"D"resp. Da - Do: ("D" resp. Dp - Dz)

Dačice. Neoprávněné provozování živnosti kamenické v Dačicích. Dotaz Fr. Petrovického č. 1993. Odpověď č. 2429. 121 (19. února 1920) 3612.

 

Daně. Daň spotřební z nerostných olejů. Č. t. 1916. Návrh vládní. 93 (2. prosince 1919) 2777; zpráva (rozpočt. výb.) č. t. 2316. 115 (5. února 1920) 3477.

Daň výdělková právovárečných měšťanstev. Č. t. 2826. Návrh dra. Heidlera. 145 (15. dubna 1920) 4246.

Daň z masa. Č. t. 1963. Vládní návrh. 96 (10. prosince 1919) 2833; zpráva (rozpočtov. výb.) č. t. 2803. 144 (14. dubna 1920) 4193.

Daň z obchodu cennými papíry. Č. t. 2767. Vládní návrh. 144 (14. dubna 1920) 4161.

Daň z obratu zboží. Č. t. 1084. Vládní návrh. 56 (28. května 1919) 1612; zpráva (finanč. výb.) č. t. 1908. 96 (10. prosince 1919) 2836. 97 (11. prosince 1919) 2865.

Daň z pracovních výkonů. Č. t. 1084. Vládní návrh. 56 (28. května 1919) 1612; zpráva (finanč. výb.) č. t. 1908. 96 (10. prosince 1919) 2836. 97 (11. prosince 1919) 2865.

Daně z částek stržených nuceným prodejem dobytka v zemědělství. Dotaz Jos. Špačka č. 609. Odpověď č. 844. 45 (15. dubna 1919) 1209.

Daň ze zapalovadel pro Slovensko. Č. t. 1557. Vládní návrh. 73 (18. září 1919) 2262; zpráva (finanč. výb.) č. t. 1655. 82 (9. října 1919) 2483.

Doplnění zákonných ustanovení o dani z důchodu. Č. t. 2602. Návrh R. Piláta. 133 (22. března 1920) 3969; zpráva (rozpočt. výb.) č. t. 2757. 140 (8. dubna 1920) 4083.

Doplňování komisí pro daň z příjmů. Č. t. 965. Vládní návrh. 50 (15. května 1919) 1404; zpráva (finanč. výb.) č. t. 1073. 56 (28. května 1919) 1073.

Zavedení mimořádné daně z příjmů. Č. t. 1029. Návrh dra. Engliše. 54 (23. května 1919) 1542.

Osvobození daně z příjmu ode všech přirážek a příspěvků pro samosprávné svazky. Č. t. 2058. Vládní návrh. 103 (7. ledna 1920) 3104; zpráva (rozpočt. v.) č. t. 2222. 112 (29. ledna 1920) 3396.

Změna zákona o osobních daních přímých; zvýšení příjmové hranice pro výměr daně z přijmu. Č. t. 2185. Návrh J. Marka. 109 (22. ledna 1920) 3236; zpráva (rozpočt. v.) č. t. 2765. 142 (9. dubna 1920) 4126.

Zvýšení daně prostého minima při dani z příjmu. Č. t. 2223. Návrh J. Slavíčka. 112 (29. ledna 1920) 3376.

Zřízení odvolací komise v Podkarpatské Rusi a na Slovensku pro daň z příjmu, z majetku a z válečných zisků. Č. t. 2551. Vládní návrh. 129 (16. března 1920). 3917; zpráva (rozpočt. v.) č. t. 2660. 135 (26. března 1920) 3998.

Zrušení daně z vyššího služného a obnovení povinnosti zaměstnavatelů, daň z příjmu, předepsanou z proměnlivých platů služebních, vybírati srážkou z těchto platů a odváděti státní pokladně. Č. t. 2021. Vládní návrh. 99 (16. prosince 1919) 2972; zpráva (finanč. výb.) č. t. 2067. 102 (19. prosince 1919) 3081.

Okolkování bankovek a soupis jmění za účelem uložení majetkové daně. Č. t. 544. Vládní návrh. 32 (25. února 1919) 914; zpráva (finanč. výb.) č. t. 547. 33 (25. února 1919) 918.

Přechodné daňové výhody pro stavby. Č. t. 2363. Vládní návrh. 117 (10. ledna 1920) 3511; zpráva (rozpočt. a technic. výb.) č. t. 2690. 136 (30. března 1920) 4014.

