"T"

TAYERLE Rudolf, tajemník, Čsl. S. D.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru sociálně - politického 2, 18; 57, 1678;

do výboru pro vyživovací příspěvky 4, 43;

do výboru pro vodní hospodářství 7, 148;

do výboru sociálně-politického 112, 3411;

do výboru zahraničního 118, 3572;

vystoupil:

z výboru sociálně - politického 22, 647; 81, 2467; 138, 4053;

z výborů: pro vodní hospodářství a pro vyživovací příspěvky 22, 647;

návrhy tištěné:

úprava pracovních poměrů v závodech na těstové a cukrové výrobky tisk 42;

sociální podmínky ve smlouvách při zadávání státních dodávek tisk 1354;

ochrana sociálních zájmů příslušníků státu v cizině tisk 1675;

zpravodajem:

o zavedení osmihodinné doby pracovní 11, 212, 257.

 

TESKA Josef, tajemník, Čsl. S. D.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru imunitního 3, 35;

do výboru sociálně-politického 22, 647;

do výboru legionářského 62, 1949;

do výboru pro pozemkovou reformu 64, 2007;

do správního výboru při pozemkovém úřadě 69, 2151;

do výboru kulturního 138, 4053;

vystoupil:

ze správního výboru pozemkového úřadu 74, 2289;

dotazy tištěné na:

min. národní obrany o zastřelení dělníka Brůny vojenskou nádražní hlídkou ve Vysočanech tisk 562, odpověď tisk 851;

min. předsedu o stavu věcí v Československé sibirské armádě tisk 2255, odpověď tisk 2664;

zpravodajem:

v imunitní věci člena N. S. Merty 67, 2095, 2102;

o zmírnění bytové nouze pro železniční zřízence 73, 2264;

v imunitní věci člena N. S. Merty 73, 2267;

v imunitní věci člena N. S. Stivína 95, 2828.

 

TOMÁNEK Florian, redaktor, Sl.

Vykonal slib 104, 3110;

dotazy tištěné na:

min. osvěty, vnitra a ministra s plnou mocí pro Slovensko dotyčne úradného tlaku a terroru na slobodnú voľu voličov a voličiek na Slovensku tisk 2459.

 

TOMÁŠEK František, předseda revolučního Národního shromáždění, žurnalista, Čsl. S. D.

Zvolen:

předsedou Nár. shromáždění a vykonal slib 1 (14. listopadu 1918), 6.

Projevy:

k zahájení Nár. shromáždění 1, 6;

vzpomínka na sté výročí narozenin dra Frant. Ladislava Riegra 8, 152;

řeč k presidentu republiky a uvítání téhož v Nár. shromáždění 13, 330-332;

poděkování za "poselství italského ministerského předsedy Orlanda Českému národu"

13, 332, 334;

k atentátu na ministerského předsedu dra Kramáře 14, 338;

o slavnostním vjezdu vlády Čsl. republiky do Bratislavy 26, 742;

o atentátu na francouzského ministerského předsedu Clémenceaua 31, 884;

k výročí společné přísahy s Jihoslovany (dne 13. dubna 1918) 44, 1206;

ku tragické smrti ministra vojenství Čsl. republiky generála Štefánika 47, 1280-1282;

o důlní katastrofě v Lazech 52, 1451;

při odročení Nár. shromáždění 69, 2157;

posmrtná vzpomínka inž. Bedřichu Pospíšilovi 72, 2230;

o upisování státní půjčky 73, 2261;

uvítání ministra zahraničních věcí dra Beneše 76, 2296;

uvítání presidenta republiky a zahajovací řeč 85. schůze, konané na oslavu prvého výročí trvání Čsl. republiky dne 28. října 1919, 2554; doslov v téže schůzi po předneseném poselství presidenta republiky 2560;

posmrtná vzpomínka na zemřelého nestora české politiky JUDra Karla Mattuše 86, 2564;

slavnostní projev o výročí dne vyhlášení deklarace slovenského národa 87, 2580;

posmrtná vzpomínka bývalému čelnému českému politikovi Antonínu Zeithammerovi 90, 2692;

politování pro nemístné výkřiky v 99. schůzi 100, 2977;

smuteční projev k úmrtí člena N. S. Jaroslava Mattuše 103, 3102;

apel na Národní shromáždění před projednáváním ústavních předloh a návrh na zahájení jednotné povšechné debaty o těchže 125, 3665;

doslov po odhlasování ústavních zákonů 126, 3875;

proslov k presidentu republiky o 70. narozeninách téhož dne 7. března 1920 v audienční síni hradu pražského; příloha A k těsnop. zprávě o 128. schůzi str. I-III.;

řeč při ukončení Národního shromáždění revolučního 145, 4285.

