tisk 239;

zákonitá úprava živnosti zubních techniků tisk 313, viz tisk 2786;

sestátnění školy pro vojíny-invalidy při Jedličkově ústavu pro zmrzačelé v Praze a přetvoření její ve výchovný a zaopatřovací ústav tisk 353, zpráva tisk 907;

zlepšení existenčních podmínek invalidů tisk 403, zpráva tisk 601;

zákonitá ochrana dílen živnostenských a obchodních před výpověďmi tisk 742;

náhrada živnostníkům a obchodníkům za utrpěnou škodu při výtržnostech tisk 1140;

zamezení podporování volební agitace z prostředků peněžních ústavů tisk 1463;

vydání zákona o povinném nemocenském, úrazovém, invalidním a starobním pojištění osob samostatně výdělečně činných tisk 1931;

změna zákona ze dne 25. října 1896, č. 220 ř. z., pokud se týče ze dne 23. ledna 1914, č. 13 ř. z. o daních osobních zvýšením daně prostého minima při dani z příjmu tisk 2223;

dotazy tištěné na:

min. národní obrany v příčině propuštění starších ročníků ze služby vojenské tisk 24, odpověď tisk 327 a 453;

min. veřejných prací o zadržené provisi bývalého naddůlního Antonína Šimka ve Zbečníku tisk 468, odpověď tisk 688;

min. průmyslu, obchodu a živností stran podloudného obchodování kožemi tisk 845, odpověď tisk 1207;

zástupce min. předsedy o přídělech demobilisačního materiálu pro malé živnostnictvo tisk 846, odpověď tisk 1025;

min. vnitra stran jednání okresního hejtmanství v Teplicích v záležitosti vyživovacího příspěvku za Karla Bícu tisk 1611, odpověď tisk 1771;

mluvil:

k pilnému dotazu Ferd. Jiráska o neutěšených poměrech hospodářských a vyživovacích 6, 113;

o řádu volení do obcí 19, 523;

o zlepšení hmotných poměrů národního učitelstva 41, 1087;

k rozpočtu ministerstva obchodu pro r. 1919 61, 1844;

k programovému prohlášení vládnímu 62, 1925;

o prohlášení živnosti knihtiskařské a knihkupecké za živnosti volné a o poměrech živnostenské politiky vůbec 94, 2805;

o dani z obratu zboží a z pracovních výkonů 97, 2877;

k jednacímu řádu 99, 2964;

o dodatečném rozpočtu na rok 1919 a o rozpočtovém provisoriu na dobu od 1. ledna do 29. února 1920, 101, 3039;

k státnímu rozpočtu na rok 1920, 109, 3196;

k státnímu rozpočtu na rok 1920, 111, 3331;

o poměrech textilního dělnictva a o zásobování 118, 3555;

zpravodajem:

o omezení prodeje a pronájmu hotelův a pensionátů (za Hatláka) 110, 3306;

o zachování služebních poměrů osob, podléhajících zákonu o obchodních pomocnících za války a o obmezení výpovědi některých služebních poměrů 114, 3467;

o peticích 133, 3980.

 

SLAVÍK Antonín, ředitel Zajišť. svazu, Agr.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru pro jednací řád 2, 26; 63, 1986;

do výboru sociálně politického 4, 42; 57, 1678;

do výboru poštovního 4, 42;

do výboru pro úpravu hospodářských a sociálních poměrů legionářů a jich rodin (v těsn. zprávě neuvedeno): předsedou téhož výboru 52, 1450; 62, 1924;

do výboru ku prozkoumání tajného policejního archivu 7, 147;

do výboru pojišťovacího 9, 193;

do výboru právního 48, 1310;

do výboru rozpočtového 111, 3371; 124, 3660;

místopředsedou výboru sociálně politického 67, 2120;

do výboru zemědělského 89, 2681;

vystoupil:

z výboru pro jednací řád 58, 1717;

z výboru rozpočtového 118, 3572; 139, 4066;

návrhy tištěné:

sestátnění pojišťování v republice Československé tisk 398;

stavba spojovací dráhy z Jenšovic do Mělníka tisk 612, viz zprávu tisk 1208;

přiznání práv pro legionáře tisk 1242, zpráva tisk 1429;

zřízení státní dobytčí pojišťovny tisk 1645, zpráva tisk 2775;

přeměna vinařsko-ovocnické školy v Mělníku v akademii pro ovocnictví, ovocnářský průmysl a vinařství tisk 1733;