Úprava státní daně a přirážkové základny u daní reálných. Č. t. 270. Vládní návrh. 14 (9. ledna 1919) 340; zpráva (finanč. výb.) č. t. 627. 39 (26. března 1919) 1033.

Úprava státní přirážky k dani pozemkové. Č. t. 973. Vládní návrh. 53 (22. května 1919) 1533; zpráva (finanč. výb.) č. t. 1823. 90 (18. listop. 1919) 2702.

Změna ustanovení zákona č. 220 ř. z. z r. 1896 pro ukládání výdělkové daně pro období 1918/19. Č. t. 86. Vládní návrh. 7 (3. pros. 1918) 145; zpráva (finanč. výb.) č. t. 163. 8 (10. pros. 1918) 157.

Rozšíření válečné daně na vyšší zisky společnostní a vyšší příjmy jednotlivců; změna některých ustanovení o válečné dani. Č. t. 1813. Vládní návrh. 90 (18. listop. 1919) 2694; zpráva (rozpočt. výb.) č. t. 2283. 113 (30. ledna 1920) 3429.

Změna zákona o osobní dani (§ 125, č. 7.) a ustanovení o poválečných přirážkách ku přímým daním. Č. t. 1692. Vládní návrh. 83 (14. října 1919) 2493; zpráva (finanč. výb.) č. t. 1823. 90 (18. listop. 1919) 2702.

Válečné přirážky k daním přímým za léta 1919 a 1920 a zrušení některých ustanovení o přímých daních pro Slovensko a Podkarpatskou Rus. Č. t. 2232. Vládní návrh. 111 (27. ledna 1920) 3312; zpráva (rozpočt. výb.) č. t. 2396. 120 (17. února 1920) 3594.

Zabavení válečných zisků a náležité zdanění velkého majetku. Dotaz Fr. Zeminové č. 1525. Odpověď č. 1776. 89 (7. listop. 1919) 2636.

Potravní daň na čáře. Dotaz Jana Hrizbyla č. 2603. Odpověď č. 2769. 143 (9. dubna 1920) 4148.

Zákon o potravní dani na čáře. Č. t. 1962. Vládní návrh. 96 (10. prosince 1919) 2833; zpráva (rozpočt. výb.) č. t. 2804. 144 (14. dubna 1920) 4112.

Zákon o všeobecné dani výdělkové pro 1918/19 rozšiřuje se na 1920/21. Č. t. 2216. Vládní návrh. 109 (22. ledna 1920) 3235; zpráva (rozpočt. výb.) č. t. 2257. 112 (29. ledna 1920) 3400.

Zavedení daně z uhlí. Č. t. 996. Vlád. návrh. 53 (22. května 1919) 1533; zpráva (technick. a rozpočt. výb.) č. t. 2783. 142 (9. dubna 1920) 4140.

Zavedení daně z vodní síly. Č. t. 1080. Vládní návrh. 55 (27. května 1919) 1592. 59 (25. července 1919) 1720.

Zavedení státní daně ze zábav. Č. t. 653. Návrh dra Schieszla. 38 (20. března 1919) 1021. dto. (vládní návrh) č. t. 1715. 86 (29. října 1919) 2566.

Změna některých ustanovení zákonných o přímých daních osobních a o dani důchodové. Č. t. 966. Vládní návrh. 50 (15. května 1919) 1404; zpráva (finanč. výb.) č. t. 1049. 55 (27. května 1919) 1600.

Změna a zrušení některých ustanovení o dani z lihu. Č. t. 997. Vládní návrh. 53 (22. května 1919) 1533; zpráva (finanč. výb.) č. t. 1662. 93 (2. prosince 1919) 2780.

Zavedení všeobecné daně nápojové. Č. t. 960. Vládní návrh. 53 (22. května 1919) 1533; zpráva (finanč. výb.) č. t. 1581. 76 (25. září 1919) 2298.

Změna a doplňky některých ustanovení o dani z piva. Č. t. 1917. Vládní návrh. 93 (2. prosince 1919) 2777; zpráva (finanč. výb.) č. t. 2402. 128 (11. března 1920) 3903.

Změna zákona o všeobecné dani z převodu statků, z pracovních výkonův a o dani přepychové pro Slovensko. Č. t. 2217. Vládní návrh. 109 (22. ledna 1920) 3235; zpráva (rozpočt. výb.) č. t. 2258. 112 (29. ledna 1920) 3399.

