"O"

Obce. Finanční stav obcí a uspořádání jejich poměrů. Č. t. 2045. Návrh Jos. Ulricha. 102 (19. pros. 1919) 3100.

Úprava správy obcí, o jichž sloučení neb rozloučení se jedná. Č. t. 897. Vládní návrh. 48 (13. května 1919) 1286; zpráva (ústav. výb.) č. t. 977. 55 (27. května 1919) 1597.

Označování obcí místními tabulkami a číslování domů. Č. t. 2645. Vládní návrh. 134 (24. března 1920) 3987; zpráva (ústav. výb.) č. t. 2792. 144 (14. dubna 1920) 4166.

Slučování a rozlučování obcí, změna hranic obcí. Č. t. 2773. Vládní návrh. 141 (9. dubna 1920) 4100; zpráva (ústav. výb.) č. t. 2811. 144 (14. dubna 1920) 4201, 4210.

Úhrada za vedení dobytčích katastrů v obcích vyplácením paušálu z dodaného jatečného dobytka. Dotaz Fr. Hrdličky č. 624. Odpověď č. 932. 48 (13. května 1919) 1285.

Rozpouštění obecních zastupitelstev ve Slezsku a dosazování správních komisí. Dotaz Fr. Zíky č. 987. Odpověď č. 1200. 58 (24. června 1919) 1682.

 

Obecní statek. Doplněk zákona ze 17. července 1919, č. 421. Sb. z. a n. o obecním statku. Č. t. 1781. Návrh dra. Bartoška. 90 (18. listop. 1919) 2694.

Doplnění zákona o obecním statku ze dne 17. července 1919, č. 421. Č. t. 2158. Návrh Vl. Drobného. 108 (20. ledna 1920) 3168. 134 (24. března 1920) 3987.

Postavení obecního statku pod kontrolu ministerstev. Č. t. 80. Návrh L. Pika. 7 (3. pros. 1918) 145; zpráva (zeměd. výb.) č. t. 553. 42 (3. dubna 1919) 1119.

Úprava poměrů obecního statku. Č. t. 959. Vládní návrh. 50 (15. května 1919) 1404; zpráva (ústav. výb.) č. t. 1317. 65 (17. července 1919) 2022.

Vydání zákona o zřízení poradních sborů pro vyšetření účinků zákona ze dne 17. července 1919, č. 421. Sb. z. a n. o obecním statku. Č. t. 2762. Návrh Ondř. Wachtfeidla. 141 (9. dubna 1920) 4100; zpráva (úst. výb.) č. t. 2822. 145 (15. dubna 1920) 4258.

Změna ustanovení obecního zřízení, jež se týkají užívání obecního statku. Č. t. 165. Návrh L. Pika. 10 (17. pros. 1918) 201.

 

Obecní zaměstnanci: Úprava drahotních přídavků obecních úředníků. Č. t. 2245. Návrh dra. Kloudy. 112 (29. ledna 1920) 3376; zpráva (ústav. a stát. zřízen. výb.) č. t. 2824. 145 (15. dubna 1920,) 4276.

Úprava poměrů samosprávných zaměstnanců při obcích. Č. t. 392. Návrh J. V. Hroudy. 21 (24. ledna 1919) 570.

Úprava právních i hmotných poměrů obecních úředníků v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Č. t. 770. Návrh dra. Matouška. 45 (15. dubna 1919) 1209; zpráva (ústav. výb.) č. t. 1362. 67 (23. července 1919) 2086.

Úprava služebních poměrů obecních zřízenců. Č. t. 1040. Návrh J. V. Hroudy. 53 (22. května 1919) 1533; zpráva (ústav. výb.) č. t. 2010. 100 (17. pros. 1919) 2996.

Pověření obecních úředníků vedením matrik. Č. t. 344. Návrh J. V. Hroudy. 17 (16. ledna 1919) 437.

 

Obecní zřízení: Částečná změna obecních zřízení. Č. t. 114. Návrh dra. Belly. 8 (10. pros. 1918) 154; zpráva (úst v. výb.) č. t. 381. 25 (31. ledna 1919) 718. 26 (6. února 1919) 744. 27 (7. února 1919) 776.

Doplnění a změna novely k obecnímu zřízení č. 76. Sb. z. a n. z r. 1919. Č. t. 777. Vládní návrh. 43 (8. dubna 1919) 1130.

