"M"

Maďarsko. Maďarská propaganda. Dotaz M. Duly, odpověď min. zahranič. zálež. 121 (19. února 1920) 3624.

Zřízení kursů pro žáky maďarských středních škol na Slovensku. Č. t. 245. Návrh B. Němce. 11 (19. pros. 1918) 211.

 

Majetek. Dávka z majetku a přírůstku na majetku. Č. t. 2267. Vládní návrh. 112 (29. ledna 1920) 2416; zpráva (rozpočt. výb.) č. t. 2751. 140 (8. dubna 1920) 4084.

Soupisová povinnost movitého jmění. Dotaz J. Kopečka č. 1458. Odpověď č. 1494. 70 (10. září 1919) 2166.

Zákon o obstavení majetku domovního, průmyslového a horního. Č. t. 283. Návrh dra Viškovského. 14 (9. ledna 1919) 340.

Zákon o soupisu jmění za účelem uložení majetkové daně. Č. t. 544. Vládní návrh. 32 (25. února 1919) 914; zpráva (finanč. výb.) č. t. 547. 33 (25. února 1919) 918.

Zcizení státního nemovitého majetku. Č. t. 2416. Vládní návrh. 121 (19. února 1920) 3880; zpráva (rozpočt. výb.) č. t. 2494. 127 (9. března 1920) 3880.

Přípis minist. rady, že nebyl presidentem republiky potvrzen zákon o zcizení státního nemovitého majetku. 134 (24. března 1920) 3985.

Zjištění majetkových práv příslušníků R. Č. za hranicemi. Č. t. 140. Návrh Fr. Síse. 8 (10. pros. 1918) 155; zpráva (finanč. výb.) č. t. 380. 26 (6. února 1919) 756.

Zlidovění velikých jmění. Dotaz Jos. Svozila č. 101. Odpověď č. 379. 18 (21. ledna 1919) 476.

 

Malarie. Péče o bývalé vojíny postižené malarií. Dotaz V. Votruby č. 1468. Odpověď č. 1575. 74 (23. září 1919) 2278.

 

Malorolníci viz Zemědělci.

 

Maloživnostníci viz Živnostníci.

 

Mann Jarosl. Jednání správce okres. hejtmanství v Ledči nad Sázavou Jarosl. Manna. Dotaz inž. Pospíšila č. 835. Odpověď č. 1159. 57 (11. června 1919) 1654.

 

Manželské právo. Doplnění ustanovení o právu manželském. Č. t. 1301. Návrh dra Schieszla. 64 (15. července 1919) 1993.

Doplnění zákona o reformě práva manželského. Č. t. 1568. Návrh dra Schieszla. 74 (23. září 1919) 2279.

Obřadnosti manželské smlouvy a o rozluce manželství. (Doplnění zákona z 22. V. 1919, č. 320. Sb. z. a n.) Č. t. 1398. Vládní návrh. 67 (23. července 1919) 2121; zpráva (právního výb.) č. t. 2672.

Platnost § 12. zákona o reformě práva manželského na Slovensku. Dotaz dra Kmeťka č. 1531. Odpověď č. 1755. 88 (5. listop. 1919) 2626.

Reforma manželského práva. Č. t. 1. Návrh dra Boučka. 1 (14. listop. 1918) 13; zpráva (právního výboru) č. t. 298. 34 (27. února 1919) 961; dodatečná zpráva (právního výb.) č. t. 1007. 51 (20. května 1919) 1410. 52 (21. května 1919) 1454, 1460. 53 (22. května 1919) 1496, 1522.

Úprava nároků na zaopatřovací požitky rozvedených manželek. Č. t. 1344. Vládní návrh. 67 (23. července 1919) 2077.

 

Masaryk. Lidové vydání spisů Masarykových. Č. t. 71. Návrh dra Veselého. 7 (3. prosince 1918) 145; zpráva (kultur. výb.) č. t. 536. 36 (13. března 1919) 1002.

