"C"

Cedulová banka viz Banky.

 

Cejchovní úředníci. Hospodářské poměry cejchovních úředníků. Dotaz F. V. Krejčího č. 448. Odpověď č. 698. 40 (27. března 1919) 1038.

Úprava platů smluvních cejchmistrů a výpomocných technických úředníků u cejchovních úřadů. Č. t. 538. Návrh dra Mazance. 32 (25. února 1919) 908; zpráva (stát. zříz. v.) č. t. 849. 48 (13. května 1919) 1302.

Celibát. Zrušení celibátu učitelek národních škol. Č. t. 828. Návrh Al. Konečného. 45 (15. dubna 1919) 1209; zpráva (kult. v.) č. t. 1439. 69 (24. července 1919) 2152.

Zrušení celibátu ženských zaměstnanců ve službách veřejných. Č. t. 514. Návrh B. Vikové. Kunětické. 31 (20. února 1919) 885.

 

Celní záležitosti. Celní kontrola na hranicích Rakous a Uher. Dotaz St. K. Neumanna č. 193. Odpověď č. 378. 18 (21. ledna 1919) 476.

Celní kontrola pohraniční. Dotaz St. K. Neumanna č. 928. Odpověď č. 1292. 62 (10. července 1919) 1923.

Celní poplatky: zavedení frankové měny k placení cla z dovozu zboží. Č. t. 442. Vládní návrh. 26 (6. února 1919) 744; zpráva (fin. v.) č. t. 495. 31 (20. února 1919) 896.

Celní poplatky z elektrických potřeb. Dotaz Jar. Marka č. 1066. Odpověď č. 1274. 62 (10. července 1919) 1923.

Celní skladiště ve Znojmě. Návrh F. Svobody na jeho zřízení. Č. t. 864. 48 (13. května 1919) 1286.

Celní úlevy. Č. t. 442. Vládní návrh. 26 (6. února 1919) 744; zpráva (fin. v.) č. t. 495. 31 (20. února 1919) 896.

Celní úřady na Moravě a poměry u nich. Dotaz V. Votruby č. 1261. Odpověď č. 1502. 70 (10. září 1919) 2166.

Celní úřady, zřízení a řádná jich úprava. Dotaz Fr. Buřívala č. 840. Odpověď č. 994. 51 (20. května 1919) 1409.

Celní úředníci: zařadění do skupiny B státních úředníků. Č. t. 639. Návrh Fr. Buřívala. 38 (20. března 1919) 1021.

Celní výběrčí: úprava služebních požitků. Č. t. 2210. Vládní návrh. 109 (22. ledna 1920) 3235; zpráva (stát. zříz. a rozpočt. výb.) č. t. 2286. 113 (30. ledna 1920) 3431.

Převzetí instituce přísežných v hlavní celnici v Praze a v Brně do správy celní. Dotaz dra Matouška č. 1460. Odpověď č. 1511. 70 (10. září 1919) 2167.

 

Cenné papíry. Daň z obchodu s cennými papíry. Č. t. 2767. Vládní návrh. 144 (14. dubna 1920) 4161.

Padělání peněz a cenných papírů. Č. t. 974. Vládní návrh. 51 (20. května 1919) 1410; zpráva (práv. výb.) č. t. 1052. 53 (22. května 1919) 1532.

Zahájení obchodu s cennými papíry a devisami. Č. t. 1379. Návrh dra. G. Heidlera. 66 (22. července 1919) 2033; zpráva (fin. výb.) č. t. 1707. 86 (29. října 1919) 2568.

Zjištění cenných papírů příslušníků R. Čsl. za hranicemi. Č. t. 140. Návrh F. Síse. 8 (10. pros. 1918) 155; zpráva (fin. výb.) č. t. 380. 26 (6. února 1919) 756.

Změna zákona z 9. března 1897, č. 195 ř. z. o dani z tržby cenných papírů. Č. t. 1402. Vládní návrh. 67 (23. července 1919) 2120; zpráva (fin. výb.) č. t. 1656. 82 (9. října 1919) 2483.

Zpoplatnění cizozemských cenných papírů, jakož i právních subjektů. Č. t. 963. Vládní návrh 50 (15. května 1919) 1404; zpráva (fin. výb.) č. t. 1050. 55 (27. května 1919) 1601.

 

Censura. Censurování katolických časopisů na Slovensku. Dotaz V. Ševčíka č. 1659. Odpověď č. 2207. 110 (23. ledna 1920) 3240.

Zřízení censurní rady pro věci nepolitické. Č. t. 102. Návrh St. K. Neumanna. 7 (3. pros. 1918) 145.