Platnost §u 23. novely k obecním zřízením zákona ze dne 7. února 1919, č. 76. Sb. z. a n. prodloužena do konce r. 1920. Č. t. 1828. Návrh vládní. 90 (18. listop. 1919) 2694; zpráva (ústav. výb.) č. t. 2033. 101 (18. pros. 1919) 3057. 102 (19. pros. 1919) 3072.

Prodloužení lhůty, stanovené v §u 21. novely k obecním zřízením do konce r. 1921. Č. t. 2154. Vládní návrh. 106 (16. ledna 1920) 3155; zpráva (ústav. výb.) č. t. 2579. 130 (18. března 1920) 3927.

Úprava dalšího vybírání obecních dávek a přirážek. Č. t. 541. Návrh vládní. 32 (26. února 1919) 908.

Úprava obecních přirážek. Č. t. 2445. Návrh L. Pika. 123 (24. ledna 1920) 3645.

Zrušení pachtovních smluv o pozemcích obecních přes 10 ha. Č. t. 1585. Návrh V. Stoupala. 74 (23. září 1919) 2279.

 

Občanská dozorčí komise. Zřízení její u polic. ředit. a u politick. a horních úřadů. Č. t. 194. Návrh dra Frankeho. 9 (12. prosince 1918) 177.

 

Občanská nauka. Zavedení občanské nauky do škol všech kategorií. Č. t. 22. Návrh dra Uhlíře. 4 (21. listop. 1918) 40; zpráva (škol. výb.) č. t. 1297. 64 (15. července 1919) 1997.

Zavedení politické a občanské nauky do škol. Č. t. 218. Návrh B. Fischera. 10 (17. pros. 1918) 202; zpráva (škol. výb.) č. t. 1297. 64 (15. července 1919) 1997.

 

Občanská výchova. Organisace lidových kursů občanské výchovy. Č. t. 23. Návrh dra Uhlíře. 4 (21. listop. 1918) 40; zpráva (kultur. výb.) č. t. 428. 27 (7. února 1919) 769.

 

Občanský sňatek. Uzákonění pravidel občanského sňatku. Č. t. 146. Návrh dra J. Stránského. 8 (10. prosince 1918) 155.

 

Občanství. Doplnění a změny dosavadních ustanovení o nabývání a pozbývání státního občanství v R. Č. Č. t. 1921. Návrh vládní. 94 (4. pros. 1919) 2787; zpráva (ústav. výb.) č. t. 2284. 113 (30. ledna 1920) 3431 byla vrácena presidentem republiky nepodepsána, což bylo sděleno ve schůzi. 121 (19. února 1920) 3613; nová zpráva (ústav. výb.) o témže předmětě č. t. 2593. 141 (9. dubna 1920) 4100.

Prozatímní povšechná úprava státního občanství v R. Č. Č. t. 1042. Návrh dra Weyra. 54 (23. května 1919) 1542; zpráva (ústav. výb.) č. t. 2284. 113 (30. ledna 1920) 3431.

Zrušení čestného občanství. Č. t. 2118. Návrh L. Pika. 106 (16. ledna 1920) 3155; zpráva (ústav. výb.) č. t. 2836. 145 (15. dubna 1920) 4279.

 

Obecné školy viz Školy.

 

Obchod. Legitimní obchod při rozdělování dováženého koloniálního zboží. Dotaz A. Sládka č. 948. Odpověď č. 1272. 62 (10. července 1919) 1922.

Nereelní obchod - odstranění. Č. t. 1072. Návrh A. Tučného. 54 (23. května 1919) 1543.

Neobmezená obchodní způsobilost vdaných žen. Č. t. 1497. Vládní návrh. 70 (10. září 1919) 2164.

Obchodní a živnostenské komory. Zpráva (ústavního výb.) č. t. 1082, o nařízení ministra obchodu ze dne 20. ledna 1919, č. 32. Sb. z. a n. 56 (28. května 1919) 1616.

Obchodní gremia. Žádost za přiměřené zastoupení v národ. výborech okresních a Pražském. 14 (9. ledna 1919) 339.

Poměry v obchodu při stoupající nezaměstnanosti. Dotaz R. Nádvorníka č. 322. Odpověď č. 542. 32 (25. února 1919) 909. 37 (18. března 1919) 1010.

Ochrana služebních poměrů zřízenců, podléhajících zákonu o obchodních pomocnících. Č. t. 265. Návrh R. Nádvorníka. 14 (9. ledna 1919) 340.