Změna zákona z 9. března 1897, č. 195. ř. z. o dani z tržby cenných papírů. Č. t. 1402. Vládní návrh. 67 (23. července 1919) 2120; zprava (finanč. výb.) č. t. 1656. 82 (9. října 1919) 2483.

Zrušení daně z vyššího služného. Č. t. 2002. Návrh dra. Fáčka. 99 (16. pros. 1919) 2939; zpráva (finanč. výb.) č. t. 2067. 102 (19. pros. 1919) 3081.

Daňové nedoplatky. Dotaz Otm. Hrejsy č. 1260. Odpověď č. 1481. 70 (10. září 1919) 2166.

Daňová opatření v železniční dopravě viz Železnice.

 

Dar presidentu republiky. Návrh usnesený ústav. výb.; zpráva (ústav. výb.) č. t. 2817. 145 (15. dubna 1920) 4266.

 

Dávky. Promlčení práva z důvodů války k vyměření a vymáhání dávek. Č. t. 1205. Vládní návrh. 58 (24. června 1919) 1680; zpráva (finanč. výb.) č. t. 1444. 69 (24. července 1919) 2150.

Soupis nemovitostí za účelem dávky z majetku. Č. t. 1053. Vládní návrh. 54 (23. května 1919) 1543; zpráva (finanč. výb.) č. t. 1209. 61 (27. června 1919) 1903.

Vybírání obecních a zemských dávek. Č. t. 541. Vládní návrh. 32 (25. února 1919) 908.

Vyloučení existenčního minima domkářů a malorolníků z dávek naturálních. Č. t. 418. Návrh J. Sechtra. 24 (30. ledna 1919) 686; zpráva (zásob. výb.) č. t. 822. 46 (16. dubna 1919) 1235.

Zajišťování dávky z majetku. Č. t. 2009. Vlád. návrh. 99 (16. pros. 1919) 2972; zpráva (rozpočt. výb.) č. t. 2387. 120 (17. února 1920) 3587.

Zákon o dávce z majetku a z přírůstku na majetku. Č. t. 2267. Vládní návrh. 112 (29. ledna 1920) 3417; zpráva (rozpočt. výb.) č. t. 2751. 140 (8. dubna 1920) 4084.

Zavedení dávky z vína v lahvích. Č. t. 990. Vládní návrh. 53 (22. května 1919) 1533; zpráva (finanč. výb.) č. t. 1610. 84 (17. října 1919) 2509.

 

Deklarace pittsburská. Dotaz dra. Dérera, odpověď ministra dra. Šrobára. 73 (18. září 1919) 2268.

 

Dělnictvo. Další vybudování "Slovenské pokladnice pre hospodárských robotnikov v Bratislave". Č. t. 2013. Návrh dra. Blahu. 99 (16. pros. 1919) 2938.

Nezaměstnanost dělnictva. Dotaz R. Nádvorníka č. 322. Odpověď č. 542. 32 (25. února 1919) 909.

Odstranění nezaměstnanosti dělnictva nouzovými stavbami silničními v Moravském Krasu. Č. t. 185. Návrh Jos. Šamalíka. 9 (12. pros. 1918) 177; zpráva (techn. výb.) č. t. 520. 36 (13. března 1919) 997.

Odstranění nezaměstnanosti dělnictva provedením stavby dráhy Výškov-Blansko na Moravě. Č. t. 190. Návrh J. Šamalíka. 9 (12. prosince 1918) 177; zpráva (železnič. a technic. výb.) č. t. 1208. 61 (27. června 1919) 1907.

Ochrana dělnictva proti znásilňování. Dotaz B. Bezděka č. 1853. Odpověď č. 2203. 110 (23. ledna 1920) 3240.

Obuv, podšívky do obleků a látky na prádlo pro zemědělské dělnictvo a malorolníky. Č. t. 2071. Návrh A. Čuříka. 103 (7. ledna 1920) 3105.

Dtto návrh O. Hrejsy č. t. 2047. 102 (19. pros. 1919) 3100.

Přidělení obuvi a šatstva zemědělskému dělnictvu. Č. t. 1797. Návrh Fr. Biňovce. 90 (18. listop. 1919) 2694; zpráva (zásob. výb.) č. t. 1914. 94 (4. prosince 1919) 2792.

Rozšíření přednostního zásobování na veškeré dělnictvo. Č. t. 711. Návrh B. Bezděka. 41 (1. dubna 1919) 1071.

