"Z"

ZAHRADNÍK Isidor, dr., ministr železnic, Agr.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

členem vlády (ministrem železnic) a vykonal slib 1, 11;

do výborů: ústavního a zahraničního 81, 2467; 105, 3150;

vystoupil:

z výborů: ústavního a zahraničního 97, 2895;

z výboru ústavního 135, 4006;

návrhy tištěné:

poskytnutí státní pomoci vyhořelým v obci Meznu, pol. okres Sedlčany tisk 1778;

vybudování řádné zastávky nebo stanice Horní Borek dráhy z Prahy do Tábora tisk 2079;

zařadění města Jílového do III. třídy místních přídavků státních zaměstnanců tisk 2467, zpráva tisk 2825;

návrhy bez tisku:

čtyři resoluč. návrhy o sestátnění všech železnic v Čsl. republice a vypracování investičního programu 91, 2730, 2731; 92, 2759;

resoluční návrh o přikázání státního léčebného ústavu v Jáchymově do kompetence ministerstva zdravotnictví 112, 3380, 3389, 3391;

doplnění § 9. jazykového zákona 126, 3774, 3868;

změna § 2. a škrtnutí § 9. jazykového zákona 126, 3824, 3864, 3866, 3868;

dotazy tištěné na:

min. veřejných prací o dodávce uhlí pro drtiče štěrku na veřejných silnicích tisk 2052, odpověď tisk 2368;

min. veřejných prací min. zásobování lidu a min. zemědělství o dodávkách obil, uhlí, petroleje, benzinu pro výmlat a jiných nezbytných životních potřeb v soudních okr. sedlčanském, votickém, neveklovském a sedleckém na dr. tisk 2053, odpověď tisk 2512;

min. veřejných prací stran vybudování státní silnice z Benešova do Neveklova tisk 2054, odpověď tisk 2330;

min. veřejných prací a financí o stavbě povltavské silnice "Zbraslav-Štěchovice" a elektrárny ve Vraném na Vltavě tisk 2411;

odpovědi tištěné na dotazy:

dra Veselého ohledně stavby druhé koleje z Benešova do Cmuntu tisk 287;

Pelikána o převzetí českých zaměstnanců severní dráhy (býv. Ferdinandovy) od krakovského inspektorátu tisk 288;

Pelikána ohl. opatření bytů pro ředitelský personál železnič. ředitelství v Brně tisk 300;

Pelikána o zabezpečení dopravy železniční na Moravě se zřetelem na stanovisko Němců moravských k československému státu tisk 309;

Netolického o stavbě dráhy Pardubice-Chlumec n. C. tisk 376;

Pelikána o umožněni přístupu členů zaopatřovacích institucí býv. soukromých drah ke stejným institucím kmenových drah státních tisk 477;

Marka o dalším trvání generálního ředitelství Československých drah tisk 540;

Johanise o nedostatcích železničního spojení šumavských krajů s Prahou tisk 716;

Johanise o nedostatcích na nádraží příbramském tisk 720;

Freimanna ohl. uhelné těžby v Podkrušnohorské pánvi tisk 733;

Pelikána o jmenování podúředníků drah úředníky tisk 782;

inž. Pospíšila o nepořádku na drahách tisk 843;

Pelikána o tom, aby znovu byly rozděleny drážní pozemky mezi železniční zaměstnance tisk 852;

Modráčka ohledně zanechaného salonního vozu ve Felkirchu tisk 886;

Kříže o prodlužování pracovní doby železničním zřízencům na Slovensku tisk 899;

Pelikána o přeložení sídla odboru pro udržování dráhy ve Svitavách do Blanska tisk 900;

Pelikána o neprovádění zákona o 8hod. době pracovní tisk 901;

Pelikána o ušetření chovatelů dobytka z řad železničních zřízenců od rekvisic tisk 904;

Buřívala o jazykových poměrech u Buštěhradské dráhy tisk 906;

dra Lukavského o nevyplacení výslužného a rent železničním pensistům a rentistům tisk 995;

Kříže o propuštění vrchního strojního komisaře Jana Pfeiffera v Mezimostí tisk 1024;

