"B"

Baie Eugen. Výzva k utvoření parlamentního obchodního komité. 27 (7. února 1919) 766.

 

Bankovky. Falešné kolky. Dotaz Vl. Hatláka č. 1223. Dotaz R. Mlčocha č. 1237. Dotaz dra. Engliše č. 1257. Odpověď č. 1477. 70 (10. září 1919) 2165.

Kalamita bankovková na pohraničním území republiky. Dotaz J. Pelikána č. 1764. Odpověď č. 2329. 115 (5. února 1920) 3472.

Kolkování bankovek. Č. t. 544. Vládní návrh 32 (25. února 1919) 914, zpráva (fin. v.) č. t. 547; 33 (25. února 1919) 918.

Postup berní správy při uvolňování kolkovaných bankovek a tajné nařízení v té věci. Dotaz J. Rýpara. č. 2072. Odpověď č. 2302. 115 (5. února 1920) 3472.

Uvolnění 50 % kvoty, zadržené při kolkování Českému srdci a Matici ve Znojmě. Dotaz dra. K. Novotného č. 1232. Odpověď č. 2318. 115 (5. února 1920) 3472.

Vzetí z oběhu 1-2kor. bankovek výměnou a vybrání poplatku. Č. t. 1592. Vládní návrh. Zpráva (fin. výb.) č. t. 1594. 75 (23. září 1919) 2392.

Zabavování bankovek s domněle falešnými kolky. Dotaz R. Mlčocha č. 1955. Odpověď č. 2301. 115 (5. února 1920) 3472.

 

Banky. Cedulová banka akciová. Č. t. 2582. Vládní návrh. 130 (18. března 1920) 3925; zpráva (rozpočt. výb.) č. t. 2810. 144 (14. dubna 1920) 4202.

Obmezení bank v obchodu se zbožím. Č. t. 307. Návrh R. Mlčocha; zpráva (živnost. a rozpočt. výb.) č. t. 2404. 121 (19. února 1920) 3615.

Změna stanov Zemědělské banky pro Moravu. Č. t. 94. Návrh dra. Engliše. 8 (10. prosince 1918) 155; zpráva (fin. výb.) č. t. 595. 38 (20. března 1919) 1025.

Zřízení Československé národní banky. Č. t. 167. Návrh dra. Horáčka. 10 (17. prosince 1918) 201.

 

Báňská společenstva - viz Horní úřady.

 

Bárth Arnošt. Ochrana nevinně odsouzeného člena mírové delegace Arnošta Bártha. Dotaz dra. Rambouska, odpověď min. dra. Beneše. 113 (30. ledna 1920) 3457.

 

Barvy vládní viz Znaky.

 

Bavlna. Dovoz bavlny. Dotaz Ant. Svěceného č. 399. Odpověď č. 504. 30 (18. února 1919) 854.

 

Bechyně. Stavba spojky mezi Bechyní a Vltavou. Č. t. 440. Návrh M. Vojty. 26 (6. února 1919) 743. Zpráva (železn. výb.) č. t. 1208. 61 (27. června 1919) 1907.

Zařadění do vyšší tř. místních přídavků. Č. t. 2554. Návrh dra. Lukavského; zpráva (st. zříz. v.) č. t. 2825. 145 (15. dub. 1920) 4276.

 

Benešov. Vybudování státní silnice z Benešova do Neveklova a dále směrem k Vltavě. Dotaz dra. Zahradníka č. 2054. Odpověď č. 2330. 115 (5. února 1920) 3472.

 

Benzin. Dodávky benzinu pro výmlat v okresích sedlčanském, votickém, neveklovském a sedleckém. Dotaz dra. Zahradníka č. 2053. Odpověď č. 2512. 127 (9. března 1920) 3880.

Nedostatečné zásobování zemědělského obyvatelstva benzinem. Dotaz R. Berana č. 1763. Odpověď č. 2089. 103 (7. ledna 1920) 3103.

Nedostatečný příděl benzinu k pohonu mlátiček. Dotaz R. Malíka č. 1432. Odpověď č. 1542. 72 (16. září 1919) 2231.

Opatření benzinu na výmlat obilí. Č. t. 2468. Návrh J. Hyrše. 124 (25. února 1920) 3654.