Udělení státních příspěvků textilnímu dělnictvu. Č. t. 16. Návrh J. Hrizbyla. 2 (15. listopadu 1918) 20.

Zavedení pojišťování dělnictva zemědělsk. a čeledi. Č. t. 2. Návrh V. Johanise. 3 (19. listopadu 1918) 31; zpráva (soc. pol. výb.) č. t. 934. 50 (15. května 1919) 1348.

Zavedení úrazového a nemocenského pojištění v zemědělství. Č. t. 122. Návrh dra. Viškovského. 8 (10. prosince 1918) 154; zpráva (soc. pol. výb.) č. t. 934. 50 (15. května 1919) 1348.

Zvýšení vedlejších drahotních požitků, činžovních přídavků a poskytnutí dlouhodobého úvěru veškerému dělnictvu čsl. drah. Č. t. 808. Návrh Fr. Buřívala. 44 (10. dubna 1919) 1172; zpráva (stát. zřízen. výb.) č. t. 1388. 67 (23. července 1919) 2107.

Zřízení závodních výborů zaměstnanců. Č. t. 825. Návrh R. Laubeho. 45 (15. dubna 1919) 1209.

 

Demise. Demise min. železnic Stříbrného. 70 (10. září 1919) 2164.

Demise min. financí prof. dra Horáčka. 82 (9. října 1919) 2490.

Sdělení předsednictva o přijetí demise dosavadního ministerstva presidentem republiky a o jmenování nové vlády. 62 (10. července 1919) 1912.

 

Demobilisace.

Demobilisace koní. Dotaz A. Nováka č. 1065. Odpověď č. 1472. 81 (7. října 1919) 2435.

Demobilisace lékařů-vojínů, kteří neměli příležitosti nabýti nemocniční praxe. Č. t. 681. Návrh dra Mareše. 39 (26. března 1919) 1031; zpráva (branného a finanč. výb.) č. t. 1484. 74 (23. září 1919) 2279.

Demobilisace starších ročníků českoslov. vojska. Dotaz L. Pika č. 1599. Odpověď ministra N. O. Klofáče. 91 (21. listopadu 1919) 2717.

Obsazování venkovských obvodů zdravotních lékaři, vracejícími se ze služby vojenské. Č. t. 67. Návrh Jos. Špačka. 7 (3. prosince 1918) 146; zpráva (branného výb.) č. t. 231. 11 (19. pros. 1918) 212.

Příděl demobilisačního materiálu pro malé živnostníky. Dotaz J. Slavíčka č. 846. Odpověď č. 1025. 52 (21. května 1919) 1450.

Přidělení demobilisačního materiálu maloživnostnictvu. Č. t. 116. Návrh R. Mlčocha. 8 (10. pros. 1918) 155.

Zastoupení v demobilisačních výborech. Dotaz A. Čuříka č. 652. Odpověď č. 989. 51 (20. května 1919) 1408.

 

Demonstrace. Bouřlivé demonstrace v Chotěboři. Dotaz dra Lukavského č. 1704. Odpověď č. 2102. 104 (9. ledna 1920) 3111.

Demonstrace v Chotěboři. Dotaz Ant. Nováka č. 1719. Odpověď č. 2519. 127 (9. března 1920) 3881.

Demonstrace v Košicích. Projev stát. taj. dra Hodži. Dotaz Jos. Kadlčáka č. 1320. Odpověď č. 1666. 81 (7. října 1919) 2435.

Náhrada škody živnostníkům a obchodníkům způsobené jim v protidrahotních demonstracích. Dotaz V. Votruby č. 1119. Odpověď č. 1452. 70 (10. září 1919) 2165.

 

Denis Ernest. Zaslání adresy prof. Denisovi Nár. shrom. Č. t. 15. Návrh R. Jaroše. 1 (14. listop. 1918) 13. 2 (15. listop. 1918) 19; zpráva (kult. výb.) č. t. 110. 7 (3. pros. 1918) 148.

Poděkovací dopis E. Denise na blahopřejný telegram Nár. shrom. 25 (31. ledna 1919) 716.

Denisův fond viz Fondy.

 

Deputace. Žádost presidia ministerské rady ohledně počtů deputací. 111 (27. ledna 1920) 3311.