Sdělení o listě Eugena Baie z Bruselu ohledně utvoření parlamentního komitétu obchodního. 27 (7. února 1919) 766.

Uskutečnění hospodářských požadavků obchodnictva. Č. t. 1450. Návrh Vl. Hatláka. 70 (10. září 1919) 2165.

Ustavení se obchodní Československé Rady Parlamentní. Č. t. 1451. Návrh dra. Rambouska. 70 (10. září 1919) 2165; zpráva (výboru dopravn.) o parlamentní mezinárodní konferenci obchodní. Č. t. 1982. 99 (16. prosince 1919) 2970.

Uvolnění obchodu životními potřebami. Dotaz Jos. Šamalíka č. 608. Odpověď č. 687. 44 (10. dubna 1919) 1172.

Zabírání obchodních místností obcemi. Č. t. 1037. Návrh A. Konečného. 54 (23. května 1919) 1542.

Zahraničního obchodu statistika. Č. t. 1108. Vládní návrh. 56 (28. května 1919) 1639; zpráva (finanč. výb.) č. t. 1445. 73 (18. září 1919) 2263.

Zachování služebních poměrů osob, podléhajících zákonu o obchodních pomocnících za války a o obmezení výpovědi některých služebních poměrů; zpráva (živnost. výb.) č. t. 2313, o nařízení vlády čsl. ze dne 17. prosince 1919. 114 (3. února 1920) 3467.

Zákon o obchodních jednatelích. Č. t. 2452. Návrh A. Sládka. 124 (25. února 1920) 3654.

Zastoupení obchodnictva v cukerní komisi. Dotaz A. Sládka č. 1766. Odpověď č. 2097. 103 (7. ledna 1920) 3103.

Zatímní úprava obchodních styků s cizinou. Č. t. 1698. Vládní návrh. 84 (17. října 1919) 2552; zpráva (finanč. výb.) č. t. 1856. 92 (25. listop. 1919) 2760.

Zavedení obchodních platidel. Č. t. 6. Vládní návrh. 1 (14. listop. 1918) 13; zpráva (finanč. výb.) č. t. 20. 3 (19. listop. 1918) 32, 33.

Změna zákona o obchodních pomocnících. Č. t. 264. Návrh R. Nádvorníka. 14 (9. ledna 1919) 340.

Zrušení obchodních smluv z doby před 1. srpnem 1914. Č. t. 2121. Návrh F. Buřívala. 106 (16. ledna 1920) 3155.

 

Obchodní akademie a školy viz Školy.

 

Obilí. Benzin na výmlat obilí. Dotaz J. Šamalíka č. 1582. Odpověď č. 1815. 90 (18. listop. 1919) 2693.

Ceny obilí k setí. Dotaz J. Veselého č. 1877. Odpověď č. 2415. 120 (17. února 1920) 3586.

Nový způsob uspořádání výkazů o odvedeném obilí z jednotlivých okresů. Dotaz J. Tomáška č. 1985. Odpověď č. 2148. 106 (16. ledna 1920) 3154.

Rekvisice a dosavadní odběr obilí. Dotaz dra Viškovského č. 1045. Odpověď č. 1211. 58 (24. června 1919) 1682.

Zprávy o dodávce obilí. Dotaz A. Prokůpka č. 1731. Odpověď č. 2206. 110 (23. ledna 1920) 3240.

Zvýšení cen obilních viz Drahota.

 

Očkování. Povinné očkování proti neštovicím v R. Č. Č. t. 1206. Vládní návrh. 58 (24. června 1919) 1681; zpráva (soc. polit. výb.) č. t. 1283. 64 (15. července 1919) 1994.

 

Odboroví přednostové. Úprava aktivních přídavků odborových přednostů; zpráva (stát. zřízen. výb.) č. t. 2807, o návrhu výb. stát. zřízen. usneseném. 144 (14. dubna 1920) 4220.

 

Oděvnictví. Povinná nabídka Oděvních potřeb z ciziny dovezených oděvnímu úřadu R. Č. Č. t. 1098. Návrh dra. Schieszla. 56 (28. května 1919) 1612.

Záchrana a udržení oděvního průmyslu. Č. t. 2046. Návrh K. Dědice. 102 (19. prosince 1919) 3099.