 

Centrály viz Ústředny.

 

Ceny. Cenová komise pro úpravu léčivých prostředků viz Léčiva.

Minimální ceny produktů a výrobků. Č. t. 324. Návrh K. Mečíře. 16 (14. ledna 1919) 397.

Okamžité snížení cen veškerých předmětů denní potřeby. Dotaz B. Bradáče. (Netištěn.) 53 (22. května 1919) 1534. 54 (23. května 1919) 1581.

Zřízení cenového úřadu. Č. t. 332. Návrh F. Jiráska. 17 (16. ledna 1919) 436.

Zřízení lidových soudů cenových. Č. t. 636. Vládní návrh. 37 (18. března 1919) 1009; zpráva (právn. a soc. pol. v.) č. t. 1095. 56 (28. května 1919) 1617.

 

Certifikatisté. Zrušení rak. zákona ze dne 19. dub. 1872 č. 61 ř. z. a uher. čl. II. z r. 1873, pokud se týče Slovenska, o certifikatistech. Č. t. 280. Návrh Fr. Buřívala. 14 (9. ledna 1919) 340; zpráva (stát. zříz. v.) č. t. 441. 48 (13. května 1919) 1300.

 

Cestmistři. Úprava drahotních přídavků okresním cestmistrům na Moravě a ve Slezsku. Č. t. 2245. Návrh dra. Kloudy. 112 (29. ledna 1920) 3376; zpráva (ústav. výb.) č. t. 2824. 145 (15. dubna 1920) 4276.

Úprava hmotných poměrů cestmistrům na Moravě a ve Slezsku. Č. t. 1449. Návrh dra Weyra. 70 (10. září 1919) 2164; zpráva (ústav. výb.) č. t. 1605. 77 (30. září 1919) 2336.

Zařadění do úřednických tříd hodnostních a platových. Č. t. 600. Návrh dra. Matouška. 37 (18. března 1919) 1010; zpráva (stát. zřízen. výb.) č. t. 1090. 56 (28. května 1919) 1613.

Zařadění do úřednických tříd hodnostních a platových. Č. t. 910. Vládní návrh. 48 (13. května 1919) 1287. Zpráva (stát. zříz. výb.) č. t. 1090. 56 (28. května 1919) 1613.

 

Cikáni viz Kočovníci.

 

Cinvald. Zcizení wolframových a cínových dolů. Dotaz V. Freimana č. 1068. Odpověď č. 1175. 58 (24. června 1919) 1681.

 

Církev. Sekvestrace církevního jmění. Č. t. 152. Návrh A. Heinricha. 8 (10. prosince 1918) 154.

Změna zákona z 27. května 1919 č. t. 318 o zajištění půdy dlouhodobým pachtýřům, pokud jde o součást statku církevního. Č. t. 1687. Návrh dra Stojana. 83 (14. října 1919) 2493.

 

Císařské statky. Šikanování úředníků býv. císařských statků ředitelem Iv. Arhem. Dotaz J. Svozila č. 880. Odpověď č. 1151. 57 (11. června 1919) 1654.

 

Ciseléři. Postátnění odborné školy pro ciseléry v Praze. Č. t. 1989. Návrh B. Fischera. 99 (16. pros. 1919) 2939.

 

Cizí firmy. Zdejší pohledávky u zdejších podniků cizích firem. Č. t. 2438. Návrh dra Engliše. 123 (24. února 1920) 3645.

 

Cizina. Ochrana sociálních zájmů příslušníků státu v cizině. Č. t. 1675. Návrh R. Tayerle. 81 (7. října 1919) 2434.

Zatímní úprava obchodních styků s cizinou. Č. t. 1698. Vládní návrh. 84 (17. října 1919) 2552; zpráva (fin. výb.) č. t. 1856. 92 (25. list. 1919) 2760.

 

Cizinci. Zřízení instruktorátu pro podniky ku přechovávání cizinců. Č. t. 896. Vládní návrh. 49 (14. května 1919) 1312; zpráva (živnost. výb.) č. t. 1893. 94 (4. pros. 1919) 2789.

 

Cizozemské papíry. Zpoplatnění cizozemských cenných papírů, jakož i právních subjektů. Č. t. 963. Vládní návrh. 50 (15. května 1919) 1404; Zpráva (fin. výb.) č. t. 1050. 55 (27. května 1919) 1601.

 

Cizozemské pohledávky. Povinná nabídka cizozemských pohledávek čsl. devisové ústředně. Č. t. 1081. Vládní návrh. 54 (23. května 1919) 1543; zpráva (fin. v.) č. t. 1166. 57 (11. června 1919) 1677.