Prohlášení:

k návrhu člena N. S. Machara o blahopřání básníku Hviezdoslavovi k sedmdesátým narozeninám 25, 740;

v záležitosti porušení imunity člena N. S. Brodeckého 35, 966, 967;

k dotazu člena N. S. Udržala ohledně násilností, spáchaných na členech Národního shromáždění 53, 1536;

o odvolání členů N. S. Františka Modráčka a Josefa Hudce z Národního shromáždění výkonným výborem českosl. sociálně-demokratické strany dělnické a o jmenování Vojtěcha Zavadila a Josefa Ulricha členy Nár. shromáždění 56, 1639, 1640;

k návrhu člena N. S. dra Lukavského na odročení schůze 56, 1612;

o vpádu maďarského vojska na Slovensko 57, 1643;

k dotazu člena N. S. Machara o výroku z ministerských lavic při schůzi dne 22. července 1919, 69, 2156, 2157;

o otázce Těšínska 70, 2160; [Strana 2160 těsnopis. zprávy je chybně označena číslem 1260.]

o plakátování výzvy ministerského předsedy k obyvatelstvu za příčinou neutěšených vyživovacích a zásobovacích poměrů 89, 2687;

o zrušení výboru finančního a přenesení agendy téhož na výbor rozpočtový 105, 3150; 106, 3155;

o plebiscitu na Těšínském Slezsku (vzhledem k výroku předsedy sněmu polského ve Varšavě) 127, 3883.

Sdělení:

přípisu býv. místodržitele Coudenhova 5, 76;

o vydání volných jízdenek členům Nár. shromáždění 10, 200;

opatření pro schůzi Nár. shromáždění dne 21. prosince v den příjezdu presidenta republiky 12, 327;

o novoročním blahopřání presidentu republiky, předneseném předsednictvem Nár. shromáždění 14, 339;

o blahopřání k 70. narozeninám prof. Arnošta Denise 14, 339;

o stanovisku předsednictva N. S. k došlým protestům, žádostem a projevům 14, 339;

o právu volné jízdy členů N. S. po drahách elektrických podniků hlavního města Prahy 16, 396;

o odjezdu minist. předsedy dra Kramáře na mírovou konferenci do Paříže a o zastoupení jeho ve vládě ministrem vnitra 17, 474;

o nedostatečné účasti členů N. S. při schůzích plenárních 20, 536; 51, 1408;

pozdravu ministra vojenství Štefánika a čsl. armády na Sibiři 23, 650;

poděkování Arnošta Denise za blahopřání předsednictva Národního shromáždění k 70. narozeninám 25, 716, 717;

poděkování básníka Hviezdoslava za blahopřání k sedmdesátým narozeninám 27, 766;

o listě Eugene Baie ohl. utvoření parlamentního komitétu obchodního 27, 766;

o písemném projevu ministra národní obrany Klofáče o vojenské akci na Těšínsku 31, 885;

o návrhu, aby materiál, obsažený v odpovědi ministra vnitra na dotaz Bechyně o protičeských násilnostech při volbách ve Vídni byl přeložen do jazyků francouzského, anglického a německého a celé Evropě předložen 32, 914;

poděkování vyslance francouzské republiky za projev předsednictva N. S. u příležitosti nezdařeného atentátu proti francouzskému ministerskému předsedovi Clémenceauovi 44, 1205;

o účasti předsednictva Nár. shromáždění při převozu ostatků Zrinského a Frankopana 48, 1285;

k návrhu člena Nár. shrom. Brodeckého, aby řeč min. vnitra Švehly o neutěšených poměrech vyživovacích a zásobovacích byla ve formě lidové brožury vytištěna 54, 1587;

o věnování portrétu presidenta Masaryka mistrem M. Švabinským Národnímu shromáždění 54, 1587;

poděkování děkanství Cyrilo-Methodějské fakulty bohoslovecké v Olomouci Národnímu shromáždění za pojmenování "Cyrilo-Methodějskou" 55, 1593;

odpovědi prof. Arnošta Denise na adresu Nár. shromáždění 57, 1652;

o rozdělení debaty rozpočtové při rozpočtu pro r. 1919, 58, 1687; pro r. 1920 109, 3190;