Pelikána o krytí autority nehodných představených státní železniční správy při spisování výslechu personálu tisk 1105;

Pelikána o průvozu po tratích Čsl. republiky a způsobu jednání olomouckého ředitelství se železniční správou německého Rakouska tisk 1152;

Časného o ubytovacích poměrech železničních zřízenců v Olomouci tisk 1277;

Biňovce o zastřelení dělníka vojenskou hlídkou ve stanici jenšovické tisk 1282;

Marka ohledně poskytování bezplatné dopravy nákladů v obvodu ředitelství olomouckého tisk 1296;

mluvil:

o postátnění soukromých drah 92, 2750;

o zásobování 117, 3513;

zpravodajem:

o petici spolku "Gesundheitspflege" v Chrastavě 144, 4225;

prohlášení:

k pilnému dotazu Ferd. Jiráska o neutěšených poměrech hospodářských a vyživovacích 6, 121; schváleno 141.

 

ZÁRUBA-PFEFFERMANN Josef, inž., autor civ. inženýr, Sl.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru technického 3, 36; 57, 1678;

do výboru pro Velkou Prahu 7, 148;

do výborů: kolonisačního a železničního 35, 992;

do výboru pro pozemkovou reformu 39, 1035;

do výborů: dopravního a pro pozemkovou reformu 57, 1678;

do výboru ústavního 9, 2972;

do výboru rozpočtového 111, 3371;

vystoupil:

z výboru železničního 41, 1101;

návrhy tištěné:

vydání zákona o inženýrské komoře tisk 842;

návrhy bez tisku:

změna §§ 6., 7. a 14. osnovy zákona o úpravě právních poměrů spořitelen 144, 2184, 2187;

zpravodajem:

o doplňcích a změnách stavebních řádů pro Prahu a předměstí a pro Čechy 115, 3478;

o zřízení inženýrské komory pro republiku Československou 130, 3933;

o zřízení československého úřadu plavebního 145, 4280.

 

ZATLOUKALOVÁ-COUFALOVÁ Ludmila, choť rolníka Agr.

Vykonala slib 1, 8.

 

ZAVADIL Vojtěch, kontrolor, Čsl. S. D.

Zvolen členem Nár. shromáždění 56, 1639;

vykonal slib 57, 1652;

zvolen:

do výboru vyšetřovacího 57, 1678;

do výboru pro pozemkovou reformu 79, 2401;

dotazy tištěné na:

min. zásobování o uvolnění zabavených potravin na Lichtensteinském panství - dvůr Uhřiněves tisk 2384, odpověď tisk 2846;

min. národní obrany o právech a kompetenci osvobozovací komise při okresní politické správě na Žižkově a počínání četníků ve věcech vojenských tisk 2545, odpověď tisk 2862.

 

ZAVORÁL Methoděj, opat, L.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru kulturního 3, 36; 87, 2624;

do výboru pro ochranu historických památek a přírodních krás 9, 193;

do výboru pro zodpovědění poselství presidenta republiky 16, 434;

do výboru pro Velkou Prahu 58, 1717;

mluvil:

o doplnění § 303. trestního zákona 30, 861;

k rozpočtu ministerstva školství pro rok 1919 60, 1791.

 

ZBOŘIL Václav, továrník, L.

Vykonal slib 1, 8;

vzdal se členství v Nár. shromáždění 35, 966;

zvolen:

do výboru poštovního 4, 42;

předsedou výboru poštovního 9, 197;

vystoupil:

z výboru poštovního 36, 1005;

návrhy tištěné:

nouzová stavba dráhy Skalice-Boskovice přes Prostějov Přerov-Bystřici pod Hostýnem s připojením na Slovensko tisk 205, zpráva tisk 1208;

návrhy bez tisku:

doplněk § 31. osnovy zákona o řádu voleni do obcí 24, 710;

mluvil:

o volné výrobě a prodeji výrobků živnostenských a průmyslových 9, 190;

o řádu volení do obcí 23, 665.