úprava zprostředkování práce zemědělským zaměstnancům tisk 2247;

dotazy tištěné na:

min. vnitra, obchodu a financí o lidových pojišťovnách tisk 120, odpověď tisk 391 a 431;

mluvil:

o organisaci péče o válečné poškozence 43, 1162;

o nemocenském pojištění zemědělského dělnictva 50, 1364;

o úpravě hospodářských a sociálních poměrů legionářů a jich rodin 54, 1553;

o závodních a revírních radách při hornictví a o hornických rozhodčích soudech 99, 2956;

zpravodajem:

o upotřebení části přebytků hromadných sirotčích pokladen 23, 677;

o přejímání vojenských gážistů bývalé rakousko-uherské branné moci 132, 3966;

o zřízení státní pojišťovny 142, 4128;

imunitní záležitosti:

okresní soud pro přestupky v Praze za vydání pro přestupek proti veř. zařízením dle §§ 31. a 314. tr. zák. 77, 2311.

 

SLÁVIK Jurai, dr., spisovatel, Sl.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

zapisovatelem Nár. shromáždění 3, 33;

do výboru kulturního 3, 36; 57, 1678;

do výboru sociálně politického 10, 206;

do výboru ústavního 33, 931; 58, 1717;

do výboru poštovního 35, 992;

do výboru pro pozemkovou reformu 39, 1035;

zapisovatelem výboru pro pozemkovou reformu 40, 1038;

delegátem do mezinárodní parlamentní obchodní konference v Bruselu 44, 1205;

do výboru pro jednací řád 106, 3160; 123, 3651;

předsedou výboru pro jednací řád 133, 3969;

vystoupil:

z výborů: poštovního a sociálně politického 41, 1101;

z výboru pro pozemkovou reformu 49, 1344;

z výboru právního 57, 1677;

z výboru ústavního 49, 1344; 63, 1986;

návrhy tištěné:

nouzová stavba železnice z Holiča na Radošovce, Sobotiště, Myjavu, Brezovů, Vrbové do Píšťan a dále z Myjavy přes Starů Turú, Lubinu do Nového Mesta nad Váhom na Slovensku tisk 574;

dotazy bez tisku na:

min. zahraničních věcí o zahraniční cestě Andreje Hlinky a Fr. Jehličky 79, 2401, odpověď 2401;

mluvil:

ku zřízení české vysoké školy zvěrolékařské, zřízení stipendií pro české studující zvěrolékařství a fondu ku vzdělání učitelských sil 9, 191;

zpravodajem:

o změně § 1. zákona z 13. listopadu 1918 o prozatímní ústavě (zvýšení počtu členů N. S. na 270) 35, 980;

o zmocnění vlády, aby stanovila dočasně počet, sídla a obvody soudních tabulí a hlavních zastupitelství i soudů na Slovensku 42, 1107.

 

SMRTKA Josef, řídící učitel, Agr.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru školského 3, 34;

do výboru kulturního 3, 36; 57, 1678;

do výboru pro ochranu historických památek a přírodních krás 9, 193;

místopředsedou výboru státně zřízeneckého 64, 2007;

návrhy tištěné:

nutná zařízení ve školství národním tisk 108;

uzákonění osnovy zákona, vypracované stálou komisí školskou býv. sněmu českého tisk 806;

vydání zákona o opatřování bytů pro učitelstvo veřejných škol obecných a občanských tisk 1732, zpráva tisk 2360;

dotazy tištěné na:

min. železnic o železničním spojení z Prahy do Ústí n. Orlicí, Kyšperka, Hanušovic a Opavy tisk 1651, odpověď tisk 1863;

mluvil:

o zlepšení nesnesitelných hmotných poměrů národního učitelstva 41, 1081;

o úpravě starobních požitků státních a ústavních zaměstnanců (staropensistů) 100, 2987;

zpravodajem:

o výplatě drahotních přídavků učitelstvu 8, 165, 167;

o poskytnutí drahotních přídavků aktivním a pensionovaným učitelům veřejných obecných a občanských škol, jakož i vdovám a sirotkům po těchto učitelích na dobu od 1. ledna 1919 do konce června 1919, 23, 680, 682;

o úpravě hmotných poměrů učitelstva škol obecných a občanských 54, 1570;

o zatímním upravení služebních platů a právních poměrův učitelů-legionářů, vojínův a jejich rodin 67, 2081;

o dočasném přikázání učitelstva škol obecných a občanských na kterékoli služební místo v republice 86, 2566;

o služebním slibu učitelstva 118, 3571;

o přechodné úpravě právních svazků učitelstva na veřejných školách obecných a občanských 142, 4129;

o upravení správy školské 142, 4130, 4134, 4138;

o započtení služební doby profesorů škol středních 145, 4262.

"S" resp. Sn - Sti

"S" resp. Sto - Sz

"S" resp. Ša - Št

"S" resp. Šu - ŠzPřihlásit/registrovat se do ISP