 

Clemenceau. Telegrafický projev účasti předsedovi francouzsk. ministerstva G. Clemenceauovi po atentátu. 31 (20. února 1919) 884.

 

Coudenhove. Sdělení přípisu býv. místodržitele Coudenhova. 5 (26. list. 1918) 76.

 

Cukr. Cukerní komise: zastoupení obchodnictva v ní. Dotaz A. Sládka č. 1766. Odpověď č. 2097. 103 (7. ledna 1920) 3103.

Poškozování legitimního obchodu přikazováním rozdělu cukru zemědělským družstvům. Dotaz V. Votruby č. 1673. Odpověď č. 1891. 92 (25. listop. 1919) 2745.

Úprava pracovních poměrů v závodech na cukrové výrobky. Č. t. 42. Návrh R. Tayerle. 5 (26. list. 1918) 75.

Uvolnění cukru pro hostince, kavárny a cukrárny. Č. t. 308. Návrh R. Mlčocha. 15 (10. ledna 1919) 353.

Zkrácení uvěřovacích lhůt pro dávky z lihu, lisovaného droždí a pro spotřební daň z nerostných olejů. Č. t. 1916. (Vládní návrh.) 93 (2. pros. 1919) 2777.

Zpráva (rozpočt. výb.) č. t. 2316 rozšiřuje platnost navrženého zákona také na cukr. 115 (5. února 1920) 3477.

Změna § 3. nařízení Národního výboru ze dne 31. října 1918 o hospodaření cukrem. Č. t. 860. Návrh A. Sládka. 48 (13. května 1919) 1287.

 

Cukrovka. Prohlášení smluv cukrovarských o rayonování odběru řepy cukrovky za neplatné. Č. t. 198. Návrh dra Kyjovského. 10 (17. pros. 1918) 202.

 

Časopisy. Vracení poštovních zásilek časopisu "Lid". Dotaz inž. Pospíšila č. 577. Odpověď č. 814. 45 (15. dubna 1919) 1208.

Nepravidelná doprava časopisů. Dotaz J. Pelikána č. 214. Odpověď č. 425. 26 (6. února 1919) 743.

Zabavení "Národních Listů" z 24. června a konfiskační praxe vůbec. Dotaz dra Lukavského č. 1222. Odpověď č. 1672. 81 (7. října 1919) 2435.

 

Čechtice. Změna směru stavby dráhy. Č. t. 463. Návrh Fr. Holejšovského. 28 (11. února 1919) 793; zpráva (železnič. výb.) č. t. 1208. 61 (27. června 1919) 1907.

 

Čejč. Stavba dráhy. Č. t. 469. Návrh J. Marchy. 28 (11. února 1919) 792; zpráva (železnič. výb.) č. t. 1208. 61 (27. června 1919) 1907.

 

Čelakovice. Nouzová stavba místní dráhy. Č. t. 315. Návrh dra. Rambouska. 16 (14. ledna 1919) 396; zpráva (železnič. výb.) č. t. 1208. 61 (27. června 1919) 1907.

Srážka vlaků u Čelakovic - prohlášení min. železnic dra Frankeho. 96 (10. prosince 1919) 2834.

 

Čeleď. Zavedení pojišťování dělnictva v zemědělských podnicích, jakož i čeledi. Č. t. 2. Návrh V. Johanise. 1 (14. listop. 1918) 13; zpráva (soc. pol. výb.) č. t. 934. 11 (19. prosince 1918) 210.

Zrušení čeledních knížek. Č. t. 1476. Vládní návrh. 70 (10. září 1919) 2164; zpráva (soc. pol. výb.) č. t. 1689. 84 (17. října 1919) 2509.

Zrušení čeledního řádu. Č. t. 794. Návrh J. Marka. 44 (10. dubna 1919) 1172.

 

Černčice. Záležitost české školy v Černčicích. Dotaz dra. Lukavského č. 2393. Odpověď č. 2738. 138 (6. dubna 1920) 4046.

 

Černoves. Výkup obilí a nucený výmlat u rolníka Fr. Petráška v Černovsi. Dotaz R. Berana č. 2134. Odpověď č. 2476. 125 (27. února 1920) 3664.

 

Černý Antonín. Výluka dělníka Ant. Černého z práce. Dotaz J. Vraného č. 1457. Odpověď č. 1668. 81 (7. října 1919) 2435.

 

Černý Kostelec. Zavedení autobusového spojení poštovního. Č. t. 474. Návrh Em. Špatného. 28 (11. února 1919) 793; zpráva (poštov. výb.) č. t. 1309. 65 (17. července 1919) 2029.

