"K"resp. Ka - Kp: ("K" resp. Kr - Kz)

Kácení lesů viz Lesy.

 

Kaistura Rud. Znásilnění pro účast na orelských slavnostech. Dotaz J. Rýpara č. 1368. Odpověď č. 1552. 73 (18. září 1919) 2262.

 

Kalendář. Zpracování nového jednotného občanského kalendáře. Č. t. 1035. Návrh L. Landové-Štychové. 54 (23. května 1919) 1542.

 

Kamenice u Jílového. Zavedení autobusového poštovního spojení. Č. t. 475. Návrh E. Špatného. 28 (11. února 1919) 793; zpráva (poštov. výb.) č. t. 1309. 65 (17. července 1919) 2029.

 

Kamenoprůmysl. Česká vyšší škola pro kamenoprůmysl v Brně. Č. t. 1516. Návrh Vil. Votruby. 72 (16. září 1919) 2231.

 

Kancelář presidenta R. Č. Zřízení. Č. t. 1401. Vládní návrh. 67 (23. července 1919) 2121; zpráva (ústav. výb.) č. t. 1940. 95 (5. prosince 1919) 2824.

 

Kanceláře poslanecké sněmovny a senátu. Zákon o organisaci těchto kanceláří; zpráva (ústav. výb.) č. t. 2823. 145 (15. dubna 1920) 4273.

 

Kancelářští pomocníci. Zvýšení platu kancelář. pomocníků. Č. t. 382. Návrh dra. Rambouska. 20 (23. ledna 1919) 536; zpráva (stát. zřízen. výb.) č. t. 1661. 81 (7. října 1919) 2457.

 

Kapitál. Provozovací kapitál. Vrácení maloživnostníkům. Č. t. 646. Návrh R. Mlčocha. 38 (20. března 1919) 1021.

 

Karpatská Rus viz Podkarpatská Rus.

 

Kartel viz Pivovary.

 

Katastr. Zřízení generál. ředit. katastru daně pozemkové. Č. t. 420. Návrh inž. Bečky. 24 (30. ledna 1919) 686.

 

Katastrofa v Lazích viz Lazy.

 

Katecheti viz Učitelé a profesoři.

 

Kateřinky. Zařadění do vyšší tř. místních přídavků. Č. t. 2681. Návrh Fr. Zíky 136 (30. břez. 1919) 4010.

 

Kauce. Kreditování kaucí býv. rakouského eráru. Č. t. 1221. Návrh Vl. Hatláka. 61 (27. června 1919) 1836.

Vyplácení kauci. družstvům a společenstvům živnostenským, složených při ofertách, zadaných býv. rakousk. eráru. Č. t. 1187. Návrh Vl. Hatláka. 58 (24. června 1919) 1681; zpráva (živnost. a rozpočt. výb.) č. t. 2388. 119 (13. února 1920) 3577.

 

Kavárny. Uvolnění cukru pro kavárny. Č. t. 308. Návrh R. Mlčocha. 15 (10. ledna 1919) 353.

 

Kazatelen - zneužívání (doplněk § 303 trest. zák.) viz Náboženství.

 

Kinematografy. Podřízení kinematografie výhradně ministerstvu školství a. národní osvěty. Č. t. 1782. Návrh St. K. Neuma na. 90 (18. listop. 1919) 2695; zpráva (kultur. výb.) č. t. 2109. 105 (13. ledna 1920) 3128.

 

Kladno. Projev dra Soukupa na veřejné schůzi na Kladně. Dotaz V. Dyka č. 554. Odpověď č. 853. 46 (16. dubna 1919) 1223.

Zařadění do vyšší tř. drahotních přídavků. Č. t. 2753. Návrh dra Matouška. Zpráva (stát. zřízenec. výb.) č. t. 2825. 145 (15. dubna 1920) 4276.

Poskytnutí sezonního přídavku státním zaměstnancům. Č. t. 464. Návrh L. Austa. 28 (11. února 1919) 793.