Pověsti o státních nákupech v Rumunsku. Dotaz A. Sládka č. 1649. Odpověď č. 1867. 92 (25. list. 1919) 2745.

Příděl benzinu na výmlat obilí. Dotaz J. Šamalíka č. 1582. Odpověď č. 1815. 90 (18. list. 1919) 2693.

Volný prodej benzinu a petroleje za oves Ústřední jednotou čes. hosp. společenstev v Čechách. Dotaz Vl. Drobného č. 1807. Odpověď č. 2083. 103 (7. ledna 1920) 3103.

 

Beroun. Postátnění reál. gymnasia. Č. t. 734. Návrh Fr. Modráčka. 42 (3. dubna 1919) 1105; zpráva (kult. výb.) č. t. 1410. 68 (24. července 1919) 2131.

Zřízení Obchodní akademie. Č. t. 2157. Návrh J. Ulricha. 108 (20. ledna 1920) 3168.

Zařadění do vyšší třídy aktivn. resp. místního přídavku. Č. t. 2254. Návrh dra. Lukavského: zpráva (st. zříz. výb.) č. t. 2825. 145 (15. dubna 1920) 4276.

 

Beskydy Slezské. Úprava hospodářských poměrů pasekářů a zemědělců. Č. t. 2060. Návrh J. Kadlčáka. 103 (7. ledna 1920) 3104.

 

Betlémská kaple. Zpráva kult. výboru o petici Společnosti Husova musea, aby zachráněny byly pozůstatky Betlémské kaple. Č. t. 2716. 138 (6. dubna 1920) 4052.

 

Bibliotéky viz Knihovny.

 

Bíca Karel. Vyživovací příspěvek. Dotaz J. Slavíčka č. 1611. Odpověď č. 1771. 88 (5. list. 1919) 2627.

 

Bilnice. Stavba železniční spojky. Č. t. 341. Návrh Otm. Hrejsy. 17 (16. ledna 1919) 437; zpráva (železn. výb.) č. t. 1208. 61 (27. června 1919) 1907.

 

Bilovice. Stavba dráhy z Bilovic n. Svět. do Prostějova. Č. t. 511. Návrh J. Marchy. 31 (20. února 1919) 885; zpráva (železničního výb.) č. t. 1208. 61 (27. června 1919) 1907.

 

Bílsko. Zařadění obcí v okresu bíloveckém do vyšší třídy místních přídavků. Č. t. 2554. Návrh dra. Lukavského. 129 (16. března 1920) 3916; zpráva (st. zříz. v.) č. t. 2825. 145 (15. dubna 1920) 4276.

 

Blansko. Vyšší třída platů úřednických a zřízeneckých. Č. t. 1709. Návrh J. Šamalíka. 86 (29. října 1919) 2565; zpráva (stát. zřízen. výb.) č. t. 2825. 145 (15. dubna 1920) 4276.

 

Blatensko. Opatření na prospěch zájemníků poškozených hřebčí nákazou v tomto kraji. Č. t. 2583. Návrh Jos. Špačka. 130 (18. března 1920) 3925.

 

Blázince. Neoprávněná řemeslná činnost zřízenců. Dotaz Fr. Petrovického č. 1358. Odpověď č. 1740. 86 (29. října 1919) 2566.

 

Blažovice u Brna. Náhrada pohořelým. Dotaz A. Čuříka č. 1308. Odpověď č. 1483. 70 (10. září 1919) 2165.

 

Bohdaneč. Nouzová stavba dráhy. Dotaz J. Netolického č. 184. Odpověď č. 376. 18 (21. ledna 1919) 476.

 

Boskovice. Nouzová stavba dráhy. Č. t. 205. Návrh V. Zbořila. 10 (17. prosince 1918) 201.

Zařadění do vyšší stupnice místních přídavků. Č. t. 1607. Návrh Al. Konečného. 77 (30. září 1919) 2311; zpráva (stát. zřízen. výb.) č. t. 2825. 145 (15. dubna 1920) 4276.

Zařadění do vyšší třídy aktivních přídavků. Č. t. 2555. Návrh Vl. Hatláka. 129 (16. března 1920) 3917.

 

Botanická zahrada. Zřízení stát. veř. zahrady, přičlenění k universitě Karlově a zabezpečení pozemků pro ni. Č. t. 1466. Návrh dra. B. Němce. 70 (10. září 1919) 2165.