Předložení spisu "Masaryk-Osvoboditel" Nár. shromáždění minist. vyučování před odevzdáním do tisku. Č. t. 620. Návrh dra Novotného. 37 (18. března 1919) 1010.

Zřízení Masarykovy Akademie práce. Návrh O. Vochoče. 26 (6. února 1919) 743; zpráva (kult. a technic. výb.) č. t. 2264. 112 (29. ledna 1920) 3405.

 

Máslo. Zabezpečení a zvýšení produkce másla. Č. t. 238. Návrh dra Kubíčka. 11 (19. prosince 1918) 210.

 

Maso. Daň z masa. Č. t. 1693. Vládní návrh. 96 (10. pros. 1919) 2833; zpráva (rozpočt. výb.) č. t. 2803. 144 (14. dubna 1920) 4192.

Dodávky masa vojsku. Dotaz V. Votruby č. 1094. Odpověď č. 1632. 81 (7. října 1919) 2434.

Dodávky masa vojsku v Čechách. Dotaz V. Votruby č. 1973. Odpověď č. 2412. 120 (17. února 1920) 3586.

Přeplácení masa. Dotaz R. Mlčocha č. 386. Odpověď č. 525. 32 (25. února 1919) 909.

Zásobování měst masem. Dotaz. B. Krále č. 1530. Odpověď č. 1913. 93 (2. pros. 1919) 2777.

 

Matky. Vzetí ochrany matek do správy státní. Č. t. 153. Návrh B. Vikové-Kunětické. 8 (10. prosince 1918) 155; zpráva (soc. polit. výb.) č. t. 760. 44 (10. dubna 1919) 1171.

 

Matriky. Vedení matrik úředníky u obci. Č. t. 344. Návrh J. V. Hroudy. 17 (16. ledna 1919) 474.

 

Maturanti. Ignorování žádostí ženských maturantů o místa při poštovním ředitelství. Dotaz L. Landové-Štychové č. 1648. Odpověď č. 1838. 92 (25. listop. 1919) 2744.

 

Maximální ceny. Snížení maximálních směrných cen. Č. t. 2635. Návrh Vl. Drobného. 134 (24. března 1920) 3987.

 

Mayerová Jana Marie. Znásilnění svobody přesvědčení. Dotaz inž. Pospíšila č. 502. Odpověď č. 788. 44 (10. dubna 1919) 1172.

 

Měčín. Teror soc. dem. organisace. Dotaz R. Berana č. 2019. Odpověď č. 2379. 118 (12. února 1920) 3554.

 

Měď. Nepochopitelný postup úřadu pro potírání lichvy, jenž uvolnil zabavenou měď. Dotaz dra. Velicha č. 1378. Odpověď č. 1507. 70 (10. září 1919) 2166.

 

Meliorace viz též Vodní hospodářství.

Příděl potravin vodním družstvem pro dělnictvo při melioračním podnikání. Č. t. 753. Návrh K. Sonntága. 43 (8. dubna 1919) 1130.

Změna zákona o financování prací melioračních. Č. t. 220. Návrh Fr. Udržala. 10 (17. pros. 1918) 202; zpráva (výb. pro vodní hospodářství) č. t. 613.

Poskytnutí dalších podpor čsl. státem všem vodním družstvům v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Č. t. 211. Návrh Fr. Udržala. 10 (17. pros. 1918) 201; zpráva (finanč. výb.) č. t. 1193. 59 (25. června 1919) 1758.

Zvelebení zemědělství stavbami vodními. (Změna zákona ze 4./1. 1909, č. 4. ř. z.) Č. t. 1772. 88 (5. listop 1919) 2627; zpráva (zeměděl. a techn. výb.) č. t. 2065. 102 (19. pros. 1919) 3077.

 

Mělník. Náhrada škod způsobených povodní. Č. t. 2436. Návrh Ot. Hübnera. 123 (24. února 1920) 3644; zpráva (technic. a rozpočt. výb.) č. t. 2599. 133 (22. března 1920) 3977.

