"H"

Habsburkové. Prozatímní správa majetku rodu habsbursko-lotrinského. Č. t. 46. Návrh J. Skorkovského. 5 (26. list. 1918) 76.

Zabavení jmění býv. panovnického rodu. Č. t. 151. Návrh A. Heinricha. 8 (10. pros. 1918) 154.

Zabavení jmění býv. rak. arciv. Bedřicha Habsburka a použití ho k náhradě škod, způsobených příslušníkům R. Čsl. internováním, konfinováním a vězněním. Č. t. 277. Návrh dra Bartoška. 14 (9. ledna 1919) 340; zpráva (ústav. výb.) č. t. 2843. 145 (15. dubna 1920) 4281.

Zákaz pobytu ve státě čsl. a nabytí státní příslušnosti v něm. Č. t. 1517. Návrh F. Síse. 72 (16. září 1919) 2231; zpráva (ústav. výb.) č. t. 2844.

 

Hájek. Komisionelní prohlídky kláštera v Hájku. Dotaz dra Mazance č. 986. Odpověď č. 1858. 92 (25. list. 1919) 2744.

 

Haličtí uprchlíci. Vykázání jich z R. Čsl. Dotaz J. Nohela č. 1064. Odpověď č. 1219. 60 (26. června 1919) 1764.

 

Hardtmuth L. & C. viz Budějovice.

 

Dr. Havel. Zákeřné utracení dra Havla na Těšínsku. Dotaz dra Bulína č. 531. Odpověď č. 775. 43 (8. dubna 1919) 1129.

 

Hazardní hry. Aféra hazardních her. Dotaz Jar. Mattuše č. 1567. Odpověď č. 1690. 84 (17. října 1919) 2506.

 

Historické památky. Organisace úřední ochrany památek v R. Čsl. Č. t. 130. Návrh Al. Jiráska. 10 (17. pros. 1918) 202.

Zřízení výboru pro ochranu hist. památek a přírodních krás. 8 (10. pros. 1918) 156. Volba do výboru. 9 (12. pros. 1918) 193.

 

Hlávkovy koleje. Subvence na krytí ročního schodku. Č. t. 2454. Návrh dra Mareše. 124 (25. února 1920) 3655; zpráva (kult. a rozpočt. v.) č. t. 2661. 135 (26. března 1920) 3998.

 

Hlídky. Vojáci na polních hlídkách a použití zbraně. Dotaz Fr. Biňovce č. 1619. Odpověď č. 2030. 100 (17. pros. 1919) 2977.

 

Hlučínsko. Inkorporace kraje Hlučínského. Č. t. 2271. Vládní návrh. 112 (29. ledna 1920) 3417; zpráva (ústav. výb.) č. t. 2315. 113 (30. ledna 1920) 3455.

Rozšíření platnosti zákona o zabírání velkostatků a o pozemkové reformě na Hlučínsku. Č. t. 2433. Návrh Vl. Drobného. 121 (19. února 1920) 3613.

 

Hnojiva. Hospodaření umělými hnojivy. Dotaz Fr. Hrdličky č. 1355. Odpověď č. 1487. 70 (10. září 1919) 2166.

Odpomoc nedostatku umělých hnojiv. Č. t. 2123. Návrh J. Marchy. 106 (16. ledna 1920) 3155.

Zásobování zemědělství umělými hnojivy. Č. t. 1933. Návrh Fr. Mašaty. 96 (10. pros. 1919) 2833; zpráva (zeměd. výb.) č. t. 2201. 108 (20. ledna 1920) 3174.

 

Hodonín. Stavba trati. Č. t. 469. Návrh J. Marchy. 28 (11. února 1919) 792; zpráva (železnič. a technic. výb.) č. t. 1208. 61 (27. června 1919) 1907.

Znásilnění dělníků pro příslušnost k organisaci křesťansko-sociální v Hodoníně. Dotaz A. Čuříka č. 1854. Odpověď č. 2448. 123 (24. února 1920) 3644.

 

Holešov. Okresní hejtman, vojenská stráž. Dotaz J. Marka č. 1190. Odpověď č. 1546. 72 (16. září 1919) 2231.

Rekvisice dobytka na Holešovsku. Dotaz O. Hrejsy č. 1431. Odpověď č. 1626. 78 (1. října 1919) 2340.

 

Honitba. Jednotný honební zákon pro celou republiku. Č. t. 1895. Návrh Jos. Šamalíka. 93 (2. list. 1919) 2777.

 

Horní Borek. Zřízení zastávky nebo stanice Horní Borek (na trati Praha-Tábor). Č. t. 2079. Návrh dra. Zahradníka. 103 (7. ledna 1920) 3104.

