"S"resp. Sa -Slo : "S" resp. Slu - Stat, "S" resp. Stav - Sz

Samospráva. Osvobození daně z příjmů ode všech přirážek a příspěvků pro samosprávné svazky. Č. t. 2085. Vládní návrh. 103 (7. ledna 1920) 3104; zpráva (rozpočt. výb.) č. t. 2222. 112 (29. ledna 1920) 3396.

Úprava užívání obou zemských jazyků při samosprávných úřadech na Moravě a v moravských obvodech Slezska. Č. t. 207. Návrh dra Budínského. 10 (17. pros 1918) 201.

Zasáhnutí do kompetence samosprávných sborů Dotaz J. V. Hroudy č. 630. Odpověď č. 793. 45 (15. dubna 1919) 1208.

Zvláštní opatření v oboru samosprávy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Č. t. 2040. Vládní návrh. 101 (18. pros. 1919) 3006; zpráva (ústav. výb.) č. t. 2346. 141 (9. dubna 1920) 4116.

Prevziatí a zariadení úradníkov a zamestnancov zrušených autonomných korporacií a ich ústavov. Č. t. 2362. Návrh dra Markoviča. 117 (10. února 1920) 3511.

Rozšíření platnosti §u 10. zákona ze dne 29. února 1920 č. 126 Sb. z. a n. (zřízení žup. a okres. úřadů) na všechny zaměstnance zastupitelských okresů, jež mají býti úplně neb částečně zrušeny. Č. t. 2560. Návrh E. Špatného. 129 (16. března 1920) 3917.

 

Samosprávní zaměstnanci (viz též Obce, Okresy). Součinnost samosprávného úřednictva při projednávání otázek veřejné správy. Č. t. 518. Návrh J. V. Hroudy. 31 (20. února 1919) 885.

Úprava platů a nároků obecních úředníků v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, okresních úředníků v Čechách a okresních cestmistrů na Moravě a ve Slezsku. Č. t. 2245. Návrh dra Kloudy. 112 (29. ledna 1920) 3376; zpráva (ústav. výb.) č. t. 2824. 145 (15. dubna 1920) 4276.

Úprava poměrů samosprávných zaměstnanců. Č. t. 392. Návrh J. V. Hroudy. 21 (24. ledna 1919) 570.

Vydání zákona o jmenování úředních sluhů autonomie obecni a okresní v R. Č. podúředníky. Č. t. 2779. Návrh dra Kloudy. 142 (9. dubna 1920) 4123.

Zákon, jímž se pověřují úředníci při obcích vedením veškerých matrik a úkonů z nich vyplývajících. Č. t. 344. Návrh J. V. Hroudy. 17 (16. ledna 1919) 437.

 

Sbírka zákonů a nařízení. Vydávání sbírky zákonů a nařízení. Č. t. 247. Návrh dra Schieszla. 11 (19. pros. 1918) 211.

 

Sčítání lidu viz Statistika.

 

Sedlčany. Stavba dráhy. Č. t. 457. Návrh V. Johanise. 28 (11. února 1919) 792; zpráva (železnič. výb.) č. t. 1208. 61 (27. června 1919) 1907.

 

Sekvestrace. Sekvestrace jmění církevního viz Církev.

Sekvestrace jmění panovnic. rodu býv. viz Habsburkové.

Sekvestrace jmění váleč. vinníků viz Váleční vinníci.

 

Semena. Výpomoc drobným zemědělcům k nákupu červeného jetelového semene. Č. t. 2196. Návrh Fr. Mašaty. 108 (20. ledna 1920) 3169.

 

Semily. Vyšší třída aktivních přídavků. Č. t. 2435. Návrh dra Matouška. 123 (24. února 1920) 3644; zpráva (stát. zřízenec. výb.) č. t. 2825. 145 (15. dubna 1920) 4276.

Zákaz průvodů a procesí, vydaný okresní polit. správou. Dotaz dra Mazance č. 1256. Odpověď č. 1547. 72 (16. září 1919) 2231.