Přeměna vinařsko-ovocnické školy na Mělníce v akademii. Č. t. 1733. Návrh Ant. Slavíka. 86 (29. října 1919) 2565.

Stavba spojovací železnice mezi stanicí Jenšovicemi a Mělníkem. Č. t. 306. Návrh Fr. Biňovce. 15 (10. ledna 1919) 352; zpráva (železnič. výb.) č. t. 1208. 61 (27. června 1919) 1907.

 

Menšinový výbor. Zřízení. 6 (27. listop. 1918) 141.

Volby. 7 (3. pros. 1918) 148.

Ustavil se. 18 (21. ledna 1919) 506.

Doplňovací volby 22 (28. ledna 1919) 646. 28 (11. února 1919) 824. 34 (27. února 1919) 962.

Menšinový výbor sloučen s výborem kulturním. 56 (28. května 1919) 1613.

Zpráva menšinového výboru o petici č. 6, č. t. 400. 26 (6. února 1919) 762.

 

Menšiny. Menšinové školství. Dotaz dra. Lukavského č. 548. Odpověď č. 887. 48 (13. května 1919) 1285.

Porušení práv české menšiny v rakouské republice. Dotaz L. Pika č. 1561. Odpověď č. 1920. 94 (4. pros. 1919) 2786.

Sebrání zevrubných údajů o českých menšinách a zřízení menšinového oddělení při ministerském předsednictvu. Č. t. 257. Návrh dra. J. Metelky. 14 (9. ledna 1919) 340.

 

Měřín. Stavba železnice. Č. t. 343. Návrh J. Šamalíka. 17 (16. ledna 1919) 437; zpráva (technic. a železnič. výb.) č. t. 1208. 61 (27. června 1919) 1907.

 

Města. Názvy měst. Č. t. 2645. Vládní návrh. 134 (24. března 1920) 3987; zpráva (úst. výb.) č. t. 2792. 144 (14. dubna 1920) 4166.

Prozatímní úprava správy měst s regulovaným magistrátem na Slovensku. Č. t. 2642. Vládní návrh. 134 (24. března 1920) 3987; zpráva (ústav. a rozpočt. výb.) č. t. 2693. 137 (31. března 1920) 4040.

Zařadění měst do vyšší třídy aktivních resp. místních přídavků. Zpráva (stát. zřízen. výb.) č. t. 2825, o návrzích, peticích, dopisech a telegramech. 145 (15. dubna 1920) 4276.

Změna městských statutů viz Statuty městské.

 

Měšťanské školy viz Školy a Učitelé.

 

Měšťanství. Zrušení čestného měšťanství, jakož i měšťanských práv. Č. t. 2118. Návrh L. Pika. 106 (16. ledna 1920) 3155; zpráva (ústav. výb.) č. t. 2836. 145 (15. dubna 1920) 4278.

 

Meteorologie. Vojenská meteorologická stanice v Praze. Dotaz dra. Němce č. 1224. Odpověď č. 1627. 78 (1. října 1919) 2340.

Zřízení ústředního státního ústavu meteorologického. Č. t. 493. Návrh dra. B. Němce. 30 (18. února 1919) 854.

 

Mezinárodní obchodní konference viz Konference.

 

Meziříčí Valašské-Krásno. Zařadění do II. tř. aktivních přídavků úřednických. Č. t. 2500. Návrh Ant. Vahaly. 127 (9. března 1920) 3881; zpráva (stát. zřízen. výb.) č. t. 2825. 145 (15. dubna 1920) 4276.

 

Mezno. Státní pomoc vyhořelým. Č. t. 1778. Návrh dra. Zahradníka. 89 (7. listop. 1919) 2636.

 

Mikulov. Zařadění do vyšší třídy úřednických přídavků. Č. t. 2189. Návrh Vl. Hatláka. 110 (23. ledna 1920) 3240; zpráva (stát. zřízen. výb.) č. t. 2825. 145 (15. dubna 1920) 4276.