 

Kladno-Nučice. Zveřejnění dráhy Kladensko-Nučické. Č. t. 145. Návrh L. Austa. 8 (10. prosince 1918) 154; zpráva (doprav. výb.) č. t. 2105. 105 (13. ledna 1920) 3141.

 

Klášterní školy. Otázka zesvětštění klášterních škol. Dotaz Fr. Zeminové č. 1334. Odpověď č. 2524. 127 (9. března 1920) 3881.

Převzetí klášterních škol do státní správy. Č. t. 83. Návrh Fr. Zeminové. 7 (3. prosince 1918) 145; zpráva (škols. výb.) č. t. 925.

Zrušení klášterních škol. Č. t. 1036. Návrh L. Landové-Štychové. 54 (23. května 1919) 1542.

 

Kláštery. Klášter sv. Gabriela na Smíchově. Dotaz dra Schieszla č. 460. Odpověď č. 696. 39 (26. března 1919) 1031.

Prodej nemovitého majetku klášterních komunit. Dotaz dra Němce č. 1240. Odpověď č. 1504. 70 (10. září 1919) 2166.

 

Klenotníci. Postátnění odborné školy pro klenotníky v Praze. Č. t. 1989. Návrh B. Fischera. 99 (16. prosince 1919) 2939.

 

Klih. Vývoz klihu do Německa. Dotaz Vlad. Hatláka č. 2166. Odpověď č. 2525. 127 (9. března 1920) 3881.

 

Klimkovice ve Slezsku. Postátnění zimní hospodářské školy. Č. t. 984. Návrh Fr. Zíky. 51 (20. května 1919) 1409.

 

Klobouky. Ochrana domácí výroby klobouků. Dotaz dra Mazance č. 1130. Odpověď č. 1251. 62 (27. července 1919) 1922.

 

Kněží viz též semináře.

Drahotní přídavek kněžím ustanoveným v duchovní správě. Č. t. 1710. Návrh Fr. Kroihera. 86 (29. října 1919) 2565; zpráva (kult. výb.) č. t. 2546. 141 (9. dubna 1920) 4122.

Drahotní přídavek pro duchovenstvo. Č. t. 1761. Návrh dra Stojana. 88 (5. listop. 1919) 2627; zpráva (kult. výb.) č. t. 2546. 141 (9. dubna 1920) 4112.

Pensionování vojenských kněží. Dotaz B. Bezděka č. 1938. Odpověď č. 2332. 115 (5. února 1920) 3473.

Postup a pense duchovních za války mobilisovaných. Č. t. 2321. Návrh dra Stojana. 115 (5. února 1920) 3473; zpráva (kult. výb.) č. t. 2759. 140 (8. dubna 1920) 4078.

Zvýšení pense starým pensistům-kněžím. Č. t. 1264. Návrh dra Stojana. 62 (10. června 1919) 1924. Zpráva (kult. výb.) Č. t. 2304. 114 (3. února 1920) 3468.

Zrušení § 5. ř. z. z 28. března 1918 č. 115 o pensích kněží staropensistů. Č. t. 1749. Návrh dra Stojana. 88 (5. listop. 1919) 2627. Zpráva táž.

Včítání let učitelům náboženství na středních školách. Č. t. 1135. Návrh dra Stojana. Zpráva (kulturn. výb.) Č. t. 1437. 57 (11. června 1919) 1653. 69 (24. července 1919) 2156.

 

Knihkupectví. Prohlášení knihkupectví za živnost volnou. Č. t. 917. Návrh dra Horáčka. 48 (13. května 1919) 1287; zpráva (kult. a živnost. výb.) č. t. 1892. 94 (4. prosince 1919) 2803.

 

Knihovny. Organisace biblioték. Č. t. 107. Návrh dra B. Němce. 7 (3. pros. 1918) 145.