 

Semináře. Úprava platů představených kněžských seminářů. Č. t. 1041. Návrh dra Stojana. 54 (23. května 1919) 1542; zpráva (kultur. výb.) č. t. 1435. 69 (24. července 1919) 2155.

Úprava platů profesorům theologických učilišť a seminářů. Č. t. 2473. Vládní návrh. 124 (25. února 1920) 3655; zpráva (kultur. a rozpočt. výb.) č. t. 2567. 130 (18. března 1920) 3935.

Zřízení stolice sociologie při biskupských kněžských seminářích. Č. t. 395. Návrh dra Stojana. 21 (24. ledna 1919) 570; zpráva (škol. výb.) č. t. 522. 35 (11. března 1919) 982.

 

Senát. Diety senátorů; zpráva (ústav. výb.) č. t. 2799. 144 (14. dubna 1920) 4164. 145 (15. dubna 1920) 4284.

Organisace kanceláří senátu; zpráva. (ústav výb.) č. t. 2823. 145 (15. dubna 1920) 4273.

Požitky předsedy senátu a místopředsedů senátu; zpráva (ústav. výb.) č. t. 2799. 144 (14. dubna 1920) 4165.

Zákon o složení a pravomoci senátu N. S.; zpráva (ústav. výb.) č. t. 2423. 125 (27. února 1920) 3693. 126 (28. a 29. února 1920) 3841, 3871.

Zákon o jednacím řádu pro senát N. S.; zpráva (výb. pro změnu jednacího řádu a výb. ústav.) č. t. 2793. o vlastním návrhu výborů. 144 (14. dubna 1920) 4231. 145 (15. dubna 1920) 4283.

 

Sera. Přeložení ústavu pro výrobu ser z Hranic do Ivanovic na Hané. Č. t. 2160. Návrh dra Budínského. 108 (20. ledna 1920) 3168.

 

Shromažďování. Porušování shromažďovací svobody od soc. dem. důvěrníků. Dotaz J. Šrámka č. 944. Odpověď č. 1148. 57 (11. června 1919) 1654.

Zákon shromažďovací. Č. t. 195. Návrh dra Boučka. 9 (12. prosince 1918) 177.

Zaručení svobody shromažďovací a spolčovací. Dotaz A. Čuříka č. 100. Odpověď č. 297. 14 (9. ledna 1919) 340.

 

Schůze. Stranická praxe úřadů pří povolování veřej. shromáždění a o účasti vojenských osob na veřejných schůzích. Dotaz J. Ulricha č. 1422. Odpověď č. 1669. 81 (7. října 1919) 2435.

Svoboda shromažďovací a spolčovací. Dotaz A. Čuříka č. 100. Odpověď č. 377. 18 (21. ledna 1919) 476.

 

Sibiřská armáda. Povolení úvěru 1 miliardy Kč k umožnění nejrychlejšího návratu sibiřské armády do vlasti. Č. t. 1845. Návrh Fr. Zeminové. 92 (25. listop. 1919) 2746.

Repatriace sibiřské armády. Dotaz dra Lukavského, odpověď min. zahranič. zálež. 142 (9. dubna 1920) 4124.

Situace sibiřské armády čsl., jakož i opatření, jež učinila vláda, aby tato armáda byla co nejdříve dopravena do vlasti. Pilný dotaz R. Bechyně, odpověď min. předs. Tusara. 90 (18. listop. 1919) 2696.

Vnitřní poměry v sibiřské armádě. Dotaz Jos. Tesky č. 2255. Odpověď č. 2664. 136 (30. března 1920) 4009.

Volební právo do N. S. pro příslušníky sibiřské armády. Č. t. 1188. Návrh Prok. Maxy. 58 (24. června 1919) 1681.

Vyslání poselstva s plnou mocí k sibiřské armádě. Č. t. 1100. Návrh Jar. Špačka. 56 (28. května 1919) 1612; zpráva (branného výb.) č. t. 1172. 57 (11. června 1919) 1673.

Zastoupení sibiřských legionářů v poslanecké sněmovně; zpráva (ústav. výb.) č. t. 2703. 141 (9. dubna 1920) 4102. 142 (9. dubna 1920) 4136.