 

ZEMAN Antonín, dr., spisovatel a emer. advokát, D.

Zvolen členem Nár. shromáždění aklamací (za J. S. Machara) 93, 2783; vykonal slib 94, 2786.

 

ZEMINOVÁ Františka, účetní, Č. S.

Vykonala slib 1, 8;

zvolena:

do výboru pro vyživovací příspěvky 4, 43;

do výboru zásobovacího 8, 156;

zapisovatelem výboru pro vyživovací příspěvky 24, 714;

do výboru sociálně-politického 57, 1678; 79, 2401;

vystoupila:

z výboru sociálně-politického 60, 1831; 109, 3235;

návrhy tištěné:

vzetí škol neb ústavů klášterních a soukromých do správy státní tisk 83, zpráva tisk 925;

zbudování údolní přehrady u Slatiny n. Úpou tisk 374;

vystavění nové řádné budovy poštovní v Polici n. Met. tisk 436;

převzetí poštovního úřadu v Červeném Kostelci do správy státní tisk 534;

zřízení české školy v Broumově tisk 535;

úplné sestátnění všech dívčích škol středních v době nejkratší tisk 629;

stavba dráhy z Milevska do Týna nad Vltavou tisk 957 viz tisk 1208;

sestátnění, reorganisace a rozmnožení odborných ženských škol průmyslových a hospodyňských, jakož i úprava poměrů učitelstva těchto škol tisk 1377, zpráva tisk 2342;

zrušení nevěstinců, stihání tajné prostituce a povinné hlášení a léčení pohlavních nákaz tisk 1638;

úprava uhelného hospodářství v celém obvodu republiky tisk 1785;

přísné tresty na korupci v životě politickém i hospodářském tisk 1798;

povolení mimořádného úvěru 1 miliardy korun pro rychlý návrat sibiřské armády tisk 1845;

úprava právních a postupových poměrů učitelek obecných a občanských škol tisk 2309;

pronajímání veškerých ovocných sadů a stromořadí napříště v prvé řadě družstvům malých sadařů, družinám malozemědělců, invalidů a jiným organisacím drobného pracujícího lidu jakož i obcím, pokud se o pronájem ucházeti budou a v poslední řadě teprve zámožným jednotlivcům tisk 2501;

přijímání vdov a matek nezaopatřených dětí za dělnice do tabákových továren tisk 2508;

dotazy tištěné na:

min. vnitra o poměrech na broumovském hejtmanství tisk 476, odpověď tisk 889;

min. školství o zesvětštění klášterních škol a o zřízení 4. tř. měšť. školy klášterní v Hoře Kutné tisk 1334, odpověď tisk 2524;

min. zemědělství o úpravě výslužného úřednictva velkostatků tisk 1335, odpověď tisk 1760;

min. školství, je-li zaručeno sestátnění všech soukromých ústavů učitelských v republice od školního roku 1919-1920 tisk 1418, odpověď tisk 2202;

min. financí, je-li již podle soupisu majetku vypracován vládní návrh zákona 1. o zabavení válečných zisků, 2. o náležitém zdanění velkého majetku tisk 1525, odpověď tisk 1776;

min. zásobování o zásobování Prahy a měst venkovských mlékem tisk 1642;

min. národní obrany o přijímám důstojníků tisk 1647, odpověď ústní 91 (21. listopadu 1919) 2718;

min. vnitra, kdy budou t. zv. haličští uprchlíci donuceni navrátiti se do svých domovů tisk 1848, odpověď tisk 2204;

min. vnitra o protizákonném rozhodováni okresní politické správy v Sedlčanech tisk 1901;

min. veř. prací o přípravách ke stavbě nutných státních budov v Praze tisk 1936, odpověď tisk 2263;

min. školství stran bezodkladného dosazení světských učitelek místo dosavadních jeptišek na dívčí škole obecné v Třeboni tisk 2487;

min. financí o přijímání do tabákových státních továren v prvé řadě vdov, matek nezaopatřených dětí po legionářích, padlých vojácích, zemřelých dělnících, státních zaměstnancích atd. tisk 2489, odpověď tisk 2863;

mluvila:

k programovému prohlášení minist. předsedy 16, 404;

k rozpočtu ministerstva školství pro r. 1919 60, 1801;

o zabírání bytů obcemi 87, 2583;

k státnímu rozpočtu na rok 1920 111, 3336;

zpravodajem:

o úplném uvolnění sklizně bramborů z r. 1919 83, 2498.

