"V" resp. Va - Voj: "V" resp. Vot - Vz

VACULA Simeon, rolník, Agr.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

zapisovatelem Nár. shromáždění 1, 9;

do výboru pro potrestání válečných vinníků 9, 193;

do výboru technického 101, 3066;

imunitní záležitosti:

okresní soud Vyškov za vydání k žalobě Pokorného 8, 165 (usneseno vydati).

 

VAHALA Antonín, zvěrolékař, Agr.

Vykonal slib 91, 2716;

zvolen:

do výboru zásobovacího 99, 2972;

návrhy tištěné:

snížení dopravních tarifů pro chovný a užitkový dobytek tisk 2348;

zařadění města Val. Meziříčí-Krásno do II. třídy aktivních přídavků úřednických tisk 2500, zpráva tisk 2825;

dotazy tištěné na:

min. železnic pro úmyslné opožďování vlaků a nevydávání jízdních lístků na lokálních tratích v neděli a ve svátek tisk 1994, odpověď tisk 2269;

min. financí stran předpisování vysokých daní v okrese Val. Meziříčí tisk 2503, odpověď tisk 2852.

 

VALOUŠEK František, farář, L.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru sociálně-politického 2, 18;

do výboru pro vyživovací příspěvky 19, 533;

do výboru branného 40, 1050;

vystoupil:

z výboru sociálně-politického 19, 533;

návrhy tištěné:

uzákonění všeobecného pojištění sociálního tisk 62, zpráva tisk 157;

zavedení automobilového spojení pro věci a osoby mezi Holešovem a Zlínem na Moravě tisk 712;

zavedení automobilového spojení mezi Přerovem a Bystřicí p. Host. tisk 713;

mluvil:

k státnímu rozpočtu pro rok 1919, 58, 1697;

k státnímu rozpočtu na rok 1920, 109, 3229;

zpravodajem:

o změně zákonův o ubytování vojska 139, 4058.

 

VANĚK Karel, ředitel nemocenské pokladny, Čsl. S. D.

Vykonal slib 1, 8;

vzdal se členství v Nár. shromáždění 47, 1280;

zvolen:

do výboru sociálně-politického 2, 18; vzdal se členství;

do výboru pro jednací řád 2, 26;

vystoupil:

z výboru sociálně-politického 48, 1310;

z výboru pro jednací řád 56, 1638;

návrhy tištěné:

změna zemského zřízení pro Moravu a zřízení zemského správního výboru tisk 222, zpráva tisk 1085;

ztrestání těch, kdo odpírají nebo zdražují dodávání nutných potřeb životních tisk 312, viz tisk 1697;

úspora práce při veřejném i soukromém účtování tisk 447;

mluvil:

k programovému prohlášení min. předsedy 15, 387;

zpravodajem:

o státním bytovém fondu 31, 899;

o úrazovém pojištění dělníků 44, 1173;

o vzetí ochrany matek a kojenců do státní správy 44, 1187.

 

VANĚK Ludvík, dr., vrchní zemský rada, D.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru sociálně-politického 2, 18; 91, 2742;

do výboru železničního 3, 35;

delegátem do mezinárodní parlamentní obchodní konference v Bruselu a referentem pro otázku železničního spojení Gdansko-Adria 44, 1205; 121, 3622;

do výboru dopravního 57, 1678;

do výboru pro jednací řád 58, 1717;

do výboru právního 103, 3108;

do výboru rozpočtového 131, 3948;

vystoupil:

z výboru sociálně-politického 109, 3235;

návrhy bez tisku:

změnu § 10. o zřízení župních a okresních úřadů 126, 3843, 3874;

mluvil:

o postátnění soukromých tratí v Čsl. republice 91, 2731;

k ústavním předlohám 126, 3805;

zpravodajem:

o doplnění sítě železniční stavbou drah místních 61, 1907;

o vstupu československého státu v garanční poměr u místních drah garantovaných státem 64, 1993;

o parlamentní mezinárodní konferenci obchodní 99, 2970;

o stihání podloudného vývozu předmětů potřeby do ciziny 130, 3931.