 

Silnice. Provedení nouzových staveb silničních v Moravském Krasu. Č. t. 185. Návrh J. Šamalíka. 9 (12. pros. 1918) 177; zpráva (technického výb.) č. t. 520 (pojednává všeobecně o nouzových silničních stavbách, aby se čelilo nezaměstnanosti dělnictva). 35 (11. března 1919) 980. 36 (13. března 1919) 997.

Povolení dalšího nákladu na nouzové stavby silniční. Č. t. 912. Vládní návrh. 48 (13. května 1919) 1287; zpráva (technic. výb.) č. t. 998. 54 (23. května 1919) 1578.

Stav a (nouzová) silnic v chudých krajích R. Č. Č. t. 826. Návrh R. Berana. 45 (15. dubna 1919) 1209; zpráva (technic. výb.) č. t. 998. 54 (23. května 1919) 1578.

Udržování silnic. Č. t. 141. Návrh Jos. Špačka. 8 (10. pros. 1918) 154.

Uhlí pro drtiče štěrku na silnicích. Dotaz dra Zahradníka č. 2052. Odpověď č. 2368. 117 (10. února 1920) 3510.

 

Silniční výbory. Úprava hmotných poměrů cestmistrů při okresních silničních výborech na Moravě a ve Slezsku. Č. t. 1449. Návrh dra Weyra. 70 (10. září 1919) 2164; zpráva (ústav. výb.) č. t. 1605. 77 (30. září 1919) 2336.

Úprava hmotných i právních poměrů úředníků při silničních výborech na Moravě. Č. t. 770. Návrh dra Matouška. 45 (15. dubna 1919) 1209; zpráva (ústav. výb.) č. t. 1362. 67 (23. července 1919) 2086.

Úprava poměrů zaměstnanců samosprávných při okresních silničních výborech. Č. t. 392. Návrh J. V. Hroudy. 21 (24. ledna 1919) 570.

Zařadění silničních řidičů parních válců do úřednických tříd hodnostních a platových. Č. t. 910. Vládní návrh. 48 (13. května 1919) 1287; zpráva (stát. zřízen. výb.) č. t. 1090. 56 (28. května 1919) 1613.

 

Sirotci. Zabezpečení výchovy sirotků po padlých a zemřelých vojínech a invalidech. Č. t. 2186. Návrh O. Kypra. 110 (23. ledna 1920) 3239.

Prohlídky sirotčinců. Dotaz dra Mazance č. 533. Odpověď č. 587. 35 (11. března 1919) 968.

 

Sirotčí pokladny. Upotřebení části správních přebytků hromadných sirotčích pokladen. Č. t. 293. Vládní návrh. 14 (9. ledna 1919) 340; zpráva (sociálně-polit. výb.) č. t. 372. 23 (29. ledna 1919) 651.

Upotřebení části správních přebytků hromadných sirotčích pokladen. Č. t. 1591. Vládní návrh. 74 (23. září 1919) 2278; zpráva (právního výb.) č. t. 2037. 101 (18. pros. 1919) 3057.

Upotřebení části správních přebytků hromadných sirotčích pokladen. Č. t. 2623. Vládní návrh. 134 (24. března 1920) 3987; zpráva (právního výb.) č. t. 2717. 138 (6. dubna 1920) 4049.

Změna nařízení o správě sirotčích pokladen. Č. t. 397. Vládní návrh. 22 (28. ledna 1919) 600.

Zákon, jímž se povoluje použití dílčích dluhopisů obce pražské, v úhrnné jmenovité částce 150 mil. korun, k ukládání nadačních, sirotčích a pod. kapitálů. Č. t. 2075. Vládní návrh. 103 (7. 60 ledna 1920) 3104; zpráva (právního a rozpočt. výb.) č. t. 2325. 115 (5. února 1920) 3481.

 

Skalice. Nouzová stavba dráhy. Č. t. 205. Návrh V. Zbořila. 10 (17. pros. 1918) 201; zpráva (železnic. výb.) č. t. 1208. 61 (27. června 1919) 1907.