 

Brambory. Povolení úvěru k úhradě nákladů, spojených s nákupem a dovozem cizozemské sadby bramborové. Č. t. 2671. Vládní návrh. 136 (30. března 1920) 4010; zpráva (rozpočt. a zeměd. výb.) č. t. 2797. 144 (14. dubna 1920) 4217.

Sklizeň bramborů, řepy a zelí. Č. t. 1872. Návrh V. Čipery. 92 (25. list. 1919) 2745; zpráva (zásob. výb.) č. t. 1944. 97 (11. pros. 1919) 2888.

Uvolnění sklizně 1919. Č. t. 1606. Návrh J. Šamalíka. 77 (30. září 1919) 2311; zpráva (zásob. výb.) č. t. 1683. 83 (14. října 1919) 2498.

Zabavení plakátu ("Pěstitelům bramborů") okr. správou politickou v Něm. Brodě. Dotaz J. Hyrše č. 1674. Odpověď č. 1945. 96 (10. pros. 1919) 2833.

Zřízení šlechtitelské a pěstitelské stanice kultury bramborů a ustanovení bramborářského konsulenta. Č. t. 982. Návrh Ant. Chroustovského; zpráva (zeměd. výb.) č. t. 1438. 69 (24. července 1919) 2154.

 

Brandýs n. L. Náhrada škody způsobené v obcích okresu brandýsského a mělnického povodní v lednu 1920. Č. t. 2436. Návrh Ot. Hübnera. 123 (24. února 1920) 3644; zpráva (techn. a rozpočt. výb.) č. t. 2599. 133 (22. března 1920) 3979.

Nespravedlivý pronájem luk od velkostatku. Dotaz J. Vraného č. 1112. Odpověď č. 1173. 58 (24. června 1919) 1681.

Zařadění do vyšší třídy místních přídavků. Č. t. 2126. Návrh Fr. Buřívala. 106 (16. ledna 1920) 3155; zpráva (st. zříz. v.) č. t. 2825. 145 (15. dub. 1920) 4276.

Teror organisace soc. demokratické v továrně Melicharově v Brandýse n. Lab. Dotaz R. Berana č. 2055. Odpověď č. 2380. 118 (12. února 1920) 3555.

 

Branný výbor. Zřízení 2 (15. list. 1918) 18. Volba 3 (19. list. 1918) 34. Ustavil se 4 (21. list. 1918) 42. Doplňovací volba 22 (28. ledna 1919) 647. 23 (29. ledna 1919) 684. 30 (18. února 1919) 881. 35 (11. března 1919) 992. 40 (27. března 1919) 1050. 53 (22. května 1919) 1533. 56 (28. května 1919) 1638. 57 (11. června) 1678. 58 (24. června 1919) 1717. 62 (10. července 1919) 1949. 65 (17. července 1919) 2030. 66 (22. července 1919) 2070. 76 (25. září 1919) 2306. 81 (7. října 1919) 2467. 83 (14. října 1919) 2504. 106 (16. ledna 1920) 3160. 110 (23. ledna 1920) 3307. 113 (30. ledna 1920) 3457. 118 (12. února 1920) 3572. Ustavil se 127 (9. března 1920) 3883.

 

Branný zákon. Č. t. 2176. Vládní návrh. 109 (22. ledna 1920) 3235; zpráva (branného výb.) č. t. 2596. 132 (19. března 1920) 3950.

 

Bratislava. (Viz též Slovensko.) Definitiva smluvních úředníků při školském referátě. Dotaz dra. Dérera č. 2192. Odpověď č. 2829. 144 (14. dubna 1920) 4161. Poskytnutí záloh Ústrednému družstvu v Bratislavě. Č. t. 2515. Vládní návrh. 127 (9. března 1920) 3881; zpráva (rozpočt. výb.) č. t. 2590. 140 (8. dubna 1920) 4079.

Zřízení čsl. university. Č. t. 954. Návrh dra Hodži. 51 (20. května 1919) 1409; zpráva (školského výb.) č. t. 1196. 61 (27. června 1919) 1904.

Zřízení evanjelické fakulty bohoslovecké. Č. t. 1969. Návrh J. Janošky. 96 (10. pros. 1919) 2833.