 

Odškodnění. Odškodnění a zadostučinění českému úřednictvu a zřízenectvu státnímu za národní příkoří. Č. t. 90. Návrh dra. Matouška. 8 (10. prosince 1918) 155.

Odškodnění občanům R. Č., kteří byli zbaveni majetku bolševiky na nynějším území Maďarska. Č. t. 1951. Návrh dra. Rambouska. 96 (10. pros. 1919) 2833.

 

Odvolací komise. Zřízení odvolací komise pro daň důchodkovou, z majetku a z válečných zisků pro Slovensko a Podkarpatskou Rus. Č. t. 2551. Vládní návrh. 129 (16. března 1920) 3917; zpráva (rozpočt. výb.) č. t. 2660. 135 (26. března 1920) 3998.

 

Oferty. Vyplácení kaucí družstvům a společenstvům živnostenským, složených při ofertách na práci býv. rak. eráru. Č. t. 1187. Návrh Vl. Hatláka. 58 (24. června 1919) 1681; zpráva (živnostens. výb.) č. t. 2388. 119 (13. února 1920) 3577.

 

Oficianti. Jmenování oficiantů do hodnostních tříd. Č. t. 382. Návrh dra. Rambouska. 20 (23. ledna 1919) 536; zpráva (stát. zřízen. výb.) č. t. 1661. 81 (7. října 1919) 2457.

Nevykonávání zákona ze dne 18. února 1919, č. 89. Sb. z. a n. ohledně oficiantů státních úřadů a ústavů. Dotaz dra. Matouška č. 838. Odpověď č. 1021. 52 (21. května 1919) 1450.

Zařadění oficiantů do úřednických tříd hodnostních a platových. Č. t. 170. Návrh dra. Matouška. 10 (17. prosince 1918) 202; zpráva (stát. zřízen. výb.) č. t. 485. 30 (18. února 1919) 855.

Zařadění oficiantů do XI. hodnostní třídy stát. úředníků. Dotaz dra. J. Černého č. 1122. Odpověď č. 1385. 66 (22. července 1919) 2033.

 

Oficiosní list. Vydávání oficiosního listu francouzsky neb anglicky. Dotaz Jar. Špačka č. 1972. Odpověď č. 2326. 115 (5. února 1920) 3472.

 

Okresy. Změna hranic okresů. Č. t. 2773. Vládní návrh. 141 (9. dubna 1920) 4100; zpráva (ústav. výb.) č. t. 2811. 144 (14. dubna 1920) 4201, 4210.

Zřízení okresních úřadů v R. Č.; zpráva (ústav. výb.) č. t. 2422, k ústav. listině. 125 (27. února 1920) 3699. 126 (28. a 29. února 1920) 3842, 3843, 3872, 3875.

Rozpouštění některých okresních výborů. Č. t. 87. Návrh dra. Meisnera. 7 (3. prosince 1918) 145.

Stanovení působnosti okres. správních komisí po rozpuštění okresních zastupitelstev. Č. t. 2557. Návrh E. Špatného. 129 (16. března 1920) 3917.

Zákon o volebním řádu do okresních výborů.

Zpráva (ústav. výb.) č. t. 2427, o osnově zákona výborem usnesené. 143 (10. dubna 1920) 4148. 144 (14. dubna 1920) 4162.

 

Okresní zaměstnanci. Zařadění okresních tajemníků do vyšších tříd hodnostních a platových. Č. t. 563. Návrh G. Navrátila. 34 (27. února 1919) 935; zpráva (stát. zřízen. výb.) č. t. 1661. 81 (7. října 1919) 2457.

Úprava služebních poměrů zřízenců při okresních výborech. Č. t. 1039. Návrh J. V. Hroudy. 53 (22. května 1919) 1533; zpráva (ústav. výb.) č. t. 2010. 100 (17. prosince 1919) 2996.

Rozšíření platnosti §u 10. zák. z 29. II. 1920, č. 126. Sb. z. a n. (župní a okresní úřady) na zaměstnance zastupitelských okresů. Č. t. 2560. Návrh E. Špatného. 129 (16. března 1920) 1917.

Úprava drahotních přídavků okresních úředníků v Čechách a okresních cestmistrů na Moravě a ve Slezsku. Č. t. 2245. Návrh dra. Kloudy. 112 (29. ledna 1920) 3376; zpráva (ústav. a stát. zřízen. výb.) č. t. 2824. 145 (15. dubna 1920) 4276.