 

VANOVIČ Jan, dr., advokát, Sl.

Zvolen členem Nár. shromáždění 30, 855;

vykonal slib 36, 996;

zvolen:

do výboru finančního 41, 1101; 57, 1678;

do výboru ústavního 41, 1101; 83, 2504; 135, 4006;

do výboru rozpočtového 95, 2828;

vystoupil:

z výboru ústavního 67, 2120; 99, 2972;

z výboru rozpočtového 111, 3371;

mluvil:

o dani z obratu zboží a z pracovních výkonů 96, 2859.

 

VELICH Alois, dr., rektor české techniky, Agr.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru technického 3, 36; 9, 197; 89, 2681;

do výboru zdravotního 3, 36;

do výboru sociálně-politického 57, 1678; 103, 3108;

do výboru pro Velkou Prahu 81, 2467;

vystoupil:

z výboru sociálně-politického 88, 2634;

návrhy tištěné:

zřízení lesnického oddělení při zemědělské fakultě české vysoké školy technické v Praze tisk 115;

reorganisace "České spořitelny" tisk 422;

zřízení československé státní vysoké školy obchodní v Praze tisk 516, zpráva tisk 1366;

návrhy bez tisku:

resoluční návrh o převzetí agendy v oboru zdravotní policie vládou, upravení poměrů obecních a obvodních lékařů a zajištění léčebných a humanitních ústavů po stránce věcné 112, 3380, 3389, 3391;

dotazy tištěné na:

min. vnitra o uvolnění zabavené mědi úřadem pro potírání lichvy tisk 1378, odpověď tisk 1507;

mluvil:

o organisaci lidových kursů občanské výchovy 27, 772;

k rozpočtu ministerstva zdravotnictví pro r. 1919, 61, 1895;

k státnímu rozpočtu na rok 1920, 112, 3383;

zpravodajem:

o povinné pravidelné desinfekci všech veřejných budov 43, 1144;

o oprávnění vykonávati lékařskou praxi na území státu Československého 64, 1996;

o zřízení zvěrolékařských komor 122, 3632;

o výslužném obecních a obvodních lékařů v Čechách a zaopatřovacích. požitcích jejich rodin 123, 3635;

o doplnění zákona o zabírání budov nebi jejich částí pro účely veřejné 131, 3940;

o náhradě škod, způsobených povodněmi 133, 3979;

o dodatečném úvěru k boji proti nakažlivým nemocem v republice Československé 144, 4188, 4191.

 

VESELÝ František, dr., ministr spravedlnosti, advokát, P.

Vykonal slib 1, 8;

jmenován rozhodnutím presidenta republiky ze dne 8. července 1919 ministrem spravedlnosti a vykonal slib 62, 1912, 1913;

zvolen:

do výboru finančního 2, 18; 57, 1678;

do výboru pro zodpovědění poselství presidenta republiky 16, 434;

do kontrolní komise finanční (volby však nepřijal) 36, 1005;

místopředsedou výboru finančního 62, 1924;

vystoupil:

z výboru finančního 63, 1986;

návrhy tištěné:

lidové vydání hlavních spisů Masarykových tisk 71, zpráva tisk 536;

zřízení státního úřadu vyšetřovacího proti těm, kdo za války se proti národu československému provinili tisk 275;

dotazy tištěné na:

min. národní obrany ohledně vyplácení příspěvků vyživovacích rodinám vojáků tisk 50, odpovědi tisk 326 a 450;

min. železnic ohledně stavby druhé koleje z Benešova do Cmuntu tisk 52, odpověď tisk 287;

odpovědi tištěné na dotazy:

Šabaty o násilnických výtržnostech v chrámu Týnském a na. Karlově mostě tisk 1363;

inž. Pospíšila o událostech na dívčím učitelském ústavu v Chrudimi tisk 1453;

dra Hajna o podmínce německé národnosti, aby žadatel nabyl veřejného úřadu v Československé republice tisk 1574;

dra Novotného o teroru soudních úředníků ve Znojmě tisk 1664;

dra Kubíčka o stranickém teroru proti lidu venkovskému tisk 1696;