Zřízení katolické fakulty bohoslovecké. Č. t. 1220. Návrh dra. Jehličky. 61 (27. června 1919) 1836; zpráva (kult. výb.) č. t. 1428. 68 (24. července 1919) 2134.

 

Brno. Zřízení báňských úřadů. Č. t. 271. Vládní návrh. 14 (9. ledna 1919) 340; zpráva (ústavn. výb.) č. t. 387. 26 (6. února 1919) 755.

Byty pro ředitelský personál železn. ředitelství v Brně. Dotaz J. Pelikána č. 18. Odpověď č. 300. 14 (9. ledna 1919) 340.

Nedostatečné zásobování zajíci ze Slovenska. Dotaz V. Votruby č. 2064. Odpověď č. 2533. 128 (11. března 1920) 3894.

Nesprávné zadávání trafik okres. financ. ředitelstvím v Brně. Dotaz J. Kopečka č. 1456. Odpověď č. 1505. 70 (10. září 1919) 2166.

Organisování místních výborů ve Velkém Brně. Zpráva (ústavního výboru dle §§ 14. a 17. jednacího řádu) č. t. 2815. 144 (14. dubna 1920) 4223.

Povolení státní subvence 3/5 skutečného nákladu (až do 3,110.000 K) na provádění nouzových prací. Č. t. 1157. Vládní návrh. 57 (11. června 1919.) 1654.

Propuštění zřízenců vojenských a politických ústavů. Dotaz R. Nádvorníka č. 254. Odpověď č. 451. 6 (26. února 1919) 743.

Přestěhování studijní knihovny z Olomouce do Brna. Č. t. 578. Návrh A. Konečného. 35 (11. března 1919) 968.

Případ nekázně na učitelském ústavě. Dotaz dra. Novotného č. 1333. Odpověď č. 1723. 86 (29. října 1919) 2565.

Pumové útoky na katolické chrámy. Dotaz J. Šamalíka č. 1123. Odpověď č. 1239. 63 (11. července 1919) 1952.

Sloučení sousedních obcí s Brnem. Č. t. 798. Vládní návrh. 44 (10. dubna 1919) 1172; zpráva (ústav. výb.) č. t. 868. 46 (16. dubna 1919) 1275.

Státní subvence až do výše 2,700.000 K na stavbu budov v Brně, podniknutou jako práce nouzová. Č. t. 1361. Vládní návrh. 65 (17. července 1919) 2011; zpráva (techn. výb.) č. t. 1419. 68 (24. července 1919) 2132.

Stavební úlevy a změna staveb. řádu. Č. t. 913. Vládní návrh. 48 (13. května 1919) 1287; zpráva (techn. výb.) č. t. 1019. 54 (23. května 1919) 1579.

Stipendia pro nové vysoké školy v Brně. Č. t. 1708. Návrh dra. Engliše. 86 (29. října 1919) 2566; zpráva (kult. výb.) č. t. 2390. 119 (13. února 1920) 3581.

Události u 6. drag. pluku. Dotaz J. Marchy č. 1519. Odpověď č. 1759. 88 (5. list. 1919) 2626.

Umístění českých škol obecných a měšťanských. Dotaz F. Svobody č. 2392. Odpověď č. 2431. 121 (19. února 1920) 3612.

Úprava mzdy ve vojenském skladišti. Dotaz F. Svobody č. 816. Odpověď č. 1146. 57 (11. června 1919) 1654.

Zařadění do vyšší třídy místních přídavků. Č. t. 2554. Návrh dra. Lukavského. 129 (16. března 1920) 3916; zpráva (st. zříz. v.) č. t. 2825. 145 (15. dubna 1920) 4276.

Zrušení Moravské aprovisační platebny. Č. t. 827. Návrh J. Kopečka. 45 (15. dubna 1919) 1209; zpráva (zásob. výb.) č. t. 1267. 64 (15. července 1919) 2006.

Zřízení autobusového pošt. spojení z Brna do Blánska. Č. t. 488. Návrh V. Ševčíka. 29 (13. února 1919) 828; zpráva (pošt. výb.) č. t. 1309. 65 (17. července 1919) 2029.