 

Desinfekce. Povinná desinfekce veřejných budov. Č. t. 176. Návrh L. Landové-Štychové. 9 (12. pros. 1918) 177; zpráva (zdravotního výb.) č. t. 683. 43 (8. dubna 1919) 1144.

 

Deskové pozemky. Změna ustanovení o připsání deskových pozemků. Č. t. 1684. Vládní návrh. 83 (14. října 1919) 2493.

 

Děti. Ochrana dětí v cizí péči a děti nemanželských. Č. t. 1016. Vládní návrh. 51 (20. května 1919) 1409.

Zákon o práci dětí. Č. t. 784. Vládní návrh. 44 (10. dubna 1919) 1172; zpráva (soc. pol. výb.) č. t. 1329. 65 (17. července 1919) 2013.

Zřízení "domovin" pro děti matek, jimž brání povolání v náležité péči o dítě. Č. t. 226. Návrh L. Landové-Štychové. 10 (17. prosince 1918) 201.

 

Devisy. Povinná nabídka cizozemských pohledávek čsl. devisové ústředně. Č. t. 1081. Vládní návrh. 54 (23. května 1919) 1543; zpráva (finanč. výb.) č. t. 1166. 57 (11. června 1919) 1677.

Reforma devisové ústředny a zahájení obchodu s devisami. Č. t. 1379. Návrh dra Heidlera. 66 (22. července 1919) 2033; zpráva (finanč. výb.) č. t. 1707. 86 (29. října 1919) 2568.

 

Diety. Diety poslancův a senátorů; zpráva (ústav. výb.) č. t. 2799. 144 (14. dubna 1920) 4164. 145 (15. dubna 1920) 4284.

Diety poštovním úředníkům, poslaným na Slovensko. Č. t. 258. Návrh V. Votruby. 14 (9. ledna 1919) 340.

 

Divadla. Převzetí zemských pražských divadel do správy státní. Č. t. 807. Návrh dra. Uhlíře. 44 (10. dubna 1919) 1172.

 

Dívčí školy střední viz Střední školy.

 

Dluhopisy cizozemské. Připuštění cizozemských dlužních úpisů s premiemi. Č. t. 967. Vládní návrh. 51 (20. května 1919) 1410; zpráva (finanč. výb.) č. t. 1144. 57 (11. června 1919) 1660.

 

Dluhopisy pražské viz Praha.

 

Dobeš Jakub z Moravských Prus. Odsouzení pro nedodání obilí a brambor. Dotaz Jar. Roučka č. 1086. Odpověď č. 1391. 68 (24. července 1919) 2124.

 

Dobrovíz. Počínání obecního úřadu a hospodářské rady v Dobrovízi. Dotaz J. Sechtra č. 1578. Odpověď č. 2095. 103 (7. ledna 1920) 3103.

 

Dobřichovice. Telefonní spojení Dobřichovice-Praha. Dotaz Jos. Špačka č. 946. Odpověď č. 1158. 57 (11. června 1919) 1654.

 

Dobříš. Stavba dráhy. Č. t. 457. Návrh V. Johanise. 28 (11. února 1919) 792; zpráva (železnič. výb.) č. t. 1208. 61 (27. června 1919) 1907.

 

Dobytek. Ohrožení chovu hovězího dobytka. Dotaz B. Krále č. 1530. Odpověď č. 1913. 93 (2. prosince 1919) 2777.

Okamžité zastavení rekvirování dobytka a zabíjení telat v Čechách, na Moravě a ve Slezsku na dobu půl roku. Č. t. 500. Návrh Mil. vojty. 30 (18. února 1919) 854.

Protizákonné rekvirování dobytka. Dotaz G. Mazance č. 1623. Odpověď č. 2101. 104 (9. ledna 1920) 3111.

Rekvisice dobytka a četnické a vojenské asistence. Dotaz Otm. Hrejsy č. 1652. Odpověď č. 2277. 112 (29. ledna 1920) 3376.

Rekvisice dobytka. Dotaz Jos. Šamalíka č. 186. Odpověď č. 412. 26 (6. února 1919) 743.

Rekvisice na Valašsku. Dotaz Jos. Kadlčáka č. 1307. Odpověď č. 1549. 73 (18. září 1919) 2262.

Rekvisice v okresu holešovském a kyjovském na Moravě. Dotaz O. Hrejsy č. 1431. Odpověď č. 1626. 78 (1. října 1919) 2340.

Snížení dopravních tarifů pro chovný a užitkový dobytek. Č. t. 2348. Návrh Ant. Vahaly. 117 (10. února 1920) 3510.