o zaslání pozdravného projevu mírové konferenci a děkovného projevu zástupcům Československé republiky na mírové konferenci 59, 1738; děkovný telegram dra Beneše jménem mírové delegace 63, 1952;

o přijetí demise ministerstva dra Kramáře presidentem republiky a o jmenování ministerstva Tusarova 62, 1912;

o zaslání pozdravu kongresu Spojených Států Severoamerických ke dni neodvislosti 62, 1922;

o vzdání se dra Belly funkce místopředsedy Nár. shromáždění 62, 1949;

o zaslání pozdravu předsedovi poslanecké sněmovny v Paříži za příčinou národního svátku dobytí Bastilly 63, 1952; poděkování předsedy francouzské sněmovny Deschanela 66, 2033;

o demisi ministra železnic Stříbrného 70, 2164;

o jmenování dra Franke ministrem železnic 73, 2262;

o uvítání ministra zahraničních věcí dra Beneše 75, 2293;

o vyjádření klubu slovenských poslanců ve věci členů Nár. shromáždění Andreje Hlinky a dra Františka Jehličky 82, 2489;

o jmenování člena n. S. Kuneše Sonntága ministrem financí rozhodnutím presidenta republiky z 9. října 1919, 82, 2488;

o zproštění dra Horáčka úřadu ministra financí z důvodů zdravotních 82, 2490;

o došlých telegramech k výročí osvobození československého národa 86, 2564;

o návrhu ústavního výboru, aby bylo vysláno předsednictvo Nár. shromáždění se zástupci klubů korporativně k presidentu republiky k projevu díků za jeho poselství 88, 2626; návrh přijat;

o přijetí děkovné deputace Nár. shromáždění za poselství ze dne 28. října 1919 presidentem republiky 93, 2776;

blahopřání předsednictva Nár. shromáždění jugosl. vyslanci Hribarovi v den národního svátku Jugoslavie 93, 2776;

o jmenování dra Milana Hodži ministrem pro sjednocení zákonodárství a. organisace správní (rozhodnutím presidenta republiky z 6. prosince 1919) 96, 2832;

k jednacímu řádu 99, 2964;

odročení Nár. shromáždění na neurčito a blahopřejný projev k svátkům vánočním a k Novému roku 102, 3100;

o nepotvrzení zákona o závodních a revírních radách při hornictví presidentem republiky 104, 3110;

o novoročním pozdravu sibiřské armády 105, 3125;

odpovědi presidenta francouzské republiky Deschanela na blahopřejný telegram Národního shromáždění 111, 3311;

o žádosti presidia ministerské rady za omezení počtu deputací 111, 3311;

o nepotvrzení zákona o poměru pražských universit presidentem republiky 111, 3311;

o zaslání pozdravného telegramu splnomocněnému komisaři republiky Československé pro Ratibořsko 117, 3510; děkovný telegram splnomocněného komisaře Šrámka 118, 3554;

o nepotvrzení zákonů presidentem republiky: 1. o státním občanství a 2. o přejímání vojenských gážistu bývalé rakousko-uherské, rakouské a uherské branné moci a o zaopatřovacích nárocích bývalých vojenských gážistů, kteří se na československém národě provinili 121, 3613, 3614;

o děkovném projevu županského úřadu v Bánské Bystrici plukovníku Šnejdárkovi za zachránění župy a jejího obyvatelstva od zkázy maďarskými bolševickými hordami;

návrh na zahájení jednotné povšechné debaty o všech ústavních předlohách 125, 3665;

o projevu župního výboru župy Tekovské k 70. narozeninám presidenta republiky 127, 3880;

o přiložení - proslovu předsedy Nár. shromáždění k presidentu Československé republiky o 70. narozeninách jeho dne 7. března 1920 v audienční síni na hradě pražském a odpovědi presidentovy na tento proslov - k těsnopisecké zprávě 128, 3894; (přílohy A a B těsnop. zprávy 128. schůze str. I. až VII.);

o nepotvrzení zákona o zcizení státního nemovitého majetku presidentem republiky 134, 3985, 3986;

o rozmnožení denního pořadu 144, 4236-4239.

 

TOMÁŠEK Josef, učitel v. v., Agr.

Vykonal slib 93, 2776;

dotazy tištěné na:

min. zásobování o použití fondů u okr. polit. správ, vzniklých z peněz složených za zabavené, resp. propadlé obilí tisk 1984, odpověď tisk 2278;

min. zásobování o novém způsobu uspořádání výkazů o odvedeném obilí z jednotlivých okresů tisk 1985, odpověď tisk 2148;

min. zásobování o způsobu zaopatření pšeničné mouky pro samozásobitele v krajinách horských tisk 1986;

mluvil:

o zásobování obyvatelstva 117, 3538.