 

Sklářství. Katastrofální poměry v jabloneckém sklářském průmyslu, zaviněné nedostatkem uhlí. Dotaz V. Rebše č. 1958. Odpověď č. 2377. 118 (12. února 1920) 3554.

 

Skrbeň. Pomoc pohořelým. Č. t. 2618. Návrh F. Časného. 134 (24. března 1920) 3986.

 

Skuteč. Zařadění města Skutče do vyšší třídy místních přídavků. Č. t. 2754. Návrh dra Matouška. 141 (9. dubna 1920) 4100; zpráva (stát. zříz. výb.) č. t. 2825. 145 (15. dubna 1920) 4276.

 

Slad. Prodej sladu do Rakouska. Dotaz Fr. Petrovického č. 1754. Odpověď č. 2029. 100 (17. pros. 1919) 2977.

Smlouva o sladování ječmene. Dotaz Al. Tučného č. 1847. Odpověď č. 2084. 103 (7. ledna 1920) 3103.

 

Slaný. Zařadění do vyšší třídy místních přídavků. Č. t. 2554. Návrh dra Lukavského. 129 (16. března 1920) 3916; zpráva (st. zříz. výb.) č. t. 2825. 145 (15. dubna 1920) 4276.

 

Slapy. Státní podpora pohořelým. Dotaz dra. Viškovského č. 1560. Odpověď č. 1794. 90 (18. listop. 1919) 2693.

 

Slatina nad Úpou. Vybudování údolní přehrady. Č. t. 374. Návrh Fr. Zeminové. 18 (21. ledna 1919) 477.

 

Slepci. Vycvičení psů pro slepce. č. t. 411. Návrh J. Hrizbyla. 22 (28. ledna 1919) 600.

 

Slezsko. Hájení hranic proti vpádům z Německa. Dotaz J. Rýpara č. 801. Odpověď č. 1047. 54 (23. května 1919) 1542.

Laxní postup při zřizování správních komisí. Dotaz Petra Pavlána č. 858. Odpověď č. 1202. 58 (24. června 1919) 1682.

Rozpouštění obecních zastupitelstev a dosazování správních komisí v českých obcích ve Slezsku. Dotaz Fr. Zíky č. 987. Odpověď č. 1200. 58 (24. června 1919) 1682.

Úprava užívání obou zemských jazyků při samosprávných úřadech v moravských obvodech Slezska. Č. t. 207. Návrh dra Budínského. 10 (17. pros. 1918) 201.

Vyživovací příspěvky pro české manželky polských příslušníků, usedlé ve Slezsku. Dotaz J. Klegy č. 1526. Odpověď č. 1695. 83 (14. října 1919) 2492.

Změna zákona o dozoru ke školám. Č. t. 1252. Návrh Jos. Lukeše. 62 (10. července 1919) 1924.

Zprávy z Paříže o Těšínském Slezsku. Dotaz R. Bechyně č. 993. 49 (14. května 1919) 1344.

Zřízení automobilového dopravního a poštovního spojení ve Slezsku. Č. t. 604. Návrh J. Rýpara. 37 (18. března 1919) 1010; zpráva (doprav. výb.) č. t. 2280. 113 (30. ledna 1920) 3427.

Zřízení dřevařské školy pro frýdecký kraj. Č. t. 1373. Návrh J. Rýpara. 66 (22. července 1919) 2033.

Zřízení okresních hospodářských záložen. Č. t. 2382. Návrh K. Svobody. 120 (17. února 1920) 3587.

Zřízení "Slezské zemědělské rady"; zpráva (ústav. výb.) o nařízení vlády R. Č. z 18. února 1919) č. t. 2698. 138 (6. dubna 1920) 4051.

Zřízení zemské správní komise pro Slezsko. Č. t. 778. vládní návrh. 43 (8. dubna 1919) 1130; zpráva (ústav. výb.) č. t. 850. 46 (16. dubna 1919) 1226.

Zrušení moravských enklav. Č. t. 1058. Návrh Jos. Lukeše. 55 (27. května 1919) 1592.

 

Slivovice. Zákaz pálení slivovice ze švestek. Dotaz R. Malíka č. 1614. Odpověď č. 1889. 92 (25. listop. 1919) 2745.