Přestěhování studijní knihovny z Olomouce do Brna a změna jména v "universitní". Č. t. 578. Návrh A. Konečného. 35 (11. března 1919) 968.

Revise žákovských knihoven. Č. t. 410. Návrh dra F. Krejčího. 22 (28. března 1919) 601.

Úprava hmotných a služebních poměrů zřízenců universitní knihovny v Praze. Č. t. 715. Návrh dra Frankeho. 41 (1. dubna 1919) 1071.

Úprava hmotných poměrů úřednictva universitní knihovny pražské. Č. t. 714. Návrh dra F. Krejčího. 41 (1. dubna 1919) 1071.

Vybudování a reorganisace pražské universitní knihovny. Č. t. 373. Návrh dra Horáčka. 18 (21. ledna 1919) 477.

Zákon o zřízení obecních knihoven. Č. t. 1233. Vládní návrh. 61 (27. června 1919) 1835; zpráva (kultur. výb.) č. t. 1357. 66 (22. července 1919) 2046.

 

Knihtiskařské závody na Moravě. Zadávání železničních tiskopisů. Dotaz dra Dolanského č. 1241. Odpověď č. 1426. 69 (24. července 1919) 2142.

 

Knihtiskařství. Prohlášení knihtiskařství za živnost volnou. Č. t. 917. Návrh dra Horáčka. 48 (13. května 1919) 1287; zpráva (živnost. a kult. výb.) č. t. 1892. 94 (4. prosince 1919) 2803.

 

Knížky čelední a pracovní. Odstranění pracovních a čeledních knížek. Č. t. 1476. Vládní návrh. 70 (10. září 1919) 2164; zpráva (soc. polit. výb.) č. t. 1689. 84 (17. října 1919) 2509.

 

Koblina. Zrušení kobliny v Podkarpatské Rusi a na Slovensku. Č. t. 2746. Návrh vládní. 139 (7. dubna 1920) 4057; zpráva (právn. výb.) č. t. 2809. 144 (14. dubna 1920) 4201.

 

Kočovníci. Krádeže a loupežná přepadání venkovského obyvatelstva v jihočeských okresích, páchané kočovnými tlupami. Dotaz Mil. Vojty č. 1328. Odpověď č. 1671. 81 (7. října 1919) 2435.

Omezení kočovnictví. Č. t. 1722. Návrh Vojt. Čipery. 86 (29. října 1919) 2565.

 

Kohn Dr., arcibiskup. Osud jeho universitního odkazu. Dotaz dra. Weyra č. 1878. Odpověď č. 2205. 110 (23. ledna 1920) 3240.

 

Kojenci. Vzetí ochrany kojenců do správy státní. Č. t. 153. Návrh B. Vikové-Kunětické. 8 (10. prosince 1918) 154; zpráva (soc. polit. výb.) č. t. 760. 44 (10. dubna 1919) 1187.

 

Koláři. Poškozování kolářů vojenskými dílnami. Dotaz Fr. Petrovického č. 1523. Odpověď č. 1726. 86 (29. října 1919) 2565.

Poškozování řemesla kolářského propůjčováním kolářů-vojáků velkostatkům. Dotaz Fr. Petrovického č. 1522. Odpověď č. 1729. 86 (29. října 1919) 2565.

 

Kolín n. Lab. Nádražní krádeže a násilnosti. Dotaz Jar. Mattuše č. 1118. Odpověď č. 1318. 64 (15. července 1919) 1992.

Zařadění do vyšší třídy místních přídavků. Č. t. 2554. Návrh dra. Lukavského. 129 (16. března 1920) 3916; zpráva (st. zříz. výb.) č. t. 2825. 145 (15. dubna 1920) 4276.

 

Kolkování bankovek. Neoprávněné zadržování peněz při akci kolkovací. Dotaz dra. Matouška č. 1866. Odpověď č. 2171. 108 (20. ledna 1920) 3168.