Špačka Josefa o otevřeném listu k ministerstvu spravedlnosti, zásobování a obchodu uveřejněném v "Hlasech od Berounky" tisk 1812;

Čuříka o násilných případech teroru tisk 1837;

dra Mazance pro surové a protizákonné nakládání se zlomyslně obviněným Josefem Křížkem ve St. Boleslavi tisk 1888;

dra Matouška o porušování soudcovské neodvislosti tisk 1912;

Stivína o zabavení periodického časopisu "Sociální Demokrat" v Praze tisk 2233;

Freimana o nedodržování nařízení o úředním jazyku u krajského soudu v Mostě tisk 2260;

Buřívala o porušení zákona o jmenování soudních sluhů a podúředníkův úředníky kancelářskými tisk 2287;

Čuříka o znásilnění dělníků pro příslušnost k organisaci křesťansko-sociální v Hodoníně tisk 2448;

Čipery ohledně zjednání svobody pro každé politické přesvědčení a znemožnění teroru tisk 2523;

dra Novotného o stranickém jednání některých soudců na Moravě, obzvláště u okresního soudu v Hustopeči a zemského trestního soudu v Brně tisk 2537;

Pelikána o průběh přelíčení u soudu v Ružomberku, konaného 12. ledna 1920 proti několika dělníkům tamější továrny na lepenku tisk 2539;

Stivína o zrušení císařského nařízení ze dne 20. dubna 1854, č. 96 ř. z. tisk 2572;

Marchy o provádění zákona o dlouhodobých pachtech tisk 2638;

dra Bartoška o odvislosti soudní judikatury v republice od soudnictví bývalé říše Rakousko-Uherské tisk 2640;

Mašaty o postupu okresního soudu v Hořovicích při výkupu dlouhodobých pachtů tisk 2764;

Drobného o soustavném zamítání nároků dlouhodobých pachtýřů na výkup církevních pozemků tisk 2839;

dra Bartoška o zabavení brožury "Zapřete" tisk 2849;

odpovědi bez tisku na dotazy:

dra Matouška o ztrátě spisů trest. řízení proti členu N. S. Biňovcovi 91, 2741;

mluvil:

k programovému prohlášení minister. předsedy 16, 427;

k rozpočtovému výkladu ministra financí 49, 1313;

k státnímu rozpočtu pro rok 1919, 58, 1687;

o trestání válečné lichvy 84, 2536;

o podmínečném odsouzení a podmínečném propuštění 84, 2549, 2552;

k jazykovému zákonu 126, 3786, 3850;

zpravodajem:

o úpravě pořadu stolic ve věcech poplatkových 21, 595;

o vybavení z dluhů učitelů a úředníků nižších tříd platových 38, 1024;

o zrušení malé loterie 43, 1148;

o změně licenčního poplatku z dovezeného tabáku a tabákových tovarů 55, 1600;

o poplatku za ujednání příslušnosti soudní a za žaloby podle nich podané 57, 1659;

o vyhlášení amnestie v oboru poplatkovém 59, 1755;

prohlášení:

o neutěšených hospodářských a sociálních poměrech k pilným dotazům Bechyně, dra Lukavského a Šrámka 70, 2179;

v záležitosti zatčení odborového přednosty Jiráka a bank. ředitele Tůmy 89, 2688.

 

VESELÝ Jan, železniční zřízenec, D.

Vykonal slib 72, 2231;

zvolen:

do výboru zásobovacího 77, 2338;

dotazy tištěné na:

min. zemědělství stran prodeje velkostatku Zvíkovec-Chlum tisk 1660, odpověď tisk 1939;

min. zásobováni o cenách obilí k setí tisk 1877, odpověď tisk 2415;

min. financí v záležitosti svěřenského panství Hořovického tisk 1881;

min. předsedu. min. vnitra a min. zásobování o povolování kácení obecních lesů starousedlíky tisk 2074, odpověď tisk 2628;

mluvil:

o úvěrové pomoci nabyvatelům půdy 128, 3899;

zpravodajem:

o sklizni bramborů, řepy a zelí 97, 2888, 2894;

zásobovacího výboru o peticích č. 1487, 1710, 1672, 1663, 1592, 1721, 1688, 1664 a 1647. 98, 2932.