 

Sloučení obcí viz Obce.

 

Slovenské věci (výbor). Zřízení 18 členného výb. pro slovenské věci. 7 (3. prosince 1918) 148.

Volba. 8 (10. pros. 1918) 155.

Doplňovací volba. 17 (16. ledna 1919) 473.

 

Slovensko. Alkoholisování obyvatelstva na Slovensku. Dotaz J. Duchaje, odpověď min. fin. K. Sonntága 112 (29. ledna 1920) 3412.

Daň ze zapalovadel pro Slovensko. Č. t. 1557. Vládní návrh. 73 (18. září 1919) 2262; zpráva (finanč. výb.) č. t. 1655. 82 (9. října 1919) 2483.

Definitiva smluvních úředníků při školském referátě v Bratislavě. Dotaz dra Dérera č. 2192. Odpověď č. 2829. 144 (14. dubna 1920) 4161.

Demonstrace v Košicích. Projev stát. taj. dra Hodži. Dotaz J. Kadlčáka č. 1320. Odpověď č. 1666. 81 (7. října 1919) 2435.

Diety poštovních úředníků. Č. t. 258. Návrh V. Votruby. 14 (9. ledna 1919) 341.

Memorandum slovenských poslanců ve smyslu §u 70. jednacího řádu N. S. na ministra zahraničních záležitostí i a národní obrany o situaci na Slovensku ve dnech po převratu. 2 (15. listop. 1918) 22.

Mimořádná přechodná opatření pro Slovensko. Vládní návrh proklamace. 8 (10. pros. 1918) 168-171.

Nařízení ministra náboženství a osvěty býv. uhersk. království závadou při obsazování učitelských míst. Dotaz dra Kmeťka č. 945. Odpověď č. 1275. 62 (10. července 1919) 1923.

Nedostatečný příděl a dodávání uhlí pro slovenský průmysl a polní hospodářství. Dotaz dra Žuffy č. 1034. Odpověď č. 1394. 68 (24. července 1919) 2125.

Nemocenské pojišťování zemědělského dělnictva. Č. t. 2015. Návrh dra Blahy. 99 (16. pros. 1919) 2939.

Neutěšené poměry finanční stráže. Dotaz Jos. Kouši č. 1254. Odpověď č. 1513. 72 (16. září 1919) 2231.

Platnost ustanovení o zkouškách učitelské způsobilosti. na Slovensku. Č. t. 2722. Vládní návrh. 138 (6. dubna 1920) 4047; zpráva (kultur. výb.) č. t. 2785. 144 (14. dubna 1920) 4220.

Porušování listovního tajemství na Slovensku a nemístné censurování katolických časopisů. Dotaz. Ševčíka č. 1659. Odpověď č. 2207. 110 (23. ledna 1920) 3240.

Přijetí deputace slovenské strany lidové min. předsedou a některými ministry. Dotaz Ig. Hrušovského. 108 (20. ledna 1920) 3177.

Prodlužování pracovní doby železničních zřízenců na Slovensku. Dotaz J. Kříže č. 594. Odpověď č. 899. 48 (13. května 1919) 1285.

Prohlášení ministra N. O. Klofáče o situaci na Slovensku. 59 (25. června 1919) 1720.

Prohlášení ministra N. O. Klofáče o stavu věcí na Slovensku. 62 (10. července 1919) 1916.

Projev předsedy N. S. Tomáška o událostech na Slovensku.

Projev zástupce min. předsedy Švehly o událostech na Slovensku.

Prohlášení min. N. O. Klofáče o událostech na Slovensku. 57 (11. června 1919) 1643, 1645, 1647.

Projev županského úřadu zvolenského v Báňské Bystřici. 123 (24. února 1920) 3644.

Pronájem restaurace na Štrbském Plese. Dotaz J. Pelikána č. 1995. Odpověď č. 2320. 115 (5. února 1920) 3472.

Prozatímní úprava správy měst s regulovaným magistrátem na Slovensku. Č. t. 2642. Vládní návrh. 134 (24. března 1920) 3987; zpráva (ústav. a rozpočt. výb.) č. t. 2693. 137 (31. března 1920) 4040.