 

ZÍKA František, přednosta ústř. hosp. spol., Agr.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru finančního 2, 18; 57, 1678; 93, 2778;

do výboru pro vodní hospodářství 7, 148;

do výboru ústavního 22, 646;

do výboru pro pozemkovou reformu 39, 1035;

do výboru technického 57, 1678; 94, 2816;

do výboru rozpočtového 139, 4066;

vystoupil:

z výboru ústavního 31, 905;

z výboru technického 81, 2467;

z výboru finančního 84, 2552; 94, 2816;

návrhy tištěné:

zřízení státní střední školy zemědělské v Opavě tisk 983;

sestátnění soukromé zimní hospodářské a celoroční hospodyňské školy v Klimkovicích tisk 984;

zřízení státní nižší průmyslové školy v Opavě tisk 1601;

zajištění jadrných krmiv ke zvýšení tuzemské produkce mléka a zlepšení chovu dobytka tisk 2188;

zařadění obce Kateřinek u Opavy do vyšší třídy místních přídavků tisk 2681, zpráva tisk 2825;

návrhy bez tisku:

pozměňující návrh k zákonu o zvelebení zemědělství stavbami vodními 102, 3097;

resoluční návrh o ochraně majitelů pozemků a budov poddolováním poškozených 142, 4142, 4143;

k dennímu pořádku 145, 4254;

dotazy tištěné na:

min. vnitra o rozpouštění obecních zastupitelstva a dosazování správních komisí v českých obcích ve Slezsku tisk 987, odpověď tisk 1200;

min. vnitra v zastoupení min. zahraničí o stanovení příštích hranic mezi státem československým a polským v Horním Slezsku tisk 1009;

mluvil:

o zmocnění vlády, uzavříti úvěr do 179 mil. dolarů 44, 1193;

o zřízení zemské správní komise pro Slezsko 46, 1231;

o neutěšených hospodářských a sociálních poměrech 71, 2221;

k výkladu ministra zahraničních věcí o výsledcích mírové konference 78, 2368;

k státnímu rozpočtu na rok 1920 110, 3302;

zpravodajem:

o změnách a doplňcích některých ustanovení o zdanění lihu 41, 1089;

o změně vodního zákona 48, 1305, 1309;

o příslušnosti ve věcech stavby vodních cest 57, 1658;

o změně výměry poplatků z dolových a povrchových měr a z výhradních kutisk 59, 1757;

o vyplacení zadržených podpor příslušných vodním družstvům 59, 1758;

o povolení státní subvence (až do výše 2,700.000 Kč) městu Brnu na nouzové stavby budov 68, 2132;

o zřízení nouzového fondu na úhradu škod povodňových a na práce k jich zamezení 69, 2149;

o zákonu, jímž se ruší neb mění některá ustanovení o dani z lihu 93, 2780.

 

ZOCH Samuel, ev. farář, Sl.

Vykonal slib 1, 8;

vzdal se členství v Nár. shromáždění 14, 339;

zvolen:

do výboru poštovního 4, 42;

do výboru pro slovenské věci 8, 156;

vystoupil:

z výboru poštovního 35, 992;

z výboru pro slovenské věci 41, 1101.

 

ŽUFFA Milan, dr., továrník, Sl.

Vykonal slib 18, 476;

vzdal se členství v Nár. shromáždění 104, 3110;

zvolen:

do výboru technického 3, 36; 57, 1678;

vystoupil:

z výboru technického 113, 3457;

dotazy tištěné na:

min. veřejných prací o nedostatečném přidělování a dodávání uhlí pro slovenský průmysl a polní hospodářství tisk 1043, odpověď tisk 1394.

 

 Přihlásit/registrovat se do ISP