Úplné zrušení rekvisic hovězího dobytka. Č. t. 1852. Návrh J. Šamalíka. 91 (21. listop. 1919) 2716; zpráva (zásobov. výb.) č. t. 2036. 102 (19. pros. 1919) 3075.

Vydání jednotných předpisů pro odevzdávání dobytka ve všech zemích státu čsl. Č. t. 339. Návrh J. Šamalíka. 17 (16. ledna 1919) 436; zpráva (zásobov. výb.) č. t. 429. 29 (13. února 1919) 835.

Vyplácení paušálu z dodaného jatečného dobytka jako úhrada za vedení dobytčích katastrů v obcích. Dotaz Fr. Hrdličky č. 624. Odpověď č. 932. 48 (13. května 1919) 1285.

Zdanění částek stržených nuceným prodejem dobytka v zemědělství. Dotaz Jos. Špačka č. 609. Odpověď č. 844. 45 (15. dubna 1919) 1209.

Znovuupravení obchodu s dobytkem na Moravě. Č. t. 771. Návrh J. Kopečka. 43 (8. dubna 1919) 1130.

Zřízení státní pojišťovny dobytka. Č. t. 1645. Návrh Ant. Slavíka. 81 (7. října 1919) 2434. 84 (17. října 1919) 2552; zpráva (zeměd. výb. a rozpočt.) č. t. 2775. 142 (9. dubna 1920) 4128.

Zřízení Ústřední komise pro výkup dobytka a zrušení české zemědělské společ. pro zpeněžení dobytka v Praze a němec. společnosti pro obchodování dobytkem pro Čechy. Č. t. 105. Návrh Fr. Hrdličky. 7 (3. prosince 1918) 145.

Zrušení rekvisic dobytka, uvolnění trhův a provedení nákupu dobytka a masa na Slovensku. Č. t. 1873. Návrh O. Hrejsy. 92 (25. listop. 1919) 2746; zpráva (zásobovacího výb.) č. t. 2036. 102 (19. pros. 1919) 3075.

 

Dodávky masa vojsku v Čechách. Dotaz V. Votruby č. 1973. Odpověď č. 2412. 120 (17. února 1920) 3586.

Úprava dodávek. Č. t. 499. Návrh V. Votruby. 30 (18. února 1919) 854; zpráva (živnostens. výb.) č. t. 2103. 104 (9. ledna 1920) 3111.

Sociální podmínky ve smlouvách státních dodávek. Č. t. 1354. Návrh R. Tayerle. 65 (17. července 1919) 2011.

Staré dodávací smlouvy sjednané dřívějším erárem. Č. t. 123. Návrh dra Preisse. 8 (10. prosince 1918) 155.

Zadávání dodávek u pošt. Dotaz Vl. Hatláka č. 1613. Odpověď č. 1769. 88 (5. listop. 1919) 2627.

Zadržování sjednané výplaty za řemeslnické práce. Dotaz Fr. Petrovického č. 2082. Odpověď č. 2357. 117 (10. února 1920) 3510.

Zaplacení dodávek maloživnostníkům a jejich družstvům odvedených před 28. říjnem 1918 vládě rak. uh. čsl. státem. Č. t. 303. Návrh R. Mlčocha. 15 (10. ledna 1919) 352; zpráva (živnostens. výb.) č. t. 588. 37 (18. března 1919) 1016.

 

Dohlédací úřad. Zřízení dohlédacího úřadu dopravního. Č. t. 1876. Návrh Fr. Buřívala. 92 (25. listop. 1919) 2745.

 

Dolní Kounice. Vyšší třída platův úřednických a zřízeneckých. Č. t. 2012. Návrh J. Kopečka. 99 (16. pros. 1919) 2939; zpráva (výb. stát. zřízen.) č. t. 2825. 145 (15. dubna 1920) 4276.

 

Dolní Královice. Stavba dráhy. Č. t. 363. Návrh V. Donáta. 18 (21. ledna 1919) 476; zpráva (železn. výb.) č. t. 1208. 61 (27. června 1919) 1907.

Změna směru stavby dráhy. Č. t. 463. Návrh Fr. Holejšovského. 28 (11. února 1919) 793; zpráva (železn. výb.) č. t. 1208. 61 (27. června 1919) 1907.

("D" resp. Dp - Dz)Přihlásit/registrovat se do ISP