 

Horní Srní. Znovuvybudování obce Horní Srní na Slovensku. Č. t. 2595. Vládní návrh. 133 (22. března 1920) 3970; zpráva (rozpočt. v,) č. t. 2732. 139 (7. dubna 1920) 4061.

 

Horní úřady. Zákon o zřízení a působnosti báňských úřadů. Č. t. 271. Vládní návrh. 14 (9. ledna 1919) 340; zpráva (ústav. v.) č. t. 387. 26 (6. února 1919) 755.

Zřízení občanské dozorčí komise u horních úřadů. Č. t. 194. Návrh dra Frankeho. 9 (12. pros. 1918) 177.

Báňská společenstva. Správa. Č. t. 1026. Vládní návrh. 54 (23. května 1919) 1542.

 

Horní zákon. Uplatňování horního zákona vůči majitelům dolův a svobodných kutišť. Dotaz Vl. Hatláka č. 1186. Odpověď č. 1427. 69 (24. července 1919) 2142.

 

Horníci. Úprava pense a zaopatřovacích požitků horníkům a jejich pozůstalým. Č. t. 1060. Návrh R. Laubeho. 55 (27. května 1919) 1592; zpráva (soc. pol. výb.) č. t. 1717. 86 (29. října 1919) 2571.

Zvýšení požitků vyplácených bratrskými pokladnami hornickým pensistům zřízením ústředních zaopatřovacích fondů. Č. t. 1071. Návrh K. Brožíka. 55 (27. května 1919) 1592; zpráva (soc. pol. výb.) č. t. 1717. 86 (29. října 1919) 2571.

 

Hornictví. Rady závodní a revírní, rozhodčí soudy. Č. t. 1553. Vládní návrh. 74 (23. září 1919) 2279; zpráva (soc. pol. a techn. v.) č. t. 1980. 98 (12. pros. 1919) 2932. 99 (16. pros. 1919) 2940. 100 (17. pros. 1919) 2999.

Změna čl. 18. zákona o závodních a revírních radách. Č. t. 2057. Návrh K. Brožíka. 101 (18. pros. 1919) 3005.

Sdělen list předsedy min. rady, že president republiky nepodepsal zákona o záv. a rev. radách. 104 (9. ledna 1920) 3110.

Vládní návrh zákona o záv. a rev. radách a o rozhodčích soudech. Č. t. 2211 s dodatkem. 113 (30. ledna 1920) 3422; zpráva (soc. pol., techn. a rozpočt. výb.) č. t. 2461. 124 (25. února 1920) 3655.

Účast zaměstnanců na správě dolův a podíl na čistém zisku. Č. t. 2273. Vládní návrh. 112 (29. ledna 1920) 3417; zpráva (soc. pol., techn. a rozpočt. výb.) č. t. 2461. 124 (25. února 1920) 3655.

Úprava postupových poměrů zaměstnanců státních báňských podniků. Zpráva stát. zříz. výboru o vlastním návrhu (podle §§ 14. a 17. jedn. řádu). Č. t. 2806. 145 (15. dubna 1920) 4261.

Vyhledávání a těžení živic (bitumen). Č. t. 2270. Vládní návrh. 112 (29. ledna 1920) 3417; zpráva (rozpočt. a techn. výb.) č. t. 2591. 133 (22. března 1920) 3970.

Změna výměry poplatků z dolových a povrchových měr a z výhradních kutisk. Č. t. 911. Vládní návrh. 48 (13. května 1919) 1287; zpráva (fin. výb.) č. t. 1170. 59 (25. června 1919) 1757.

 

Hořín. Náhrada škod způsobených povodní. Č. t. 2308. Návrh Fr. Hrdličky. 115 (5. února 1920) 3473; zpráva (technic. a rozpočt. výb.) č. t. 2599. 133 (22. března 1920) 3979.

 

Hořovice. Postup okresního soudu při výkupu dlouholetých pachtů. Dotaz Fr. Mašaty. Č. d. 2613, č. o. 2764. 142 (9. dubna 1920) 4124.

Zařadění do III. tř. aktivn. přídavků. Č. t. 2780. Návrh V. Johanise. 142 (9. dubna 1920) 4124; zpráva (stát. zřízen. a rozpočt. výb.) č. t. 2825. 145 (15. dubna 1920) 4276.

 

Hospodářské poměry. Prohlášení min. předsedy Tusara a min. zásobování Houdka o nynějších hospodářských poměrech. 89 (7. list. 1919) 2681, 2685.

 

Hospodářské rady. Ustanovování tajemníků okr. hospodářských rad. Dotaz dra Schieszla č. 1225. Odpověď č. 1319. 64 (15. července 1919) 1993.