Zřízení české university. Č. t. 17. Návrh Al. Jiráska. 2 (15. listop. 1918) 18; zpráva (škol. výb.) č. t. 375. 22 (28. ledna 1919) 628.

Zřízení české vyšší školy pro kamenoprůmysl. Č. t. 1516. Návrh V. Votruby. 72 (16. září 1919) 2231.

Zřízení konservatoře hudby. Č. t. 175. Návrh dra. Weyra. 9 (12. pros. 1918) 177; zpráva (škol. výb.) č. t. 661. 43 (8. dubna 1919) 1146.

Postátnění konservatoře. Č. t. 2124. Návrh dra. Budínského. 106 (16. ledna 1920) 3154; zpráva (kult. výb.) č. t. 2592. 133 (22. března 1920) 3975.

Zřízení mistrovské školy elektrotechnické. Č. t. 676. Návrh dra. Budínského. 39 (26. března 1919) 1032; zpráva (kult. výb.) č. t. 2336. 117 (10. února 1920) 3511.

Zřízení mistrovské školy průmyslové pro chemii. Č. t. 677. Návrh dra. Budínského. 39 (26. března 1919) 1032; zpráva (kult. výb.) č. t. 1747. 88 (5. list. 1919) 2633.

Zřízení samostatné katolické bohoslovecké fakulty. Č. t. 1262. Návrh dra. Stojana. 62 (10. července 1919) 1924.

Zřízení vysoké školy zemědělské. Č. t. 143. Návrh K. Sonntága. 8 (10. pros. 1918) 154; zpráva (škol. výb.) č. t. 1425. 68 (24. července 1919) 2125.

 

Broumov. Poměry na okr. hejtmanství. Dotaz Fr. Zeminové č. 476. Odpověď č. 889. 48 (13. května 1919) 1285.

Zřízení české školy. Č. t. 535. Návrh Fr. Zeminové. 32 (25. února 1919) 909.

 

Brůna A. Zastřelen vojenskou hlídkou. Dotaz J. Tesky č. 562. Odpověď č. 851. 46 (16. dubna 1919) 1223.

 

Brusel. Volba delegátů ke konferencí pro obchod v Bruselu. 121 (19. února 1920) 3622.

Volba delegátů na mezinárodní parlamentní obchodní konferenci bruselskou. 44 (10. dubna 1919) 1205.

 

Brušpersko. Zahájení kutacích prací na dolování černého uhlí. Č. t. 1243. Návrh V. Sladkého. 61 (27. června 1919) 1836.

 

Břeclava. Zařadění do II. stupně aktivních přídavků. Č. t. 1999. Návrh V. Votruby. 99 (16. pros. 1919) 2939. Zpráva (stát. zřízen. výb.) č. t. 2825. 145 (15. dubna 1920) 4276.

 

Břest na Mor. Rekvisice obilí u rolníků a domkářů. Dotaz J. Šamalíka č. 1855. Odpověď č. 2170. 108 (20. ledna 1920) 3168.

 

Bubeneč. Zabírání arcib. gymnasia. Dotaz dra. Mazance č. 1356. Odpověď č. 1593. 77 (30. září 1919) 2311.

 

Budějovice. Stavební úlevy. Č. t. 1014. Vládní návrh. 51 (20. května 1919) 1410; zpráva (techn. výb.) č. t. 1017. 54 (23. května 1919) 1581.

Teror proti dvěma dělnicím továrny Hardtmuthovy v Budějovicích. Dotaz inž. Pospíšila č. 502. Odpověď č. 788. 44 (10. dubna 1919) 1172.

 

Budovy. Přípravy ke stavbě nutných státních budov v hlavním městě republiky. Dotaz Fr. Zeminové č. 1936. Odpověď č. 2263. 112 (29. ledna 1920) 3376.

Úvěr a stavební fond pro novostavby monumentálních státních budov. Č. t. 2174. Vládní návrh. 108 (20. ledna 1920) 3169; zpráva (rozpočt. a techn. výb.) č. t. 2303. 114 (3. února 1920) 3463.

Zabírání budov nebo jejich částí pro účely veřejné. Č. t. 908. Vládní návrh. 48 (13. května 1919) 1287; zpráva (soc. pol. a práv. výb.) č. t. 1091, 1092. 56 (28. května 1919) 1638. 57 (11. června 1919) 1656.