Prozatímní úprava správy politické. Č. t. 1826. Vládní návrh. 90 (18. listop. 1919) 2694; zpráva (ústav. výb.) č. t. 2606. 133 (22. března 1920) 3974.

Reforma práva manželského (§ 12). Dotaz dra Kmetka č. 1531. Odpověď č. 1755. 88 (5. listop. 1919) 2626.

Rozšíření oboru působnosti živnostenských inspektorů na Slovensku. Č. t. 2679. Vládní návrh. 136 (30. března 1920) 4010.

Rozšíření zákona z 20. února 1919, č. 111. Sb. z. a n., jímž se doplňuje § 303 trest. zák., na Slovensko. Č. t. 2466. Návrh Jos. Oktávce. 124 (25. února 1920) 3655.

Rozšíření zákona ze dne 6. března 1906 č. 58 ř. z. o společnostech s r. o., na Slovensko. Č. t. 2734. Vládní návrh. 138 (6. dubna 1920) 4047; zpráva (právního výb.) č. t. 2816. 145 (15. dubna 1920) 4265.

Sdělení předsednictva o slavnostním vjezdu vlády R. Č. do Bratislavy. 26 (6. února 1919) 742.

Stanovení prozatímního počtu, sídel a obvodů soudních tabulí a hlavních zastupitelstev i soudů na Slovensku. Č. t. 583. Vládní osnova. 35 (11. března 1919) 968; zpráva (ústav. výb.) č. t. 708. 42 (3. dubna 1919) 1107.

Státní bezúročná zápůjčka Kč 2,100.000 pro znovuvybudování obce Horní Srní na Slovensku. Č. t. 2595. Vládní návrh. 133 (22. března 1920) 3970; zpráva (rozpočt. výb.) č. t. 2732. 139 (7. dubna 1920) 4061.

Školské poměry na Slovensku. Dotaz K. Stodoly. 73 (18. září 1919) 2267.

Úprava činnosti advokátních a notářských komor. Č. t. 2172. Vládní návrh. 108 (20. ledna 1920) 3168; zpráva (právního výb.) č. t. 2534. 129 (16. března 1920) 3918.

Úprava poměrů družstev na Slovensku. Č. t. 756. Návrh dra L. Medveckého. 43 (8. dubna 1919) 1130; zpráva (národohosp. výb.) č. t. 820. 45 (15. dubna 1919) 1215.

Usmrcení dvou důvěrníků dělnictva dne 26. března v obcí Rumanové na Slovensku. Dotaz dra Soukupa. 139 (7. dubna 1920) 4065. 140 (8. dubna 1920) 4070.

Válečné přirážky k daním přímým za r. 1919 a 1920 a zrušení některých ustanovení o přímých daních. Č. t. 2232. Vládní návrh. 111 (27. ledna 1920) 3312; zpráva (rozpočt. výb.) č. t. 2396. 120 (17. února 1920) 3594.

Vyjádření slovenského Klubu ve věci Andreje Hlinky a dra Fr. Jehličky a zbavení těchto poslanců mandátu. 82 (9. října 1919) 2489.

Vybudování "Slovenské pokladnice pre hospodárských robotníkov v Bratislave". Č. t. 2013. Návrh dra Blahy. 99 (16. pros. 1919) 2938.

Vymáhání náhrady škody, způsobené nepokoji na Slovensku po převratu. Č. t. 903. Vládní návrh. 48 (13. května 1919) 1287.

Vyplácení vkladův, jichž vkladní knížky byly vyvlečeny do Maďarska. Č. t. 1777. Návrh Ig. Hrušovského. 89 (7. listop. 1919) 2636.

Zákaz schůze slovenské strany ludové v zemplínské župě a porušení imunity posl. dra Kovalíka v Michalovicích. Pilný dotaz dra Budaya, odpověď min. vnitra Švehly. 120 (17. února 1920) 3599.

Zákaz schůzí a projevů na Slovensku. Dotaz A. Němce č. 549. Odpověď č. 580. Dotaz A. Hlinky č. 727. 42 (3. dubna 1919) 1104.

