"W"

WACHTFEIDL Ondřej, rolník, Agr.

Vykonal slib 125, 3664;

návrhy tištěné:

přeložení dráhy "Želnavky", vedoucí od Českých Budějovic k Černému Kříži tisk 2665;

vydání zákona, kterým se zřizují poradní sbory pro vyšetření účinků zákona ze dne 17. července 1919, č. 421 Sb. z. a n. o obecním statku tisk 2762, zpráva tisk 2822.

 

WEYR František, dr., profesor techniky, D.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

o výboru ústavního 2, 17; 56, 1638;

do výboru národohospodářského 9, 192;

vystoupil:

z výboru ústavního 55, 1593;

návrhy tištěné:

zřízení konservatoře hudby v Brně tisk 175, zpráva tisk 661;

úprava nároků některých neaktivních důstojníků a úředníků vyšších hodnostních tříd na plat a výslužné tisk 496;

zrušení někt. ustanovení služební pragmatiky pro úředníky, učitele a sluhy, jakož i normálu pro kancelářský personál města Olomouce tisk 559, zpráva tisk 890;

doplnění § 9. řádu volena v obcích republiky Československé tisk 738;

prozatímní a povšechná úprava státního občanství v republice Československé tisk 1042;

úprava hmotných poměrů cestmistrů při okresních silničních výborech na Moravě a ve Slezsku tisk 1449, zpráva tisk 1605;

návrhy bez tisku:

změna denního pořádku 27, 790;

resoluční návrh o postátnění konservatoře hudby v Brně 94, 2789;

dotazy tištěné na:

min. školství o osudu universitního odkazu býv. arcibiskupa olomouckého dra Kohna tisk 1878, odpověď tisk 2205;

zpravodajem:

o zrušení šlechtictví, řádů a titulů 7, 146;

o platech presidenta republiky a ministrů 12, 322;

o zřízení horního hejtmanství v Brně 26, 755;

o přijímání státních úředníkův a zřízenců, jakož i úředníkův a zřízenců státních podniků a fondů 27, 767;

o obsazování všech úřednických míst při nově zřizovaných státních úřadech odborníky veřejným konkursem 34, 960, 961;

o zřízeni a působnosti nejvyššího účetního kontrolního úřadu 38, 1021;

o oddělení správy finanční od správy politické 38, 1026;

ku změně zákona o nejvyšším soudu 46, 1224;

o sloučení sousedních obcí s Brnem a o sloučení sousedních obcí s Olomoucí 46, 1275;

o zrušení (se zpětnou platností) některých ustanovení služební pragmatiky pro úředníky, učitele a sluhy, jakož i normálu pro kancelářský personál města Olomouce 48, 1304;

o zřízení aktuárských úředníků ve službě po litické a policejní 50, 1382;

o úpravě § 7. zákona o sloučení sousedních obcí s Olomoucem 65, 2028;

na úpravu právních a hmotných poměrů úředníků obecních a okresních 67, 2086;

o úpravě hmotných poměrů cestmistrů při okresních silničních výborech na Moravě a ve Slezsku 77, 2336;

o prohlášení 28. října za svátek národní 83, 2497;

o změně a doplňcích dosavadních ustanovení o nabývání a pozbývání státního občanství a práva domovského v republice Československé 113, 3431;

o ústavním soudě 127, 3888;

o soupisu obyvatelstva 140, 4094;

o nabývání a pozbývání státního občanství a práva domovského v republice Československé 141, 4100;

o státních tajemnících 141, 4109.

 

WINTER Lev, dr., ministr sociální péče, advokát, Čsl. S. D.

Vykonal slib 1, 8;

jmenován rozhodnutím presidenta republiky ze dne 8. července 1919 opětně ministrem sociální péče 26, 1912, 1913;

zvolen členem vlády (ministrem soc. péče) a vykonal slib 1, 11;

odpovědi tištěné na dotazy:

Laubeho o zaopatření invalidů tisk 334;

Skurského o době pracovní v zemských humanitních a j. ústavech na Moravě, a Šrámka o útocích v dotazu Skurského tisk 584;

Tučného o vyplácení podpory nezaměstnaným tisk 585;

dra Mazance o prohlídkách, konaných ve válečném sirotčinci "Joanneum" v Praze tisk 587;

Kouši o prodloužení stěhovacího termínu tisk 729;

Čuříka stran zastoupení v demobilisačních výborech tisk 989;

dra Lukavského o bytové pohromě v uhelném revíru plzeňském tisk 1281;

Bezděka o rovnoprávném zacházení úřadů s organisacemi válečných invalidů, zvláště se Svazem křesť. sociálních invalidů československých v Brně tisk 1482;

dra Mazance o zneužití státní subvence "Svépomoci" v Táboře tisk 1816;

Petrovického o násilnickém zabrání bytů "Společným bytovým úřadem" v Nymburce tisk 2107;

Rebše o katastrofálních poměrech výrobních v jabloneckém průmyslu sklářském, zaviněných nedostatkem uhlí tisk 2377;

Vraného o neslýchaných poměrech studentských v Praze tisk 2470;

Hatláka stran uvolňování bytů pro živnostníky tisk 2471;

Petrovického o úmyslu zabírání pražských hotelů pro účely úřední a vojenské tisk 2627;

Petrovického o vaření piva v domácnostech tisk 2853;

odpovědi bez tisku na dotazy:

Hrizbyla o sporu mezi kovoprůmyslovými závody a jich úřednictvem 123, 3650;

mluvil:

o podpoře nezaměstnaných 8, 162;

o prodloužení platnosti zákona o podpoře nezaměstnaných 28, 808;

o řešení bytové otázky 31, 900;

o organisaci péče o válečné poškozence 43, 1151;

o nemocenském pojištění zemědělského dělnictva 50, 1360;

o zabírání bytův obcemi 87, 2611;

o zřízení rozhodčí komise pro úpravu služebního poměru v kovodělném průmyslu 95, 2820;

k pilnému dotazu Ferd. Jiráska o neutěšených poměrech hospodářských a vyživovacích 5, 87; schváleno 6, 141;

prohlášení:

k naléhavým dotazům Bechyně, dra Lukavského a Šrámka o neutěšených hospodářských a sociálních poměrech 71, 2186.

 

WITT Zikmund, dr., advokát, Čsl. S. D.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru právního 3, 34; 124, 3660;

do výboru imunitního 3, 35;

do výboru pro potrestání válečných vinníků 9, 193;

do výboru branného 106, 3160;

vystoupil:

z výborů: imunitního a právního 73, 2267;

návrhy bez tisku:

pozměňovací návrh k § 25, 76, 86, 95, 113 a 118 ústavní listiny 126, 3785, 3859, 3861, 3862;

změna § 1. jazykového zákona 126, 3786, 3863, 3865;

resoluční návrh k § 25. ústavní listiny 126, 3841;

dotazy tištěné na:

min. zdravotnictví stran potírání epidemie neštovic na Těšínsku tisk 2228, odpověď tisk 2395;

zpravodajem:

v imunitní věci člena N. S. Kouši 55, 1605, 1606.Přihlásit/registrovat se do ISP