Zabírání budov: doplněk zákona ze dne 11. června 1919 č. 332 sb. z. a n. o zabírání budov neb jejich částí pro účely veřejné. Č. t. 2239. Vládní návrh. 111 (27. ledna 1920) 3312; zpráva (práv. a soc. pol. v.) č. t. 2587. 131 (19. března 1920) 3939.

 

Bursa. Bursovní způsobilost žen. Č. t. 1497. Vládní návrh. 70 (10. září 1919) 2164.

Ocenění předmětů bursovních obchodů pro účely poplatkové. Č. t. 1056. Vládní návrh. 53 (22. května 1919) 1533; zpráva (fin. v.) č. t. 1142. 57 (11. června 1919) 1658.

 

Buštěhradská dráha. Postátnění buštěhradské dráhy. Č. t. 32. Návrh Jos. Kříže. 5 (26. list. 1918) 75; zpráva (doprav. v.) č. t. 1825. 91 (21. list. 1919) 2723. 92 (25. list. 1919) 2746.

 

Bystřice pod Host. Nouzová stavba dráhy. Č. t. 205. Návrh V. Zbořila. 10 (17. pros. 1918) 201; zpráva (železnič. výb.) č. t. 1208. 61 (27. června 1919) 1907.

 

Bytová nouze. Byty pro učitelstvo veř. škol obecných a občanských. Č. t. 1732. Návrh Jos. Smrtky. 86 (29. října 1919) 2565. Zpráva (kult. a soc. pol. výb.) č. t. 2360.

Dotaz dra Lukavského a Jana Šrámka o nouzi bytové. 70 (10. září 1919) 2168, 2169.

Násilnické zabrání bytů "Společným bytovým úřadem" v Nymburce. Dotaz F. Petrovického. Č. 1935. Odpověď č. 2107. 105 (13. ledna 1920) 3126.

Ochrana zaměstnanců, majících bezplatné byty. Č. t. 1978. Vládní návrh. 96 (10. pros. 1919) 2833; Zpráva (soc. pol. v.) č. t. 2152.

Pilný dotaz Ferd. Jiráska o bytové nouzi. 4 (21. list. 1918) 43. 5 (26. list. 1918) 77. 6 (27. list. 1918) 104.

Použití neobydlených sídel pro přechodné usídlení strádající mládeže. Č. t. 829. Návrh dr. Alice Masarykové. 45 (15. dubna 1919) 1209.

Rozšíření stavebního ruchu a odstranění bytové nouze. Č. t. 2339. Návrh V. Ševčíka. 115 (5. února 1920) 3473.

Řešení nouze bytové a uvolnění stavebního ruchu. Č. t. 1608. Návrh dra. Vrbenského. 77 (30. září 1919) 2311; zpráva (práv. výb.) č. t. 1992. 99 (16. pros. 1919) (vzato s denního pořadu).

Situace bytová. Pilný návrh R. Bechyně. 70 (10. září 1919) 2167. 71 (11. září 1919) 2186. 72 (16. září 1919) 2232.

Státní bytový fond. Č. t. 294. Vládní návrh. 14 (9. ledna 1919) 340; zpráva (soc. pol. v.) č. t. 490. 31 (20. února 1919) 899.

Uhelný revír plzeňský po stránce bytové. Dotaz dra. Lukavského č. 591. Odpověď č. 1281. 62 (10. července 1919) 1923.

Zabírání bytův obcemi. Č. t. 1037. Návrh Al. Konečného. 54 (23. května 1919) 1542.

Zabírání bytův obcemi. Č. t. 1635. Vládní návrh. 79 (2. října 1919) 2374; zpráva (soc. pol. v.) č. t. 1738. 86 (29. října 1919) 2571. 87 (30. října 1919) 2581.

Zákonitá ochrana živnostnických a obchodních dílen před výpověďmi. Č. t. 742. Návrh J. Slavíčka. 43 (8. dubna 1919) 1130.

Zmírnění bytové nouze pro železniční zřízence. Č. t. 82. Návrh Jos. Kříže. 7 (3. pros. 1918) 145; zpráva (soc. pol. v.) č. t. 1089. 73 (18. září 1919) 2264.Přihlásit/registrovat se do ISP