Odmítání žádostí živnostníků o úředně povolené vrácení zadržených peněz při kolkování berní správou v Chrudimi. Dotaz Fr. Petrovického č. 1720. Odpověď č. 2080. 103 (7. ledna 1920) 3102.

Zákon o kolkování bankovek a soupisu jmění. Č. t. 544. Vládní návrh. 32 (25. února 1919) 914; zpráva (finanč. výb.) č. t. 547. 33 (25. února 1919) 918.

 

Kolky. Bankovky s falešnými kolky. Dotaz Vlad. Hatláka č. 1223. Dotaz Rud. Mlčocha č. 1237. Dotaz dra. Engliše č. 1257. 70 (10. září 1919) 2165. Odpověď č. 1477.

Bankovky s podezřelými kolky. Dotaz R. Mlčocha č. 1955. Odpověď č. 2301. 115 (5. února 1920) 3472.

Stažení rakouských kolků. Dotaz Vlad. Hatláka č. 1185. Odpověď č. 1314. 64 (15. července 1919) 1992.

Změna zákonných ustanovení o kolku směnečném. Č. t. 2673. Návrh dra. Rašína. 136 (30. března 1920) 4010; zpráva (rozpočt. výb.) č. t. 2721. 139 (7. dubna 1920) 4061.

 

Koller Rudolf. Nezákonné zatčení důvěrníka Rud. Kollera. Dotaz R. Bechyně č. 773. Odpověď č. 1147. 57 (11. června 1919) 1654.

 

Koloniální osady. Zřízení koloniálních osad pro potulné rodiny v R. Č. Č. t. 972. Návrh F. Němce. 51 (20. května 1919) 1409.

 

Koloniální zboží. Rozdělování koloniálního zboží za pomoci legitimního obchodu. Dotaz A. Sládka č. 948. Odpověď č. 1272. 62 (10. července 1919) 1922.

 

Kolonisace vnitřní (výbor). Zřízení. 8 (10. prosince 1918) 156.

Volba. 9 (12. pros. 1918) 193.

Ustavil se. 17 (16. ledna 1919) 474.

Doplňovací volby. 19 (22. ledna 1919) 533. 35 (11. března 1919) 992.

 

Kolonisté. Získání půdy pro kolonisty. Č. t. 1896. Návrh Jar. Marchy. 93 (2. pros. 1919) 2777.

 

Kolportéři. Pronásledování kolportérů dělnického tisku v R. Č. Dotaz Ant. Svěceného č. 785. Odpověď č. 1012. 51 (20. května 1919) 1409.

 

Kompensační komise. Zřízení státní kompensační komise pro vývoz a dovoz. Č. t. 473. Návrh dra. Viškovského. 28 (11. února 1919) 793; zpráva (ústav. výb.) č. t. 586. 37 (18. března 1919) 1012.

 

Kompetence ministerstev viz Ministerstva.

 

Koně. Demobilisace vojenských koní a částečný jejich rozprodej. Č. t. 1804. Návrh Vl. Drobného. 90 (18. listop. 1919) 2694.

Hospodaření erárními koňmi. Dotaz Em. Špatného č. 2439. Odpověď č. 2576. 130 (18. března 1920) 3925.

Nabídka americké misse na koupi 18.000 koní R. Č. Dotaz inž. F. Klindery č. 1544. Odpověď č. 1774. 89 (7. listop. 1919) 2636.

Odnětí reservních vojenských koní rolníkům. Dotaz J. Marchy č. 803. Odpověď č. 1074. 55 (27. května 1919). 1592.

Opatření na prospěch zájemníků z Blatenska poškozených hřebčí nákazou v tomto kraji. Č. t. 2583. Návrh Jos. Špačka. 130 (18. března 1920) 3925.

Přidělování koní z Francie dodaných. Dotaz J. Šamalíka č. 1583. Odpověď č. 1758. 88 (5. listop. 1919) 2626.

Provádění demobilisace koní. Dotaz A. Nováka č. 1065. Odpověď č. 1472. 81 (7. října 1919) 2435.