Zákon o doplnění sítě státních drah na Slovensku. Č. t. 2213. Vládní návrh. 109 (22. ledna 1920) 3235; zpráva (doprav. výb.) č. t. 2279. 113 (30. ledna 1920) 3426.

Zákon o obecních a obvodních notářích na Slovensku. Č. t. 2547. Vládní návrh. 128 (11. března 1920) 3894; zpráva (ústav. výb.) č. t. 2605. 133 (22. března 1920) 3972.

Zákon o způsobilosti k notářskému úřadu na Slovensku. Č. t. 582. Vládní návrh. 35 (11. března 1919) 968; zpráva (právního výb.) č. t. 703. 43 (8. dubna 1919) 1131.

Zamezení výčepu lihovin v župě liptovské; zpráva (výb. živnost. soc.-polit., rozpočt., zásobov.) o peticích č. 2211 a 2679, č. t. 2656. 134 (24. března 1920) 3992.

Změna platnosti předpisů o středních školách na Slovensku. Č. t. 905. Vládní návrh. 48 (13. května 1919) 1287; zpráva (školsk. výb.) č. t. 978. 55 (27. května 1919) 1603.

Změna zákona o všeobecné dani z převodu statkův a z pracovních výkonův a o dani přepychové. Č. t. 2217. Vládní návrh. 109 (22. ledna 1920) 3235; zpráva (rozpočt. výb.) č. t. 2258. 112 (29. ledna 1920) 3399.

Zprávy o utvoření samostatné Slovenské Republiky. Naléhavý dotaz L. Bazovského č. 227. 9 (12. pros. 1918) 194.

Zřízení katolické fakulty bohoslovecké v Bratislavě. Č. t. 1220. Návrh dra Jehličky. 61 (27. dubna 1919) 1836; zpráva (škol. výb.) č. t. 1428. 68 (24. července 1919) 2134.

Zřízení kursů pro žáky maďarských středních škol na Slovensku. Č. t. 245. Návrh dra B. Němce. 11 (19. pros. 1918) 211.

Zřízení odvolací komise pro daň z příjmu, z majetku a z válečných zisků na Slovensku. Č. t. 2551. Vládní návrh. 129 (16. března 1920) 3917; zpráva (rozpočt. výb.) č. t. 2660. 135 (26. března 1920) 3998.

Zřízení Zemského památkového úřadu. Č. t. 951. Návrh dra Mazance. 51 (20. května 1919) 1409.

Zřízení Státního památkového úřadu. Č. t. 2070. Návrh dra Mazance. 103 (7. ledna 1920) 3104.

Zrušení církevně-politických zákonů. Č. t. 328. Návrh dra Kmetka. 16 (14. ledna 1919) 397.

Zrušení kobliny a rakovin na Slovensku. Č. t. 2746. Vládní návrh. 139 (7. dubna 1920) 4057; zpráva (právního a rozpočt. výb.) č. t. 2809. 144 (14. dubna 1920) 1201.

Zrušení rakouského zákona ze dne 19. dubna 1872, č. 61 ř. z. a uherský čl. II. z r. 1873, pokud se týče Slovenska, o certifikatistech. Č. t. 280. Návrh Fr. Buřívala. 14 (9. ledna 1919) 340; zpráva (stát. zřízen. výb.) č. t. 441. 48 (13. května 1919) 1300.

Zvolení 16členné parlamentní komise k vyšetření stížností co do správy Slovenska. Č. t. 1795. Návrh R. Laubeho. 90 (18. listop. 1919) 2694.

Živelní pohromy. Dotaz J. Duchaje č. 1341. Odpověď č. 1555. 74 (3. září 1919) 2278.

 

Slovenský klub. Doplňovací volby členů N. S. do výborů ze Slovenského klubu. 41 (1. dubna 1919) 1101.

 

Slovinci. Znásilňování slovinského obyvatelstva v Korutanech. Č. t. 952. Návrh dra Franty. 50 (15. května 1919) 1404.

"S" resp. Slu - Stat

"S" resp. Stav - SzPřihlásit/registrovat se do ISP