 

Milevsko. Změna komisionáře stát. obil. ústavu v polit. okr. milevském. Dotaz J. Šolle č. 1808. Odpověď č. 2475. 125 (27. února 1920) 3664.

 

Mimořádná opatření. Opatření k úpravě mimořádných poměrů válkou způsobených. Č. t. 1587. Vládní návrh. 74 (23. září 1919) 2279; zpráva (ústav. výb.) č. t. 2812. 145 (15. dubna 1920) 4263.

Zákon o mimořádných opatřeních. Č. t. 2694. Vládní návrh. 136 (30. března 1920) 4010; zpráva (ústav. výb.) č. t. 2794. 144 (14. dubna 1920) 4233.

 

Minerální vody. Státní monopol prodeje minerálních vod. Č. t. 1898. Návrh F. Jiráska. 93 (2. pros. 1919) 2777.

 

Minimum existenční. Zvýšení nezabavitelného existenčního minima. Č. t. 1750. Návrh Fr. Buřívala. 88 (5. listop. 1919) 2627.

 

Ministerstva. Hranice příslušnosti ministerstva vnitra a ministerstva národní obrany. Č. t. 2094. Vládní návrh. 103 (7. ledna 1920) 3104; zpráva (ústav. výb.) č. t. 2704. 137 (31. března 1920) 4036.

Existence direktoria tři socialistů v ministerstvu zásobování. Dotaz dra. Hajna č. 1409. Odpověď 1486. 70 (10. září 1919) 2166.

Platy ministrů. Č. t. 266. Návrh dra. Hajna. 11 (19. pros. 1918) 267; zpráva (ústav. výb.) č. t. 274. 12 (20. pros. 1918) 322.

Platy ministrů; zpráva (ústav. výb.) č. t. 2798, podle §§ 14. a 17. jedn. ř. 145 (15. dubna 1920) 4246.

Úprava aktivních přídavků pro odborové přednosty a přednosty oddělení ministerstev; zpráva (stát. zřízen. výb.) č. t. 2807, podle §§ 14. a 17. j. ř. 144 (14. dubna 1920) 4220.

Výměr působnosti jednotlivých ministerstev. Č. t. 98. Návrh dra Bulína. 8 (10. prosince 1918) 154.

Změna působnosti ministerstva zemědělství a minist. veřejných prací ve věcech vodního práva. Č. t. 892. Vládní návrh. 48 (5. května 1919) 1287; zpráva (výb. pro vodní hospodář. a právního) č. t. 980. 57 (11. června 1919) 1658, vzato s pořadu.

Zřízení ministerstva osvěty viz Osvěta.

Zřízení ministerstva pro sjednocení zákonodárství a organisace správní. Č. t. 1306. Návrh vlád. 62 (10. července 1919) 1949; zpráva (ústav. výb.) č. t. 1364. 66 (22. července 1919) 2034.

 

Mír. Vládní osnova zákona, jímž se schvalují mírové smlouvy: mezi mocnostmi spojenými i přidruženými a Německem, mezi mocnostmi spojenými i přidruženými a Rakouskem a mezi mocnostmi spojenými i přidruženými a Čechoslovenskem. Č. t. 1630 a přílohy. Vládní návrh. 77 (30. září 1919) 2311; zpráva (zahranič. výb.) č. t. 1780. Ratifikační zákon. 89 (7. listop. 1919) 2638.

Seznam příloh mírové smlouvy: 2. příl. Smlouva mocností s Rakouskem. 3. příl. Smlouva mocností s Čechoslovenskem. 4. příl. Důvodová zpráva k vládní předloze o ratifikaci mírových smluv. 5. příl. Úprava hranic mezi Uherskem a Čechoslovenskem. 6. příl. Úprava hranic mezi Rumunskem a Čechoslovenskem.

Úprava soudnictví v územích nabytých mírovými smlouvami viz Soudy.