 

Konference. Mezinárodní konference obchodní; zpráva (dopravního výb.) č. t. 1982. 99 (16. pros. 1919) 2970.

Volba delegátů pro 6. zasedání mezinárodní parlamentní. konference pro obchod v Bruselu. 121 (19. února 1920) 3622.

 

Konfiskace. Zabavení čís. 43. týdenníku "Sociální Demokrat". Dotaz Jos. Stivína č. 2077. Odpověď č. 2233. 111 (27. ledna 1920) 3312.

Zabavení "Nár. Listů" z 24. června 1919 a konfiskační praxe vůbec. Dotaz dra. Lukavského č. 1222. Odpověď č. 1672. 81 (7. října 1919) 2435.

Zabavení plakátu "Pěstitelům bramborů" v Něm. Brodě. Dotaz J. Hyrše č. 1674. Odpověď č. 1945. 96 (10. prosince 1919) 2833.

Zabavení jmění Bedřicha Habsburka viz Habsburkové.

Zákon, jimž se doplňuje zákon ze dne 2. listop. 1918, č. 8. Sb. z. a n., o zrušení zabavení majetku pro velezrádné činy. Č. t. 291. Vládní návrh. 14 (9. ledna 1919) 340; zpráva (právn. výb.) č. t. 1821. 90 (18. listop. 1919) 2700.

Zrušení zabavení jmění pro velezrádu na území druhdy uherském. Č. t. 1590. Vládní návrh. 74 (23. září 1919) 2279; zpráva (právního výb.) č. t. 1821. 90 (18. listop. 1919) 2700.

 

Kongrua. Zvýšení kongruy duchovenstva katolického, řecko-katol., evangelického a řecko-orientálního. Č. t. 1899. Návrh dra. Stojana. 93 (2. prosince 1919) 2777; zpráva (kultur. výb.) č. t. 2546. 141 (9. dubna 1920) 4112.

 

Konkursy. Obsazování míst úřednických veřejným konkursem. Č. t. 136. Návrh dra. B. Němce. 8 (10. prosince 1918) 154; zpráva (ústav. výb. č. t. 503. 34 (7. února 1919) 960.

Podmínka německé národnosti při obsazování úřednických míst konkursem. Dotaz dra. Hajna č. 1332. Odpověď č. 1574. 74 (23. září 1919) 2278.

 

Konopí. Zvýšení pěstování konopí. Dotaz Jos. Špačka č. 2081. Odpověď č. 2319. 115 (5. února 1920) 3472.

 

Konservatoře. Zřízení konservatoře hudby v Brně. Č. t. 175. Návrh dra. Weyra. 9 (12. prosince 1918) 177; zpráva (školsk. výb.) č. t. 661. 43 (8. dubna 1919) 1146.

Postátnění konservatoře hudby v Brně. Č. t. 2124. Návrh dra Budínského. 106 (16. ledna 1920) 3154; zpráva (kultur. a rozpočt. výb.) č. t. 2592. 133 (22. března 1920) 3975.

Postátnění konservatoře hudby v Praze. Č. t. 1756. Návrh K. Jonáše. 88 (5. listop. 1919) 2627; zpráva (kultur. výb.) č. t. 1907. 94 (4. prosince 1919) 2787.

Úprava platů profesorů, učitelů a zaměstnanců státní konservatoře v Praze. Č. t. 2482. Vládní návrh. 124 (5. února 1920) 3655; zpráva (stát. zřízen. výb., kultur. a rozpočt.) č. t. 2588. 131 (19. března 1920) 3940.

 

Kontingent. Výměra kontingentu obilí malým rolníkům. Dotaz A. Kaderky č. 1621. Odpověď č. 1860. 92 (25. listop. 1919) 2744.

 

Kontribučenské fondy. Úprava kontribučenských fondů na Moravě. Č. t. 1866. Návrh J. Šamalíka. 92 (25. listop. 1919) 2745.