 

TUČNÝ Alois, tajemník, Č. S.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru státně-zřízeneckého 7, 148;

do výboru mírového 9, 193;

zapisovatelem výboru státně-zřízeneckého 12, 327;

do výboru sociálně-politického 22, 647; 40, 1050; 57, 1678;

vystoupil:

z výboru sociálně-politického 39, 1036;

návrhy tištěné:

prozatímní pomoc nezaměstnaným v oboru dřevo zpracovávajícím tisk 179;

úprava služebních poměrů výpomocných sluhů při místodržitelství tisk 216, zpráva tisk 815;

vydání zákona, jímž zaručuje se zaměstnancům v závodech a podnicích podíl na čistém zisku tisk 670;

lichva s potravinami a nereelní obchod vůbec tisk 1072;

jmenování úředních sluhů podúředníky tisk 1312, zpráva tisk 2651;

účast zaměstnanců na správě a čistém zisku podniků tisk 1701;

vydání zákona o nedělním klidu v obchodech, prodejnách a kancelářích tisk 1762;

vydání zákona proti obmezování pracovní svobody tisk 1840;

postátnění dvoutřídní obchodní školy ve Frenštátě p. R. tisk 2405;

návrhy bez tisku:

resoluční návrh na poskytnutí subvence Ústředí československých poštovních a telegrafních zřízenců k dobudování rekonvalescentního domu 111, 3333; 112, 3389, 3391;

změna § 10. zákona o zřízení župních a okresních úřadů 126, 3842, 3843, 3874;

dotazy tištěné na:

min. sociální péče o vyplácení podpory nezaměstnaným tisk 437, odpověď tisk 585;

min. veř. prací o zásobování pražských elektrických podniků uhlím tisk 483;

min. veř. prací o prodávání surovin a polotovarů ze Škodových závodů v Plzni cizím překupníkům tisk 740, odpověď tisk 1168;

min. vnitra o zaměstnávání podvratných živlů v zemských službách tisk 741, odpověď tisk 938;

min. obchodu a financí o podloudném dopravování koží do Krakova tisk 1350, odpověď tisk 1734;

min. předsedu, min. vnitra, veř. prací a spravedlnosti o násilném zbavování dělníků zaměstnání pro politické přesvědčení tisk 1640;

min. zásobování o smlouvě o sladování ječmene tisk 1847, odpověď tisk 2084;

min. obchodu o vyvážení výrobních strojů z továrny firmy Waldes a spol. do zahraničí tisk 1900, odpověď tisk 2141;

mluvil:

o nemocenském pojištění zemědělského dělnictva 50, 1367;

k vládnímu prohlášení 63, 1974;

o závodních a revírních radách a o hornických rozhodčích soudech 99, 2941;

zpravodajem:

o úpravě poměrů výpomocných sluhů přiznáním definitivy 48, 1297;

o peticích 88, 2630, 2631;

o úpravě pracovních a mzdových poměrů domácké práce 98, 2903, 2927;

o ochraně nájemníků 140, 4075;

o zubním lékařství a zubní technice 144, 4192;

o úpravě postupových poměrů zaměstnanců státních báňských podniků 145, 4261.

 

TUSAR Vlastimil, čsl. vyslanec ve Vídni, od 8. července 1919 ministerský předseda, Čsl. S. D.

Vykonal slib 12, 270;

jmenován rozhodnutím presidenta republiky ze dne 8. července 1919 ministerským předsedou (8. VII. 1919) a vykonal slib 62, 1912;

odpovědi tištěné na dotazy:

dra Černého J. o zařadění kancelářských oficiantů a pomocníků, kteří po 26. únoru 1919 dovršili sedm roků služebních, do I. hodnostní třídy státních úředníků tisk 1385;

Vojty o zajatých vojínech československé národnosti ve Francii tisk 1389;

dra Mazance o zabrání místností "České ligy akademické" v koleji Arnošta z Pardubic tisk 1473;

Hatláka, Mlčocha Rud. a dra Engliše o oběhu bankovek s falešnými kolky a záplavě papírových korun a dvoukorun tisk 1477;

dra Hajna o existenci direktoria tří socialistů v ministerstvu zásobování tisk 1486;