Úvěr k přípravným pracem mírovým viz Úvěr.

Výklad ministra zahranič. zálež. dra. Beneše o výsledcích mírové konference. 77 (30. září 1919) 2311.

Zajištění náhrady škod obětem politické persekuce 1914-18 při jednání mírovém. Č. t. 278. Návrh dra Bartoška 14 (9. ledna 1919) 341; zpráva (ústav. výb.) č. t. 2843. 145 (15. dubna 1920) 4281.

 

Mírový výbor. Zřízení. 8 (10. pros. 1918) 156.

Volba. 9 (12. pros. 1918) 193.

Doplňovací volba. 10 (17. pros. 1918) 206.

Ustavil se. 12 (20. pros. 1918) 327.

Doplňovací volby. 12 (20. pros. 1918) 323. 22 (28. ledna 1919) 646.

Sloučen s výbor. zahranič. 56 (28. května 1919) 1613.

 

Míry. Cejchování měr a vah. Č. t. 2455. Návrh dra. Matouška. 123 (24. února 1920) 3645.

Zřízení státního ústředního ústavu pro míry. Č. t. 492. Návrh dra. B. Němce. 30 (18. února 1919) 854.

 

Místek. Stavba spojovací dráhy. Č. t. 1562. Návrh J. Rýpara. 74 (23. září 1919) 2278.

 

Místní dráhy viz Železnice a Železniční výbor.

 

Místní přídavky viz jednotlivá města.

 

Místopředsedové. Požitky místopředsedů poslanecké sněmovny a senátu; zpráva (ústav. výb.) č. t. 2799, podle §§ 14. a 17. jedn. ř. 144 (14. dubna 1920) 4165.

 

Mladá Vožice. Vystavění místní dráhy. Č. t. 402. Návrh dra. Viškovského. 22 (28. ledna 1919) 601; zpráva (železnič. výb.) č. t. 1208. 61 (27. června 1919) 1907.

 

Mládež. Použití neobydlených sídel pro umístění strádající mládeže. Č. t. 829. Návrh dra. A. Masarykové. 45 (15. dubna 1919) 1209.

Vybudování mimoškolské péče a zřízení komisí pro mládež živnostensko-průmyslovou. Č. t. 1087. Návrh Vl. Hatláka. 56 (28. května 1919) 1612; zpráva (živnost. a soc. pol. výb.) č. t. 2139. 106 (16. ledna 1920) 3154.

 

Mlecí výkazy. Zrušení mlecích výkazů. Dotaz J. Šamalíka č. 607. Odpověď č. 854. 48 (13. května 1919) 1285.

 

Mléko. Zabezpečení a zvýšení produkce mléka. Č. t. 238. Návrh dra. Kubíčka. 11 (19. pros. 1918) 210.

Zásobování měst mlékem. Dotaz B. Krále č. 1530. Odpověď č. 1913. 93 (2. pros. 1919) 2777.

 

Mnichovo Hradiště. Zařadění do III. tř. aktivních přídavků. Č. t. 2307. Návrh V. Rebše. 115 (5. února 1920) 3473; zpráva (stát. zřízenec. výb.) č. t. 2825. 145 (15. dubna 1920) 4276.

 

Mochov. Nouzová stavba místní dráhy. Č. t. 315. Návrh dra Rambouska. 16 (14. ledna 1919) 396. Zpráva (železnič. výb.) č. t. 1208. 61 (27. června 1919) 1907.

 

Monopoly. Monopol obchodu s lihem. Č. t. 1897. Návrh Ferd. Jiráska. 93 (2. pros. 1919) 2777.

Monopol obchodu s minerálními vodami. Č. t. 1898. Návrh Ferd. Jiráska. 93 (2. pros. 1919) 2777.

Monopol obchodu s výbušnými látkami. Č. t. 968. Návrh vládní. 51 (20. května 1919) 1410; zpráva (finanč. výb.) č. t. 1284. 64 (15. července 1919) 1996.