 

Hospodářské rostliny. Zušlechťování hospodářských rostlin na dvorech Stará Ves a Přestavlky u Přerova. Č. t. 739. Návrh Vikt. Stoupala. 42 (3. dubna 1919) 1105.

 

Hospodářské a hospodyňské školy viz Školy.

 

Hospodářští příručí. Zařadění hosp. příručí na statcích státních a státem spravovaných do úřednických tříd. Č. t. 2231. Vládní návrh. 111 (27. ledna 1920) 3312; zpráva (stát. zřízen. a rozpočt. výb.) č. t. 2397. 120 (17. února 1920) 3597.

 

Hospozín. Spojovací trať Velvary-Hospozín. Č. t. 305. Návrh Fr. Biňovce. 15 (10. ledna 1919) 352; zpráva (železnič. a techn. výb.) č. t. 1208. 61 (27. června 1919) 1907.

 

Hostince. Uvolnění cukru pro hostince. Č. t. 308. Návrh R. Mlčocha. 15 (10. ledna 1919) 353.

Zrušení ustanovení pivovarského kartelu o rayonování hostinských. Č. t. 623. Návrh K. Brožíka. 37 (18. března 1919) 1010.

 

Hotely. Omezení prodeje a pronájmu hotelů. Č. t. 2076. Vládní návrh. 103 (7. ledna 1920) 3104; zpráva (živn. výb.) č. t. 2175. 110 (23. ledna 1920) 3306.

Vyšší škola pro průmysl hotelový a hostinství v Praze. Č. t. 2437. Návrh Fr. Petrovického. 123 (24. února 1920) 3645.

Zabírání hotelů pro účely úřední a vojenské. Dotaz Fr. Petrovického č. 2078. Odpověď č. 2627. 135 (26. března 1920) 3996.

 

Hradec Králové. Osvobození od domovní daně činžovní a přirážek pro novostavby v t. zv. pevnostním obvodu města Hradce Králové. Č. t. 692. Vládní návrh. 39 (26. března 1919) 1031; zpráva (fin. výb.) č. t. 779. 44 (10. dubna 1919) 1186.

Zřízení vyšší textilní školy průmyslové. Č. t. 135. Návrh dra Preisse. 8 (10. pros. 1918) 154; zpráva (škol. výb.) č. t. 494. 31 (20. února 1919) 904.

 

Hranice obcí, okresů, žup a zemí a jejich změna. Č. t. 2773. Vládní návrh. 141 (9. dubna 1920) 4100; zpráva (ústav. výb.) č. t. 2811. 144 (14. dubna 1920) 4201, 4210.

Ochrana hranic ve Slezsku proti vpádům z Německa. Dotaz J. Rýpara č. 801. Odpověď č. 1047. 54 (23. května 1919) 1542.

 

Hranice na Mor. Chování vojáků při církevním průvodu. Dotaz J. Kadlčáka č. 929. Odpověď č. 1278. 62 (10. července 1919) 1923.

Přeložení výrobny ser z Hranic do Ivanovic. Č. t. 2160. Návrh dra Budínského. 108 (20. ledna 1920) 3168.

 

Hrbas Jan. Rehabilitace studenta H., odsouzeného rak. vojenským soudem pro velezrádu. Dotaz V. Votruby č. 259. Odpověď č. 489. 29 (13. února 1919) 829.

 

Hronov. Stavba trati Nymburk-Dvůr Králové-Hronov. Č. t. 338. Návrh dra Uhlíře. 17 (16. ledna 1919) 437.

 

Hrušky na Mor. Zřízení staniční zastávky na trati Břeclava-Přerov. Č. t. 1078. Návrh B. Bezděka. 55 (27. května 1919) 1592.

 

Humanitní ústavy. Zatímní úprava právních poměrů. Č. t. 2643. Vládní návrh. 135 (26. března 1920) 3997; zpráva (soc. pol. a ústav. výb.) č. t. 2720. 141 (9. dubna 1920) 4114.

 

Humpolec. Zařadění do vyšší tř. místních přídavků. Č. t. 2554. Návrh dra Lukavského 129 (16. března 1920) 3916; zpráva (st. zříz. v.) č. t. 2825. 145 (15. dubna 1920) 4276.

 

Husovo museum. Žádost Společnosti Husova musea o záchranu pozůstatků kaple Betlemské; zpráva (kult. výb.) Č. t. 2716. 138 (6. dubna 1920) 4052.

 

Huti. Postátnění dolův a hutí. Č. t. 321. Návrh dra. Němce. 16 (14. ledna 1919) 397.

 

Hviezdoslav. Blahopřání básníku. Návrh J. S. Machara. 25 (31. ledna 1919) 740. Děkovný telegram básníkův. 27 (7. února 1919) 766.Přihlásit/registrovat se do ISP