Úprava poměrů samosprávných zaměstnanců při okresích. Č. t. 392. Návrh J. V. Hroudy. 21 (24. ledna 1919) 570.

Úprava právních i hmotných poměrů okresních úředníků v Čechách. Č. t. 770. Návrh dra. Matouška. 45 (15. dubna 1919) 1209; zpráva (ústav. výb.) č. t. 1362. 67 (23. července 1919) 2086.

Úprava služebních poměrů okresních lesních. Č. t. 597. Návrh G. Navrátila. 36 (13. března 1919) 996; zpráva (stát. zřízen. výb.) č. t. 1164. 59 (25. července 1919) 1756.

 

Okříško. Vypravení nádraží. Dotaz F. Němce č. 1609. Odpověď č. 1834. 91 (21. listop. 1919) 2716.

 

Oleje. Zkrácení uvěřovací lhůty pro spotřební daň z nerostných olejů. Č. t. 1916. Vládní návrh. 93 (2. prosince 1919) 2777; zpráva. (rozpočt. výb.) č. t. 2316. 115 (5. února 1920) 3477.

 

Oliva A., katecheta viz Drahotní přídavky.

 

Olomouc. Doplnění a změny obecního řádu města Olomouce. Č. t. 2532. Vládní návrh. 127 (9. března 1920) 3882; zpráva (ústav. výb.) č. t. 2601. 133 (22. března 1920) 3971.

Oprava §u 7. zákona ze dne 16. dubna 1919, č. 214. Sb. z. a n. o sloučení sousedních obcí s Olomoucem. Č. t. 1156. Vládní návrh. 57 (11. června 1919) 1654; zpráva (ústav. výb.) č. t. 1311. 65 (17. července 1919) 2028.

Poskytování dopravy nákladů v obvodu olomouckého ředitelství čsl. drah zdarma. Dotaz J. Marka č. 1032. Odpověď č. 1296. 63 (11. července 1919) 1952.

Přenechání kasáren na byty pro železniční úředníky a zřízence. Dotaz Fr. Oklešťka č. 1046. Odpověď č. 1291. 62 (10. července 1919) 1923.

Přestěhování studijní knihovny z Olomouce do Brna. Č. t. 578. Návrh A. Konečného. 35 (11. března 1919) 968.

Sloučení sousedních obcí s Olomoucem. Č. t. 799. Vládní návrh. 44 (10. dubna 1919) 1172; zpráva (ústav. výb.) č. t. 857. 46 (16. dubna 1919) 1275.

Stanovy městské spořitelny v Olomouci. Dotaz R. Mlčocha č. 188. Odpověď č. 414. 23 (29. ledna 1919) 650.

Stavební úlevy nynějšího stavebního řádu pro Olomouc. Č. t. 913. Vládní návrh. 48 (13. května 1919) 1287; zpráva (techn. výb.) č. t. 1019. 54 (23. května 1919) 1579.

Telefon Olomouc-Praha. Dotaz F. Oklešťka č. 1625. Odpověď č. 1768. 88 (5. listop. 1919) 2627.

Ubytovací poměry železničních zřízenců v Olomouci. Dotaz F. Časného č. 1031. Odpověď č. 1277. 62 (10. července 1919) 1923.

Způsob jednání olomouckého ředitelství čsl. drah se železniční správou němec. Rakouska a průvoz po tratích R. Č. Dotaz J. Pelikána č. 874. Odpověď č. 1152. 57 (11. června 1919) 1654.

Zřízení nových stolic při bohoslovecké fakultě v Olomouci a pojmenování její. Č. t. 395. Návrh dra. Stojana. 21 (24. ledna 1919) 570; zpráva (škol. výb.) č. t. 522. 35 (11. března 1919) 982.

Zřízení vysoké školy obchodní v Olomouci. Č. t. 510. Návrh dra. Bulína. 31 (20. února 1919) 884.

Zrušení některých ustanovení služební pragmatiky pro úředníky, učitele a sluhy, jakož i normálu pro kancelářský personál města Olomouce. Č. t. 559. Návrh dra. Weyra. 34 (27. února 1919) 935; zpráva (ústav. výb.) č. t. 890. 48 (13. května 1919) 1304.

 

Opatření mimořádná. Zákon o mimořádných opatřeních. Č. t. 2694. Vlád. návrh. 136 (30. března 1920) 4010; zpráva (ústav. výb.) č. t. 2794. 144 (14. dubna 1920) 4234.