 

VEVERKA Ferdinand, dr. soukromník, Č. S.

Vykonal slib 1, 8;

vzdal se členství v Nár. shromáždění 57, 1651;

zvolen:

zapisovatelem Nár. shromáždění 1, 9;

do výboru zahraničního 3, 34;

do výboru mírového 9, 193;

zapisovatelem výboru zahraničního 9, 197;

zapisovatelem výboru mírového 12, 327;

vystoupil:

z výboru zahraničního 55, 1593;

vzdal se funkce zapisovatele Nár. shromáždění 57, 1677;

návrhy tištěné:

zajištění nerušeného provozu do dohodových a neutrálních států tisk 317.

 

VIKOVÁ-KUNĚTICKÁ Božena, spisovatelka, D.

Vykonala slib 1, 8;

zvolena:

do výboru zdravotního 3, 36;

do výboru sociálně-politického 115, 3482;

do výboru státně-zřízeneckého 138, 4053;

návrhy tištěné:

zabezpečení pozůstalých po československých legionářích a českosl. armádě tisk 61;

zřízení bezplatných hospodyňských kursů pro služebné dívky tisk 150;

vzetí ochrany matek a kojenců do státní správy tisk 153, zpráva tisk 760;

zřízení úřadů pro péči o ženy tisk 221;

zrušení celibátu žen, zaměstnaných ve službách veřejných tisk 514.

 

VIŠKOVSKÝ Karel, dr., vrchní rada Zemědělské rady, Agr.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru finančního 2, 18; 53, 153;

do výboru zásobovacího 3, 35;

do výboru menšinového a rozhraničovacího 7, 147;

do výboru mírového 9, 193;

místopředsedou výboru zásobovacího 9, 197;

do výboru sociálně-politického 12, 323; 57, 1678;

do výboru pro pozemkovou reformu 39, 1035; 57, 1678; 110, 3306;

do výboru zahraničního 57, 1678;

vystoupil:

z výboru finančního 17, 474;

z výborů: pro pozemkovou reformu, sociálně-politického, zahraničního a zásobovacího 81, 2467;

návrhy tištěné:

úrazové nemocenské pojištění v zemědělství tisk 122, zpráva tisk 934;

revise veškerých ústředen tisk 166;

vydání zákona o obstavení majetku domovního, průmyslového a horního tisk 283;

stavba místních drah Tábor-Mladá Vožice-Vlaším-Rataje a Zruč-Štěpánov tisk 402, zpráva tisk 1208;

zřízení státní kompensační komise pro dovoz a vývoz zboží tisk 473, zpráva tisk 586;

vybudování telefonní sítě na venkově tisk 647;

návrhy bez tisku:

vsunutí nového článku VI. do uvozovacího zákona ústavní listiny 126, 3823, 3857;

změna § 118. ústavní listiny 126, 3823, 3862;

změna § 56. ústavní listiny 126, 3823, 3859;

změna § 64. ústavní listiny 126, 3823, 3860;

změna § 65. a 73. ústavní listiny 126, 3823, 3860;

dotazy tištěné na:

zástupce min. předsedy o nových rekvisicích a dosavadním odběru obilí tisk 1045, odpověď tisk 1211;

vládu stran státní podpory pohořelým ve Slapech (okres Tábor) tisk 1560, odpověď tisk 1794;

mluvil:

k pilnému dotazu Ferd. Jiráska o neutěšených poměrech hospodářských a vyživovacích 5, 98; 6, 104;

k programovému prohlášení minist. předsedy 15, 353;

o prodloužení platnosti zákona o podpoře nezaměstnaných 28, 812;

o pozemkové reformě 46, 1253;

k státnímu rozpočtu pro r. 1919, 58, 1701;

k programovému prohlášení vládnímu 62, 1927;