Štěpánka o poměrech v Československé tiskové kanceláři tisk 1509;

Kadlčáka o násilné rekvisici dobytka na Valašsku tisk 1549;

Hrejsy, Duchaje a Kolaříkové (3 dotazy) o škodách, způsobených živelními pohromami na Moravě a na Slovensku tisk 1555;

Buřívala o dodávání stejnokrojů státním zaměstnancům tisk 1556;

dra Hajna o podmínce německé národnosti, aby žadatel nabyl veřejného úřadu v Československé republice tisk 1574;

dra Hajna o statistice volby do obcí tisk 1618;

Dyka o poměrech v Československé tiskové kanceláři tisk 1793;

dra Viškovského o státní podpoře pohořelým ve Slapech (pol. okres. táborský) tisk 1794;

Šamalíka o ochraně příslušníků Československé republiky, usídlených v Rakousku tisk 1810;

Konečného o zabezpečení pojišťovacích závazků německé říšské republiky k příslušníkům republiky Československé tisk 1831;

Sládka o státních nákupech petroleje a benzinu v Rumunsku pro ministerstvo národní obrany tisk 1867;

Kvapila o výprodeji uměleckých a historických památek v republice Rakouské tisk 1890;

Pika o porušení práv české menšiny v Rakouské republice tisk 1920;

dra Kubíčka o nevyhovění žádostem bezzemků, domkářů, rolníků a živnostníků o prozatímní pronájem pozemků a luk býv. čís. velkostatku ve Smiřicích tisk 2034;

Berana o provedení zákona ze dne 28. ledna 1919, č. 49 Sb. z. a n. o organisaci statistické služby tisk 2043;

Šamalíka o zabezpečení výživy československého obyvatelstva v Rakousku, zejména ve Vídni tisk 2092;

Bradáče o rozšiřování nepravdivých zpráv československou tiskovou kanceláří v otázkách zásobovacích tisk 2261;

dra Lukavského o činnosti vládou placených žurnalistů v zahraničí tisk 2262;

Mlčocha Rud. o přednostním zásobování Českoslov. jednoty malozemědělských hospodářských družstev v Praze tisk 2314;

Špačka Jar. o vydávání oficiosního listu v jazyku francouzském neb anglickém tisk 2326;

Petrovického o neodůvodněném zadržování sjednané výplaty za řemeslnické práce tisk 2357;

Síse o uveřejňování zákonů tisk 2358;

Čipery ohledně zjednání svobody pro každé politické přesvědčení a znemožnění teroru tisk 2523;

odpovědi bez tisku na dotazy:

Duchaje o zahraniční cestě člena N. S. Andreje Hlinky 70, 2182;

Bechyně o situaci sibiřské armády a otázce její dopravy domů 90, 2696;

na dotazy: a) Prokeše o zavraždění českého učitele Maiwalda na Těšínsku, b) Špačka Jaromíra o vraždách, páchaných Poláky na Češích v plebiscitovém území na Těšínsku 97, 2898;

na pilný dotaz Svozila o pronájmu tiskové kanceláře 97, 2899;

Rýpara o poměrech na pruském Opavsku 101, 3059;

Hrušovského o přijetí deputace slovenské ludové strany ministerským předsedou, ministry vnitra, zahraničních záležitostí a spravedlnosti 108, 3178;

mluvil:

k rozpočtovém provisoriu pro první pololetí r. 1919, 12, 283;

ku zřízení ministerstva pro sjednocení zákonodárství a organisace správní 66, 2037;

k úpravě hmotných poměrů státních zaměstnanců 81, 2463;

k státnímu rozpočtu na rok 1920, 109, 3215;

k ústavní listině 125, 3678;

projev při ukončení prací Národního shromáždění 145, 4284;

programové prohlášení vlády 62, 1913, 1941;

prohlášení v otázce Těšínska 70, 2161;

k naléhavým dotazům Bechyně, dra Lukavského a Šrámka o neutěšených hospodářských a sociálních poměrech 72, 2238;

o neutěšených vyživovacích a zásobovacích poměrech 89, 2681;

vůči dru Kramářovi 109, 3222;

o zásobování a výživě obyvatelstva na dotaz Svozila 117, 3517; schváleno 118, 3571;

imunitní záležitosti:

zemský trestní soud v Praze za vydání pro přečin § 51. zákona o právu autorském k žalobě Oskara Flögla 111, 3312; 136, 4016 (usneseno nevydati).Přihlásit/registrovat se do ISP