 

Opava. Poměry na pruském Opavsku. Dotaz J. Rýpara, odpověď min. předs. Tusara. 101 (18. prosince 1919) 3059.

Vybudování přímého spojení dvojkolejnou drahou mezi Prahou-Opavou-Mor. Ostravou. Č. t. 284. Návrh J. Rýpara. 14 (9. ledna 1919) 340.

Zřízení dívčího učitelského ústavu. Č. t. 2507. Návrh Jos. Lukeše. 127 (9. března 1920) 3881.

Zřízení ředitelství čsl. státních drah. Č. t. 2556. Návrh V. Sladkého. 129 (16. března 1920) 3916.

Zřízení státní nižší průmyslové školy. Č. t. 1601. Návrh Fr. Zíky. 77 (30. září 1919) 2311.

Zřízení státní střední školy zemědělské. Č. t. 983. Návrh Fr. Zíky. 50 (20. května 1919) 1409.

 

Orlando. Sdělení poselství italsk. min. předsedy Orlanda. 13 (21. prosince 1918) 333.

 

Orlice Divoká. Úprava toku Divoké Orlice. Č. t. 330. Návrh Fr. Chaloupky. 16 (14. ledna 1919)

 

Osady. Názvy osad. Č. t. 2645. Vládní návrh. 134 (24. března 1920) 3987; zpráva (ústav. výb.) č. t. 2792. 144 (14. dubna 1920) 4166.

 

Osev. Zajištění osevu obilí, brambor, cukrovky. Č. t. 2504. Návrh R. Bechyně. 127 (9. března 1920) 3882.

 

Osídlování. Osídlování latifundií. Č. t. 137. Návrh Fr. Udržala. 8 (10. prosince 1918) 154.

 

Osmihodinová práce viz Práce.

 

Osobní svoboda. Ochrana osobní svobody (§§ 107, 112, 116 ústav. listiny). Č. t. 2695. Vládní návrh. 136 (30. března 1920) 4010; zpráva (ústav. výb.) č. t. 2777. 141 (9. dubna 1920) 4100.

 

Ostrava Moravská. Zřízení státní veřejné nemocnice. Č. t. 1266. Návrh Jar. Špačka. 62 (10. července 1919) 1924.

Zřízení úřadu spojené správy v obvodě ostravsko-slezském; zpráva (ústav. výb.) o nařízení vešk. ministerstva č. t. 1083. 56 (28. května 1919) 1616.

Zřízení ústav pro pathologickou anatomii a bakteriologii. Č. t. 367. Návrh J. Prokeše. 18 (21. ledna 1919) 477.

Zřízení útulny pro zanedbanou mládež na Ostravsku. Č. t. 1375. Návrh J. Klegy. 66 (22. července 1919) 2033.

 

Osvěta. Zřízení ministerstva osvěty. Č. t. 58. Návrh J. S. Machara. 5 (26. listop. 1918) 76; zpráva (ústav. výb.) č. t. 1061. 56 (21. května 1919) 1616.

 

Osvětový výbor viz Kulturní výb.

 

Ošacení. Zlevnění lidového ošacení. Č. t. 93. Návrh dra. Lukavského. 8 (10. prosince 1918) 154.

 

Otrokovice. vybudování místní dráhy. Č. t. 341. Návrh O. Hrejsy. 17 (16. ledna 1919) 437; zpráva (železnič. výb.) č. t. 1208. 61 (27. června 1919) 1907.

 

Oves. Uvolnění ovsa. Č. t. 439. Návrh J. Šamalíka. 26 (6. února 1919) 743; zpráva (zásob. výb.) č. t. 654. 42 (3. dubna 1919) 1116.

 

Ovocnářství. Postup při pronajímání ovocných sadů. Č. t. 2501. Návrh Fr. Zeminové. 127 (9. března 1920) 3882.

Sestátnění a sestřednění zemského pomologického ústavu v Troji. Č. t. 2399. Návrh dra. F. Krejčího. 120 (17. února 1920) 3587.

Vypracování osnovy zákona na ochranu vinařství a ovocnářství. Č. t. 362. Návrh R. Malíka. 18 (21. ledna 1919) 476; zpráva (zeměd. výb.) č. t. 668. 43 (8. dubna 1919) 1146.Přihlásit/registrovat se do ISP