 

Kontrola. Celní kontrola na hranicích Rakous a Uher. Dotaz St. K. Neumanna č. 193. Odpověď č. 378. 18 (21. ledna 1919) 476.

Zřízení dobrovolné kontroly zásobovací služby. Č. t. 352. Návrh F. Jiráska. 17 (16. ledna 1919) 436.

Zřízení zvláštní parlamentární kontroly finanční. Č. t. 1910. Návrh J. Šrámka. 93 (2. pros. 1919) 2777.

 

Kontrolní komise finanční. Volba komise dle § 17. zák. ze dne. 25. února 1919 č. 84. Sb. z. a n. 36 (13. března 1919) 1004.

Ustavila se 71 (11. září 1919) 2186.

Doplňovací volba. 75 (23. září 1919) 2393.

Ustavila se. 96 (10. prosince 1919) 2834.

 

Kontrolní úřady. Zřízení nejvyššího účetního kontrolního úřadu. Č. t. 237. Vládní návrh. 10 (17. prosince 1918) 201; zpráva (ústav. výb.) č. t. 606. 38 (20. března 1919) 1021.

Zřízení státního kontrolního úřadu zásobovacího. Č. t. 1563. Návrh F. Jiráska. 74 (23. září 1919) 2279.

 

Konvalina. Nevyplácení pense Janu Konvalinovi, železničnímu strážníku v Bližkovicích na Moravě. Dotaz J. Jílka č. 2225. Odpověď č. 2577. 130 (18. března 1920) 3925.

 

Kosina, president zemské politické správy. Úřední jazyková praxe. Dotaz V. Freimana č. 1336. Odpověď č. 1667. 81 (7. října 1919) 2435.

 

Kostelec n. Čer. Lesy. Vybudování místní dráhy. Č. t. 434. Návrh Jos. Špačka. 26 (6. února 1919) 743; zpráva (železnič. výb.) č. t. 1208. 61 (27. června 1919) 1907.

 

Košikáři. Zpráva (živnost. výb.) o peticí č. 1492, týkající se požadavku košikářů československých. Č. t. 2714. 138 (6. dubna 1920) 4051.

 

Kotly. Vrácení zrekvirovaných kotlů. Č. t. 748. Návrh O. Hrejsy. 43 (8. dubna 1919) 1130; zpráva (branného výb.) č. t. 1967. 98 (12. prosince 1919) 2930.

 

Kotvald František. Postřelení hocha Fr. Kotvalda nádražní stráží v Poděbradech. Dotaz Ant. Nováka č. 246. Odpověď č. 432. 26 (6. února 1919) 743.

 

Kouřim. Vybudování místní dráhy. Č. t. 434. Návrh Jos. Špačka. 26 (6. února 1919) 743; zpráva (železnič. výb.) č. t. 1208. 61 (27. června 1919) 1907.

Zavedení autobusového spojení poštovního. Č. t. 474. Návrh E. Špatného. 28 (11. února 1919) 793; zpráva (poštov. výb.) č. t. 1309. 65 (17. července 1919) 2029.

 

Kováři. Poškozování kovářů vojenskými dílnami. Dotaz Fr. Petrovického č. 1523. Odpověď č. 1726. 86 (29. října 1919) 2565.

 

Kovoprůmysl. Doplněk § 14. zák. o zřízení rozhodčí komise pro úpravu služebního poměru v kovodělném průmyslu. Č. t. 1869. Vládní návrh. 92 (25. listop. 1919) 2745; zpráva (soc. pol. výb.) č. t. 1915. 94 (4. prosince 1919) 2789. 95 (5. prosince 1919) 2818.

Spor mezi kovoprůmyslovými závody a úřednictvem. Dotaz J. Hrizbyla. Odpověď min. soc. péče. 123 (24. února 1920) 3650.

("K" resp. Kr - Kz)Přihlásit/registrovat se do ISP