k naléhavému dotazu dra Lukavského o zvýšení cen obilních a stoupání cen denních potřeb životních 66, 2063;

k výkladu ministra zahraničních věcí o mírovém jednání 80, 2421;

k ústavním předlohám 125, 3725;

zpravodajem:

o zavedení jednotné kvoty chlebovin pro všechny země Čsl. republiky 12, 323;

o povinnosti odváděti tuky 26, 758;

o zajištění půdy drobným pachtýřům 55, 1593;

o uvolnění zemědělské výroby a sklizně, uvolnění obchodu obilím a zrušení příslušných ústředen 67, 2109, 2114;

o změně zákona ze dne 11. června 1919 o pozemkovém úřadě 67, 2116;

o náhradě propachtovatelům zemědělské půdy za doby válečné propachtované 68, 2135;

o přídělu zabrané půdy 113, 3433.

 

VLČEK Jaroslav, dr., universitní profesor, Sl.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru školského 3, 34;

do výboru pro slovenské věci 8, 156;

do výboru petičního 35, 992;

do výboru kulturního 57, 1678;

vystoupil:

z výboru petičního 41, 1101.

 

VOCHOČ Otakar, přednosta stanice, P.

Vykonal slib 1, 8;

vzdal se členství v Nár. shromáždění 47, 1280;

zvolen:

do výboru železničního 3, 35;

do výboru pro vodní hospodářství 7, 148;

návrhy tištěné:

vybudování trati Jičín-Nymburk na trať prvořadou tisk 180;

zřízení pražské nádražní komise při ministerstvu železnic tisk 241;

zřízení "Masarykovy Akademie Práce" tisk 427, zpráva tisk 2264;

imunitní záležitosti:

okresní soud v Král. Vinohradech za vydání pro přestupek proti bezpečnosti cti k žalobě Jana Kamenického 30, 855; 42, 1121-1125 (usneseno nevydati).

 

VOJTA Miloš, poštmistr, Agr.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru poštovního 4, 42;

do výboru státně-zřízeneckého 7, 148;

do výboru pojišťovacího 9, 193;

zapisovatelem výboru poštovního 9, 197;

do výboru dopravního 57, 1678;

do výboru zemědělského 103, 3108;

návrhy tištěné:

zřízení státní pojišťovny proti škodám způsobeným krupobitím tisk 76, zpráva tisk 2775;

zřízení státní pojišťovací požární pojišťovny tisk 78, zpráva tisk 2775;

zatímní úprava hmotných poměrů úředníkův obého pohlaví při třídních poštovních úřadech tisk 199, zpráva tisk 605;

stavba dráhy Bechyně-Týn n. Vlt. tisk 440, zpráva tisk 1208;

zastavení rekvirování dobytka a zabíjení telat v Čechách, Moravě a Slezsku na půl roku tisk 500;

zařadění úřednictva poštovního a telegrafního ústavu do úřednických tříd hodnostních a platových tisk 515, zpráva tisk 605;

prozatímní úprava hmotných poměrů poštovních zřízenců tisk 865, zpráva tisk 1661;

návrhy bez tisku:

resoluční návrh o zařadění třídních poštovních úředníků do jednotlivých hodnostních tříd 101, 3064;

dotazy tištěné na:

min. věcí zahraničních o zajatých vojínech české národnosti ve Francii tisk 1116, odpověď min. předsedy tisk 1389 a ministra věcí zahraničních tisk 1496;

min. vnitra o krádežích a loupežích páchaných v jihočeských okresích kočovnými tlupami tisk 1328, odpověď tisk 1671;

min. financí o výhradně německém úřadování berním úřadem v Opavě tisk 2383, odpověď tisk 2663;

zpravodajem:

o zřízení poštovního úřadu šekového 35, 976;

o převzetí poštmistrů, poštovních oficiantů, pošt. expedientů se zkouškou oficiantskou a telegrafních adjunktů do stavu státních úředníků a zařadění jich do hodnostních tříd 44, 1181;

o zařadění poštovních dopravních úředníků skupiny D 134, 3989.

"V" resp. Vot - VzPřihlásit/registrovat se do ISP