 

Morava. Náhrada škod způsobených povodní v lednu 1920. Č. t. 2236. Návrh O. Hrejsy. 112 (29. ledna 1920) 3376.

Pomocná akce pro poškozené povodní v jihových. Moravě. č. t. 1340. Návrh J. Pelikána. 65 (17. června 1919) 2011; zpráva (finanč. výb.) č. t. 1446. 69 (24. července 1919) 2149.

Poskytnutí státní podpory krajům postiženým povodní a krupobitím. Č. t. 1303. Návrh J. Šrámka. 64 (15. července 1919) 1993; zpráva (finanč. výb.) č. t. 1446. 69 (24. července 1919) 2149.

Povolení 40 milionů korun na zřízení nouzového fondu na úhradu letošních povodňových škod a na práce k jejich zamezení. Č. t. 1416. Návrh V. Stoupala 69 (24. července 1919) 2142; zpráva (finanč. výb.) č. t. 1446. 69 (24. července 1919) 2149.

Přičlenění pravého břehu řeky Moravy od hranic moravských až k ústí Moravy do Dunaje k čsl. republice, a zahájení prací pro racionelní úpravu toku Moravy v tomto území. Č. t. 260. Návrh K. Sonntága. 14 (9. ledna 1919) 340.

Příděl mýdla Moravsko-slezské Jednotě v Brně. Dotaz Jos. Kadlčáka č. 1177. Odpověď 1495. 70 (10. září 1919) 2166.

Regulace řek moravských. Č. t. 1637. Návrh J. Marka. 79 (2. října 1919) 2374.

Úprava poměrů správních, soudních a školských na Moravě. Č. t. 926. Návrh Jos. Kadlčáka. 48 (13. května 1919) 1286.

Úprava užívání obou zemských jazyků při samosprávných úřadech na Moravě. Č. t. 207. Návrh dra. Budínského. 10 (17. pros. 1918) 201.

Úprava železničního spojení na moravském Slovensku. Č. t. 1971. Návrh V. Sedláčka. 96 (10. pros. 1919) 2833.

Vybudování živnostenského školství. Č. t. 498. Návrh dra. Budínského. 30 (18. února 1919) 854.

Zemský výbor moravský, poměry v něm; útoky pro nezachovávání osmihodinové pracovní doby. Dotaz J. Šrámka č. 517. Odpověď č. 584. 35 (11. března 1919) 968.

Změna stanov Zemědělské banky pro Moravu. Č. t. 94. Návrh dra. Engliše. 8 (10. pros. 1918) 155; zpráva (finanč. výb.) č. t. 595. 38 (20. března 1919) 1025.

Změna zemského zřízení pro Moravu a zřízení Zemského správního výboru. Č. t. 222. Návrh K. Vaňka. 10 (17. pros. 1918) 201; zpráva (ústav. výb.) č. t. 1085. 55 (27. května 1919) 1596.

Znovuupravení obchodu s dobytkem na Moravě. Č. t. 771. Návrh Jul. Kopečka. 43 (8. dubna 1919) 1130.

Zřízení okresních hospodářských záložen. Č. t. 2382. Návrh K. Svobody. 120 (17. února 1920) 3587.

Zřízení památkového úřadu na Moravě. Č. t. 915. Návrh Jul. Kopečka. 48 (13. května 1919) 1286.

Zřízení zemského památkového úřadu. Č. t. 951. Návrh dra. Mazance. 51 (220. května 1919) 1409.

Zrušení "Moravské aprovisační platebny". Č. t. 827. Návrh Jul. Kopečka. 45 (15. dubna 1919) 1209; zpráva (zásobov. výb.) č. t. 1267. 64 (15. července 1919) 2006.

Zrušení židovských obcí politických na Moravě. Č. t. 212. Návrh J. Pelikána. 10 (17. pros. 1918) 201.