 

Červenka. Zastavení vlaku č. 1102 ve stanici Července. Dotaz Meth. Charváta č. 1420. Odpověď č. 1503. 70 (10. září 1919) 2166.

 

Červený Kostelec. Převzetí poštovního úřadu do správy státní a zavedení řádného úřadování. Č. t. 534. Návrh Fr. Zeminové. 32 (25. února 1919) 909.

 

Červený kříž. Povolení loterní zápůjčky 20 mil. korun. Č. t. 1923. Vládní návrh. 94 (4. prosince 1919) 2787; zpráva (finanč. výb.) č. t. 1991. 99 (16. prosince 1919) 2965.

 

Česká Akademie. Reorganisace České Akademie pro vědu, umění a slovesnost. Č. t. 1842. Návrh St. K. Neumanna. 92 (25. listop. 1919) 2745.

 

"Česká liga akademická". Zabrání místnosti v koleji Arnošta z Pardubic. Dotaz dra. Mazance č. 1189. Odpověď č. 1478. 70 (10. září 1919) 2165.

 

Česká otázka. Sebrání a vytištění veškerého úředního i politického materiálu z mezinárodní politiky o řešení české otázky. Č. t. 103. Návrh dra. Hajna. 7 (3. pros. 1918) 146; zpráva (zahranič. výb.) č. t. 299. 14 (9. ledna 1919) 340.

 

Česká Třebová. Přestavba českotřebovského nádraží. Č. t. 99. Návrh Fr. Buřívala. 8 (10. prosince 1918) 154; zpráva (doprav. výb.) č. t. 2691. 136 (30. března 1920) 4022.

 

České srdce. Uvolnění 50 proc. kolkovaných peněz Česk. Srdce ve Znojmě. Dotaz dra. Novotného č. 1232. Odpověď č. 2318. 115 (5. února 1920) 3472.

 

Českobrodský okres. Rekvisice dobytka v Olešce na Českobrodsku. Dotaz Fr. Hrdličky č. 921. Odpověď č. 1288. 62 (10. července 1919) 1823.

 

Český Brod. Nouzová stavba místní dráhy. Č. t. 315. Návrh dra. Rambouska. 16 (14. ledna 1919) 396; zpráva (železnič. výb.) č. t. 1208. 61 (27. června 1919) 1907.

Vybudování místní dráhy. Č. t. 434. Návrh J. Špačka 26 (6. února 1919) 743; zpráva (železnič. výb.) č. t. 1208. 61 (27. června 1919) 1907.

Zavedení autobusového spojení poštovního. Č. t. 474. Návrh Em. Špatného. 28 (11. února 1919) 793; zpráva (poštov. výb.) č. t. 1309. 65 (17. července 1919) 2029.

 

Český Denník viz Násilnosti.

 

Češi vídeňští viz Vídeň.

 

Četnictvo. Nekorektní jednání četnictva proti členům soc. dem. organisace. Dotaz Fr. Svobody č. 1455. Odpověď č. 2088. 103 (7. ledna 1920) 3103.

Rozmnožení četnických stanovišť. Dotaz Fr. Buřívala č. 1753. Odpověď č. 1946. 96 (10. pros. 1919) 2833.

Stanovení zásad pro reorganisaci služby četnické. Dotaz Fr. Buřívala č. 1787. Odpověď č. 1947. 96 (10. pros. 1919) 2833.

Úprava právního i hmotného postavení četnictva. Č. t. 573. Návrh V. Votruby. 35 (11. března 1919) 968.

Zákon o četnictvu. Č. t. 2212. Vládní návrh. 109 (22. ledna 1920) 3235; zpráva (ústav. výb.) č. t. 2805. 144 (14. dubna 1920) 4176.

Zákon o služebních požitcích četníků. Č. t. 2300. Vládní návrh. 114 (3. února 1920) 3462; zpráva (stát. zřízen. výb.) č. t. 2569. 132 (19. března 1920) 3965.

 

Činže. Nežalovatelnost nepřiznané činže. Č. t. 964. Vládní návrh. 50 (15. května 1919) 1404; zpráva (finanč. výb.) č. t. 1163. 59 (25. června 1919) 1755.

Číslování domů. Č. t. 2645. Vládní návrh. 134 (24. března 1920) 3987; zpráva (ústav. a rozpočt. výb.) č. t. 2792. 144 (14. dubna 1920) 4166.

 

Čítanky. "Čítanková aféra". Č. t. 410. Návrh dra. F. Krejčího. 22 (28. ledna 1919) 601.Přihlásit/registrovat se do ISP