Živelní pohromy na Moravě. Dotaz O. Hrejsy č. 1330. Odpověď č. 1555. 74 (23. září 1919) 2278.

 

Moravská Ostrava viz též Ostrava Moravská.

Nedostatečné zásobovaní masem na Ostravsku. Dotaz R. Mlčocha č. 1238. Odpověď č. 1735. 86 (29. října 1919) 2565.

Přímé spojení dvoukolejnou drahou mezi Prahou-Opavou-Moravskou Ostravou. Č. t. 284. Návrh J. Rýpara. 14 (9. ledna 1919) 340.

Stavba trati Moravská Ostrava-Brušperk-Hukvaldy-Kozlovice-Frenštát. Č. t. 1245. Návrh V. Sladkého. 62 (10. července 1919) 1923.

Zřízení státní veřejné nemocnice pro velkou Ostravu a okolí. Č. t. 1266. Návrh Jar. Špačka. 62 (10. července 1919) 1924.

 

Moravské Budějovice. Stavba místní dráhy z Mor. Budějovic do Želetavy. Č. t. 1059. Návrh dra. Budínského. 55 (27. května 1919) 1592; zpráva (železnič. výb.) č. t. 1208. 61 (27. června 1919) 1907.

Urychlení sanace finančních poměrů reálného gymnasia v Mor. Budějovicích. Č. t. 873. Návrh dra. Rambouska. 48 (13. května 1919) 1286.

 

Most. Nedodržování nařízení o úředním jazyku u krajského soudu v Mostě. Dotaz V. Freimana č. 1960. Odpověď č. 2260. 112 (29. ledna 1920) 3376.

 

Motloch Emanuel. Znásilnění pro politické přesvědčení. Dotaz Jos. Kadlčáka č. 472. Odpověď č. 790. 44 (10. dubna 1919) 1172.

 

Mouka. Příděl americké mouky za sníženou cenu 3 K. Dotaz V. Rebše č. 919. Odpověď č. 1775. 89 (7. listop. 1919) 2636.

 

Mrzáci. Sestátnění školy pro vojíny invalidy při Jedličkově ústavě pro zmrzačelé v Praze a přeměna její ve výchovný a zaopatřovací ústav pro invalidy a mrzáky v R. Č. Č. t. 353. Návrh J. Slavíčka. 17 (16. ledna 1919) 437; zpráva (kultur. výb.) č. t. 907. 83 (14. října 1919) 2498.

 

Mšeno. Zřízení okresního soudu pro Mšeno a okolí. Č. t. 2310. Návrh J. Vraného. 115 (5. února 1920) 3473.

 

Musea. Organisace museí. Č. t. 107. Návrh dra. Němce. 7 (3. pros. 1918) 145.

Úprava poměrů personálu Českého zemského musea. Č. t. 337. Návrh dra. Rambouska. 17 (16. ledna 1919) 437.

Zřízení musea osvobození. Č. t. 872. Návrh dra. Rambouska. 48 (13. května 1919) 1286.

 

Mýdlo. Příděl mýdla Moravsko-slezské Jednotě v Brně. Dotaz Jos. Kadlčáka č. 1177. Odpověď č. 1495. 70 (10. září 1919) 2166.

 

Myslivost. Zrušení práva myslivosti, vyhrazeného koruně v okolí pražském. Č. t. 1235. Vlád. návrh. 61 (27. června 1919) 1835; zpráva (zemědělsk. výb.) č. t. 1434. 69 (24. července 1919) 2148.

 

Myši. Škody způsobené hraboši na osení a prostředek proti nim. Dotaz A. Chlebounové č. 1584. Odpověď č. 1765. 88 (5. list. 1919) 2627.

 

Mzdy. Stanovení minimální mzdy. Č. t. 324. Návrh K. Mečíře. 16 (14. ledna 1919) 397.

Zřízení úřadu pro poměry mzdové. Č. t. 142. Návrh inž. Bečky. 8 (10. pros. 1918) 154.Přihlásit/registrovat se do ISP